ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą „Zespół do spraw obrony cywilnej”, zwaną dalej „Zespołem”, przeznaczoną do zorganizowania i przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia znajdujących się w gmachu Ministerstwa Skarbu Państwa na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) kierownik — dyrektor Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa;

2) zastępcy kierownika:

a) pierwszy zastępca kierownika — zastępca dyrektora Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa,

b) drugi zastępca kierownika — dyrektor właściwej w sprawach obronnych komórki organizacyjnej Państwowej Agencji Atomistyki;

3) koordynator do spraw ochrony gmachu — pracownik Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa, zatrudniony na stanowisku koordynatora do spraw ochrony;

4) koordynator do spraw obrony cywilnej — pracownik Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa, zatrudniony na stanowisku specjalisty do spraw obrony cywilnej;

5) pododdział obrony cywilnej.

2. W skład pododdziału obrony cywilnej wchodzą:

1) drużyna ratownictwa ogólnego;

2) drużyna porządkowo-ochronna.

3. Stan osobowy Zespołu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).