ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 107, poz. 893) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 30% — na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.”;

2)   § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

2. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.