ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Na podstawie art. 37b ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW przez podmioty inne niż właściwy polski związek sportowy;

2)  warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”, składa do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”, na wskazane we wniosku patenty lub licencje.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie więcej niż jednego patentu lub licencji, które mają być objęte upoważnieniem, podmiot, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje dokumentację określoną w ust. 4 pkt 1 i 2 oddzielnie dla egzaminu na poszczególny patent lub licencję w ramach złożonego wniosku.

3. Wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)  dokumenty z wykazu, o którym mowa w art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy, potwierdzające posiadanie kadry złożonej z co najmniej 4 egzaminatorów posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na patenty lub licencje, które zostały określone we wniosku, oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagania stażowe oraz kwalifikacje proponowanej kadry przeprowadzającej egzaminy, wraz z pisemną zgodą tych osób na przeprowadzanie egzaminów oraz oświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5;

2)  informację, o której mowa w art. 37b ust. 2 pkt 2 ustawy, zawierającą dane dotyczące obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, w tym:

a)   adres obiektu, w którym będzie przeprowadzana część teoretyczna egzaminu,

b)   lokalizację nabrzeża lub pomostu,

c)   akwen, na którym będzie przeprowadzany egzamin,

d)   liczbę, rodzaje i parametry jachtów;

3)  dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu, w tym:

a)   adres,

b)   numer telefonu,

c)   adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej — jeżeli posiada.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w ramach informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, informuje o tytule prawnym do dysponowania obiektami wykorzystywanymi do przeprowadzania egzaminów.

§ 3. 1. Egzamin jest przeprowadzany przez osobę, która:

1)  ukończyła 18 rok życia;

2)  posiada tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm. 4) ) lub jest instruktorem właściwego polskiego związku sportowego;

3)  posiada licencję lub patent nie niższy niż ten, na który jest przeprowadzany egzamin;

4)  posiada co najmniej wykształcenie średnie;

5)  złożyła oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa:

a)   przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)   popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c)   przeciwko wiarygodności dokumentów,

d)   umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

e)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

6)  w okresie ostatnich 3 lat odbyła co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób przeprowadzających egzamin na patent żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego lub na licencję do holowania narciarza wodnego lub holowania statków powietrznych, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez i dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich;

7)  w okresie ostatnich 3 lat prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

2. Od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej poza wymogami określonymi w ust. 1 jest wymagane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

§ 4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala harmonogram egzaminu, uwzględniając warunki pogodowe, liczbę osób egzaminowanych i możliwości sprzętowe podmiotu przeprowadzającego egzamin.

§ 5. 1. Część teoretyczna egzaminu odbywa się w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu pozwalającym na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu i samodzielną pracę osób egzaminowanych.

2. W pobliżu pomieszczenia, w którym będzie przeprowadzana część teoretyczna egzaminu, powinna znajdować się toaleta.

3. W pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzana część teoretyczna egzaminu, nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu.

4. W przypadku zadania nawigacyjnego w części teoretycznej egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego, osoba egzaminowana otrzymuje środki techniczne oraz materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

5. W pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzana część teoretyczna egzaminu, mogą znajdować się wyłącznie członkowie komisji egzaminacyjnej, osoby egzaminowane oraz przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Osoby, które zakończyły część pisemną egzaminu i oddały swoją pracę, powinny opuścić pomieszczenie.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem części teoretycznej i praktycznej egzaminu komisja egzaminacyjna sprawdza tożsamość osoby egzaminowanej.

2. Osoba egzaminowana przystępująca do części teoretycznej egzaminu otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczątką właściwego polskiego związku sportowego lub podmiotu upoważnionego do przeprowadzania egzaminu.

3. W czasie przeprowadzania egzaminu nie można korzystać z materiałów innych niż dostarczone przez komisję egzaminacyjną, porozumiewać się z innymi osobami oraz korzystać z urządzeń służących przechowywaniu, przekazywaniu lub odbiorowi informacji.

4. W czasie przeprowadzania egzaminu członek komisji egzaminacyjnej może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej albo miejsca zdawania części praktycznej egzaminu przez osobę egzaminowaną.

§ 7. 1. Część praktyczna egzaminu odbywa się przy spełnieniu następujących warunków:

1)  wielkość akwenu powinna pozwalać na swobodne wykonywanie manewrów przewidzianych w egzaminie;

2)  sprzęt, nabrzeże lub pomost powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, przy czym nabrzeże lub pomost powinny być wyposażone w urządzenia cumownicze i pozwalać na wykonywanie przy nich manewrów przewidzianych w egzaminie;

3)  głębokość wody przy nabrzeżu lub pomoście powinna pozwalać bez przeszkód wykonać manewry przewidziane w egzaminie.

2. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się na sprzęcie umożliwiającym wykonywanie manewrów pod żaglami lub na silniku, w zależności od patentu lub licencji, na które odbywa się egzamin.

3. Szczegółowe warunki organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania części praktycznej egzaminu na poszczególne patenty lub licencje określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminu na różne patenty lub licencje przez jedną komisję egzaminacyjną pod warunkiem spełnienia wymagań kadrowych i organizacyjnych oraz sporządzenia oddzielnych protokołów egzaminacyjnych na poszczególne patenty lub licencje, na które jest przeprowadzany egzamin.

§ 9. Wymóg, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony w przypadku osób posiadających dotychczas wydane patenty lub licencje w zakresie potwierdzonych nimi uprawnień, które mogą zostać wymienione na patenty lub licencje wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460) na podstawie § 25 tego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2)   Mnister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej — gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.