ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania ze środków budżetu państwa wyróżnień i nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród pieniężnych.

§ 2. 1. Wyróżnieniami dla zawodników przyznawanymi za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zwanymi dalej „wyróżnieniami”, są plakietki, puchary i dyplomy.

2. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

3. Wyróżnienia za ustanowienie rekordu świata, Europy lub Polski w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie organizacje sportowe.

§ 3. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

1) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy;

2) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu przyznaje wyróżnienia zawodnikom na wniosek właściwego polskiego związku sportowego udokumentowany protokołem z wynikami zawodów.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia składa się do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zawodnik spełnił warunek, o którym mowa w § 3.

§ 5. Wyróżnienia wręcza minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu lub upoważniona przez niego osoba.

§ 6. 1. Nagrodami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym są nagrody pieniężne, zwane dalej „nagrodami”.

2. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom wyłącznie w kategorii seniorów.

3. Nagroda, o której mowa w § 11 ust. 2, może być przyznana raz w roku.

§ 7. 1. Nagroda za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich, w mistrzostwach świata lub Europy, na uniwersjadzie letniej i zimowej lub na akademickich mistrzostwach świata może być przyznana, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:

1) 12 zawodników w konkurencjach indywidualnych;

2) 8 drużyn, osad lub załóg w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych zespołowych;

3) 8 państw.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, może być przyznana także:

1) jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg w danej dyscyplinie sportu lub konkurencji sportowej;

2) jeżeli wystąpiła naturalna niższa frekwencja w najlżejszej i najcięższej kategorii wagowej;

3) w uzasadnionych przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 — w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, pomimo tego, że w zawodach brała udział mniejsza liczba odpowiednio zawodników, drużyn, osad lub załóg niż określona w ust. 1.

§ 8. Nagrody za ustanowienie rekordu świata lub Europy w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie międzynarodowe organizacje sportowe.

§ 9. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu przyznaje nagrody zawodnikom na wniosek właściwego polskiego związku sportowego lub związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym, udokumentowany protokołem z wynikami zawodów.

2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym spełnione zostały warunki określone w § 7 lub 8.

§ 10. Podstawę ustalenia wysokości nagrody, zwaną dalej „podstawą”, stanowi kwota 2 300 złotych.

§ 11. 1. W dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich nagroda może być przyznana w wysokości:

1) do 14-krotności podstawy za:

a) zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub w mistrzostwach świata,

b) ustanowienie rekordu świata;

2) do 11-krotności podstawy za:

a) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy,

b) zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub w mistrzostwach świata,

c) ustanowienie rekordu Europy;

3) do 8-krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub w mistrzostwach świata;

4) do 6-krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy;

5) do 4-krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy.

2. W dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich nagroda może być przyznana w wysokości:

1) do 8-krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata;

2) do 6-krotności podstawy za:

a) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata,

b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy;

3) do 4-krotności podstawy za:

a) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,

b) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata;

4) do 2-krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy.

§ 12. W dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych objętych programem uniwersjad letnich i zimowych nagroda może być przyznana w wysokości:

1) do 8-krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca na uniwersjadzie letniej i zimowej;

2) do 6-krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca na uniwersjadzie letniej i zimowej;

3) do 4-krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca na uniwersjadzie letniej i zimowej.

§ 13. W dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych objętych programem akademickich mistrzostw świata nagroda może być przyznana w wysokości:

1)do 5-krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca na akademickich mistrzostwach świata;

2) do 3-krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca na akademickich mistrzostwach świata;

3) do 1-krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca na akademickich mistrzostwach świata.

§ 14. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 11—13, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75 % sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.

§ 15. Zawodnikom dyscyplin sportu i konkurencji sportowych zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 75 % nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekroczyć wysokości nagród określonych w § 11—13.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 194, poz. 1894, z 2004 r. Nr 283, poz. 2820 oraz z 2006 r. Nr 37, poz. 258).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).