ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.

Na podstawie art. 23b ust. 1b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., za udział w których, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, przysługuje świadczenie pieniężne, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).