ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218 oraz z 2010 r. Nr 169, poz. 1135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjnych kredytów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych przeznaczonych na przygotowanie przez gminy, związki gmin, powiaty i związki powiatów dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) BGK — należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

2) dokumentacji — należy przez to rozumieć dokumentację niezbędną do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy i środków, o których mowa w § 1;

3) inwestorze — należy przez to rozumieć gminę, związek gmin, powiat i związek powiatów;

4) kredycie — należy przez to rozumieć preferencyjny kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów przygotowania przez inwestorów dokumentacji, udzielany na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

§ 3.1. Kredyt jest udzielany na wniosek inwestora składany na formularzu według wzoru opracowanego przez BGK, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Do wniosku inwestor dołącza:

1) opis planowanej inwestycji komunalnej określający w szczególności jej przedmiot, beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkową wartość inwestycji komunalnej;

2) wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru plan został uchwalony;

3) wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;

4) opinie banków prowadzących rachunki inwestora lub świadczących inne usługi bankowe, dotyczące współpracy z inwestorem;

5) sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku;

6) uchwałę budżetową na rok bieżący oraz prognozy dotyczące budżetu na trzy kolejne lata;

7) dokumenty stanowiące podstawę do zaciągnięcia kredytu, w tym w szczególności uchwałę o zaciagnięciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;

8) oświadczenie inwestora o braku zaległości o charakterze publicznoprawnym;

9) oświadczenie inwestora o zobowiązanich długoterminowych według tytułów dłużnych, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

10) oświadczenie inwestora o zamiarze ubiegania się o uzyskanie współfinansowania dla planowanej inwestycji komunalnej z funduszy i środków, o których mowa w § 1, ze wskazaniem przewidywanego terminu złożenia wniosku oraz rodzaju programu, w ramach którego inwestor planuje uzyskać współfinansowanie.

3. Opinie banków, o których mowa w ust. 2 pkt 4, muszą być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

4. BGK w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje jego oceny formalnej. Wniosek spełniający wymogi formalne, o których mowa w ust. 1—3, podlega rejestracji w BGK z datą wpływu.

5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 1—3, BGK wzywa inwestora do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni; wniosek taki podlega rejestracji z dniem wpływu uzupełnienia do BGK. Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym terminie BGK pozostawia bez rozpatrzenia.

6. BGK może zażądać od inwestora złożenia innych niż wymienione w ust. 2 dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do oceny możliwości uzyskania współfinansowania projektu inwestycji komunalnej z funduszy i środków, o których mowa w § 1.

§ 4. BGK dokonuje oceny wniosków w kolejności ich zarejestrowania, biorąc pod uwagę:

1) możliwości sfinansowania przez inwestora co najmniej 20% kosztów przygotowania dokumentacji, bez podatku od towarów i usług;

2) zdolności inwestora do spłaty kredytu wraz z odsetkami;

3) możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji komunalnej z funduszy i środków, o których mowa w § 1.

§ 5.1. W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku BGK na podstawie oceny, o której mowa w § 4:

1) podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu, w której w szczególności określa:

a) termin i warunki uruchomienia kredytu,

b) termin i warunki spłaty kredytu, albo

2) wzywa inwestora do złożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli na podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestora nie można dokonać oceny, o której mowa w § 4, albo

3) podejmuje decyzję o odmowie udzielenia kredytu.

2. O podjętej decyzji BGK niezwłocznie zawiadamia inwestora.

§ 6.1. Kredyt może być wypłacany jednorazowo albo w transzach. BGK przy podejmowaniu decyzji o sposobie wypłaty kredytu bierze pod uwagę wniosek inwestora w tym zakresie.

2. Uruchomienie kredytu albo jego pierwszej transzy następuje po udokumentowaniu przez inwestora zaangażowania środków, o których mowa w § 4 pkt 1.

§ 7.1. Na wniosek inwestora BGK może udzielić karencji w spłacie kredytu do 24 miesięcy.

2. Termin spłaty kredytu nie może przekroczyć okresu 60 miesięcy.

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora.

§ 8.1. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem że:

1) zaświadczenie właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych uznaje się za równoważne z oświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 8 niniejszego rozporządzenia;

2) oświadczenie inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji komunalnej uznaje się za równoważne z oświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10 niniejszego rozporządzenia.

2. Na wniosek gminy lub związku gmin umowy o udzielenie kredytu zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być zmieniane w celu dostosowania ich postanowień do brzmienia § 7 niniejszego rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 32, poz. 278), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1135).