ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na podstawie art. 133 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) tryb składania wniosków i dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie dofinansowania zajęć;

3) tryb przekazywania środków z Funduszu;

4) wysokość dofinansowania zajęć.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu — rozumie się przez to Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów;

2) ministrze — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, będącego dysponentem Funduszu;

3) środkach Funduszu — rozumie się przez to wpływy z opłat w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wnoszonych na rachunek Funduszu przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych;

4) wnioskodawcy — rozumie się przez to podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji zajęć ze środków Funduszu;

5) zajęciach — rozumie się przez to zajęcia sportowe dla uczniów;

6) umowie — rozumie się przez to umowę o dofinansowanie zajęć zawartą przez wnioskodawcę z ministrem;

7) wniosku — rozumie się przez to wniosek o przyznanie dofinansowania zajęć.

§ 3. 1. Wnioskodawca składa wniosek do ministra w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć.

2. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

3.  Wnioskodawca w jednym wniosku wskazuje wszystkie zajęcia, o dofinansowanie których ubiega się w danym roku.

4. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) NIP lub REGON, gdy wnioskodawcy nadano NIP lub REGON;

3) nazwę i opis zajęć, w tym ich zakres i charakterystykę (termin i miejsce realizacji, częstotliwość zajęć, przewidywaną liczbę uczestników);

4) informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy wniosek;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zajęć oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zajęć pochodzących z innych źródeł;

6) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zajęć;

7) kalkulację przewidywanych dochodów oraz innych korzyści związanych z realizacją zajęć;

8) kwoty środków Funduszu otrzymane w roku złożenia wniosku i roku go poprzedzającym;

9) wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki Funduszu;

10) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

11) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

5. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1) preliminarz kosztów:

a) bezpośrednich,

b) pośrednich — rozumianych jako koszty obsługi zajęć;

2) program i regulamin zajęć;

3) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

4) statut, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 4ust. 1pkt. 1.

§ 4. 1. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

1) 80% planowanych kosztów realizacji zajęć — w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe;

2) 50% planowanych kosztów realizacji zajęć — w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, z uwzględnieniem wyrównywania szans dostępu do kultury fizycznej.

§ 5. Udzielenie dofinansowania na realizację zajęć następuje w drodze otwartego konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. 3) ) z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 6. 1. Wniosek zaakceptowany przez ministra stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Przekazywanie środków Funduszu i ich rozliczanie odbywa się na podstawie umów zawartych przez wnioskodawców z ministrem.

§ 7. Umowa określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) nazwę i opis zajęć, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane, i termin wykonania;

3) kwotę udzielonego dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków Funduszu;

4) termin wykorzystania środków Funduszu, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku realizacji zajęć;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonego dofinansowania;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zajęć;

7) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie bez zgody ministra;

8) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zajęć w trakcie obowiązywania umowy;

9) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

10) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu i wydatków dokonywanych z tych środków;

11) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zajęć;

12) określenie składników kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich;

13) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra w sposób określony w § 11;

14) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia otrzymanego dofinansowania na realizację zajęć oraz do zwrotu środków Funduszu w przypadku niewykonania zajęć w części lub w całości albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem § 12;

15) klauzulę o możliwości wypowiedzenia umowy;

16) klauzulę o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu przez okres do 2 lat w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie, może pokryć ze środków Funduszu koszty pośrednie w części stanowiącej nie więcej niż 5% kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zajęć.

§ 9. Środki Funduszu przewidziane w umowie są przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zajęć.

§ 10. 1. Jeżeli przy realizacji zajęć ze środków Funduszu zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, wnioskodawca jest obowiązany pomniejszyć odpowiednio kwotę dofinansowania i zwrócić je w części lub w całości na rachunek Funduszu w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu.

2. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie, może wystąpić do ministra w terminie określonym w ust. 1, z propozycją zagospodarowania osiągniętych nieprzewidzianych dochodów. Po rozpatrzeniu propozycji wnioskodawcy, strony mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanych zajęć lub odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.

§ 11. 1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji zajęć ze środków Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zajęć;

2) wykorzystanie środków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń.

3. Wnioskodawca jest obowiązany do udostępnienia, na żądanie ministra lub jego upoważnionych przedstawicieli, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zajęć przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne oraz wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości.

6. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych, zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 12. 1. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie, jest obowiązany do sporządzenia i przedstawienia ministrowi rozliczenia otrzymanego dofinansowania na realizację zajęć w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie 30 dni od zakończenia zajęć.

2. Minister zatwierdza rozliczenie dofinansowania na realizację zajęć przedstawione przez wnioskodawcę, któremu udzielono dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia jego przedłożenia.

3. Jeżeli przedstawione rozliczenie dofinansowania na realizację zajęć zawiera istotne błędy lub jest niekompletne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4.  W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zajęć w terminie określonym w umowie, środki Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy.

5.  Niewykorzystane środki Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu w terminie 15 dni od dnia wykonania zajęć określonych w umowie.

6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnego lub pobrania w nadmiernej wysokości oraz obowiązku zwrotu niewykorzystanego dofinansowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 4) ) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 13. W przypadku realizacji zajęć na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do rozliczania dofinansowania w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz. U. Nr 226, poz. 1942), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241).