ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;

2) Zasobie – należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Agencja prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§ 3. 1. Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mienia własnego Agencji.

2. Fundusz Agencji ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Agencji;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,

b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o:

a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy,

b) różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych;

2) zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.

§ 4. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§ 5. W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

4) limit pożyczek.

§ 6. Fundusz mienia Zasobu, tworzony przez Agencję na podstawie art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o:

a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,

b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,

e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie,

b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

d) stratę z gospodarowania mieniem Zasobu,

e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§ 7. 1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zakupów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.

2. Finansowanie w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

2) zabezpieczenie i rozwój potencjału genetycznego hodowli roślin i zwierząt prowadzonej przez spółki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu oraz stanowiących własność spółek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań określonych w art. 6 ustawy;

3) tworzenia warunków do rozwoju hodowli roślin i zwierząt prowadzonej z wykorzystaniem mienia Zasobu.

4. Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwarancji kredytowej i bezzwrotnej pomocy finansowej określa co najmniej, z uwzględnieniem wymagań określonych w odrębnych przepisach, cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, wraz ze wskazaniem skutków i zabezpieczenia w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.

§ 8. 1. Kwotę, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, oblicza się jako dodatnią różnicę pomiędzy stanami środków pieniężnych na koniec i na początek danego roku obrotowego, wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym z gospodarowania mieniem Zasobu. Ustalając dodatnią różnicę, stan środków na początek roku obrotowego pomniejsza się o wysokość zobowiązania Agencji wobec budżetu za poprzedni rok, z tytułu różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

2. Kwota, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, obciąża koszty roku obrotowego, za który została ustalona.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)1)  Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 92, poz. 880.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1335), zachowanym w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), które utraciło moc z dniem 6 sierpnia 2004 r.