ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 8 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 (Dz. U. Nr 150, poz. 1085) 1) .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Informacja o wzorach sprawozdań dla beneficjentów w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 została ogłoszona w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 (M. P. Nr 18, poz. 221).