ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, zwanych dalej „stypendiami”, podstawę i wysokość stypendium oraz czas, na jaki może zostać ono przyznane.

§ 2. Podstawę ustalenia miesięcznej wysokości stypendium stanowi kwota 2 300 zł, zwana dalej „podstawą”.

§ 3. 1. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, który:

1) w igrzyskach olimpijskich w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce — do 3,0-krotności podstawy.

b) 2 miejsce — do 2,7-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 2,5-krotności podstawy,

d) 4 miejsce — do 2,3-krotności podstawy,

e) 5 miejsce — do 2,1-krotności podstawy,

f) 6 miejsce — do 1,9-krotności podstawy,

g) 7 miejsce — do 1,7-krotności podstawy,

h) 8 miejsce — do 1,5-krotności podstawy;

2) w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce — do 2,9-krotności podstawy,

b) 2 miejsce — do 2,5-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 2,1-krotności podstawy,

d) 4 miejsce — do 1,8-krotności podstawy,

e) 5 miejsce — do 1,6-krotności podstawy,

f) 6 miejsce — do 1,4-krotności podstawy,

g) 7 miejsce — do 1,2-krotności podstawy,

h) 8 miejsce — do 1,0-krotności podstawy;

3) w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce — do 2,0-krotności podstawy,

b) 2 miejsce — do 1,6-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 1,3-krotności podstawy,

d) 4 miejsce — do 1,1-krotności podstawy,

e) 5 miejsce — do 0,9-krotności podstawy,

f) 6 miejsce — do 0,7-krotności podstawy,

g) 7 miejsce — do 0,5-krotności podstawy,

h) 8 miejsce — do 0,4-krotności podstawy;

4) we współzawodnictwie międzynarodowym w kategorii seniorów w następujących zawodach:

a) zawody cyklu Pucharu Świata,

b) zawody cyklu Grand Prix w dyscyplinach indywidualnych,

c) finał ligi światowej i Grand Prix w zespołowych grach sportowych,

d) zawody cyklu World Tour,

e) światowe turnieje w sportach walki,

f) zawody cyklu Pucharu Europy,

g) Mistrzostwa Unii Europejskiej

— odrębnie dla każdej dyscypliny sportu, zajął:

a) 1 miejsce — do 1,0-krotności podstawy,

b) 2 miejsce — do 0,8-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 0,6-krotności podstawy,

d) 4 miejsce — do 0,5-krotności podstawy,

e) 5 miejsce — do 0,4-krotności podstawy,

f) 6 miejsce — do 0,3-krotności podstawy;

5) w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców lub kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce — do 0,8-krotności podstawy,

b) 2 miejsce — do 0,6-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 0,5-krotności podstawy;

6) w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców lub kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce — do 0,5-krotności podstawy,

b) 2 miejsce — do 0,4-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 0,3-krotności podstawy.

2. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej w dyscyplinach i konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, który:

1) w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce — do 1,0-krotności podstawy,

b) 2 miejsce — do 0,8-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 0,6-krotności podstawy;

2) w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce — do 0,7-krotności podstawy,

b) 2 miejsce — do 0,5-krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do 0,3-krotności podstawy.

§ 4. 1. Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli w zawodach, o których mowa w § 3, uczestniczyło co najmniej:

1) 12 zawodników w danej konkurencji sportowej;

2) 8 drużyn, osad lub załóg;

3) 8 państw.

2. Jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji sportowej lub w przypadku wystąpienia naturalnej niższej frekwencji w najlżejszej i najcięższej kategorii wagowej, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 5. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium na pisemny wniosek właściwego polskiego związku sportowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięć sportowych, o których mowa w § 3, oraz pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.

3.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium także z własnej inicjatywy.

§ 6. Stypendium przyznaje się na okres realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy oraz udziału w tych zawodach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawodnik uzyskał osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 3.

§ 7. 1. Wypłaty stypendium dokonuje właściwy polski związek sportowy ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Wypłata stypendium następuje do 15. dnia każdego miesiąca.

3. Właściwy polski związek sportowy prowadzi obsługę finansową i przechowuje dokumentację merytoryczną i finansową związaną z wypłatą stypendiów.

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu wstrzymuje lub pozbawia członka kadry narodowej stypendium na pisemny wniosek właściwego polskiego związku sportowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpowiednio:

1) dokumenty potwierdzające zaniedbanie realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy;

2) dokumenty potwierdzające nierealizowanie przez zawodnika programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy;

3) dokumenty potwierdzające odmowę udziału zawodnika w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy;

4) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 34 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może wstrzymać stypendium lub pozbawić członka kadry narodowej stypendium także z własnej inicjatywy.

§ 9. Do stypendiów dla członków kadry narodowej przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. Nr 250, poz. 2112).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).