ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 80, poz. 559 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 735) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. W razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady zwołuje zastępca Przewodniczącego Rady.

3. Posiedzenie Rady zwołuje się także na pisemny wniosek ministra właściwego do spraw turystyki, przynajmniej trzech członków Rady lub Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. We wniosku wskazuje się proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W sytuacji gdy wymienione osoby nie mogą prowadzić posiedzenia Rady, osobę prowadzącą posiedzenie Rady wyznacza minister właściwy do spraw turystyki spośród członków Rady.

6. Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady może być odwołane, po uprzednim zawiadomieniu członków Rady, co najmniej na 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.”;

2) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obsługę Rady prowadzi Biuro Administracyjno-Organizacyjne Polskiej Organizacji Turystycznej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 6.”;

3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W skład Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Nowych Technologii;

2) Departament Planowania Marketingowego;

3) Departament Instrumentów Marketingowych;

4) Departament Funduszy Europejskich;

5) Departament Współpracy Regionalnej;

6) Biuro Administracyjno-Organizacyjne;

7) Biuro Finansowe;

8) Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia;

9) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego;

10) Samodzielne stanowisko rzecznika prasowego;

11) Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.”;

4) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Siedzibami Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej są:

1) Amsterdam (Królestwo Niderlandów);

2) Bruksela (Królestwo Belgii);

3) Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki);

4) Berlin (Republika Federalna Niemiec);

5) Sztokholm (Królestwo Szwecji);

6) Londyn (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej);

7) Rzym (Republika Włoska);

8) Paryż (Republika Francuska);

9) Wiedeń (Republika Austrii) z filią w Budapeszcie (Republika Węgierska);

10) Madryt (Królestwo Hiszpanii);

11) Moskwa (Federacja Rosyjska);

12) Tokio (Japonia);

13) Kijów (Ukraina).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.