ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

Na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania tytułów trenera i instruktora sportu;

2) szczegółowe warunki uzyskiwania zgody na prowadzenie kursu, w tym rodzaje dokumentów niezbędnych do uzyskania tej zgody oraz wzór wniosku o zatwierdzenie kursu;

3) warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego prowadzenia kursu;

4) minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać program kształcenia;

5) dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów trenera i instruktora sportu, wzory tych dokumentów, podmioty obowiązane do ich wydawania oraz podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji tych dokumentów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ministrze — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury fizycznej;

2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3) kursie bez bliższego określenia — rozumie się przez to specjalistyczne kursy, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4, ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2 ustawy.

§ 3. 1. Kształcenie trenerów i instruktorów sportu, o którym mowa w rozporządzeniu, jest organizowane w sportach, w których działają polskie związki sportowe.

2. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w toku studiów wyższych, studiów podyplomowych lub na kursie.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy drugiej jest, aby:

1) studia wyższe, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy, obejmowały kierunek wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją trenerską wdanym sporcie, w wymiarze co najmniej 400 godzin;

2) studia podyplomowe, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy, w danym sporcie odbywały się w wymiarze co najmniej 400 godzin;

3) kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 3 ustawy, odbywał się w wymiarze co najmniej 400 godzin.

2. W ramach wymaganego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest odbycie zajęć specjalistycznych w danym sporcie w wymiarze co najmniej 300 godzin.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać program kształcenia na stopień trenera klasy drugiej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy pierwszej jest, aby:

1) kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 4 ustawy, odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;

2) staż, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy, był odbywany w sporcie, w którym osoba ta posiada tytuł trenera klasy drugiej.

2. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy pierwszej w danym sporcie jest, aby osoba ubiegająca się o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy drugiej w tym sporcie.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać program kursu na stopień trenera klasy pierwszej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy mistrzowskiej jest, aby:

1) kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 5 pkt 4 ustawy, odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;

2) staż, o którym mowa w art. 41 ust. 5 pkt 2 ustawy, był odbywany w sporcie, w którym osoba ta posiada tytuł trenera klasy pierwszej.

2. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy mistrzowskiej w danym sporcie jest, aby osoba ubiegająca się o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy pierwszej w tym sporcie.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać program kursu na stopień trenera klasy mistrzowskiej, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Dorobek w pracy szkoleniowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy, ocenia się w szczególności na podstawie zaświadczeń wystawionych przez polski związek sportowy, klub sportowy, placówkę oświatową lub szkołę wyższą.

2. Staż pracy, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 ustawy, ocenia się w szczególności na podstawie świadectw pracy lub zaświadczeń wystawionych przez pracodawcę.

§ 8. 1. Warunkiem uzyskania tytułu instruktora sportu jest, aby:

1) studia wyższe, o których mowa w art. 41 ust. 6 pkt 1 ustawy, obejmowały kierunek wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie, w wymiarze co najmniej 250 godzin;

2) kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 6 pkt 2 ustawy, odbywał się w wymiarze co najmniej 250 godzin i składał się z części ogólnej w wymiarze co najmniej 100 godzin i części specjalistycznej w wymiarze co najmniej 150 godzin.

2. W części specjalistycznej kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły część ogólną. Z obowiązku ukończenia części ogólnej są zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać program kształcenia instruktorów sportu, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

2. Do wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 10 ustawy, oraz:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe proponowanych wykładowców wraz z pisemną zgodą tych osób na pracę na kursach organizowanych przez wnioskujący podmiot;

2) pisemną zgodę na wykorzystanie ramowego programu kursu wyrażoną przez osobę posiadającą autorskie prawa majątkowe do tego programu;

3) kopie dokumentów o przyznaniu numerów NIP i REGON, gdy wnioskodawcy nadano NIP lub REGON.

§ 10. Wzór wniosku o zatwierdzenie kursu, o którym mowa w art. 41 ust. 13 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kierunkowe wykształcenie w zakresie tematyki prowadzonych zajęć lub odpowiednie przygotowanie zawodowe, zapewniające najwyższą jakość kształcenia.

2. Zajęcia specjalistyczne wdanym sporcie na kursie instruktora sportu prowadzą osoby posiadające co najmniej tytuł trenera klasy drugiej.

3.  Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie na kursie na stopień trenera klasy drugiej prowadzą osoby posiadające co najmniej tytuł trenera klasy pierwszej.

§ 12. Obiekty, na których są prowadzone kursy, muszą spełniać warunki bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające specyfikę danego sportu, a także umożliwiać przeprowadzenie zajęć w danym sporcie w sposób zapewniający najwyższą jakość kształcenia.

§ 13. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie tytułu trenera jest dyplom trenera, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Dokumentem stwierdzającym posiadanie tytułu instruktora sportu jest legitymacja instruktora sportu, której wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 14. 1. W przypadku uzyskania tytułów trenera lub instruktora sportu w toku studiów wyższych lub studiów podyplomowych, dyplomy trenera i legitymacje instruktora sportu wydają rektorzy szkół wyższych, w których były prowadzone te studia. W pozostałych przypadkach dokumenty te wydaje minister na wniosek organizatora kursu lub osoby ubiegającej się o wydanie dokumentów stwierdzających jej kwalifikacje.

2. Do wniosku o wydanie przez ministra dyplomu trenera lub legitymacji instruktora sportu dołącza się:

1) kopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie;

2) zaświadczenie o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego;

3) w przypadku dyplomu trenera klasy drugiej — kopię legitymacji instruktora sportu w danym sporcie;

4) w przypadku dyplomu trenera klasy pierwszej i klasy mistrzowskiej — kopie dokumentów stwierdzających posiadany staż pracy trenerskiej z odpowiednim stopniem trenera oraz kopie dokumentów stwierdzających dorobek w pracy szkoleniowej.

3. Ewidencję wydanych dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu prowadzi minister.

4. Szkoły wyższe, w terminie 30 dni od dnia wydania dyplomów trenera lub legitymacji instruktora sportu, przesyłają ministrowi informacje zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia, rodzaj dokumentu oraz datę wydania dyplomu lub legitymacji.

§ 15. 1. Wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są rozpatrywane na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2.  Wnioski o zatwierdzenie programów specjalistycznych kursów złożone przez podmioty posiadające zgody, o których mowa w art. 88 ustawy, są rozpatrywane zgodnie z warunkami określonymi w tych decyzjach.

3.  Dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów trenera lub instruktora, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 233)

Załącznik 6 Wzór — Dyplom trenera

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738, z 2003 r. Nr 8, poz. 93 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 864), które utraciło moc z dniem 16 października 2010 r. na podstawie art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014).