ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745) w załączniku do rozporządzenia „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w Dziale VI „Priorytety i działania wdrażane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”:

a) w Rozdziale 6.1 „Priorytet 1 — Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”:

— w DZIAŁANIU 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna” w części „Beneficjenci końcowi” dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu:

„— organizacje pozarządowe,

— jednostki organizacyjne PAN.”,

— w DZIAŁANIU 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”:

——w części „Beneficjenci końcowi” dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„— spółki prawa handlowego (non profit), w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.”,

——część „Zgodność z przepisami UE w zakresie pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do pomocy udzielanej na realizację projektów inwestycyjnych z zakresu kultury nie stosuje się zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Pomoc udzielana na realizację inwestycji z zakresu turystyki podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej.

W odniesieniu do pomocy udzielanej na projekty promocyjne z zakresu turystyki i kultury stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej w ramach zasady de minimis.”,

— w DZIAŁANIU 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w części „Beneficjenci końcowi” dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

„—jednostki organizacyjne PAN.”,

b) w Rozdziale 6.2 „Priorytet 2 — Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”:

— w DZIAŁANIU 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” część „Instytucja Wdrażająca” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa 3) .”,

— w DZIAŁANIU 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” część „Instytucja Wdrażająca” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa.”,

— w DZIAŁANIU 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”:

——część „Instytucja Wdrażająca” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa.”,

——część „Grupy docelowe” otrzymuje brzmienie:

„— rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w sektorze rolnictwa zamierzające zrezygnować z pracy w tym sektorze,

— podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym udzielana będzie pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy dla rolników, domowników i innych osób zatrudnionych w rolnictwie chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”,

— w DZIAŁANIU 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”:

——część „Instytucja Wdrażająca” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa.”,

——część „Grupy docelowe” otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do:

— pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora ochrony zdrowia,

— pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,

— pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

— osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,

— osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym udzielana będzie pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy, na których zostaną zatrudnieni pracownicy przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.

Przedsiębiorstwa, które będą korzystać ze wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia, są przedsiębiorstwami spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali we właściwym zakresie oraz sektora stoczniowego.”.

— w DZIAŁANIU 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” część „Instytucja Wdrażająca” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa.”,

— w DZIAŁANIU 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”:

— — część „Rodzaje wsparcia udzielanego w ramach działania” otrzymuje brzmienie:

„—tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych,

— tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym,

— tworzenie i rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji (w tym zbieranie danych i tworzenie baz danych), jak i informacja dotycząca szkoleń i innych działań edukacyjnych wspierających rozwój innowacji,

— transfer wiedzy z sektora badawczo--rozwojowego do przedsiębiorstw poprzez staże w przedsiębiorstwach służące obopólnym korzyściom. Wsparcie będzie skierowane do:

a) absolwentów szkół wyższych,

b) pracowników sektora badawczo--rozwojowego,

— stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych oraz kierunków studiów wykorzystywanych w rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te określone są w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjnej lub Strategii Rozwoju Województwa.

Powyższe formy wsparcia uwzględniać będą dorobek i doświadczenia zdobyte w ramach projektu RIS NAC 5 Programu Ramowego (Regionalne Strategie Innowacyjne w państwach nowo stowarzyszonych).”,

——część „Instytucja Wdrażająca” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa.”,

c) w Rozdziale 6.3 „Priorytet 3 — Rozwój lokalny”:

— w DZIAŁANIU 3.1 „Obszary wiejskie” część „Zgodność z przepisami UE w zakresie pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:

„Schematy pomocowe dotyczące:

— pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

— ochrony powietrza,

— infrastruktury turystycznej były notyfikowane do Komisji Europejskiej.

W przypadku pozostałych projektów wsparcie nie będzie pomocą publiczną.”,

— w DZIAŁANIU 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” część „Zgodność z przepisami UE w zakresie pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:

„Schematy pomocowe dotyczące:

— pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

— ochrony powietrza,

— infrastruktury turystycznej były notyfikowane do Komisji Europejskiej.

W przypadku pozostałych projektów wsparcie nie będzie pomocą publiczną.”,

— w DZIAŁANIU 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” część „Zgodność z przepisami UE w zakresie pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:

„Schematy pomocowe dotyczące infrastruktury turystycznej będą notyfikowane do Komisji Europejskiej.

W przypadku pozostałych projektów wsparcie nie będzie pomocą publiczną.”,

— w DZIAŁANIU 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” część „Instytucja Wdrażająca” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa.”,

d) Rozdział 6.4 „Priorytet 4 — Pomoc techniczna” otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie techniczne dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ma charakter komplementarny w stosunku do zakresu wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004, str. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.14, t. 2, str. 3) w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków skierowane będzie na wzmocnienie systemu wdrażania oraz na wsparcie procesów: zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji ZPORR oraz na działania informacyjne i promocyjne pomocy dostępnej w jego ramach.

Analiza sytuacji jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR wykazuje, iż niezbędne jest ich wsparcie w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, w zakresie szkoleń pracowników, wyposażenia urzędów w niezbędny sprzęt (szczególnie komputerowy), organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego ZPORR, Podkomitetów Monitorujących oraz Komitetów Sterujących, a także wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych. Działania informacyjne i promocyjne będą szczególnie istotne ze względu na złożony charakter ZPORR wynikający ze skali pomocy oraz dużej liczby potencjalnych beneficjentów.

Wsparcie w ramach pomocy technicznej będzie miało kluczowe znaczenie szczególnie w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pierwszy okres wykorzystywania funduszy strukturalnych będzie stanowił bowiem duże wyzwanie dla administracji centralnej, regionalnej oraz instytucji wdrażających działania w ramach II Priorytetu ZPORR oraz działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”.

Instytucje uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Pomoc przeznaczona jest dla następujących instytucji:

— Instytucji Zarządzającej ZPORR,

— Instytucji uczestniczących w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjentów Końcowych (Instytucji Wdrażających) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4,

— Urzędów Wojewódzkich,

— Instytucji uczestniczących w procesie programowania na lata 2007—2013.

W ramach Priorytetu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowane będą projekty, których celem będzie wsparcie wymienionych wyżej instytucji w wypełnianiu ich obowiązków związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pomoc techniczna będzie realizowana w ramach zasady- 11 (2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004, str. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 2, str. 3) w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie Rady określającej kategorie wydatków limitowanych procentowym udziałem pomocy technicznej w stosunku do udziału całkowitego środków strukturalnych EU w wartości ogólnej ZPORR oraz w ramach zasady 11 (3) tego rozporządzenia określającej kategorie wydatków niepodlegają-cych limitom.

W ramach Priorytetu 4 — pomoc techniczna w ZPORR wyodrębniono 3 działania:

Działanie 4.1Wsparcie procesu wdrażania ZPORRwydatki limitowane

Celem tego działania jest wsparcie w zakresie:

— organizacji procesu oceny i selekcji projektów (panele ekspertów, komitety sterujące),

— organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących,

— zbierania i analizy danych na potrzeby wdrażania i zarządzania programem,

— wydatki związane z kontrolą,

— zatrudnienia pracowników wypełniających ściśle określone zadania związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą ZPORR.

Działanie 4.2Wsparcie procesu wdrażania ZPORRwydatki nielimitowane

Celem tego działania jest wsparcie w zakresie:

— podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR,

— wyposażenia urzędów w sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt biurowy na potrzeby wdrażania ZPORR, w szczególności przeprowadzenie procedury przetargowej i instalacja sprzętu,

— przygotowywania analiz, badań i raportów oraz korzystanie z pomocy ekspertów zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania programu,

— ewaluacji.

Działanie 4.3Działania informacyjne i promocyjne

W ramach tego działania wspierane będą projekty dotyczące:

— przygotowywania i upowszechniania materiałów informacyjnych — aktualnych dokumentów programowych, broszur i folderów informujących opinię publiczną oraz beneficjentów końcowych i instytucje wdrażające o programie, a także podręczników procedur wdrażania ZPORR,

— finansowania stron internetowych informujących beneficjentów, beneficjentów końcowych i instytucje wdrażające o możliwościach realizacji projektów w ramach ZPORR, a także o rezultatach programu,

— innych działań wynikających z Planu Promocji ZPORR (organizacja seminariów i innych akcji informacyjnych z udziałem partnerów społeczno-gospodarczych, stworzenie informacyjnych punktów kontaktowych),

— organizacja szkoleń dla beneficjentów końcowych i instytucji wdrażających.

Wdrażanie opisanych powyżej działań będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa oraz budżetu samorządu regionalnego.

Pomoc techniczna w ramach ZPORR będzie stanowiła instrument wspierający zarówno zarządzanie ZPORR na poziomie krajowym, jak i jego wdrażanie w poszczególnych województwach.

Zgodnie z przyjętym systemem wdrażania ZPORR instytucją odpowiedzialną za wdrażanie działań pomocy technicznej jest Instytucja Zarządzająca ZPORR — minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przy Instytucji Zarządzającej ZPORR powołana jest Komisja,

która podejmuje decyzję o przyznaniu środków z pomocy technicznej na realizację konkretnych projektów.”;

2) w Dziale VIII „System wdrażania”:

a) w Rozdziale 8.2 „Kompetencje instytucji zaangażowanych w zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego”:

— w Podrozdziale 8.2.1 „Instytucja Zarządzająca” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego jest Minister Rozwoju Regionalnego.”,

— w Podrozdziale 8.2.4 „Regionalny Komitet Sterujący ZPORR” w akapicie drugim punk-tor drugi otrzymuje brzmienie:

„• opiniowanie projektów własnych Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających) w ramach Priorytetu II ZPORR;”,

— Podrozdział 8.2.5 „Panel Ekspertów” otrzymuje brzmienie:

„Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo Instytucji Zarządzającej ZPORR dla działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetów I i III (z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa).

Panel Ekspertów jest odpowiedzialny za merytoryczno-techniczną ocenę projektów zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicz-nymi określonymi w Uzupełnieniu ZPORR.

Regulamin prac Panelu Ekspertów zostanie ustalony przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.”,

— w Podrozdziale 8.2.7 „Beneficjenci końcowi oraz Instytucje Wdrażające”:

——część 8.2.7.2 „Projekty współfinansowane z EFS” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Zadania beneficjenta końcowego (instytucji wdrażającej) obejmują m.in.:

— organizację naboru wniosków,

— ocenę i wybór projektów,

— podpisywanie umów z beneficjentami,

— monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, łącznie z przygotowywaniem okresowych raportów monitoringowych i przedkładaniem ich Instytucji Pośredniczącej oraz przekazywaniem do Urzędu Marszałkowskiego,

— coroczne przygotowywanie Ramowego Planu Realizacji Działania,

— przedkładanie Ramowego Planu Realizacji Działania do zarekomendowania RKS po uzyskaniu akceptacji Instytucji Zarządzającej ZPORR, a następnie przekazywanie go Zarządowi Województwa,

— podpisywanie umowy z Instytucją Pośredniczącą,

— przygotowywanie rocznego raportu z wdrażania działania, łącznie z oceną oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach działania, i przedkładanie go Instytucji Pośredniczącej i Urzędowi Marszałkowskiemu.”,

b) w Rozdziale 8.4 „Wybór projektów w ramach ZPORR”:

— w Podrozdziale 8.4.1 „Wybór projektów współfinansowanych z EFRR (projekty infrastrukturalne — Priorytet I i III, z wyłączeniem działań 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach i 3.4. Mikroprzedsiębior-stwa)” w części Etap I: Ocena Projektów zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Urząd Marszałkowski dokonuje oceny projektów w oparciu o kryteria formalne i przekazuje je Panelowi Ekspertów.”,

— w Podrozdziale 8.4.2 „Wybór projektów współfinansowanych z EFRR (Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach) 4) pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„We wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFRR biorą udział następujące podmioty:

— beneficjent końcowy,

— Instytucja Zarządzająca ZPORR,

— Krajowy Komitet Sterujący dla działania 1.6 — jako podmiot doradczy ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

— Panel Ekspertów dla działania 1.6,

— Instytucja Pośrednicząca.”,

— w Podrozdziale 8.4.3 „Wybór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)”:

——akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„We wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFRR w ramach działania 3.4 biorą udział następujące podmioty:

— Ostateczny odbiorca (Beneficjent),

— Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca),

— Komisja Oceny Projektów,

— Instytucja Pośrednicząca.”,

——część „Etap IV: Umowa o przyznanie dofinansowania na realizację projektu w ramach Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa” otrzymuje brzmienie:

„Etap IV: Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

W wyniku etapu III, Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) podpisuje umowę o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa z Ostatecznym odbiorcą (Beneficjentem).”,

—w Podrozdziale 8.4.4 „Wybór projektów współfinansowanych z EFS (Priorytet II ZPORR)”:

——akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„We wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS biorą udział następujące podmioty:

— Beneficjent,

— Instytucja Wdrażająca (Samorząd województwa, Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa),

— Instytucja Pośrednicząca.”,

——część „Etap I: Zatwierdzanie Planu Ramowego” otrzymuje brzmienie:

„Etap I: Zatwierdzanie Ramowego Planu Realizacji Działania

W pierwszym roku wdrażania ZPORR każdy Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) działania w ramach Priorytetu II ZPORR po uzyskaniu akceptacji Instytucji Zarządzającej ZPORR przedkłada roczny Ramowy Plan Realizacji Działania Regionalnemu Komitetowi Sterującemu do zarekomendowania. Plan zawiera przedsięwzięcia zaplanowane do wdrażania w ramach działania w danym województwie i ich budżet. RKS przekazuje Plan, razem z rekomendacją. Zarządowi Województwa. Zarząd Województwa zatwierdza Plan w drodze uchwały i przekazuje go Instytucji Pośredniczącej.

W kolejnych latach Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) przygotowuje Plan według tej samej procedury.”.

Podrozdział 8.4.5 „Wybór projektów w ramach pomocy technicznej ZPORR” otrzymuje brzmienie:

„We wdrażaniu projektów współfinansowanych z pomocy technicznej ZPORR o dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

— Instytucja Zarządzająca ZPORR,

— Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4,

— Urzędy Wojewódzkie,

— Instytucje uczestniczące w procesie programowania na lata 2007—2013.

Etap I: Wybór projektów

Beneficjenci końcowi przygotowują projekty w formie Wniosku aplikacyjnego do Pomocy Technicznej.

Wnioski są składane do Sekretariatu Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR (Komisji Zatwierdzającej), powołanej przez Instytucję Zarządzającą ZPORR. W skład Komisji Zatwierdzającej wchodzą reprezentanci Instytucji Zarządzającej ZPORR, reprezentant Instytucji Płatniczej, reprezentant Instytucji Pośredniczących wyznaczony przez Konwent Wojewodów. W skład Komisji mogą także wchodzić dwaj reprezentanci Urzędów Marszałkowskich delegowani przez Konwent Marszałków.

Etap II: Zatwierdzanie projektów

Sekretariat Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR przyjmuje, rejestruje i ocenia formalnie wnioski. Następnie wniosek jest rozpatrywany przez Komisję, która dokonuje oceny merytorycznej.

Etap III: Umowa o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

W wyniku etapu II Instytucja Pośrednicząca podpisuje umowę o dofinansowanie w ramach Pomocy technicznej ZPORR ze wszystkimi beneficjentami. Dla projektów, których beneficjentem jest Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Zarządzająca, wydawane są decyzje o przyznaniu dofinansowania.”,

c) w Rozdziale 8.5 „Zarządzanie finansowe oraz kontrola”:

— w Podrozdziale 8.5.3 „Kontrola pogłębiona ZPORR” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Kontrolę pogłębioną wykonuje 16 urzędów kontroli skarbowej. Raportują one do Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów, który jest odpowiedzialny za koordynację kontroli, w tym za wybór reprezentatywnej próbki, ujednoliconą metodologię kontroli, zbieranie, systematyzowanie oraz przekazywanie wyników do odpowiednich instytucji krajowych oraz do Komisji Europejskiej. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej raportuje do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz współpracuje z OLAF i innymi państwami członkowskimi w celu zabezpieczenia interesów Unii Europejskiej.”,

— Podrozdział 8.5.4 „Poświadczenie zamknięcia pomocy w odniesieniu do ZPORR” otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 1260/1999/WE 5) z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych i art. 15 rozporządzenia nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych wydawanie poświadczenia zamknięcia pomocy (declaration on winding-up ofthe assistance) w odniesieniu do ZPORR jest kompetencją Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. GIKS jest niezależny od Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucji Płatniczej oraz Instytucji Pośredniczących. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje to zadanie za pomocą komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów — Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej. Poświadczenie zamknięcia pomocy jest wystawiane na podstawie sprawdzenia systemów zarządzania i kontroli oraz wyników kontroli 5 % wszystkich wydatków kwalifikowanych (a także w oparciu o kontrole przeprowadzone w następstwie ww. czynności oraz, jeśli to konieczne, o kontrolę kolejnej próbki transakcji).”,

— w Podrozdziale 8.5.5 „Audyt wewnętrzny”

akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zadania z zakresu koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego wymienione w art. 63 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 6) ) wykonywane są przez Ministra Finansów, a w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zadania dotyczące weryfikacji i oceny prawidłowości przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz zlecania audytu wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.”,

— w Podrozdziale 8.5.8 „Przepływy środków z funduszy strukturalnych”:

——w części 8.5.8.1 „Elementy systemu wspólne dla EFRR oraz EFS w ramach ZPORR” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Po dokonaniu przez Instytucję Płatniczą podziału środków na poszczególne programy, środki z odpowiedniego rachunku „funduszowego” są przekazywane na odpowiedni rachunek „programowy”. Drugi poziom rachunków jest niezbędny ze względu na obowiązek przedstawiania przez Instytucję Płatniczą rozliczeń Komisji Europejskiej także w podziale na poszczególne programy operacyjne. Czas dokonywania operacji na tych rachunkach będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Rachunki zostaną utworzone na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej pomiędzy Instytucją Płatniczą a Narodowym Bankiem Polskim, zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 grudnia 2006 r., w związku z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832).”,

——w części 8.5.8.2 „Środki z EFRR (poza Działaniem 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Płatnicza, na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą ZPORR, przewidzianego w art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 grudnia 2006 r., w związku z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazuje środki z rachunku programowego Instytucji Płatniczej odpowiednio na rachunki utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących, w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Wszystkie rachunki będą odrębnymi od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa. Podstawy prawne do posiadania odrębnych rachunków, na których gromadzone będą środki pochodzące z funduszy strukturalnych, zawarte są w art. 201 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.”,

——w części 8.5.8.3 „Środki z EFS oraz

EFRR dla Działania 3.4. Mikroprzedsię-biorstwa” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Płatnicza, na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą ZPORR oraz Instytucją Pośredniczącą, przewidzianego w art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 grudnia 2006 r., w związku z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przekazuje środki z rachunków „programowych” Instytucji Płatniczej odpowiednio na rachunki utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących, w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Wszystkie rachunki będą odrębnymi od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa. Podstawy prawne do posiadania odrębnych rachunków, na których gromadzone będą środki pochodzące z funduszy strukturalnych, zawarte są w art. 201 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.”,

——część 8.5.8.4 „Środki z pomocy technicznej ZPORR” otrzymuje brzmienie:

„Instytucja Płatnicza, na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą ZPORR, przewidzianego w art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 grudnia 2006 r., w związku z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przekazuje środki z rachunku programowego Instytucji Płatniczej odpowiednio na rachunek pomocy technicznej ZPORR utworzony na poziomie Instytucji Zarządzającej ZPORR w Narodowym Banku Polskim. Rachunek ten będzie odrębny od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa. Podstawy prawne do posiadania odrębnych rachunków, na których gromadzone będą środki pochodzące z funduszy strukturalnych, zawarte są w art. 201 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 grudnia 2006 r., w związku z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.”,

——w części 8.5.8.5 „Planowanie środków na realizację ZPORR, w tym środków na współfinansowanie” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Beneficjentem jest instytucja finansowana z budżetu państwa, odpowiednie środki powinny zostać zaplanowane bądź w limicie danej części budżetowej, bądź w rezerwach celowych. Sposób planowania, wzory odpowiednich formularzy są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, wydanym na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.”,

d) w Rozdziale 8.9 „Raporty i Promocja” w Podrozdziale 8.9.2 „Informacja i promocja”:

— wykres 18. „Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego — model uproszczony” otrzymuje brzmienie:

„Wykres 18. Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego — model uproszczony

wykres 19. „Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków dla Pomocy Technicznej” otrzymuje brzmienie:

„Wykres 19. Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków dla Pomocy Technicznej

Wykres 20.2 „Schemat Instytucjonalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II” otrzymuje brzmienie:

„Wykres 20.2. Schemat Instytucjonalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II

3) Aneks II „Wskaźniki ZPORR (2004—2006)” otrzymuje brzmienie: „Aneks II „Wskaźniki ZPORR (2004—2006)”


WSKAŹNIKI GLOBALNE DLA ZPORR 2004-2006 8) Poziom Wartość w okresie bazowym Przewidywana docelowa wartość wskaźnika Źródła danych; częstotliwość pomiaru
1 2 3 4 5 6


0.1.
0.2.

PKB na 1 mieszkańca w relacji (w %, wg województw):
do średniej krajowej,
do średniej unijnej (ETJR 15 — 100 %)”(2001)
(2000)

-RSW 10) GUS 11) corocznie;

-EUROSTAT(REGIO); corocznie

POLSKA NTS I
NTS I
100
38,9
Będzie monitorowane
Dolnośląskie NTS II
NTS II
101,7
40,2
Kujawsko-Pomorskie NTS II
NTS II
90,4
34,8
Lubelskie NTS II
NTS II
70,1
26,6
Lubuskie NTS II
NTS II
88,8
34,9
Łódzkie NTS II
NTS II
90,2
34,5
Małopolskie NTS II
NTS II
86,4
34,7
Mazowieckie NTS II
NTS II
155,9
58,9
Opolskie NTS II
NTS II
81,2
33,2
Podkarpackie NTS II
NTS II
71,4
27,6
Podlaskie NTS II
NTS II
75,8
28,9
Pomorskie NTS II
NTS II
99,3
39,1
Śląskie NTS II
NTS II
109,1
42,8
Świętokrzyskie NTS II
NTS II
76,4
30.4
Warmińsko-Mazurskie NTS II
NTS II
72,4
29,0
Wielkopolskie NTS II
NTS II
106,2
41,4
Zachodniopomorskie NTS II
NTS II
99,2
38,3


1 2 3        4 5 6
0.3. Relacja poziomów PKB na 1 mieszkańca między województwami (województwo najuboższe : województwo najbogatsze)' (2001) RSW GUS, obliczenia własne; corocznie
POLSKA 1;2,2 ≤1;2,2
0.4. Wskaźnik zatrudnienia (ogółem/ mężczyźni/ kobiety): (2002) GUS(BAEL 12) )
POLSKA
15-64
NTS I 51,7 56,9 46,4 Będzie monitorowane
Dolnośląskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
16,9
62,5
70,6
57,3
24,2
2,5
40,0

17,6
69,0
74,8
58,7
33.9
5,1
45,0

16,1
56,2
66,3
56,0
15,8
0,8
35,5
Kujawsko-Pomorskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
19,6
67,8
72,4
60,5
22,7
4,0
43,0

20,5
75,7
78,9
65,6
30,2
7,3
49,6

18,7
59,5
66,2
55,6
16,2
2,0
37,0
Lubelskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
24,2
70,5
78,3
68,2
35,4
13,8
48,6

25,6
76,9
80,9
70,4
44,6
16,6
54,1

22,8
64,1
75,4
66,1
28,0
12,0
43,6
Lubuskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
15,9
62,1
64,9
54,8
23,6
4,3
39,4

15,9
70,2
70,2
59,8
30,2
8,1
45,3

15,5
53,2
60,1
50,1
17,2
2,2
34,0
Łódzkie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
20,0
69,5
76,3
64,7
26,9
5,8
44,2

21,9
77,3
79,8
69,1
35,1
9,7
51,

18,0
61,4
72,7
60,7
20,0
3,6
38,3
Małopolskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
23.1
71,5
79.7
64,4
31,0
10.7
47,2

23,2
79,1
84,0
67,1
36,6
13,7

23,0
64,1
75,0
61,9
25,6
8,7
42,3
Mazowieckie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
22,7
72,7
78,7
69,1
36,8
7,2
47,9

23,9
79,6
84,3
70,0
46,7
12,6
53,

21,5
65,5
73,8
68,3
28,9
3,6
42,7
Opolskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
17,7
66.6
71,3
63,5
24,8
6,8
42,2

20,1
75,8
77,8
69,5
28,3
10,2
49,5

15,2
57,5
64,4
57,8
21,8
4,8
35,7
Podkarpackie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
17,5
66,3
76,5
66,4
35,8
15,9
46,7

22,1
72,8
80,3
70,6
41,7
18,7
52,7

12,6
59,3
72,8
62,2
30,7
14,2
41,0
Podlaskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
18,1
73,0
76,4
68.2
35,4
11,4
47,2

0,6
79,1
79,3
71,1
45,3
17,3
53,6

15,7
67,0
73,4
65,6
27,0
7,3
41,4
Pomorskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
19,7
64,7
70.1
63.7
28,0
3,9
43,4

25,0
75,2
76,7
69,9
37,1
6,3
51,4

14,9
55,0
64,1
57,3
20,2
2,3
36,2
Śląskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
18,9
67,2
69,7
54,9
18,34
2,6
40,0

23,6
77,7
78,9
58,0
25,54
3,6
47,3

14,1
56,6
61,0
51,9
12,0
1,9
33,5
Świętokrzyskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
15,1
63,5
71,9
64,8
28,3
5,0
41,6

18,7
69,4
74,8
67,1
38,9
6,9
47,3

11,1
57,1
69,0
62,7
20,5
3,9
36,3
Warmińsko-Mazurskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
16,3
60,1
66,2
57,2
24,5
1,9
39,3

17,8
68,5
71,2
62,7
31,8
2,5
45,0

14,7
51,6
61,0
51,5
18,1
1,5
33,9
Wielkopolskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
23,9
69,1
74,8
61,4
29,8
6,1
46,1

26,5
79,0
81,0
68,3
38,2
11,8
54,3

21,1
58,5
68,4
54,9
22,1
2,9
38,5
Zachodniopomorskie
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
ogółem
NTS II
13,0
60,7
67,8
56,9
24,1
2,1
39,1

13,2
68,7
73,5
60,5
32,2
3,5
44,7

12,6
52,5
62,7
53,5
16,4
1,2
34,1
0.5. Zatrudnienie wg sektorów gospodarki o(ogółcm/mcżczyźni/kobiety): (2002) BAEL
POLSKA
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS I
19,6
35,2
45,2

20,5
43,5
36,1

18,5
25,3
56,2
Będzie monitorowane
Dolnośląskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
10,0
39,1
50,9

11,8
48,3
40,0

8,1
28,3
63,7
Kujawsko-Pomorskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
18,7
37,0
44,3

19,3
45,0
35,7

17,9
27,2
54,9
Lubelskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
39,9
23,1
37,0

40,8
29,4
29,7

38,9
15,9
45.1
Lubuskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
10,3
39,4
50,3

11.7
47,3
41,0

8,7
29,7
61,5
Łódzkie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
18.9
37.9
43,2

20,0
43,5
36,4

17,7
31,3
51,0
Małopolskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
23.7
33,3
43,0

22,8
44,0
33,2

24,7
21,3
54,0
Mazowieckie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
19,1
27,9
52,9

20,3
34,0
45,7

17,8
21,1
61,1
Opolskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
18,1
39.9
42.0

18,2
48,9
32,9

18,0
28,7
53,3
Podkarpackie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
32,0
33,5
34.6

29,7
43,1
27,2

34,7
21,8
43,4
Podlaskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
37,5
23.9
38,6

39,2
30,6
30,3

35,5
16,0
48,5
Pomorskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
9,6
39,1
51.3

11,0
47,9
41,1

7,7
28,0
64,3
Śląskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
9,5
42.5
48,1

12,3
51,5
36,2

5,9
30,7
63.4
Świętokrzyskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
30,9
30,7
38,4

31,5
38,8
29,7

30,1
21,0
48,9
Warmińsko-Mazurskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
19,1
34,8
46.0

21,6
42,0
36,4

16,0
25,7
58.3
Wielkopolskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
20,0
39,8
40,2

20,8
48,2
31,0

18,9
28,8
52,3
Zachodniopomorskie
rolnictwo
przemysł
usługi
NTS II
8,3
37,6
54,1

10,7
47,2
42,0

5,5
26.2
68,3
0.6. Stopa bczrobocia % (ogółem/mcżczyźni/kobiery): (2002) BAEL
POLSKA NTS I 19,9 19,1 20,9 Będzie monitorowane
Dolnośląskie NTS II
15-24 52,3 52,8 51,6
25-34 26,5 25,3 27,9
35-44 20,8 20,3 21,6
45-54 22,2 24,2 20,3
55-64 18,6 18,9 17,1
65+ 12,9 15,0 -
ogółem 26,2 26,5 25,9
Kujawsko-Pomorskie NTS II
15-24 45,3 48,3 41,2
25-34 22 1 20,2 24,4
35-44 17/7 15.7 19.7
45-54 17,7 18,7 16,7
55-64 15,2 16,2 14,2
65+ 3,4 5,0 0.0
ogółem 22,0 21,8 223
Lubelskie NTS II
15-24 38,2 40,3 35,7
25-34 20,4 19,4 21,6
35-44 13,3 12,7 14,0
45-54 12,9 14,3 11,5
55-64 6,5 7.2 5,1
65+ 1,4 1,1 1,7
ogółem 17,1 17,5 16,7
Lubuskie NTS II 4
15-24 52,2 54,5 9,4
25-34 27,6 25,1 30,8
35-44 23,8 22.1 25,3
45-54 21,8 22,6 20,9
55-64 8,0 9,7 7,6
65+ 0,0 0,0 0.0
ogółem 26,8 26,3 27,4
Łódzkie NTS II
15-24 44,1 44,0 44,5
25-34 21,7 19,0 24,8
35-44 17,2 15,2 19,2
45-54 15,8 16,1 15,4
55-64 15,7 17,7 12,3
65+ 7,9 5,3 12,3
ogółem 20,7 19,7 21,8
Małopolskie NTS II
15-24 40,2 42,5 37,8
25-34 17,9 16,5 19,4
35-44 11,0 10,5 11,6
45-54 11,6 11,6 11,6
55-64 8,6 9.2 7,6
65+ 0,8 0,6 0,5
ogółem 16,3 15,9 16,8
Mazowieckie NTS II
15-24 38,1 39,9 35,8
25-34 16,3 15,8 17,0
35-44 13,8 11,1 16,4
45-54 15,1 16,1 13,9
55-64 8,5 9,2 7,9
65+ 3,4 0,9 8,2
ogółem 17,0 16,7 17,3
Opolskie NTS II
15-24 46,0 45,2 47,6
25-34 20,9 18,5 24,1
35-44 16,5 15,2 17,8
45-54 15,5 14,2 17,1
55-64 10,1 11,4 9,8
65+ 7,1 9,5 4,2
ogółem 20,0 18,5 21,7
Podkarpackie NTS II
15-24 46,4 38,6 56,9
25-34 23,7 22,1 25,7
35-44 14,2 13,7 14,8
45-54 11,1 11,4 10,7
55-64 3,8 6,4 0,7
65+ 0,0 0,0 0,0
ogółem 18,2 17,4 19,2
Podlaskie NTS II
15-24 41,5 40,0 43,3
25-34 17,0 16,3 17,6
35-44 15,2 13,6 16,7
45-54 14,6 15,9 13,1
55-64 11,6 12,0 11,1
65+ 1,1 1,9 0.0
ogółem 173 16,8 17,8
Pomorskie NTS II
15-24 46,4 42,4 51,4
25-34 21,2 19,5 23,4
35-44 19,8 18,5 21,2
45-54 15,7 13,7 17,8
55-64 10,9 8,9 13,7
65+ 2,7 1,4 3,1
ogółem 21,8 19,8 24,1
Śląskie NTS II
15-24 44,1 40,0 50,0
25-34 19,9 17,8 22,7
35-44 17,5 13,4 22 2
45-54 15,9 13,5

18^2

55-64 15,6 13,7 18,9
65+ 5.1 4,9 3,1
ogółcm 20,9 18,2 24,0
Świętokrzyskie NTS II
15-24 50,0 45,7 56,8
25-34 23,7 23,5 23,9
35-44 16,6 16,5 16,9
45-54 10,2 8,4 11,8
55-64 5,7 8,0 3,4
65+ 4,8 7,3 1,8
ogółem 19,4 19,1 19,9
Warmińsko-Mazurskie NTS II 52,5 51,9 53,4
15-24 26,8 24,9 29,0
25-34 22,5 19,3 26,0
35-44 20,3 19,3 21,6
45-54 12,1 13,1 9,5
55-64 0.0 0,0 0,0
65+ 26,1 24,6 27,9
ogółem
Wielkopolskie NTS II
15-24 39,0 37,6 40,7
25-34 19,0 16,2 22,9
35-44 14,3 12,9 16,0
45-54 13,3 12.6 13,9
55-64 11,8 9.8 15,5
65+ 0,0 0.0 0,0
ogółem 18,4 16,7 20,6
Zachodniopomorskie NTS II
15-24 58,4 62,4 53,3
25-34 27,7 26,4 29,4
35-44 22,5 20,5 24,6
45-54 21,0 20.6 21,6
55-64 14,0 13,3 15,0
65+ 25,1 33,1 5,0
ogółem 27,0 26,7 27,4
0.7. Poziom wykształcenia wg województw (ogółem/mężczyźni/kobiety) as % ogółu ludności w wieku 25-59 (2002) BAEL
POLSKA NTSI Będzie monitorowane

Wyższe 13)

12,9 11,3 14,5
Średnie 70,6 73,1 68,0
Podstawowe 16,5 15,6 17,4
Dolnośląskie NTS II
Wyższe 12,7 11,5 13,8
Średnie 71,8 73,6 70,0
Podstawowe 15,6 14,8 16,3
Kujawsko-Pomorskie NTS II
Wyższe 10,8 9,0 12.5
Średnie 72,3 76,3 68,3
Podstawowe 17,0 14,7 19.2
Lubelskie NTS II
Wyższe 14,5 12.1 17,0
Średnie 66,2 67,4 65,1
Podstawowe 19,2 20,6 17.9
Lubuskie NTS II
Wyższe 10,6 9,1 12,0
Średnie 75,1 79,1 71,2
Podstawowe 14,4 11,8 16,8
Łódzkie NTS II
Wyższe 13,7 12,1 15,3
Średnie 66,4 66,5 66,3
Podstawowe 19,9 21,4 18.4
Małopolskie NTS II
Wyższe 14,7 12,8 16.6
Średnie 71,0 72,8 69.3
Podstawowe 14,3 14,4 14,2
Mazowieckie NTS II
Wyższe 17,7 16,0 19,3
Średnie 67,1 69,0 65,4
Podstawowe 15,2 15,0 15,3
Opolskie NTS II
Wyższe 12,3 11,2 13,3
Średnie 73,2 76,2 70.2
Podstawowe 14,5 12,5 16,5
Podkarpackie NTS II
Wyższe 11,5 9,4 13,6
Średnie 72,1 74,7 69,4
Podstawowe 16.5 15,9 17.0
Podlaskie NTS II
Wyższe 13,4 10,7 16,2
Średnie 66,3 67,7 64,9
Podstawowe 20,3 21,7 18,9
Pomorskie NTS II
Wyższe 13,9 12,1 15,5
Średnie 68,9 72,6 65,4
Podstawowe 17.2 15,3 19.0
Śląskie NTS II
Wyższe 11,0 9,7 12,3
Średnie 76,8 81,0 72.8
Podstawowe 12,2 9,3 14,9
Świętokrzyskie NTS II
Wyższe 13,1 9,1 17,0
Średnie 69,3 73,8 64.7
Podstawowe 17,7 17.1 18.2
Warmińsko-Mazurskie NTS II
Wyższe 10,8 9,8 11,9
Średnie 65,1 66,0 64,1
Podstawowe 24,1 24,2 24,0
Wielkopolskie NTS II
Wyższe 11,2 10,3 12,1
Średnie 73,2 76,7 69,7
Podstawowe 15,6 13.0 18,1
Zachodniopomorskie NTS II
Wyższe 11.5 10,7 12,1
Średnie 69,6 72,7 67,2
Podstawowe 18,9 17,1 20,7
0.8. Ilość zarejestrowanych małych i średnich przedsiębiorstw (w tys.) (2001) GUS
POLSKA NTS I 3 368 366 Będzie monitorowane
Dolnośląskie NTS II 285 963
Kujawsko-Pomorskie NTS II 175 394
Lubelskie NTS II 141 613
Lubuskie NTS II 92 773
Łódzkie NTS II 230 087
Małopolskie NTS II 271 758
Mazowieckie NTS II 542 263
Opolskie NTS II 81 561
Podkarpackie NTS II 133 258
Podlaskie NTS II 89 608
Pomorskie NTS II 215 277
Śląskie NTS II 412115
Świętokrzyskie NTS II 95 329
Warmińsko-Mazurskie NTS II 103 269
Wielkopolskie NTS II 309 814
Zachodniopomorskie NTS II 188 285
0.9. Zmiana (w %) wartości dodanej brutto na pracującego (wartość z roku bazowego = 100) (2000) — rok bazowy dane z roku bazowego w zi Zmiana w % (wartość z roku bazowego = 100) RSW GUS; corocznie
POLSKA NTS I 40102 Będzie monitorowane
Dolnośląskie NTS II 46005
Kujawsko-Pomorskie NTS II 38997
Lubelskie NTS II 25539
Lubuskie NTS II 42337
Łódzkie NTS II 35248
Małopolskie NTS II 33624
Mazowieckie NTS II 51760
Opolskie NTS II 38424
Podkarpackie NTS II 25404
Podlaskie NTS II 30074
Pomorskie NTS II 46470
Śląskie NTS II 46446
Świętokrzyskie NTS II 28318
Warmińsko-Mazurskie NTS II 36896
Wielkopolskie NTS II 41718
Zachodniopomorskie NTS II 45541
0.10. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 14) na 1000 mieszkańców (wartość z roku bazowego = 100) (2000 r.) rok bazowy dane z roku bazowego w zt Zmiana w % (wartość z roku bazowego 100) Obliczenia własne na podstawie RSW GUS i PARP: corocznie
POLSKA NTS I 2,75 Będzie monitorowane
Dolnośląskie NTS II 2,65
Kujawsko-Pomorskie NTS II 1,74
Lubelskie NTS II 1.37
Lubuskie NTS II 1,87
Łódzkie NTS II 1,94
Małopolskie NTS II 2,21
Mazowieckie NTS II 7,19
Opolskie NTS II 1,37
Podkarpackie NTS II 1,30
Podlaskie NTS II 1,15
Pomorskie NTS II 2,47
Śląskie NTS II 2,62
Świętokrzyskie NTS II 1,48
Warmińsko-Mazurskie NTS II 1,31
Wielkopolskie NTS II 2,87
Zachodniopomorskie NTS II 2,16


PRIORYTET WSKAŹNIKI MONITORINGOWE DLA ZPORR NA POZIOMIE PRIORYTETU Wartość w okresie bazowym Przewidywana docelowa wartość wskaźnika Źródła danych;

częstotliwość pomiaru

1 2 3 4 5
PRIORYTET 1:

ROZBUDOWA I

MODERNIZACJA

INFRASTRUKTURY

SŁUŻĄCEJ

WZMACNIANIU

KONKURENCYJNOŚCI

REGIONÓW

Produkt
Ilość zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu z zakresu:
1. transport
2.  transport publiczny
3. środowisko
4. kultura i turystyka
5. infrastruktura społeczna — edukacja
6. infrastruktura społeczna — ochrona zdrowia
7. technologie informacyjne (IT)


-
-
-
-
-
-
-


71
16
150
60
100
170
150


SIMIK
SIMIK
SIMIK
SIMIK
SIMIK
SIMIK
SIMIK
Rezultat
1. długość dróg
2. udział transportu publicznego w transporcie ogółem
3. ilość oczyszczonych ścieków
4. ilość turystów (polskich i zagranicznych)
5. liczba absolwentów szkół wyższych
6. średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w badaniu
7. ilość podłączeń do Internem

232 153 km
-
2 074 hm3
14 174 200
340 243
-

7,7% gospodarstw domowych

+199 km
+3%
+4%
+5%
+ 15 000
-1

+20%

GUS
IGKM
GUS
GUS
GUS
NIH

ME
Oddziaływanie
1.    PKB
2.    Stopa bezrobocia

772 mld PLN
18,1%

(+2)
-2

GUS
GUS
PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH Produkt
1.        Ilość osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu ogółem
- mężczyźni/kobiety
- młode osoby (16-25 lat)
2.        Ilość projektów wdrożonych (rozpoczętych) w ramach Priorytetu (do monitorowania również projekty kontynuowane i zakończone)

-
-
-
-

466112
(50/50)
będzie monitorowane
4848
• SIMIKTEFS
• Ostateczni beneficjenci
Rezultat
1.    Udział osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu, które znalazły nowe zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (mężczyźni/kobiety)
- poza rolnictwem
- poza restrukturyzowanymi gałęziami przemysłu
- poza lub w ramach tego samego przedsiębiorstwa (wyłączając pracujących w restrukturyzowanych gałęziach przemysłu)

2.    Udział studentów/uczniów którzy ukończyli rok akademicki/szkolny wśród wszystkich biorących udział w projekcie (mężczyźni/kobiety)


Brak danych


Brak danych
Brak danych
Brak danych

Brak danych

12(50/50)


12
18
12

90

SIMIK-PEFS,

•        Ostateczni beneficienci, SIMIK-PEFS.

•         Ostateczni beneficjenci, SIMIK-PEFS,

•         Ostateczni beneficjenci. SIMIK-PEFS,

•        Ostateczni beneficjenci

Oddziaływanie

1.    Zatrudnienie 15) (w) wg sektorów gospodarki 16) (l/II/III; w pracujących ogółem)
2.    Udział młodych osób (w wieku 22 lat), które ukończyły co najmniej szkołę średnią:
—   ogółem
—   mężczyźni/kobiety

44.2 ((I kw. 2002) 18,7/31,1/50,3(2000)41,4
36,3/45,4
44,7 (17,2/31/51,8)Będzie monitorowane
GUS; EUROSTAT
PRIORYTET 3:ROZWÓJ LOKALNY Produkt
Ilość zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu z zakresu:
1. transport
2. środowisko
3. kultura i turystyka
4. infrastruktura społeczna — edukacja
5. infrastruktura społeczna — ochrona zdrowia
6. mikroprzedsiębiorstwa
7. modernizacja terenu


-
-
-
-
-
-
-

100
200
240
90
60
10 000
34

SIMIK
SIMIK
SIMIK
SIMIK
SIMIK
SIMIK
— SIMIK
Rezultat
1. długość dróg
2. ilość oczyszczonych ścieków
3. ilość turystów (polskich i zagranicznych)
4. zmiana w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji
5. liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych
6. liczba osób zatrudnionych we wspartych mikroprzedsiębiorstwach
7. powierzchnia zmodernizowanych terenów

232 153
2 074 hm3
14 174 200

-
0

0

+430 km
+2,5%
+3%

-8%
-1,9%

+8%
2700

GUS
IGKM
GUS

NIH
SIMIK

SIMIK
Oddziaływanie
1 PKB
2. Stopa bezrobocia

772 mld PLN
18,1
-
-  +1
-  - 4

•         GUS
•         GUS


Wskaźniki horyzontalne Faza cyklu interwencji Wskaźniki Wartość bazowa Wartość docelowa źródło
Zrównoważony rozwój Produkt
Rezultat
Oddziaływanie
Ilość oczyszczalni ścieków
Ilość oczyszczonych ścieków
Ilość osób podłączonych do systemu oczyszczalni ścieków zqodnie z obowiązującym prawem
0
2 074 hm3
13 561 000
2
4%
+60 000
SIMIK
GUS
GUS
Społeczeństwo informacyjne Produkt
Rezultat
Oddziaływanie
Ilość podłączeń do Internetu
Ilość użytkowników zintegrowanych systemów zarządzania
Ilość użytkowników Internetu
0
0
3 800 000
500
+10 000
+320 000
SIMIK
SIMIK
EUROSTAT
Równość szans Produkt
Rezultat
Udział kobiet w ogólnej liczbie beneficjentów ostatecznych
Liczba beneficjentów ostatecznych z uwzględnieniem populacji kobiet w wieku 15 lat i więcej
-
-
50%/50%
Będzie monitorowane

SIMIK/PEFS
SIMIK/GUS”;


4) w Aneksie III „Tabela Pomocy publicznej”:

a) rubryka 3 „Numer schematu pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:


Numer schematu pomocy publicznej
3
działanie nie zawiera pomocy publicznej
projekty z zakresu transportu

zostały objęte w Traktacie

Akcesyjnym okresem przejściowym

nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej

decyzja KE 20/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r.

decyzja KE 14/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.

działanie nie zawiera pomocy publicznej

decyzja KE nr NI6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.

nie zawiera pomocy publicznej
De minimis 17)
działanie nie zawiera pomocy publicznej
projekty z zakresu transportu

zostały objęte w Traktacie Akcesyjnym okresem przejściowym

działanie nie zawiera pomocy publicznej
działanie nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
wyłączenie grupowe w zakresie zatrudnienia 18)
nie zawiera pomocy publicznej
wyłączenie grupowe w zakresie zatrudnienia.
De minimis
działanie nie zawiera pomocy publicznej

decyzja KE 20/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r.

decyzja KE 14/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.

decyzja KE nr N16/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.

nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej

decyzja KE 20/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r.

decyzja KE 14/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.

decyzja KE nr NI6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.

nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej

decyzja KE nr NI6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.

nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
nie zawiera pomocy publicznej
MŚP 19)
działanie nie zawiera pomocy publicznej
działanie nie zawiera pomocy publicznej
działanie nie zawiera pomocy publicznej

działanie nie zawiera pomocy publicznej”,


b) Nota otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z Artykułem 34 (1) (g) rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999

z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Instytucja Zarządzająca będzie aktualizowała powyższą tabelę i informowała Komisję o wszelkich modyfikacjach w tabeli. Przedstawienie nowego schematu pomocy lub pomocy ad hoc wymaga formalnej modyfikacji decyzją Komisji.

Artykuł 4 decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej niniejszy program (klauzula zawieszająca dotycząca pomocy publicznej) odnosi się do typów projektów zawierających pomoc publiczną stosownie do działań lub niebędące jeszcze zatwierdzone przez Komisję Europejską. Obecnie artykuł odnosi się do:

1.2.1  Infrastruktura ochrony środowiska: poprawa jakości powietrza

1.2.2  Infrastruktura ochrony środowiska: odnawialne źródła energii

1.4 Rozwój turystyki i kultury

3.1.1  Obszary wiejskie: ochrona powietrza

3.1.2  Obszary wiejskie: odnawialne źródła energii

3.1.3  Obszary wiejskie: lokalna infrastruktura turystyczna i kulturowa

3.1.4  Obszary wiejskie: system informacji turystycznej i kulturowej

3.2.1  Obszary podlegające restrukturyzacji

3.2.2  Obszary podlegające restrukturyzacji: odnawialne źródła energii

3.2.3  Obszary podlegające restrukturyzacji: infrastruktura turystyczna i kulturowa

3.3.1 Zdegradowane obszary miejskie, poprze-mystowe i powojskowe: infrastruktura turystyczna i kulturowa

Klauzula zostanie usunięta w momencie formalnego potwierdzenia przez DG Competition zgodności danego schematu (schematów) pomocowego z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.”;

5) W Dziale VI „Priorytety i działania wdrażane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” w Rozdziale 6.2 w „Priorytecie 2 — Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach oraz w Rozdziale 6.3 „Priorytet 3 — Rozwój lokalny w Działaniu 3.4 „Mikroprzedsię-biorstwa”:

a) użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Instytucja Wdrażająca” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)”,

b) użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „Beneficjent” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Ostateczny odbiorca (Beneficjent)”;

6) użyte w załączniku do rozporządzenia w różnym przypadku wyrazy „Minister Gospodarki i Pracy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego”;

7) użyte w załączniku do rozporządzenia w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Gospodarki i Pracy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

3) Zmiany w zakresie Instytucji Wdrażających Program mogą być wprowadzone za zgodą Instytucji Zarządzającej ZPORR zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.).

4) W przypadku projektów powyżej 50 min euro stosowana będzie procedura przewidziana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.). Zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych utraciło moc. Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

5) Zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych utraciło moc. Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. UE L 63 z 03.03.2001, str. 21).

8) Oprócz prezentowanych poniżej wskaźników — wspólnych dla wszystkich województw — poszczególne województwa mogą stosować dodatkowe wskaźniki wybrane zależnie od swoich potrzeb. Szczegółowy opis (w tym zdefiniowanie kategorii statystycznych) tych i dodatkowych wskaźników (w podziale na wskaźniki produktu, oddziaływania, rezultatu) zostanie zaprezentowany w Uzupełnieniu do ZPORR.

Porównanie PKB przy założeniu, że Unia Europejska liczy 15 państw członkowskich. W późniejszym okresie (po przystąpieniu do UE Polski i innych krajów) dodatkowo będzie stosowane porównanie PKB do stanu przy nowym składzie członkowskim UE.

10) Rocznik Statystyczny Województw.

11) Główny Urząd Statystyczny.

12) BAEL — Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności.

13) Wykształcenie wyższe odpowiada kategorii ISCED 5-6, średnie odpowiada kategorii ISCED 3-4, podstawowe odpowiada kategorii ISCED 1-2.

14) Wg metodologii GUS nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.

15) Wskaźnik zatrudnienia wg metodologii GUS oblicza się jako udział pracujących w liczbie ludności (w wieku 15 lat i więcej) ogółem.

16) Według metodologii EUROSTAT. Sektory gospodarki: I — rolnictwo (razem z leśnictwem, rybołówstwem i rybactwem); II — przemysł (razem z budownictwem); III — usługi.

17) Rozporządzenie Komisji nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu odnośnie zasady de minimis (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, str. 30) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

18) Rozporządzenie Komisji nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy publicznej w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. UE L 337 z 13.12.2002, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 273).

19) Rozporządzenie Komisji nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu odnośnie pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).