ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa, oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.

§ 2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, zwane dalej „dotacjami”, na dofinansowanie zadań związanych z:

1) budową i remontami obiektów sportowych, w tym budową kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko — Orlik 2012”;

2) rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, polegających na:

a) organizacji i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych,

b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) zakupie sprzętu sportowego.

§ 3. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, w terminie odpowiednio do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania albo do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, zwanemu dalej „Ministrem”, wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek, przed złożeniem Ministrowi, powinien zostać zaopiniowany przez właściwego terytorialnie marszałka województwa.

3. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

4. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego;

2) opis zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce jego realizacji;

3) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji;

4) podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Minister, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

1) wstępną ocenę wniosku przygotowaną przez merytorycznie właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra;

2) wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2;

3) terminy i warunki realizacji zadania;

4) sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego;

5) znaczenie i charakter zadania.

2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

3. Po rozpatrzeniu wniosku Minister informuje jednostkę samorządu terytorialnego o przyznaniu dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z kwotami oraz podziałem na poszczególne zadania, a także wyznacza termin zawarcia umowy o dofinansowanie.

§ 5. 1. Dotacja na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej przez jednostkę samorządu terytorialnego z Ministrem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin realizacji zadania;

2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;

3) termin wykorzystania dotacji;

4) tryb kontroli realizacji zadania;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

§ 6. Przekazywanie dotacji odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub na podstawie faktur.

§ 7. 1. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przedstawienia Ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 8. W roku 2009 jednostki samorządu terytorialnego składają Ministrowi wnioski w terminie odpowiednio do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 listopada.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).