ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych:

a) przez wszystkie obiekty — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. 3) ), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, oraz

b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty — opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

3) sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany — opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

3) sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany — opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony w ust. 2.”;

2) § 5—9 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii, a także zmiana i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;

2) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej — o ile taki posiada;

3) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

4) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

5) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;

6) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;

7) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;

8) wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1;

2) dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1.

4. Marszałek województwa może ustalić wzór ankiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzającej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca. W takim przypadku opis obiektu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, we wniosku nie jest wymagany.

§ 6. Przed wydaniem decyzji o:

1) zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii,

2) zmianie zaszeregowania do rodzaju oraz nadanej kategorii,

3) potwierdzeniu zaszeregowania do rodzaju oraz nadanej kategorii

— obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1.

§ 7. W sprawach o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1—3 i § 6.

§ 8. 1. Organy uprawnione do kontroli obiektów w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dokonują kontroli w każdym czasie:

1) z urzędu — jeżeli jest to uzasadnione informacjami o zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań;

2) na wniosek przedsiębiorcy, stowarzyszenia działającego w zakresie turystyki i hotelarstwa lub stowarzyszenia reprezentującego interesy konsumentów.

2. Marszałek województwa dokonuje z urzędu okresowych kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, nie rzadziej niż co trzy lata. Kontrole te mogą obejmować także spełnienie wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 9. 1. Kontroli, o której mowa w § 8, dokonuje się zgodnie z zasadami kontroli przedsiębiorców określonymi w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. 4) ).

2. Organ kontrolujący przekazuje odpis protokołu kontroli organowi prowadzącemu ewidencję obiektu.

3. Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli obiektu hotelarskiego wskazują na to, że zachodzą przesłanki zmiany rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenia nadanej mu kategorii, marszałek województwa dokonuje ponownej oceny obiektu.

4. Marszałek województwa może odstąpić od ponownej oceny obiektu, o której mowa w ust. 3, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie wyraził zgodę na zmianę rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenie nadanej mu kategorii.

5. Jeżeli podczas wykonywanych czynności kontrolnych ujawniony został fakt zmiany przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, a przedsiębiorca ten nie wystąpił z wnioskiem do właściwego marszałka województwa o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania, organ kontrolujący odstępuje od dalszych czynności kontrolnych obiektu i wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania pod rygorem wydania decyzji o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz wykreślenia obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.

2. Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest:

1) decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii;

2) zgłoszenie innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie.

3. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej — o ile taki posiada.

4. Założenie karty ewidencyjnej obiektu wpisuje się do wykazu kart ewidencyjnych, oddzielnego dla każdego z rodzajów obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, opatrując wpis datą i podpisem osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5. W ramach ewidencji obiektów hotelarskich prowadzi się wykaz przyrzeczeń zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwany dalej „wykazem promes”.

6. Podstawą umieszczenia w wykazie promes, o którym mowa w ust. 5, jest ostateczna decyzja marszałka województwa o przyrzeczeniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

7. Dla każdego obiektu, który uzyskał promesę, zakłada się kartę ewidencyjną obiektu posiadającego promesę.”;

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7.”;

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2, powinny być przechowywane łącznie z kartami ewidencyjnymi obiektów, a dokument, o którym mowa w § 12 ust. 6, powinien być przechowywany łącznie z kartami ewidencyjnymi obiektów posiadających promesy.”;

6) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera:

1) określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna — wraz z adresem miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres obiektu;

3) określenie rodzaju i kategorii obiektu;

4) informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu;

5) opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych, liczbie jednostek mieszkalnych oraz ich strukturze, zakresie świadczonych usług, położeniu obiektu, numerze telefonu, a także — o ile obiekt posiada — numerze faksu, adresie poczty elektronicznej oraz adresie strony internetowej;

6) informacje o promesach, decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług;

7) informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Karta ewidencyjna obiektu posiadającego promesę zawiera:

1) określenie przedsiębiorcy, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna — wraz z adresem miejsca zamieszkania;

2) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

3) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu;

4) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które zamierza ubiegać się przedsiębiorca, który uzyskał promesę;

5) termin ważności promesy.”;

7) § 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„§ 17. 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:

1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;

2) uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii — w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3) zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;

4) zmianie działalności sezonowej na sta-łą lub stałej na sezonową;

5) zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

6) zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

§ 18. 1. Organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich wydaje z urzędu decyzję o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz o wykreśleniu obiektu z ewidencji, jeżeli:

1) przedsiębiorca wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich;

2) przedsiębiorca wpisany do ewidencji poinformował marszałka województwa prowadzącego ewidencję o rezygnacji ze stosowania w obiekcie nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;

3) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

4) przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmarł, a jego następcy prawni nie wystąpili z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii;

5) przedsiębiorca, który rozpoczął świadczenie usług w obiekcie hotelarskim posiadającym zaszeregowanie do rodzaju i nadaną kategorię na podstawie decyzji wydanej innemu przedsiębiorcy, nie wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie lub nie wystąpił z takim wnioskiem w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia go przez marszałka województwa o obowiązku złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu;

6) obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe lub inne określone odrębnymi przepisami;

7) stan obiektu hotelarskiego uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

2. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usłu-gi hotelarskie, wykreśla z urzędu obiekt z ewidencji, jeżeli:

1) przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich;

2) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

3) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik, świadczący usługi hotelarskie w obiekcie, zmarł;

4) obiekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami;

5) stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

3. Organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich wykreśla z urzędu obiekt z wykazu obiektów, które uzyskały promesę, jeżeli:

1) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, przed upływem terminu jej ważności nie złożył właściwemu marszałkowi województwa kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii;

2) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;

3) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z wykazu obiektów, które uzyskały promesę;

4) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, uzyskał decyzję o odmowie zaszeregowania obiektu do rodzaju i nadania kategorii.”;

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do wniosków w postępowaniach o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz o nadanie kategorii, a także w postępowaniach o zmianę i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii, złożonych przez przedsiębiorców, a nierozpatrzo-nych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przedsiębiorcy posiadający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju hotel albo motel danej kategorii, dostosują obiekt do wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378.