ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan finansowy obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;

3) należności i zobowiązania.

3. W planie finansowym ujmuje się w szczególności:

1) przychody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy;

2) wydatki na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 133 ust. 4 ustawy, realizowanych przez:

a) kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,

b) inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

c) jednostki samorządu terytorialnego;

3) wydatki związane z obsługą rachunku bankowego.

§ 4. 1. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu finansowego z projektem ustawy budżetowej.

2. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan finansowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu finansowego podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu finansowego.

3. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu finansowego sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Wydatki Funduszu, wynikające z planu finansowego, dokonywane są w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.

§ 6. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ).

§ 7. Rozporządzenie stosuje się do gospodarki finansowej Funduszu począwszy od dnia 1 lipca 2006 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4)


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz. U. Nr 28, poz. 239), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2006 r. na podstawie art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).