ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika (Dz. U. Nr 37, poz. 258) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) 6 państw.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).