ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43), określa się wzór:

1) sprawozdania z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) sprawozdania okresowego z realizacji działania/poddziatania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) sprawozdania okresowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji działania/poddziałania w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004— 2006, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Do sprawozdań sporządzanych za 2005 r., z wyłączeniem sprawozdania rocznego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, w 2005 r. mają zastosowanie dotychczasowe wzory sprawozdań.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. (poz. 569)