ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 (Dz. U. Nr 110, poz. 755) 1) .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Informacja o wzorach sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 została ogłoszona w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 (M. P. Nr 9, poz. 101).