ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej

Na podstawie art. 23a ust. 7 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej, zwanych dalej „stypendium”, wysokość stypendium oraz czas, na jaki może zostać przyznane.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu przyznaje stypendium na uzasadniony wniosek organizacji krajowej zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „organizacją”, lub z własnej inicjatywy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia zawodnika oraz okres przygotowań do igrzysk paraolimpijskich, do mistrzostw świata lub do mistrzostw Europy, organizacja dołącza:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dokument potwierdzający powołanie zawodnika do kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych;

3) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do igrzysk paraolimpijskich lub dokument potwierdzający zajęcie jednego z trzech pierwszych w kolejności miejsc w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, bezpośrednio poprzedzających przyznanie stypendium;

4) pisemne zobowiązanie zawodnika do realizacji programu przygotowań do igrzysk paraolimpijskich, do mistrzostw świata lub do mistrzostw Europy, opracowanego przez organizację, zwanego dalej „programem przygotowań”;

5) program przygotowań.

3.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może przyznać stypendium członkowi kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych z własnej inicjatywy, jeżeli posiada informacje, że zawodnik:

1) został powołany do kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych;

2) uzyskał kwalifikacje do igrzysk paraolimpijskich lub zajął jedno z trzech pierwszych w kolejności miejsc w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy;

3) realizuje program przygotowań.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się na okres realizacji programu przygotowań oraz udziału w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

2. Jeżeli program przygotowań obejmuje okres przekraczający rok kalendarzowy, stypendium przyznaje się na okres do końca roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium na dalszy czas określony.

§ 4. 1. Członek kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych może pobierać tylko jedno stypendium.

2. Stypendium nie przyznaje się członkowi kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych, który pobiera stypendium sportowe przyznane na podstawie przepisów o stypendiach sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.

§ 5. 1. Podstawę ustalenia miesięcznej wysokości stypendium stanowi kwota 2 300 złotych, zwana dalej „podstawą”.

2. Członek kadry paraolimpijskiej w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk paraolimpijskich może otrzymać stypendium w wysokości:

1) jeżeli w igrzyskach paraolimpijskich zajął:

a) 1 miejsce — do 200 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 170 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 150 % podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach świata zajął:

a) 1 miejsce — do 190 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 150 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 110 % podstawy;

3) jeżeli w mistrzostwach Europy zajął:

a) 1 miejsce — do 100 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 80 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 60 % podstawy.

3. Członek kadry narodowej osób niepełnosprawnych w dyscyplinach i konkurencjach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich może otrzymać stypendium w wysokości:

1) jeżeli w igrzyskach głuchych zajął:

a) 1 miejsce — do 200 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 170 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 150 % podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach świata zajął:

a) 1 miejsce — do 60 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 50 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 40 % podstawy;

3) jeżeli w mistrzostwach Europy zajął:

a) 1 miejsce — do 50 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 40 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 30 % podstawy.

4. Członek kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej, który uzyskał kwalifikacje do igrzysk paraolimpijskich, a nie spełnia warunków wymienionych w ust. 2 i 3, może otrzymać stypendium w wysokości do 35 % podstawy.

§ 6. 1. Stypendium jest wypłacane przez organizację ze środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w terminie do 15 dnia danego miesiąca.

2. Organizacja prowadzi obsługę finansową oraz przechowuje dokumentację związaną z wypłatą stypendium.

§ 7. Członkowi kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące.

§ 8. Członkini kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej, o której mowa w art. 23a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, przedkłada organizacji wniosek o kontynuowanie wypłaty stypendium oraz zaświadczenie o niezdolności do uprawiania sportu z powodu ciąży lub dokument potwierdzający urodzenie dziecka.

§ 9. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu wstrzymuje lub pozbawia stypendium członka kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych na uzasadniony wniosek organizacji lub z własnej inicjatywy.

2. Do wniosku o wstrzymanie wypłaty stypendium należy dołączyć:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dowody potwierdzające zaniedbania realizacji programu przygotowań paraolimpijskich lub programu przygotowań do mistrzostw świata lub do mistrzostw Europy;

3) wyjaśnienia członka kadry;

4) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie stypendium.

3. Do wniosku o pozbawienie stypendium należy dołączyć:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dowody potwierdzające odstąpienie od realizacji przygotowań paraolimpijskich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub do mistrzostw Europy lub potwierdzające odmowę udziału zawodnika w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy;

3) wyjaśnienia członka kadry;

4) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium sportowego.

4.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu z własnej inicjatywy wstrzymuje lub pozbawia stypendium członka kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych, jeżeli posiada dane wymienione w ust. 2 pkt 2–4 i ust. 3 pkt 2–4.

§ 10. Członkowie kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych, którym przyznano stypendia na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do ich pobierania na okres, na jaki zostały przyznane.

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendium, jego wstrzymanie lub pozbawienie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu, jeżeli zostały złożone z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach dotychczasowych.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 32).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).