ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 47d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań.

§ 2. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwane dalej „środkami Funduszu”, przeznacza się na:

1) dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych — do 70 % przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych — pozostałe przychody Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 3.1. Środki Funduszu, o których mowa w § 2 pkt 1, przeznacza się na:

1) dofinansowywanie inwestycji określonych w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalonych przez sejmiki województw — do 65 % przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) dofinansowywanie inwestycji objętych programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu opracowanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu — pozostałe środki.

2. Dla inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przy podziale środków bierze się pod uwagę:

1) liczbę ludności;

2) liczbę obiektów sportowych;

3) stopę bezrobocia;

4) stan nakładów na kulturę fizyczną i sport jednostek samorządu terytorialnego w województwach.

§ 4.1. Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz inwestycji odtworzeniowych nie może przekroczyć 33 % kosztu inwestycji określonego w zbiorczym zestawieniu kosztów, zwanego dalej „wartością kosztorysową inwestycji”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć 50 % wartości kosztorysowej inwestycji, z wyjątkiem:

1) inwestycji, których inwestorem jest Centralny Ośrodek Sportu — do 99 % wartości kosztorysowej inwestycji;

2) inwestycji odgrywających istotne znaczenie w infrastrukturze sportowej, stanowiącej bazę dla przygotowań olimpijskich lub przygotowań do udziału w prestiżowych imprezach międzynarodowych (mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy) — do 95 % wartości kosztorysowej inwestycji;

3) inwestycji, których inwestorem jest polski związek sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, akademia wychowania fizycznego lub inna szkoła wyższa oraz jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę mistrzostwa sportowego o strategicznym znaczeniu dla sportu — do 70 % wartości kosztorysowej inwestycji.

3. Dopuszcza się dofinansowanie do 60 % wartości kosztorysowej pełnowymiarowych sal gimnastycznych w gminach, które nie posiadają takiego obiektu, oraz wszystkich inwestycji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

4. W przypadku inwestycji odtworzeniowych podejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), dopuszcza się dofinansowanie ze środków Funduszu do 95 % wartości kosztorysowej inwestycji.

§ 5. Z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży środkami z Funduszu można dofinansowywać:

1) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego, w tym dla najwyżej sklasyfikowanych klubów sportowych w systemie sportu dzieci i młodzieży, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu;

2) organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

3) organizację wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów;

4) organizację sportowych obozów i zorganizowanych zajęć rekreacyjnych w okresach wolnych od nauki;

5) organizację szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą;

6) wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą;

7) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

8) promowanie sportu dzieci i młodzieży;

9) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego;

10) przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz w akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu;

11) szkolenie kadry narodowej w dyscyplinach olimpijskich w kategorii młodzieżowej do 23 lat;

12) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w centralnych ośrodkach szkolenia sportowego;

13) przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców;

14) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego i innych, niż wymienione w pkt 12, ośrodkach szkoleniowych;

15) szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, juniorów młodszych i juniorów;

16) organizację eliminacji wojewódzkich i zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich i zimowych, halowych oraz biegach przełajowych;

17) prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu dzieci i młodzieży.

§ 6. Z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych środkami z Funduszu można dofinansowywać:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych;

2) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych;

3) uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach;

4) uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej;

5) realizację poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych;

6) prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych;

7) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych;

8) szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych;

9) promocję sportu osób niepełnosprawnych;

10) zakup sprzętu sportowego.

§ 7.1. Wnioskodawcy planujący rozpoczęcie lub realizujący inwestycje określone w § 3 składają wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Wniosek składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym wnioskodawca zamierza rozpocząć finansowanie inwestycji środkami z Funduszu, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu — do dnia 30 września.

3. Wniosek dotyczący inwestycji odtworzeniowej wnioskodawca może złożyć w każdym czasie.

4. Wniosek powinien określać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę i lokalizację inwestycji;

3) planowany zakres rzeczowy inwestycji;

4) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, a jeżeli inwestycja jest w toku realizacji — rzeczywisty termin rozpoczęcia inwestycji i planowany termin jej zakończenia;

5) planowaną wartość kosztorysową inwestycji;

6) kwotę nakładów poniesionych na inwestycję od początku jej realizacji do końca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek;

7) łączną kwotę nakładów planowanych do poniesienia na inwestycję, począwszy od roku, w którym jest składany wniosek, do terminu jej zakończenia określonego we wniosku;

8) wnioskowaną kwotę środków z Funduszu oraz inne środki, z których wnioskodawca planuje finansować nakłady określone w pkt 7.

5. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby wykonania inwestycji w planowanym zakresie rzeczowym i terminie, a także informacje o:

1) zakresie rzeczowym inwestycji, wykonanym do końca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek, jeżeli inwestycja jest w toku realizacji;

2) zakresie rzeczowym inwestycji, planowanym do wykonania w terminie jej zakończenia określonym we wniosku, z tego, w roku, w którym jest składany wniosek, i w poszczególnych następnych latach jej realizacji;

3) stanie przygotowania inwestycji do realizacji;

4) sytuacji finansowej wnioskodawcy, w szczególności oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

6. Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym w szczególności pozwolenie na budowę, jeśli jest ono wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania objętego wnioskiem;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych innych niż środki z Funduszu, w wysokości umożliwiającej wykonanie inwestycji w terminie określonym we wniosku;

3) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty ze środków Funduszu, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania tych środków do dnia ich zwrotu, jeżeli wnioskodawca:

a) wykorzysta środki z Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nie zakończy inwestycji w terminie określonym w umowie;

4) w przypadku wnioskodawcy niebędącego państwową jednostką budżetową lub państwowym zakładem budżetowym zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia wykonania przez wnioskodawcę zobowiązania określonego w pkt 3.

7. Do wniosku o dofinansowanie inwestycji odtworzeniowych dołącza się dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 1 i pkt 3 lit. a oraz opinię marszałka województwa.

§ 8.1. Wnioski o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 i 6, składają podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, z zastrzeżeniem § 9.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy, wraz z aktualnym wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczeniem bądź informacją z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

2) szczegółową nazwę zadania wraz z zakresem i charakterystyką (w tym: termin, miejsce, liczba uczestników);

3) dane dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy;

4) kalkulację kosztów zadania z wyszczególnieniem udziału środków:

a) własnych,

b) Funduszu,

c) pochodzących z budżetu państwa,

d) pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

e) pochodzących od sponsorów;

5) przewidywaną kalkulację dochodów oraz innych korzyści w związku z realizacją zadania;

6) kwotę środków z Funduszu otrzymanych w bieżącym i poprzednim roku;

7) wskazanie rachunku, na jaki mają być przekazane środki;

8) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

3. Do wniosku powinny być dołączone następujące załączniki:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich, a także kosztów obsługi zadania, zwanych dalej „kosztami pośrednimi”;

2) szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, odpowiednio konspekt scenariusza filmu lub pozycji wydawniczej, specyfikacja kompletu sprzętu sportowego lub inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku;

3) aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów.

4. Polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym dołączają także do wniosku następujące załączniki:

1) wykaz zawodników kadry wojewódzkiej lub młodzieżowej;

2) program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, które mają być osiągnięte;

3) opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;

4) wykaz kadry trenersko-instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

§ 9.1. Wnioski o dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 5 pkt 9, składają kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim.

2. Wnioski o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 pkt 10–14, składają polskie związki sportowe oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego.

3. Wnioski o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 pkt 15 i 16, składają wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia, o których mowa w art. 18b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 2) ).”.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1—3, niezależnie od danych wymienionych w § 8 ust. 2 i 3, dołączają do wniosku następujące załączniki:

1) wykaz zawodników kadr wojewódzkich, kadr narodowych juniorów lub kadry młodzieżowej;

2) program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, które mogą być osiągnięte;

3) opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;

4) wykaz kadry trenersko-instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do wniosków o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 pkt 17.

§ 10. 1. Wniosek o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, § 5 i 6, zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Przekazywanie środków z Funduszu i ich rozliczanie odbywa się na podstawie umów zawartych przez wnioskodawców z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, po spełnieniu warunków i w trybie określonym w rozporządzeniu.

§ 11. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, o których mowa w § 5 i 6, powinna zawierać w szczególności:

1) strony umowy;

2) szczegółowy opis zadania i terminy jego realizacji;

3) kwotę dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków, z uwzględnieniem § 13;

4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie bez zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków z Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

6) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zadania w trakcie obowiązywania umowy;

7) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu;

8) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zadania, z uwzględnieniem § 15;

9) określenie składników kalkulacji kosztów pośrednich, z uwzględnieniem § 16;

10) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofinansowania w sposób określony w § 17;

11) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia zadania oraz do zwrotu środków Funduszu w przypadku niewykonania zadania w części lub w całości albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem § 18;

12) klauzulę o możliwościach jej rozwiązania.

§ 12. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) strony umowy;

2) szczegółowy opis zadania, wartość kosztorysową i terminy jego realizacji;

3) kwotę dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków;

4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

6) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu;

7) zobowiązanie do zwrotu na konto Funduszu dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zadania;

8) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofinansowania w sposób określony w § 17;

9) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia zadania oraz do zwrotu środków Funduszu w przypadku niewykonania zadania w części lub w całości albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem § 18;

10) klauzulę o możliwości jej rozwiązania;

11) zobowiązanie wnioskodawcy do spełnienia wymogów właściwych międzynarodowych organizacji sportowych, z uwzględnieniem § 14.

§ 13. Środki z Funduszu przeznaczone w umowie na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 i 6, są przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania, a w przypadku inwestycji — po przedstawieniu zaakceptowanych niezapłaconych przez wnioskodawcę faktur lub rachunków.

§ 14. 1. Wnioskodawcy korzystający z dofinansowania ze środków Funduszu inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, są obowiązani do uwzględnienia w projektach budowlanych wymagań właściwych międzynarodowych organizacji sportowych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli mają się na tych obiektach odbywać zawody międzynarodowe.

§ 15. 1. Jeżeli przy realizacji zadań ze środków Funduszu zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia organu udzielającego dofinansowania i przedstawienia propozycji ich zagospodarowania.

2. Po rozpatrzeniu propozycji wnioskodawcy, strony mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.

§ 16. 1. Wnioskodawcy realizujący zadania, o których mowa w § 5 i 6, mogą przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10 % kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zadania, dofinansowanych ze środków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. b, w tym wynagrodzeń osób obsługujących te zadania. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków z Funduszu ustala się, po ich szczegółowej analizie, w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania.

2. Koszty związane z obsługą umów o dofinansowanie inwestycji określonych w § 3 przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi podmiotu, z którym minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu zawarł stosowne porozumienie, ustala się w drodze negocjacji.

§ 17. 1. Organ udzielający dofinansowania jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadania;

2) wykorzystanie środków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń z organem udzielającym dofinansowania.

3. Wnioskodawca jest obowiązany do udostępnienia na żądanie upoważnionych przedstawicieli organowi udzielającemu dofinansowania informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

6. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia organ udzielający dofinansowania o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 18. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu dofinansowania rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji — w terminie 50 dni.

2. Termin rozliczenia realizacji inwestycji, określony w ust. 1, może być przedłużony za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

3. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania środki z Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy w terminach określonych w ust. 1, a w przypadku inwestycji — podlegają całkowitemu zwrotowi.

4. Niewykorzystane środki z Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania w terminie 7 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań związanych z realizacją zadania, a w przypadku inwestycji — nie później niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji.

5. Środki Funduszu przeznaczone na dofinansowanie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia:

1) przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

6. Wnioskodawca, który wykorzysta środki z Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem, nie ma prawa do otrzymania dofinansowania z tych środków przez kolejne trzy lata.

§ 19. 1. Wnioskodawcy korzystający z dofinansowania ze środków Funduszu, o których mowa w § 2 pkt 1, są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, informacji o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji w roku poprzednim, zwanym dalej „okresem sprawozdawczym”, zawierającej:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę i lokalizację inwestycji;

3) wartość kosztorysową inwestycji, zgodnie z zakresem inwestycji określonym w umowie;

4) kwoty nakładów poniesionych na inwestycje:

a) od początku roku, w którym rozpoczęto realizację inwestycji, do końca okresu sprawozdawczego,

b) w okresie sprawozdawczym;

5) kwoty środków z Funduszu otrzymane przez wnioskodawcę na dofinansowanie inwestycji w okresach, o których mowa w pkt 4;

6) planowany i rzeczywisty zakres rzeczowy inwestycji lub jej części (etapu) zakończonej w okresie sprawozdawczym.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji zakończonej w okresie sprawozdawczym oraz kopię protokołu częściowego odbioru inwestycji przewidzianej do zakończenia w roku następnym lub później, w zakresie rzeczowym planowanym w części opisowej wniosku do wykonania w okresie sprawozdawczym;

2) kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu sportowego, powstałego w wyniku realizacji inwestycji.

§ 20. 1. Do wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu może być przeznaczone na zadania, o których mowa w § 5 i 6, realizowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 28, poz. 237).

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.