ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „klubami sportowymi”, oraz dane podlegające wpisowi do tej ewidencji.

§ 2. 1. Organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w księdze ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w systemie teleinformatycznym.

§ 3. 1. Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie.

2. Strony księgi ewidencyjnej numeruje się kolejno.

3. Wpisy w ewidencji prowadzonej w księdze ewidencyjnej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.

4. W ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.

§ 4. 1. Wpisy w ewidencji powinny być dokonywane w sposób trwały.

2. Skreśleń i poprawek należy dokonywać w sposób trwały, w kolorze czerwonym, pozwalający na odczytanie poprzedniego wpisu.

3. Dokonane skreślenia i poprawki powinny być opatrzone datą i podpisem prowadzącego ewidencję.

4. W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym osoba prowadząca ewidencję dokonuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany, skreślenia i poprawki powinny zapewniać czytelność tekstu przed zmianą i po jego zmianie, zawierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności.

§ 5. W ewidencji zamieszcza się:

1) datę wpisu;

2) numer ewidencyjny;

3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;

4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;

5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;

6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;

7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

8) cel działania;

9) teren działania;

10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;

11) inne uwagi.

§ 6. 1. Dokumenty będące podstawą wpisów lub odmowy wpisania do ewidencji stanowią akta ewidencyjne.

2. Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem ewidencyjnym i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wydzielonym.

§ 7. Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

§ 8. 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4–9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.

§ 9. Przepisy dotyczące dokonania wpisu lub zmian w ewidencji stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.

§ 10. W sprawach wszczętych a niezakończonych na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123) stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241).