ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i  Nr 267, poz. 2257) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego mienia nabywanego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Wojewoda sporządza wykaz mienia przysługującego na podstawie tytułu prawnego Skarbowi Państwa, które podlega przekazaniu, oraz zawiadamia kierowników jednostek, władających mieniem, które podlega przekazaniu, o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji i konieczności przygotowania dokumentów dotyczących mienia.

2. Powyższy wykaz wojewoda przekaże do wiadomości jednostkom samorządu terytorialnego nabywającym mienie na podstawie ustawy.

§ 3. Inwentaryzację przeprowadza komisja inwentaryzacyjna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ).

§ 4. W skład komisji inwentaryzacyjnej wchodzi dwóch przedstawicieli wskazanych przez wojewodę, z których jeden jest przewodniczącym komisji, i dwóch przedstawicieli wskazanych przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Przed przekazaniem nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego komisja inwentaryzacyjna przygotowuje karty inwentaryzacyjne odrębnie dla każdej przekazywanej nieruchomości. Wzór karty inwentaryzacyjnej nieruchomości określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Komisja inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu czynności inwentaryzacyjnych sporządza protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania jednostce samorządu terytorialnego mienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Przekazywanie mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego, która nabywa mienie, i przez przedstawicieli właściwego wojewody.

4. Załącznikami do protokołu zdawczo-odbiorczego są:

1) karty inwentaryzacyjne, o których mowa w ust. 1;

2) dla nieruchomości i rzeczy ruchomych — posiadana właściwa dokumentacja techniczna, prawna i eksploatacyjna, a w szczególności dla nieruchomości: dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości przysługujący Skarbowi Państwa, jak i jednostce władającej mieniem, dokumenty zawierające: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, wykaz obciążeń majątkowych i innych ograniczeń w rozporządzaniu;

3) dla należności — tytuł prawny do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe.

§ 6. Dokumenty stwierdzające przekazanie mienia właściwym jednostkom samorządu terytorialnego wojewoda przechowuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 i Nr 104, poz. 708).

§ 7. Wojewoda, w terminie do dnia 30 maja 2008 r., przekaże ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację o mieniu przekazanym poszczególnym jednostkom samorządów terytorialnych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 lipca 2006 r. (poz. 1036)

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 131, poz. 917).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz, 1539 i Nr 267, poz. 2252.