ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

Na podstawie art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i tryb pobierania opłat za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii.

§ 2. Opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii, zwana dalej „opłatą”, wynosi:

1) 1 500 zł — dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami;

2) 1 000 zł — dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami;

3) 600 zł — dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi;

4) 500 zł — dla oceny domów wycieczkowych;

5) 400 zł — dla oceny pensjonatów do 20 pokoi;

6) 300 zł — dla oceny kempingów (campingów) i schronisk;

7) 100 zł — dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

§ 3. 1. Opłatę wnosi się na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przeprowadza ocenę, o której mowa w § 1.

2. W razie dokonywania, na wniosek przedsiębiorcy, oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, o której mowa w § 1, do wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, zmianę lub potwierdzenie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, dołącza się dowód wniesienia opłaty, w wysokości określonej w § 2.

3. W razie dokonywania oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu, w toku prowadzonego z urzędu postępowania w przedmiocie zmiany jego zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, przedsiębiorca wnosi opłatę, w wysokości określonej w § 2, w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie.

§ 4. W postępowaniach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłaty wnosi się w wysokościach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 214).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 672.