ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”, oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zabezpieczeniu finansowym — oznacza to zabezpieczenie finansowe w formie określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej.

2.  Marszałek województwa wprowadza dane do systemu informatycznego Ewidencji oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

3.  Kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, mogą być przekazywane przez marszałków województw w formie elektronicznej.

4. Minister właściwy do spraw turystyki, po sprawdzeniu zgodności wprowadzonych danych, o których mowa w ust. 2, z kopiami dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, dokonuje wpisu do Ewidencji.

§ 4. 1. Ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznych ksiąg ewidencyjnych, zwanych dalej „księgami ewidencyjnymi”.

2. Księgę ewidencyjną sporządza się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do Ewidencji oraz opatruje się numerem.

3. Księga ewidencyjna składa się z czterech działów.

4. W księdze ewidencyjnej zamieszcza się następujące dane:

1) w dziale pierwszym:

a) numer ewidencyjny,

b) numer rejestrowy,

c) datę wpisu do Ewidencji,

d) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”, lub adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, nazwę kraju, w którym znajduje się odpowiednio siedziba, miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres do doręczeń, a także numer faksu i adres mailowy, jeżeli przedsiębiorca je posiada,

e) numer identyfikacji podatkowej NIP,

f) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy,

g) przedmiot działalności objętej wpisem do rejestru,

h) zasięg terytorialny wykonywanej działalności objętej wpisem do rejestru, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy, a w przypadku krajów europejskich wskazanie, zgodnie z postanowieniem w umowie gwarancji bankowej, umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie ubezpieczenia na rzecz klientów, czy dotyczy on wykonywania działalności wyłącznie na terytorium państw sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską oraz w przypadku Federacji Rosyjskiej — w obrębie obwodu kaliningradzkiego, czy także na terytorium pozostałych państw europejskich,

i) zakres i rodzaj prowadzonej działalności objętej wpisem do rejestru, a także termin i wysokość przyjmowanych przez przedsiębiorców przedpłat od klientów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ustawy, a w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę wpłat klientów na rachunek powierniczy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, wskazanie, że działalność prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

j) wskazanie głównego miejsca i adresu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów i ich adresów,

k) organ dokonujący wpisu do rejestru oraz numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru,

l) poprzednie numery ewidencyjne, jeżeli przedsiębiorca wpisany do Ewidencji został utworzony w wyniku przekształcenia innego podmiotu lub połączenia innych podmiotów,

m) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów;

2) w dziale drugim, informacje o formie zabezpieczenia finansowego, a w przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, również informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego;

3) w dziale trzecim, w przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, informacje o wysokości sumy zabezpieczenia finansowego w walucie, w której to zabezpieczenie finansowe zostało udzielone, wraz z podaniem jej równowartości w euro, przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zostało ono udzielone, dacie upływu ważności tego zabezpieczenia finansowego, a w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, informację o dacie złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy;

4) w dziale czwartym, informacje dotyczące:

a) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, dokonanych z urzędu przez marszałka województwa, wraz z datą wykreślenia i terminem obowiązywania zakazu,

b) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru na wniosek przedsiębiorcy, wraz z datą wykreślenia,

c) wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru wraz z jego datą,

d) zawieszenia, przedłużenia zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wraz z ich datami.

5. Wpisowi do Ewidencji podlegają zmiany lub uzupełnienia danych zamieszczonych w rejestrze.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. c, usuwa się z Ewidencji z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja:

1) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru lub o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, z jednoczesnym wpisaniem informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. a, lub

2) o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

7. Informacje o zawieszeniu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. d, usuwa się z Ewidencji po powiadomieniu przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

8. Księgę ewidencyjną przedsiębiorcy usuwa się z Ewidencji:

1) po upływie terminu obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

2) po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru na wniosek przedsiębiorcy;

3) po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w wyniku niewznowienia wykonywania działalności po upływie terminu zawieszenia działalności.

§ 5. Minister właściwy do spraw turystyki prostuje z urzędu wpis do Ewidencji, jeżeli zawiera on oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

§ 6. 1. Dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do Ewidencji prowadzi się akta ewidencyjne obejmujące kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Akta ewidencyjne przedsiębiorcy nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

3. Akta ewidencyjne przedsiębiorcy mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

§ 7. 1. Ewidencja jest jawna, z wyjątkiem informacji usuniętych z Ewidencji na podstawie § 4 ust. 6—8.

2. Informacje zawarte w Ewidencji zamieszcza się na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki.

3. Przedsiębiorca, którego dotyczy wpis do Ewidencji, a także marszałek województwa mogą samodzielnie dokonać wydruku komputerowego ze strony internetowej ministra właściwego do spraw turystyki, zawierającego dane objęte wpisem oraz datę dokonania tego wydruku. Wydruk ten może stanowić potwierdzenie wpisu do Ewidencji w zakresie danych objętych wpisem na dzień wykonania wydruku.

4. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do Ewidencji przez złożenie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców.

5. Marszałek województwa ma prawo dostępu do informacji zawartych w Ewidencji, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — miejsca jego zamieszkania.

6. Na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego oraz organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w Ewidencji.

7. Dla celów naukowo-badawczych udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w Ewidencji, bez wskazywania danych identyfikujących przedsiębiorców.

§ 8. 1. Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru zawiera następujące dane:

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy;

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, wraz z województwem;

3) termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

2.  Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru, zawiera następujące dane:

1) numer w wykazie;

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, wraz z województwem;

3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy;

4) termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

3. Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru, zawiera następujące dane:

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy;

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, wraz z województwem;

3) datę wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

§ 9. Na podstawie danych wprowadzonych do Ewidencji mogą być sporządzane okresowe statystyki. W statystykach tych mogą być uwzględnione wszystkie dane podlegające wpisowi do Ewidencji, w tym dane usunięte z Ewidencji na podstawie § 4 ust. 6—8. W ramach okresowych statystyk sporządzanych na podstawie danych wprowadzonych do Ewidencji przetwarzaniu nie będą podlegały dane wskazujące i identyfikujące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

§ 10. Wpisy do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych dokonane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 28) zachowują ważność w zakresie danych wpisanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do czasu ich dostosowania do zakresu danych zawartych w Ewidencji, wynikającego z niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1)  Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 28), które utraciło moc z dniem 17 września 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 106, poz. 672).