ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych

Na podstawie art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Wykaz zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz. 105)

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 186) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób głuchych odbywających się przed 2001 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 187), które zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.