ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;

2) sposób postępowania w zakresie uzupełniania środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa;

3) sposób postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm. 3) ).

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

3. Wojewoda prowadzi ewidencję należności i zobowiązań wynikających z realizacji zadań wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

§ 3. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem finansowym Funduszu”, obejmuje:

1) przychody i koszty Funduszu;

2) stan początkowy i końcowy środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

§ 4. 1. Wojewoda otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego pomocniczy rachunek bankowy, na który:

1) przekazywane są środki na realizację zadań wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;

2) wpływają środki uzyskane przez wojewodę w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1.

2. W przypadku środków, które zostały zgromadzone oraz niewydatkowane, wojewoda przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego stałe zlecenie przekazywania na koniec każdego dnia roboczego z pomocniczego rachunku bankowego wojewody na rachunek Funduszu takich środków.

3. Wojewoda w terminie 10 dni od zakończenia każdego miesiąca przekazuje dysponentowi Funduszu raport o stanie należności i sposobie rozliczenia środków należnych Funduszowi, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Wzór raportu, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wojewoda nie dokonuje potrąceń ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 na pokrycie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Dysponent Funduszu informuje wojewodę o wysokości środków, które wpłynęły w danym miesiącu na rachunek Funduszu z pominięciem rachunku pomocniczego wojewody do 15 dnia kolejnego miesiąca, w celu prawidłowego rozliczenia wpłat.

§ 5. 1. Dysponent Funduszu, na wniosek likwidatora lub syndyka masy upadłości, może podjąć decyzję o uzupełnieniu środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa.

2. Do wniosku o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa dołącza się opinię organu założycielskiego lub organu nadzorującego odnoszącą się do zasadności uzupełnienia środków.

3. Wzór wniosku o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Przekazanie środków Funduszu na uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa następuje po podjęciu decyzji, o której mowa w § 5 ust. 1, i zawarciu odpowiednio z likwidatorem lub syndykiem masy upadłości umowy o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego na rachunek podmiotu, którego wniosek dotyczy, w kwotach i terminach wynikających z tej umowy.

2. Środków Funduszu przekazanych na uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa nie przeznacza się na pokrycie zobowiązań likwidowanego lub upadłego podmiotu powstałych przed dniem, odpowiednio, postawienia przedsiębiorstwa państwowego w stan likwidacji, otwarcia likwidacji spółki z udziałem Skarbu Państwa albo ogłoszenia upadłości tych podmiotów.

§ 7. 1. Rozliczenie środków przekazanych na uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego jest dokonywane na podstawie przekazanej, odpowiednio, przez likwidatora lub syndyka masy upadłości dysponentowi Funduszu noty księgowej wraz z zestawieniem poniesionych wydatków oraz dokumentami potwierdzającymi ich dokonanie.

2. Do noty księgowej dołącza się opinię organu założycielskiego przedsiębiorstwa państwowego lub organu nadzoru spółki o prawidłowości wydatkowania środków.

3. Wzór noty księgowej, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. W terminach określonych przez dysponenta Funduszu wojewoda przygotowuje, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, informacje dotyczące następnego roku budżetowego w zakresie:

1) kosztów wykonywania zadań wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;

2) przewidywanych wydatków na dofinansowanie procesów likwidacji i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw państwowych, dla których pełni funkcję organu założycielskiego.

§ 9. 1. Wojewoda wydatkuje środki Funduszu do wysokości określonej przez dysponenta Funduszu na dany rok budżetowy w danym paragrafie klasyfikacji budżetowej, w ramach rocznego planu finansowego Funduszu.

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany wysokości kwot, o których mowa w ust. 1, wojewoda występuje do dysponenta Funduszu o dokonanie ich zmiany.

3. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 2, jest dokonywane w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia.

4. Dysponent Funduszu po przeprowadzeniu procedury zmiany planu finansowego Funduszu informuje wojewodę o zmianie wysokości przyznanych na dany rok budżetowy kwot.

§ 10. 1. Wojewoda w terminie do 25 dnia każdego miesiąca przesyła do dysponenta Funduszu zgłoszenia zapotrzebowań na środki finansowe na następny miesiąc, wskazując dzień, w którym nastąpi wydatkowanie środków.

2. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. W przypadku powstania zobowiązania po terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda występuje niezwłocznie do dysponenta Funduszu o dodatkowe środki w celu terminowego uregulowania zobowiązań.

§ 11. Dysponent Funduszu przekazuje środki na pokrycie kosztów wykonywania zadań, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, na pomocnicze rachunki bankowe wojewodów w dniu wskazanym w zapotrzebowaniu na dany miesiąc.

§ 12. 1. Wojewoda w terminie 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca przekazuje do dysponenta Funduszu rozliczenie środków Funduszu otrzymanych na dany miesiąc.

2. Rozliczenie środków, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. Płatności zobowiązań wojewody, których termin uregulowania przypada w okresie od dnia 29 do dnia 31 grudnia, należy dokonać w terminie do dnia 28 grudnia tego samego roku.

§ 14. 1. Dysponent Funduszu sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu oraz w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności należności i zobowiązań, w terminach i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 4) ), z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Wojewoda sporządza kwartalne pomocnicze sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu zgodnie z wzorem kwartalnego sprawozdania określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przekazuje te sprawozdania dysponentowi Funduszu nie później niż 15 dnia następującego po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym sprawozdanie za czwarty kwartał nie później niż 45 dnia po upływie tego kwartału.

3. Wojewoda sporządza kwartalne pomocnicze sprawozdania w zakresie ogółu operacji finansowych w szczególności należności i zobowiązań, zgodnie z wzorem kwartalnego sprawozdania określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przekazuje je dysponentowi Funduszu nie później niż 15 dnia następującego po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czwarty kwartał przekazuje się nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 15. Do złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wniosków o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych lub postępowań upadłościowych oraz do zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umów w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. Rozliczenie środków Funduszu otrzymanych przez wojewodę przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na pokrycie kosztów zadań wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, następuje w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 lipca 2012 r. (poz. 874)

Załącznik 4 Wzór — Nota księgowa

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 171 oraz z 2012 r. poz. 459.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122, poz. 695 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 459.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 iNr291, poz. 1707.

5) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 118, poz. 801), które utraciło moc zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 459).