ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc finansowa nie może być:

1) udzielona przedsiębiorcy spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”;

2) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wsparcie w ramach działań:

1) 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

2) 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie wydatków związanych z informacją o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie i wydatków na wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

— stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

2. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie inwestycji, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji.

3. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie doradztwa, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji.

4. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie szkoleń, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji.

5. Agencja informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 2—4.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) e-usłudze — należy przez to rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy czym do e-usług nie zalicza się:

a) usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,

b) usług telekomunikacyjnych,

c) dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:

— towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie,

— płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,

— materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,

— płyty CD, kasety magnetofonowe,

— kasety wideo, płyty DVD,

— gry na płytach CD-ROM,

— usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,

— usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie).

— usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego,

— hurtownie danych off-line,

— usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,

— centra wsparcia telefonicznego,

— usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,

— konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,

— usługi telefoniczne z elementem wideo,

— dostęp do Internetu i stron World Wide Web,

— usługi telefoniczne świadczone przez Internet;”,

— pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) inwestycji — należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

7) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji — należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji;”,

— po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) pracowniku niepełnosprawnym —należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji;”,

— uchyla się pkt 9,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) szkoleniu specjalistycznym — należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.”;

4) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja może udzielić wsparcia na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na świadczeniu e-usługi, przy czym projekt ten może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.”.

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed upływem pierwszego roku od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, a w przypadku spółek kapitałowych w organizacji — od dnia zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo od dnia sporządzenia statutu spółki akcyjnej; jeżeli wniosek o udzielenie wsparcia złożyła spółka kapitałowa w organizacji, wsparcie może być udzielone wyłącznie spółce kapitałowej powstałej w wyniku wpisu do rejestru spółki kapitałowej w organizacji;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zobowiązał się do utrzymania trwałości projektu objętego wsparciem przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.”;

5) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzoną w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170).”;

6) w § 6:

a) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pokrycie kosztów ogólnych, w tym:

a) zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,

b) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

c) najem i eksploatację pomieszczeń

— do wysokości 20 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–3, 7—9, 11 i 11 a;”,

— uchyla się pkt 5, 6 i 10,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 8, oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 9, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;”,

— po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) zakup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–11 a.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i 9, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.”;

7) § 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 9. 1. Agencja może udzielić wsparcia na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonuje inwestycji;

3) realizuje umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców;

4) planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców;

5) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;

6) zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy — w tym mieście, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.

3. Wymóg utrzymania trwałości projektu nie wpływa na możliwość wprowadzania w projekcie uzasadnionych ekonomicznie modyfikacji w zakresie wdrożonych rozwiązań B2B.

4. Na uzasadniony wniosek mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w ramach tego samego województwa.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej samej lub wyższej maksymalnej intensywności wsparcia nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.

7. W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną według następującego wzoru:

l = [(X-Y)xZ]x(P:Q)

gdzie:

I —oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X —oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y —oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 13 ust. 1 i 2,

Z —oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P — oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q — oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

8. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu możliwe jest wyłącznie w okresie utrzymania trwałości projektu.

§ 10. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na inwestycje, doradztwo lub szkolenia nie może być udzielone na działalność:

1) związaną z produkcją podstawową produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji;

2) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji, w przypadkach gdy:

a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów rolnych nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub

b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

3) prowadzoną w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;

4) prowadzoną w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej 3) ;

5) prowadzoną w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4;

6) prowadzoną w sektorze budownictwa okrętowego.

2. Do wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków związanych z informacją o udziale finansowym środ-

ków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie i wydatków na wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3.

3. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

4. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na inwestycje podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji.

5. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na doradztwo podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji.

6. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na szkolenia podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji.”;

8) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 9 ust. 1, są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.”,

b) w ust. 2:

— uchyla się pkt 3,

— pkt 4–8 otrzymują brzmienie:

„4) raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1, oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 2, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

5) zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi;

6) działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem;

7) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;

8) zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–7, w tym wydatki na:

a) zatrudnienie wykładowców,

b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,

c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,

d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,

e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,

f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a—e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.”.

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki, o których mowa w ust. 2:

a) pkt 1, 2 i 4, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji,

b) pkt 5, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji,

c) pkt 6 i 7, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 1,

d) pkt 8, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na informację o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie i wydatków na wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jest udzielane do wysokości 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w tym zakresie.”;

10) w § 13:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków na inwestycje, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu intensywność wsparcia, określoną w ust. 1, obniża się o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy oraz o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku projektu realizowanego w kilku lokalizacjach objętych różną intensywnością wsparcia, maksymalną dopuszczalną intensywnością wsparcia, w części dotyczącej wydatków na inwestycje, jest pułap określony dla tej lokalizacji projektu, w której intensywność wsparcia jest najniższa.”;

11) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„§ 14. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 15. 1. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków na szkolenia specjalistyczne nie może przekroczyć 25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Intensywność wsparcia, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych;

2) 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy i o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.”;

12) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W przypadku gdy projekt, o którym mowa w § 9 ust. 1, stanowi element innego projektu spełniającego warunki określone w art. 2 pkt 12 rozporządzenia Komisji, maksymalną wartość wsparcia udzielanego na realizację projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).”;

13) w § 17 w ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego.”;

14) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30—30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.

§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o udzielenie wsparcia w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przed tym dniem, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem § 1 pkt 13 i 14.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

3) Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien syntetycznych w załączniku II do tych Wytycznych.