ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   Funduszu — rozumie się przez to Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;

2)   ministrze — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, będącego dysponentem Funduszu;

3)   środkach Funduszu — rozumie się przez to wpływy z dopłat do stawek, cen losów lub innych dowodów udziału w grach objętych monopolem państwa, przekazane na rachunek Funduszu;

4)   oferentach — rozumie się przez to podmioty ubiegające się o dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej ze środków Funduszu;

5)   zadaniach związanych z przygotowaniem kadry narodowej — rozumie się przez to zadania związane z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

§ 3. W zakresie realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej środki Funduszu można przeznaczyć na dofinansowanie:

1)   udziału w zgrupowaniach i konsultacjach w kraju i za granicą;

2)   startów w imprezach krajowych i zagranicznych;

3)   zakupu sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;

4)   zakupu leków, odżywek i suplementów;

5)   ubezpieczenia zawodników, trenerów i sprzętu;

6)   wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej;

7)   wynajmu obiektów;

8)   badań zawodników;

9)   innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji szkolenia sportowego;

10)  kosztów obsługi zadania.

§ 4. Dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej udziela się po przeprowadzeniu otwartego konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. 2) ), z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 5. 1. Wnioski zawierające oferty na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej mogą składać podmioty, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej.

2. Oferta powinna zawierać:

1)   określenie oferenta wraz z aktualnym wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo z zaświadczeniem bądź informacją sporządzonymi na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej oferenta;

2)   szczegółową nazwę zadania wraz z zakresem i charakterystyką (w tym wskazanie terminu, miejsca i liczby uczestników);

3)   informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie;

4)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

5)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

6)   kalkulację przewidywanych dochodów oraz innych korzyści związanych z realizacją zadania;

7)   kwoty środków Funduszu otrzymane w bieżącym i poprzednim roku;

8)   wskazanie rachunku, na który mają być przekazane środki;

9)   oświadczenie oferenta, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

3. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

1)   zbiorczy plan kosztów bezpośrednich, a także kosztów obsługi zadania, zwanych dalej „kosztami pośrednimi”;

2)   szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, specyfikacja sprzętu sportowego lub inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu oferty.

§ 6. 1. Oferta na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej, zaakceptowana przez ministra, stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem.

2. Przekazywanie środków Funduszu odbywa się na podstawie umów zawartych przez ministra z oferentami, po spełnieniu warunków i w trybie określonych w rozporządzeniu.

§ 7. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej powinna zawierać w szczególności:

1)   określenie stron umowy;

2)   nazwę i szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane, i termin jego wykonania;

3)   wysokość udzielonego dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków, z uwzględnieniem § 8;

4)   termin wykorzystania dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2013 r.;

5)   termin i sposób rozliczenia udzielonego dofinansowania;

6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą — 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania;

7)   klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie bez zgody ministra;

8)   określenie warunków zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadania w trakcie obowiązywania umowy;

9)   zobowiązanie oferenta do wykorzystania środków Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

10)  zobowiązanie oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu i wydatków dokonywanych z tych środków;

11)  określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez oferenta przy realizacji zadania;

12)  określenie składników kalkulacji kosztów pośrednich;

13)  zobowiązanie oferenta do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofinansowania;

14)  zobowiązanie oferenta do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia zadania oraz do zwrotu środków Funduszu w przypadku niewykonania zadania w części lub w całości, pobrania środków Funduszu w nadmiernej wysokości lub nienależnie bądź wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem;

15)  klauzulę o możliwościach rozwiązania umowy.

§ 8. Środki Funduszu przeznaczone w umowie na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej są przekazywane na rachunek bankowy oferenta w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.

§ 9. 1. Jeżeli przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej ze środków Funduszu zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, oferent jest obowiązany zwrócić je w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu na rachunek Funduszu.

2. Oferent może wystąpić do ministra w terminie określonym w ust. 1 z propozycją zagospodarowania dochodów nieprzewidzianych w umowie. Po rozpatrzeniu propozycji strony mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.

3. Osiągnięte przez oferenta dochody z tytułu kar umownych powinny być zwrócone, proporcjonalnie do udziału środków Funduszu w pokryciu wydatku, na rachunek Funduszu w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu.

§ 10. Oferenci realizujący zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej mogą przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania, dofinansowanych ze środków Funduszu, w tym na wynagrodzenia osób obsługujących te zadania. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków Funduszu ustala się, po ich szczegółowej analizie, w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.