ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1645) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 9 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub ministra właściwego do spraw turystyki;

2)   wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   uprawniony — osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2)   rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. 2) Nagrodę roczną przyznaje:

1)   kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 9 ustawy — minister właściwy do spraw kultury fizycznej albo minister właściwy do spraw turystyki;

2)   zastępcom kierowników i głównym księgowym podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 9 ustawy — organ lub osoba właściwe dla nich w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 4. 1. Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1)   efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

2)   terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3)   uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez cały rok obrotowy.

3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 5. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu nagroda roczna może być przyznana, jeżeli uprawniony zajmował stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.

§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej należy dołączyć, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, następujące załączniki:

1)   sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

2)   dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

3)   oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych.

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub ministra właściwego do spraw turystyki w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej — kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1269), które weszło w życie z dniem 4 grudnia 2012 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 stycznia 2012 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 38), które utraciło moc w odniesieniu do podmiotów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub ministra właściwego do spraw turystyki, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.