ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu, w tym zakres badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania.

§ 2. Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu obejmuje odpowiednie świadczenia zdrowotne w zakresie:

1) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,

2) profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych,

3) leczenia, rehabilitacji oraz działań koordynujących procesy leczenia i rehabilitacji

— udzielane przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 3. 1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej w olimpijskiej dyscyplinie sportu.

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w okresie realizacji przez zawodnika programu przygotowań olimpijskich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy opracowanego przez właściwy polski związek sportowy.

3. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają zawodnicy uczestniczący w zajęciach sportowych albo zawodach sportowych, jeżeli:

1) doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie w zajęciach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni albo

2) utracili przytomność, doznali urazu głowy lub przegrali walkę przez nokaut.

§ 4. 1. Wstępne i okresowe badania lekarskie obejmują ogólne badania lekarskie oraz, w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, konsultacje i badania specjalistyczne.

2. Konsultacje i badania specjalistyczne obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;

3) badanie odczynu opadania krwinek;

4) badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

5) badanie stężenia glukozy w surowicy krwi;

6) badanie elektrokardiograficzne;

7) konsultację internistyczną;

8) konsultację ortopedyczną;

9) konsultację stomatologiczną;

10) konsultację laryngologiczną;

11) konsultację okulistyczną;

12) badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;

13) badanie radiologiczne klatki piersiowej;

14) badanie elektroencefalograficzne;

15) konsultację neurologiczną;

16) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;

17) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;

18) badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

3. Lekarz badający zawodnika może zlecić wykonanie innych badań, wynikających z oceny jego stanu zdrowia.

§ 5. 1. Badania lekarskie i konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1—5, 7—9 i 12, przeprowadza się co 6 miesięcy.

2. Badania lekarskie i konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6, 10, 11, 15, 17 i 18, przeprowadza się co 12 miesięcy.

3. Badania lekarskie i konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 13, 14 i 16, przeprowadza się co 24 miesiące.

§ 6. Badania lekarskie i konsultację, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 14, 15 i 18, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających taekwondo WTF i boks.

§ 7. Badania lekarskie, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 16 i 18, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym oraz judo.

§ 8. Badanie lekarskie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 17, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).