ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 3) ).

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3. 1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

2. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

3. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

§ 4. Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane, w granicach kwot określonych w tym planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki pozostałe z okresów poprzednich.

§ 5. 1. Wniosek o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia przekazuje organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) odpis dokumentu zawierającego tytuł wykonawczy do spełnienia świadczenia;

2) potwierdzone przez organ wnioskujący kopie dokumentów umożliwiających weryfikację tożsamości osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia oraz prawidłowości jej reprezentacji;

3) wskazanie sposobu realizacji wypłaty odszkodowania lub innego wnioskowanego świadczenia.

§ 6. W przypadku wystąpienia okresowo wolnych środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat bankowych.

§ 7. Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.