ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje i wzory odznak, rodzaje wyróżnień oraz wysokość nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb ich przyznawania.

§ 2. Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”, zwana dalej „odznaką”, może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

1) wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;

2) publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu;

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu;

4) wspieranie sportu.

§ 3. 1. Odznaka jest trzystopniowa:

1) złota;

2) srebrna;

3) brązowa.

2. Odznaka danego stopnia może być przyznana tylko raz.

§ 4. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się nie wcześniej niż:

1) po 10 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki brązowej;

2) po 20 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki srebrnej;

3) po 30 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki złotej.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie odznaki zawiera:

1) dane osobowe kandydata, w tym:

a) imiona i nazwisko,

b) imiona rodziców,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie;

2) informację o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach (rodzaj, stopień i rok przyznania);

3) uzasadnienie przedstawiające wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po otrzymaniu odznaki niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została nadana;

4) proponowany przez wnioskodawcę termin wręczenia odznaki;

5) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie odznaki, datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku dołącza się oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wniosek o przyznanie odznaki składa się nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.

§ 6. 1. Odznakę stanowi ażurowa kompozycja o wymiarach 30 mm szerokości i 32 mm wysokości, wykonana z metalu w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym, właściwym dla danego stopnia, przedstawiająca stylizowaną postać biegacza unoszącego ramiona w geście zwycięstwa. Z lewej strony odznaki jest umieszczona gałązka wawrzynu, której dwa dolne liście są pokryte emalią w kolorze białym i czerwonym. Strona odwrotna odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym umieszczonym w połowie wysokości odznaki.

2. Odznaka przyznawana jest wraz z miniaturą odznaki o wymiarach 12 mm szerokości i 13 mm wysokości.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej przyznanie wręcza minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Odznakę nadaje się z zachowaniem kolejności jej stopni, przy czym:

1) srebrna odznaka może być nadana osobie wyróżnionej brązową odznaką, jeżeli od jej nadania upłynęły co najmniej 3 lata;

2) złota odznaka może być nadana osobie wyróżnionej srebrną odznaką, jeżeli od jej nadania upłynęły co najmniej 3 lata.

2. Odznaka wyższego stopnia może być przyznana z pominięciem warunków, o których mowa w ust. 1, trenerom, których szkoleni zawodnicy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.

3. Odznaka nie jest przyznawana pośmiertnie.

§ 9. 1. Wyróżnieniem jest dyplom przyznawany za osiągnięcia określone w § 10 trenerowi prowadzącemu lub uczestniczącemu w procesie szkolenia zawodnika, zespołu, osady lub drużyny oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia zawiera:

1) imiona i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie;

4) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie wyróżnienia i podpis wnioskodawcy;

5) uzasadnienie przedstawiające wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu w danym roku kalendarzowym.

3. Polskie związki sportowe do wniosku załączają komunikat z mistrzostw lub igrzysk określonych w § 10 ust. 1.

§ 10. 1. Nagrodę pieniężną, zwaną dalej „nagrodą”, można przyznać trenerowi prowadzącemu lub uczestniczącemu w szkoleniu, którego zawodnik, zespół, osada lub drużyna zajęli:

1) pierwsze miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych — do 8-krotności podstawy, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej „podstawą”;

2) drugie miejsce na igrzyskach olimpijskich igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych — do 7-krotności podstawy;

3) trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych albo pierwsze miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych — do 6-krotności podstawy;

4) drugie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych — do 5-krotności podstawy;

5) trzecie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo pierwsze miejsce na mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych — do 4-krotności podstawy;

6) drugie miejsce na mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych — do 3-krotności podstawy;

7) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo pierwsze albo drugie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo na mistrzostwach świata juniorów, albo pierwsze albo drugie miejsce na mistrzostwach świata w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych — do 2-krotności podstawy;

8) trzecie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo na mistrzostwach świata juniorów albo trzecie miejsce na mistrzostwach świata w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, albo pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na mistrzostwach Europy w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, albo pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na akademickich mistrzostwach świata — do wysokości podstawy.

2. Nagroda może zostać przyznana innym niż określone w ust. 1 osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu — do wysokości podstawy.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie;

4) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie nagrody i podpis wnioskodawcy;

5) uzasadnienie przedstawiające wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu w danym roku kalendarzowym.

2. Polskie związki sportowe do wniosku załączają komunikat z mistrzostw lub igrzysk określonych w § 10 ust. 1.

§ 12. Wyróżnienie lub nagroda mogą być przyznane raz w roku.

§ 13. Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody trenerom prowadzącym lub uczestniczącym w procesie szkolenia zawodnika, zespołu, osady lub drużyny oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu składa się:

1) do dnia 30 listopada danego roku dla osiągnięć określonych w § 10 przed dniem 15 listopada danego roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym spełnione zostały warunki określone w § 10 po dniu 14 listopada danego roku.

§ 14. Odznaki przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.

§ 15. Wnioski o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. (poz. 1126)

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. U. Nr 113, poz. 777), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490).