ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w wybranych spółkach

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje stanowiące własność Skarbu Państwa, w spółkach wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Przeniesienie własności akcji, o których mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zawartych pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, z dniem ich podpisania

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.