ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm. 2) ) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części III.1.1 DZIAŁANIE 1.1 „WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU

1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Kategoria interwencji 163
Numer działania 1.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 3) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP 4)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) PARP, instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

1.1.1   -100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

1.1.2  -85% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 37,61 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 30,81 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 6,80 mln €
Środki prywatne 3,47 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 91,56%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 81,91%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 18,09%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,56%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 8,44 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów -przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.1,

-przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałań 1.1.1 i 1.1.2,

-eksperci


2) w części III.1.2 DZIAŁANIE 1.2 „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.2.1  Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych

1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

1.2.3  Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 5) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1.2.1 regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe

1.2.2 regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych

1.2.3 fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla funduszy:

1.2.1 - 70% (nie jest pomocą publiczną)

1.2.2 - 80% (nie jest pomocą publiczną)

1.2.3 - 50%

Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50 mln PLN.

Wsparcie dla przedsiębiorców:

1.2.1, 1.2.2 — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, jednak w przypadku gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis

1.2.3   - zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 203,84 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 164,20 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 39,64 mln €
Środki prywatne 36,16 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 84,93 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 80,55 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 19,45%
Wkład EFRR w środkach ogółem

(w %)

68,42 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem {w %) 16,52%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 15,07%
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.2,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,

eksperci


3) w części III.1.3 DZIAŁANIE 1.3 „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 161, 163, 164, 311, 312, 319, 321, 322, 324, 333, 345, 351
Numer działania 1.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 6) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) ARPS.A.
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np.: agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla parków przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych -100 %

Wsparcie dla przedsiębiorców działających w parkach przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorach technologicznych-zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, jednak w przypadku gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 197,51 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 148,13 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe (budżet państwa, budżet j.s.t. i inne środki publiczne) 49,38 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.3,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.3,

- eksperci


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3” oraz część „Tabela finansowa działania 1.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3 (w mln €)

Działanie 1.3, w zakresie wsparcia przekazywanego podmiotom zarządzającym parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, nie zawiera elementów pomocy publicznej i może być finansowane do 100 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Wartość brutto projektu nie może być:

— w przypadku projektów inwestycyjnych — mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN,

— w przypadku projektów doradczych — mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN.

Za wartość projektu brutto uważa się wartość wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu państwa (14,21 %) oraz z budżetu j.s.t. i innych środków publicznych (10,79 %). J.s.t. może pokryć przypadającą na nią część dofinansowania, w szczególności w formie:

— aportu (wkładu rzeczowego),

— wkładu pieniężnego wniesionych do spółki zarządzającej (w tym przypadku środki te spółka musi przekazać na realizację projektu objętego wsparciem i będą one traktowane jako środki pokrewne środkom publicznym).

Na realizację działania 1.3 przewidziano 197,51 mln €, z czego 148,13 mln € będzie pochodziło z EFRR, 49,38 mln € z krajowych środków publicznych.

Tabela finansowa działania 1.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
Budżet państwa Budżety j.s.t, inne środki publiczne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie 1.3

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

197,51 197,51 148,13 49,38 0,0
28,07 21,31

4) w części 111.1.4 DZIAŁANIE 1.4 „WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
Nazwa poddziałania 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe, wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R
1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe
1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki
1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT
Kategoria interwencji 181, 182, 183
Numer działania 1.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 7) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw (instytucje sfery B+R), organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R i inne instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Dla projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej -100%

Dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej pomoc jest udzielana zgodnie z notyfikowanymi programami pomocowymi

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 142,29 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 104,23 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 38,06 mln €
Środki prywatne 50,57 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 73,78 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 73,25 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 26,75 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 54,04%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 19,74%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 26,22 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.4,

przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.4,

eksperci


5) w części III.1.5 DZIAŁANIE 1.5 „ROZWÓJ SYSTEMU DOSTĘPU PRZEDSIĘBIORCÓW DO INFORMACJI I USŁUG PUBLICZNYCH ONLINE”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 321,322,324
Numer działania 1.5
Okres kwalifikowałności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 8) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

-  instytucje administracji rządowej,

-  instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 81,70 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 61,28 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 20,42 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00%
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.5,

-   przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.5,

-   eksperci


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5” oraz część „Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5 (w mln €)

W ramach działania nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 1.5 przewidziano 81,70 mln €, z czego 61,28 mln € będzie pochodziło z EFRR, 20,42 mln € z budżetu państwa. Nie przewiduje się wkładu finansowego ze źródeł prywatnych.

Maksymalne dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania wynosi 75 %. Maksymalne dofinansowanie z EFRR wyniesie 75 % wydatków kwalifikowanych. Pozostały udział procentowy jest wkładem własnym Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów).

Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2 (3+4) 3 4 5
Działanie 1.5

Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

81,70 81,70 61,28 20,42 0,0

6) w części III.2.1 DZIAŁANIE 2.1 „WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ DORADZTWO”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 163
Numer działania 2.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 9) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą:

a) od co najmniej 3 lat lub

b) opartą na wykorzystaniu nowych technologii

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 50 % dla wszystkich projektów z wyjątkiem doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii, gdzie pomoc może osiągnąć do 100 % wartości wydatków kwalifikowanych (w oparciu o zasadę de minimis), lecz w obu przypadkach nie mniej niż 2,5 tys. PLN i nie więcej niż 250 tys. PLN, w ramach danego projektu
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 14,62 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 10,23 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 4,39 mln €
Środki prywatne 14,62 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem

(w %)

35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00%
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.1,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.1,

-  przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

- eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni)


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.1” oraz część „Tabela finansowa działania 2.1 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.1 (w mln €)

Maksymalna wysokość wsparcia udzielonego w ramach działania może wynieść do 50 % wydatków kwalifikowanych, przy czym maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 35 % wydatków kwalifikowanych, a z budżetu państwa — 15 %. W przypadku projektów doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii wkład publiczny może wynosić do 100 % wydatków kwalifikowanych. W obu przypadkach kwota wsparcia danego projektu doradczego nie może być niższa niż 2,5 tys. PLN i nie wyższa niż 250 tys. PLN.

Poziom dofinansowania, który powinien być zachowany na poziomie projektu, na który zawarto umowę o dofinansowanie na poziomie 100 %, wynosi odpowiedni procent wydatków kwalifikujących się do wsparcia: 35 % z EFRR i 65 % z budżetu państwa. Wsparcie to będzie podlegać zasadzie de minimis.

Na realizację działania 2.1 przewidziano 29,23 mln €, w tym 10,23 mln € pochodzi z EFRR oraz 4,39 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 14,62 mln €.

Tabela finansowa działania 2.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 2.1

Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo

29,23 14,62 10,23 4,39 14,62

7) w części III.2.2 DZIAŁANIE 2.2 „WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

2.2.1  Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

2.2.2  Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Kategoria interwencji 2.2.1 — 161,321,322,324 2.2.2- 153, 163
Numer działania 2.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 10) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

2.2.1 -PARP

2.2.2  - Minister właściwy do spraw gospodarki

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujący nowych inwestycji (2.2.1)

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski (2.2.2)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

2.2.1 - zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski

2.2.2 - 50% (zasada de minimis)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 435,85 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 300,03 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 135,82 mln €
Środki prywatne 421,39 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,84 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 68,84 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 31,16%
Wkład EFRR w środkach ogółem

(w %)

35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem {w %) 15,84%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 49,16%
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.2,
- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałania,
- przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),
- przedstawiciele Związku Banków Polskich,
eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni), w odniesieniu do poddziałania 2.2.2 — fakultatywnie

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 2.2” oraz część „Tabela finansowa działania 2.2 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.2 (w mln €)

Na realizację działania 2.2 przewidziano 857,24 mln €, w tym 300,03 mln € z EFRR oraz 135,82 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 421,39 mln €.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.1

Na realizację poddziałania 2.2.1 przewidziano 797,54 mln €, w tym 279,13 mln € z EFRR oraz 126,92 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, że sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 391,49 mln €. Co najmniej 60 % środków publicznych planuje się na wsparcie MSP.

Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, a wkład krajowy będzie stanowił uzupełnienie kwoty wsparcia maksymalnie do pułapu dopuszczalnego wsparcia, zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.2

Na realizację poddziałania 2.2.2 przewidziano 59,7 mln €, w tym 20,9 mln € z EFRR oraz 8,9 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 29,9 mln €.

W poddziałaniu tym wsparcie finansowe będzie udzielane w oparciu o zasadę de minimis. Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wielkość wsparcia finansowego wyniesie 50 % całości wydatków kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 20 tys. PLN w przypadku targów i wystaw i nie więcej niż 7,5 tys. PLN w przypadku misji.

Tabela finansowa działania 2.2 (w mln €)


Działanie/Poddziałanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2 (3+4) 3 4 5
Działanie 2.2

Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

857,24 435,85 300,03 135,82 421,39
Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji 319,02 162,42 (duże firmy) 111,65 (duże firmy) 50,77 (duże firmy) 156,60 (duże firmy)
478,52 (MSP) 243,63 (MSP) 167,48 (MSP) 76,15 (MSP) 234,89 (MSP)
Poddziałanie 2.2.2 wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw 59,7 29,8 20,9 8,9 29,9

8) w części III.2.3 DZIAŁANIE 2.3 „WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ INWESTYCJE”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 161, 321,322,324
Numer działania 2.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 11) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu nowych technologii
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Zróżnicowanie — zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski, lecz nie mniej niż 10 tys. PLN i nie więcej niż 1 250 tys. PLN, w ramach danego projektu
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 377,02 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 263,91 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 113,11 mln €
Środki prywatne 377,02 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem {w %) 50,00 %
Wkład UE w całości środków publicznych (w %) 70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.3,
- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.3,
- przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),
- przedstawiciele Związku Banków Polskich,
- eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni)

b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3” oraz część „Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3 (w mln €)

W działaniu będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 2.3 przewidziano 754,03 mln €, w tym 263,91 mln € pochodzi z EFRR oraz 113,11 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 377,02 €.

W działaniu wyznaczono minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN (w ramach danego projektu). Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 250 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) sfinansuje inwestycję w części stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym wkładem własnym a wielkością wydatków kwalifikowanych projektu kredytem, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzystaniem leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne i rzetelne udokumentowanie, iż posiada środki własne na realizację projektu.

Pomoc publiczna będzie udzielana maksymalnie w wysokościach wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

Maksymalne dofinansowanie na poziomie działania ze środków EFRR wyniesie 35 % wydatków kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie z krajowych środków budżetowych wyniesie 15 % wydatków kwalifikowanych.

Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2 (3+4) 3 4 5
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 754,03 377,02 263,91 113,11 377,02

9) w części III.2.4 DZIAŁANIE 2.4 „WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
Nazwa poddziałania

2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

Kategoria interwencji 152,162
Numer działania 2.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 12) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw środowiska
Beneficjent końcowy (instytucja wdrażająca) NFOŚiGW
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP i duże przedsiębiorstwa
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów (ze środków NFOŚiGW), pożyczki preferencyjne (wyłącznie ze środków NFOŚiGW) na inwestycje
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków) 13)

65% w przypadku pomocy regionalnej dla MSP (50% EDN i 15% EDB)

50% (EDN) w przypadku pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 197,29 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 147,97 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 49,32 mln €
Środki prywatne 292,70 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem

(w %)

40,26%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w%) 75,00%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00%
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 30,20%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 10,07%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 59,73%
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.4,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.4,

-  eksperci


10) w części 111.3.1 DZIAŁANIE 3.1 „WSPARCIE ZARZĄDZANIA SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie zarządzania SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,413
Numer działania 3.1
Okres kwalifikowalności wydatków

Początkowa data: 2004 r. Końcowa data 14) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

-

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. Komitet Monitorujący

5. RIF (wnioski składa PARP)

6. Grupy Robocze do spraw oceny projektów

7. Grupa Robocza PT

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

100,00%

(wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 21 746 500 €
Wsparcie finansowe z EFRR 16 309 875 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5 436 625 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych {w %) 25,00%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji

zaangażowanych w realizację SPO-WKP


b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych. Na realizację działania 3.1 przewidziano 21 746 500 €,zczego 16 309 875 € będzie pochodziło z EFRR, a 5 436 625 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie 3. 1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 21 746 500 21 746 500 16 309 875 5 436 625 0,00

11) w części III.3.2 DZIAŁANIE 3.2 „KOMPUTERYZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIUROWY INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411
Numer działania 3.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 15) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004)2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 1 944 504 €
Wsparcie finansowe z EFRR 1 458 378 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 486 126 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.2 przewidziano 1 944 504 €, z czego 1 458 378 € będzie pochodziło z EFRR, a 486 126 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)


Działanie Koszty

ogółem

Ogółem

wkład publiczny

Wkład zEFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne

1

2

3

4

5

(2+5) (3+4)
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 1 944 504 1 944 504 1 458 378 486 126 0,00

12) w części III.3.3 DZIAŁANIE 3.3 „INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Informacja i promocja działań SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,415
Numer działania 3.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 16) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00%

(wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 3 259 000 €
Wsparcie finansowe z EFRR 2 444 250 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 814 750 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem

(w %)

100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.3 przewidziano 3 259 000 €, z czego 2 444 250 € będzie pochodziło z EFRR, a 814 750 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.3 (w mln €)


Działanie Koszty

ogółem

Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie

3.3

Informacja i Promocja działań SPO-WKP

3 259 000 3 259 000 2 444 250 814 750 0,00

13) w części III.3.4 DZIAŁANIE 3.4 „WSPARCIE JEDNOSTKI OCENY” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie Jednostki Oceny
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 412
Numer działania 3.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 17) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C(2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Jednostka Oceny
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w% kwalifikujących się wydatków) 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 149 996 €
Wsparcie finansowe z EFRR 87 497 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 62 499 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 58,33%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 41,67%
Wkład EFRR w środkach ogółem

(w %)

58,33%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 41,67%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

14) w części V. „PLAN FINANSOWY”:

a) część „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r.


Priorytet/Działanie Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. Inne NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Priorytet 1 Rozwój

przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 154 309 258 133 000 106 21 309152 0 90 195 028
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 41 080 604 37 613 711 30 810 453 30 810 453 6 803 258 6 803 258 0 0 3 466 893
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200 493 39 637 109 39 637 109 0 0 36 159 494
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 197 514 673 197 514 673 148 136 004 148 136 004 49 378 669 28 069 517 21 309 152 0 0
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 192 863 585 142 294 944 104 230 694 104 230 694 38 064 250 38 064 250 0 0 50 568 641
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line 81 703 889 81 703 889 61 277 917 61 277 917 20 425 972 20 425 972 0 0 0
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 2 130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 302 630 214 253 308 236 0 49 321 978 1 105 724 050
Działanie 2.1 Wzrost

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

29 233 410 14 616 705 10 231 694 10 231 694 4 385 011 4 385 011 0 0 14 616 705
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 857 237 674 435 851 247 300 033 185 300 033 185 135 818 062 135 818 062 0 0 421 386 427
Działanie 2.3 Wzrost

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

754 034 418 377 017 209 263 912 046 263 912 046 113 105163 113 105 163 0 0 377 017 209
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 489 991 620 197 287 911 147 965 933 147 965 933 49 321 978 0 0 49 321 978 292 703 709
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000 0 0 0
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 21 746 500 21 746 500 16 309 875 16 309 875 5 436 625 5 436 625 0 0 0
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 1 944 504 1 944 504 1 458 378 1 458 378 486 126 486 126 0 0 0
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP 3 259 000 3 259 000 2 444 250 2 444 250 814 750 814 750 0 0 0
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 149 996 149 996 87 497 87 497 62 499 62 499 0 0 0
Ogółem 2 910 756 969 1 714 837 891 1 251 098 419 1 251 098 419 463 739 472 393 108 342 21 309152 49 321 978 1 195 919 078
Całkowite związane z EFRR 0 0 0 1 251 098 419 0 0 0 0 0
Całkowite związane z EFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite związane z EAGGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite związane z FIFG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004).”

b) tabela „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.


Priorytet/ Działanie Rok Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS 18) EAGGF 19) FIFG 20) Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t.

i inne środki publiczne

NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Priorytet 1 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 0 0 0 154 309 258 133 000 106 21 309 152 0 90 195 028 0 0 0
2004 190 057 412 167 316 356 127 913618 127 913 618 0 0 0 39 402 738 34 461 051 4 941 687 0 22 741 056 0 0 0
2005 271 543 864 239 052 660 182 756 135 182 756 135 0 0 0 56 296 525 49 236 107 7 060 418 0 32 491 204 0 0 0
2006 291 558 571 256 595 803 197 985 808 197 985 808 0 0 0 58 609 995 49 302 948 9 307 047 0 34 962 768 0 0 0
Działanie 1.1 41 080 604 37 613 711 30 810 453 30 810 453 0 0 0 6 803 258 6 803 258 0 0 3 466 893 0 0 0
2004 9 870 172 8 788 425 7 198 847 7 198 847 0 0 0 1 589 578 1 589 578 0 0 1 081 747 0 0 0
2005 14 101 974 12 556 432 10 285 328 10 285 328 0 0 0 2 271 104 2 271 104 0 0 1 545 542 0 0 0
2006 17 108 458 16 268 854 13 326 278 13 326 278 0 0 0 2 942 576 2 942 576 0 0 839 604 0 0 0
Działanie 1.2 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200 493 0 0 0 39 637 109 39 637 109 0 0 36 159 494 0 0 0
2004 59 135 152 50 887 325 40 644 806 40 644 806 0 0 0 10 242 519 10 242 519 0 0 8 247 827 0 0 0
2005 84 489 142 72 705 087 58 071 124 58 071 124 0 0 0 14 633 963 14 633 963 0 0 11 784 055 0 0 0
2006 96 372 802 80 245 190 65 484 563 65 484 563 0 0 0 14 760 627 14 760 627 0 0 16 127 612 0 0 0
Działanie 1.3 197 514 673 197 514 673 148 136 004 148 136 004 0 0 0 49 378 669 28 069 517 21 309 152 0 0 0 0 0
2004 39 523 630 39 523 630 29 640 256 29 640 256 0 0 0 9 883 374 4 941 687 4 941 687 0 0 0 0 0
2005 61 751 633 61 751 633 46 322 460 46 322 460 0 0 0 15 429 173 8 368 755 7 060 418 0 0 0 0 0
2006 96 239 410 96 239 410 72 173 288 72 173 288 0 0 0 24 066 122 14 759 075 9 307 047 0 0 0 0 0
Działanie 1.4 192 863 585 142 294 944 104 230 694 104 230 694 0 0 0 38 064 250 38 064 250 0 0 50 568 641 0 0 0
2004 45 713 163 32 301681 23 563 190 23 563 190 0 0 0 8 738 491 8 738 491 0 0 13 411 482 0 0 0
2005 65 312 521 46 150 914 33 665 825 33 665 825 0 0 0 12 485 089 12 485 089 0 0 19 161 607 0 0 0
2006 81 837 901 63 842 349 47 001 679 47 001 679 0 0 0 16 840 670 16 840 670 0 0 17 995 552 0 0 0
Działanie 1.5 81 703 889 81 703 889 61 277 917 61 277 917 0 0 0 20 425 972 20 425 972 0 0 0 0 0 0
2004 35 815 295 35 815 295 26 866 519 26 866 519 0 0 0 8 948 776 8 948 776 0 0 0 0 0 0
2005 45 888 594 45 888 594 34 411 398 34 411 398 0 0 0 11 477 196 11 477 196 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 2 130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 0 0 0 302 630 214 253 308 236 0 49 321 978 1 105 724 050 0 0 0
2004 471 885 326 226 485 585 159 661 826 159 661 826 0 0 0 66 823 759 54 720 715 0 12 103 044 245 399 741 0 0 0
2005 672 707 859 322 844 658 227 593 372 227 593 372 0 0 0 95 251 286 77 959 104 0 17 292 182 349 863 201 0 0 0
2006 985 903 937 475 442 829 334 887 660 334 887 660 0 0 0 140 555 169 120 628 417 0 19 926 752 510 461 108 0 0 0
Działanie 2.1 29 233 410 14 616 705 10 231 694 10 231 694 0 0 0 4 385 011 4 385 011 0 0 14 616 705 0 0 0
2004 15 484 166 7 727 002 5 413 872 5 413 872 0 0 0 2 313 130 2 313 130 0 0 7 757 164 0 0 0
2005 13 749 244 6 889 703 4 817 822 4 817 822 0 0 0 2 071 881 2 071 881 0 0 6 859 541 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2.2 857 237 674 435 851 247 300 033 185 300 033 185 0 0 0 135 818 062 135 818 062 0 0 421 386 427 0 0 0
2004 169 225 813 86 467 158 59 223 625 59 223 625 0 0 0 27 243 533 27 243 533 0 0 82 758 655 0 0 0
2005 248 657 844 126 944 045 87 009 873 87 009 873 0 0 0 39 934 172 39 934 172 0 0 121 713 799 0 0 0
2006 439 354 017 222 440 044 153 799 687 153 799 687 0 0 0 68 640 357 68 640 357 0 0 216 913 973 0 0 0
Działanie 2.3 754 034 418 377 017 209 263 912 046 263 912 046 0 0 0 113 105 163 113 105 163 0 0 377 017 209 0 0 0
2004 167 767 065 83 886 892 58 722 840 58 722 840 0 0 0 25 164 052 25 164 052 0 0 83 880 173 0 0 0
2005 239 696 607 119 853 103 83 900 052 83 900 052 0 0 0 35 953 051 35 953 051 0 0 119 843 504 0 0 0
2006 346 570 746 173 277 214 121 289 154 121 289 154 0 0 0 51 988 060 51 988 060 0 0 173 293 532 0 0 0
Działanie 2.4 489 991 620 197 287 911 147 965 933 147 965 933 0 0 0 49 321 978 0 0 49 321 978 292 703 709 0 0 0
2004 119 408 282 48 404 533 36 301 489 36 301 489 0 0 0 12 103 044 0 0 12 103 044 71 003 749 0 0 0
2005 170 604 164 69 157 807 51 865 625 51 865 625 0 0 0 17 292 182 0 0 17 292 182 101 446 357 0 0 0
2006 199 979 174 79 725 571 59 798 819 59 798 819 0 0 0 19 926 752 0 0 19 926 752 120 253 603 0 0 0
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 0 0 0 6 800 000 6 800 000 0 0 0 0 0 0
2004 6 331 902 6 331 902 4 743 085 4 743 085 0 0 0 1 588 817 1 588 817 0 0 0 0 0 0
2005 9 046 682 9 046 682 6 776 666 6 776 666 0 0 0 2 270 016 2 270 016 0 0 0 0 0 0
2006 11 721 416 11 721416 8 780 249 8 780 249 0 0 0 2 941 167 2 941 167 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.1 21 746 500 21 746 500 16 309 875 16 309 875 0 0 0 5 436 625 5 436 625 0 0 0 0 0 0
2004 4 369 246 4 369 246 3 271 093 3 271 093 0 0 0 1 098 153 1 098 153 0 0 0 0 0 0
2005 6 242 545 6 242 545 4 673 563 4 673 563 0 0 0 1 568 982 1 568 982 0 0 0 0 0 0
2006 11 134 709 11 134 709 8 365 219 8 365 219 0 0 0 2 769 490 2 769 490 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.2 1 944 504 1 944 504 1 458 378 1 458 378 0 0 0 486 126 486 126 0 0 0 0 0 0
2004 747 679 747 679 560 759 560 759 0 0 0 186 920 186 920 0 0 0 0 0 0
2005 1 068 243 1 068 243 801 182 801 182 0 0 0 267 061 267 061 0 0 0 0 0 0
2006 128 582 128 582 96 437 96 437 0 0 0 32 145 32 145 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.3 3 259 000 3 259 000 2 444 250 2 444 250 0 0 0 814 750 814 750 0 0 0 0 0 0
2004 1 168 248 1 168 248 876 186 876 186 0 0 0 292 062 292 062 0 0 0 0 0 0
2005 1 669 129 1 669129 1 251 847 1 251 847 0 0 0 417 282 417 282 0 0 0 0 0 0
2006 421 623 421 623 316 217 316 217 0 0 0 105 406 105 406 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.4 149 996 149 996 87 497 87 497 0 0 0 62 499 62 499 0 0 0 0 0 0
2004 46 729 46 729 35 047 35 047 0 0 0 11 682 11 682 0 0 0 0 0 0
2005 66 765 66 765 50 074 50 074 0 0 0 16 691 16 691 0 0 0 0 0 0
2006 36 502 36 502 2 376 2 376 0 0 0 34 126 34 126 0 0 0 0 0 0
Ogółem 2 910 756 969 1 714 837 891 1 251 098 419 1 251 098 419 0 0 0 463 739 472 393 108 342 21 309 152 49 321 978 1 195 919 078 0 0 0
2004 668 274 640 400 133 843 292 318 529 292 318 529 0 0 0 107 815 314 90 770 583 4 941 687 12 103 044 268 140 797 0 0 0
2005 953 298 405 570 944 000 417 126 173 417 126 173 0 0 0 153 817 827 129 465 227 7 060 418 17 292 182 382 354 405 0 0 0
2006 1 289 183 924 743 760 048 541 653 717 541 653 717 0 0 0 202 106 331 172 872 532 9 307 047 19 926 752 545 423 876 0 0 0

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004).

15) w Załączniku 3 „WSKAŹNIKI MONITOROWANIA SPO-WKP, JEGO PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ — ZESTAWIENIE ZBIORCZE”:

a) część dotycząca wskaźników rezultatu dla działania 2.1 otrzymuje brzmienie:


Działanie 2.1
Rezultat
Efekt dźwigni finansowej 0 14,62 mln € Bieżący monitoring;

RIF, PARP

Liczba powstałych dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw 0 750 Po

zakończeniu realizacji projektu;

RIF, PARP

Liczba certyfikatów uzyskanych przez przedsiębiorstwa 0 1 000 Po

zakończeniu realizacji projektu;

RIF, PARP

Wskaźnik zadowolenia przedsiębiorców ze świadczonych usług doradczych 0 1 300 Po

zakończeniu realizacji projektu;

RIF, PARP


b) część dotycząca wskaźników rezultatu dla działania 2.2 otrzymuje brzmienie:


Działanie 2.2 Rezultat
Efekt dźwigni finansowej 0 421,39 mln € Corocznie; MG
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 21) 0 8600 Rok po

zakończeniu realizacji projektu,

MG

Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach SPO-WKP które podpisały kontrakty handlowe 22) 0 2000 Rok po

zakończeniu realizacji projektu,

MG


c) część dotycząca wskaźników rezultatu dla działania 2.3 otrzymuje brzmienie:


Działanie 2.3 Rezultat
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 10000 18 miesięcy po

zakończeniu realizacji projektu;

PARP, RIF

Efekt dźwigni finansowej 0 377,02 mln € 18 miesięcy po

zakończeniu realizacji projektu;

RIF, PARP


d) część dotycząca wskaźników rezultatu dla działania 2.4 otrzymuje brzmienie:


Działanie 2.4 Rezultat
Liczba instalacji, które w wyniku wsparcia otrzymają pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na użytkowanie, inne 0 125 Bieżący monitoring;

NFOŚiGW

Efekt dźwigni finansowej 0 292,70 mln € Corocznie, NFOŚiGW

16) Załącznik 9 „Zasady kwalifikacji wydatków” otrzymuje brzmienie:

„1. Działanie 1.1

a) poddziałanie 1.1.1:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu, a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój KSU dla MSP są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.). Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach poddziałania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

b) poddziałanie 1.1.2:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach poddziałania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

2. Działanie 1.2

a) poddziałanie 1.2.1:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu mikropożyczkowego są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach poddziałania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

b) poddziałanie 1.2.2:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu poręczeń kredytowych są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach poddziałania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

c) poddziałanie 1.2.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego typu seed capital są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach poddziałania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wymienione zostały w rozporządzeniu nr 448/2004 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000, z późn. zm.).

3. Działanie 1.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą. Poniesione wydatki mogą być refundowane tylko w przypadku bezpośredniego związku z inwestycją (usługami doradczymi), a także celami projektu, oraz jeżeli ich poniesienie jest niezbędne do przygotowania inwestycji (usług).

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych, budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych (także akademickich), w tym na terenie parków naukowo-technologicznych.

W szczególności wydatki kwalifikowane dla projektów inwestycyjnych obejmują:

1) zakup gruntów i koszty z tym związane, przy założeniu, że koszt zakupu terenu nie stanowi więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych projektu;

2) zakup budynków i koszty z tym związane, aport;

3) koszty spadku wartości nieruchomości lub wyposażenia, koszt amortyzacji nieruchomości lub wyposażenia;

4) koszty najmu, dzierżawy gruntów i nieruchomości ściśle powiązane z projektem;

5) koszt zakupu, dzierżawy, najmu wyposażenia, urządzeń, maszyn pozostających w dyspozycji podmiotu zarządzającego, koszt renowacji maszyn i urządzeń, zakup mebli oraz urządzeń i aparatów, które pozostaną w dyspozycji parku przemysłowego, nauko-wo-technologicznego lub inkubatora technologicznego, zakup sprzętu komputerowego (nowego i używanego) poprawiającego jakość świadczenia usług lub umożliwiającego świadczenie takich usług;

6) wydatki ponoszone w związku z operacjami leasingowymi oraz raty leasingowe;

7) dostosowanie terenów, obiektów i pomieszczeń do świadczenia usług, w tym:

a) koszty przygotowania terenu pod inwestycje — wyburzenia, rozbiórki, modernizacji, rekultywacji,

b) koszt robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych,

c) koszt budowy, przebudowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci wodnej, kanalizacyjnej, transportowej, energetycznej, gazowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych,

d) koszty instalacji specjalistycznych urządzeń związanych bezpośrednio z profilem działalności parku przemysłowego,

e) koszty zakupu, leasingu, środków transportu w przypadku pozostawania i użytkowania tych środków w obrębie parku przemysłowego (np. wózki widłowe),

f) koszty ogólne projektu, w tym koszty zarządzania projektem,

g) koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszty nadzoru technicznego i dokumentacji technicznej, pod warunkiem ścisłego powiązania z celami projektu,

h) koszty zakupu technologii, licencji, patentów ściśle związane z realizacją inwestycji,

i) koszty audytu zewnętrznego 23) oraz obsługa prawna projektu,

j) koszty usług finansowych związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego konta projektu,

k) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

Wartość brutto projektu nie może być mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN.

PROJEKTY USŁUG DORADCZYCH

Projekty usług doradczych (również pilotażowe) w zakresie:

1) przygotowania studiów wykonalności, biz-nesplanów, ocen oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych;

2) wspomagania zarządzania i funkcjonowania dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi.

W szczególności wydatki kwalifikowane dla projektów usług doradczych obejmują:

1) koszty osobowe, w tym:

a) koszty personelu zarządzającego projektem,

b) koszty wynagrodzeń ekspertów, pracowników oraz personelu pomocniczego w projekcie (np. tłumaczy);

2) koszty nieosobowe, w tym:

a) koszty opracowań niezbędnych dla realizacji projektu (analiz, ekspertyz itp.),

b) koszty organizacyjne seminariów, konferencji i warsztatów.

c) koszty związane z prowadzeniem usług wynikających z głównych celów projektu,

d) koszty przygotowania, wydawania, publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych,

e) koszty opracowania i utrzymania stron internetowych,

f) budowa i rozwój baz danych oraz stały monitoring,

g) koszty związane z wprowadzeniem systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji (takich jak standardy ISO, TQM),

h) koszty zakupu know-how poprawiającego jakość świadczenia usług lub umożliwiających świadczenie takich usług,

i) koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych,

j) koszty audytu zewnętrznego 24) i ewalu-acji projektu,

k) koszty diet, podróży krajowych i zagranicznych realizatorów projektu,

l) inne koszty, w tym koszty ogólne związane z prowadzeniem biura projektu,

m) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

Wartość brutto projektu nie może być mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN.

4. Działanie 1.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w przypadku projektów, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna, w pozostałych przypadkach wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wydatki kwalifikowane dla projektów inwestycyjnych obejmują w szczególności:

1) zakup nowych środków trwałych, takich jak urządzenia oraz aparaty, niezbędnych do realizacji projektu;

2) zapłatę rat kapitałowych z tytułu umowy leasingu nowych środków trwałych (urządzeń i aparatów) do wysokości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na Odbiorcę Ostatecznego (beneficjenta) (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

3) zakup używanych środków trwałych, takich jak urządzenia oraz aparaty, pod warunkiem że:

a) w okresie siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

4) instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi;

5) koszty renowacji posiadanych urządzeń oraz aparatów;

6) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

7) zakup nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:

a) istnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu),

b) Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej,

c) nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

d) nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

e) nieruchomość zabudowana odpowiada obowiązującym normom w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa,

f) Instytucja Zarządzająca ustala okres czasu, przez który przeznaczenie nieruchomości zabudowanej pozostanie niezmienione.

g) nieruchomość zabudowana nie będzie wykorzystywana przez administrację państwową z wyjątkiem działań, które kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych;

8) dzierżawę i najem budynków oraz urządzeń, a także aparatów i przyrządów;

9) zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji projektu;

10) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

W przypadku projektów badawczych i projektów celowych zawierających pomoc publiczną, wydatki kwalifikowane obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenia pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby projektu badawczego;

2) amortyzację instrumentów, urządzeń i aparatury w okresie realizacji projektu badawczego; jeżeli takie instrumenty, urządzenia i aparatura nie są używane dla celów projektu przez cały okres ich użyteczności, to kosztem kwalifikowanym jest koszt amortyzacji liczony dla okresu realizacji projektu;

3) amortyzację nieruchomości zabudowanej w zakresie i na okres realizacji projektu badawczego; w odniesieniu do budynków jedynie amortyzacja odpowiadająca okresowi realizacji projektu wyliczona zgodnie z dobrą praktyką księgową jest kosztem kwalifikowanym;

4) koszt doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, włączając w to w szczególności koszt badań, wiedzy technicznej i patentów nabytych ze źródeł zewnętrznych po cenach rynkowych; te koszty są uznawane za kwalifikowane w wysokości do 70 % łącznych kosztów kwalifikowanych projektu;

5) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej;

6) inne wydatki operacyjne (np. koszt materiałów, dostaw mediów) poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej;

7) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

5. Działanie 1.5

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wydatki kwalifikowane obejmują w szczególności:

1) zakup nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:

a) istnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu),

b) Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej,

c) nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

d) nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

2) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

3) zapłatę rat kapitałowych z tytułu umowy leasingu nowych środków trwałych (sprzętu telekomunikacyjnego, w tym szerokopasmowych łączy internetowych, komputerów, serwerów centralnych oraz lokalnych urządzeń sieciowych) do wysokości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) pomocy (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

4) instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi;

5) wydatki na badania i analizy, prace studialne i ekspertyzy związane z inwestycjami w podstawową infrastrukturę;

6) wydatki na budowę, rozbudowę lub modernizację pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery);

7) wydatki na prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu (okablowanie, podłączenie do łączy szerokopasmowych);

8) wydatki na zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery.

sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych);

9) wydatki na zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, na tworzenie serwisów internetowych;

10) wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu);

11) wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu;

12) wydatki na usługi księgowe związane z projektem;

13) wydatki na zatrudnienie osób niezbędnych do realizacji projektu (wyłącznie przez okres realizacji projektu — obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu). Mogą to być osoby nowo zatrudnione na potrzeby projektu lub oddelegowani do udziału w projekcie, w części lub całości swojego czasu pracy, pracownicy — musi to być potwierdzone stosownym dokumentem. Obowiązki wykonywane dotychczas przez tego pracownika musi wykonywać, w części lub w całości, inna osoba. Za kwalifikowany można uznać cały wydatek związany z zatrudnieniem pracownika (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, podatek itp.), pod warunkiem że wydatek ten jest rzeczywiście ponoszony przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta). Nie stanowią wydatku kwalifikowanego wszelkie wypłaty uznaniowe;

14) koszty usług informatycznych pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu;

15) koszty korzystania z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w zakres kwalifikowanych wydatków w ramach danego projektu nie wchodzą wydatki związane z zakupem infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu;

16) wkład rzeczowy (np. grunt, budynki), kwalifikowany, pod warunkiem że jest zgodny z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi wydatków kwalifikowanych, w szczególności związanych z zakupem gruntów i budynków. Wartość aportu wniesionego przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) do projektu musi być wyceniona i potwierdzona w oparciu o oficjalne taryfy ustanowione przez niezależny organ lub przez niezależnego eksperta zewnętrznego;

17) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

6. Działanie 2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są wydatki poniesione na doradztwo świadczone przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wybranych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia określonego w tej umowie i wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa Decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

7. Działanie 2.2

a) poddziałanie 2.2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach poddziałania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:

1) cenę nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych.

e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;

3) cenę nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem że:

a) w okresie 7 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,

b) cena zakupionego używanego środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu,

c) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;

4) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że wartości te:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje,

b) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych,

d) będą ujęte w bilansie przedsiębiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

e) będą stanowić własność przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie na nowe inwestycje przez co najmniej 5 lat od dnia ich nabycia;

5) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;

6) cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem na nowe inwestycje;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, jeżeli:

a) umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego,

b) zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego.

W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

b) poddziałanie 2.2.2

Wydatki poniesione w ramach poddziałania 2.2.2 kwalifikują się do objęcia wsparciem od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach poddziała-nia będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

W zakresie targów i wystaw do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w targach i wystawach, wydatki poniesione m.in. na:

1) wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowę stoiska;

2) transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach;

3) spedycję eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach;

4) wpis do katalogu targowego i opłatę rejestracyjną;

5) przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej;

6) przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach, zgodnie z przepisami rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.); 7) promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

W zakresie misji gospodarczych do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w misjach związanych z targami i wystawami zagranicznymi, wydatki poniesione m.in. na:

1) zakup biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystawy związanych z daną misją gospodarczą;

2) przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej;

3) przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i wystawach, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

4) obsługę techniczną misji gospodarczej (w tym na wynajęcie sali, tłumaczy, na oprawę multimedialną);

5) promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

8. Działanie 2.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie i wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiąże się wykorzystywać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

9. Działanie 2.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.) oraz koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/200025).

10. Działanie 3.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

1) ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w zakresie działań SPO-WKP na rzecz wsparcia procesu wyboru i selekcji projektów;

2) doradztwo techniczne dotyczące konstrukcji projektu, przeprowadzenia oceny i grup projektów pod kątem ich kwalifikacji i zgodności z prawem UE oraz politykami wspólnotowymi;

3) doradztwo i szkolenia specjalistyczne;

4) obsługę działalności Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, Grup roboczych ds. oceny projektów oraz Grupy Roboczej PT;

5) szkolenia w zakresie procesu wyboru i selekcji projektów dla pracowników zaangażowanych w realizację działań SPO-WKP;

6) wsparcie eksperckie w zakresie metod weryfikacji projektów dla Instytucji Zarządzającej;

7) wsparcie doradcze w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO-WKP i prawidłowości wykonywanych operacji;

8) szkolenia uzupełniające;

9) tłumaczenia na potrzeby zarządzania i wdrażania SPO-WKP;

10) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację SPO-WKP, włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

11) usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO-WKP;

12) realizację umów cywilnoprawnych związanych z realizacją SPO-WKP;

13) wydatki związane z przygotowaniem przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, dotyczące w szczególności zatrudnienia, zarządzania, procesu wyboru i selekcji projektów, monitorowania i kontroli;

14) promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/200026).

11. Działanie 3.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały wskazane w rozporządzeniu nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do

1) zakup, koszty dostarczenia i instalacji komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego dla celów zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i ewaluacji wraz z kosztem ich przeglądu i serwisowania;

2) koszty usług informatycznych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu;

3) koszty korzystania z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w zakres kwalifikowanych wydatków w ramach danego projektu nie wchodzą wydatki związane z zakupem infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu;

4) zakup innych materiałów biurowych oraz mebli biurowych;

5) usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO-WKP;

6) wydatki na pomieszczenia i sprzęt do archiwizacji dokumentów i danych związanych z wdrażaniem działań SPO-WKP;

7) promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

12. Działanie 3.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały wskazane w rozporządzeniu nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

1) wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (projekt, druk, transport, kolportaż, umieszczenie na stronie internetowej SPO-WKP, zmiana, dodruk);

2) konferencje, szkolenia i warsztaty robocze (koszty zakwaterowania wykładowców oraz uczestników, koszty posiłków, noclegów, transportu, diet, wynagrodzenia ekspertów, powielania, dostarczenia materiałów szkoleniowych);

3) szkolenia dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie promocji;

4) system przepływu informacji (koszty założenia i utrzymania oraz aktualizacji systemu);

5) utrzymanie strony internetowej SPO-WKP;

6) usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne związane z kosztami obsługi zamówień publicznych realizowanych w ramach działania 3.3;

7) opracowanie, tłumaczenie, publikację i dystrybucję biuletynów i broszur informacyjnych i promocyjnych oraz innych niż drukowane materiałów informacyjno-promocyj-nych na temat programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności;

8) utworzenie i utrzymanie witryny internetowej poświęconej tworzeniu projektu programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności;

9) promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000.

13. Działanie 3.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwali-fikowalności wydatków określa decyzja Komisji zatwierdzająca Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały wskazane w rozporządzeniu nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

1) administracyjną obsługę Jednostki Oceny;

2) ekspertyzy w zakresie ewaluacji dokonywane przez ewaluatorów zewnętrznych zaangażowanych w proces oceny SPO-WKP;

3) tłumaczenia oraz wsparcie eksperckie w procesie ewaluacji SPO-WKP;

4) gromadzenie informacji i danych;

5) promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/200027).”;

17) Załącznik 11 „Zgodność działań SPO-WKP z zasadami pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:


Numer

działania SPO-WKP

Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania
1.2.1, 1.2.2

Wsparcie dla funduszy mikropozyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.))

Rozporządzenie 1998/2006 31.12.2008
1.2.3

Wspieranie tworzenia funduszy kapitału zalążkowego (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000, z póżn. zm.))

N/599/2005-Polska

Decyzja KE z dnia 19 czerwca 2006 r. nrK (2006)2876

31.12.2007
1.4

Wsparcie dla badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne (Dz. U. Nr 36, poz. 230))

N/528/2005 Pomoc istniejąca Decyzja zatwierdzająca KE

z dnia 9 czerwca 2006 r. nrK (2006)2340

31.12.2007
2.1

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego -Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.))

XS 3/2007

Rozporządzenie 70/2001

Rozporządzenie 1998/2006

Brak 31.12.2008
2.2.1

Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego -Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.))

XS 4/2007

Rozporządzenie 70/2001

Brak 31.12.2008
2.2.2

Wsparcie dla przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach za granicą (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217, z późn. zm.).

Wsparcie dla przedsiębiorstw uczestniczących w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą (Dz.U. Nr265, poz. 2218, z późn. zm.)

Rozporządzenie 1998/2006 Brak 30.06.2008
2.3 Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.)) XS 2/2007

Rozporządzenie 70/2001

Brak 31.12.2008
2.4 Pomoc regionalna na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem

Pomoc regionalna na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

Pomoc regionalna na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

Pomoc regionalna na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.))

XR 18/2007

Rozporządzenie 1628/2006

Brak 31.12.2013

Uwaga: Okres udzielania wsparcia w ramach poszczególnych programów pomocowych może zostać przedłużony. W takim przypadku muszą zostać zachowane właściwe regulacje Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691, z 2007 r. Nr 77, poz. 524, Nr 139, poz. 980 i Nr 204, poz. 1480 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 448.

3) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

4) W przypadku poddziałania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest PARP, rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni minister właściwy do spraw gospodarki.

5) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

6) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

7) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

8) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

9) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

10) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

11) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

12) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

13) Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

14) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

15) Wprzypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

16) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

17) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

18) Europejski Fundusz Społeczny (z ang. European Social FundESF).

19) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee FundEAGGF).

20) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries GuidanceFIFG).

21) W podmiotach, które otrzymały wsparcie.

22) Tylko dla poddziałania 2.2.2.

23) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obowiązkowe dla wszystkich projektów inwestycyjnych.

24) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obowiązkowe i jest kosztem kwalifikowanym dla projektów doradczych, których wartość brutto projektu jest równa lub przekracza 500 tys. PLN.

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1), z dniem 16 stycznia 2007 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130 z 31.05.2000, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 115) utraciło moc. Jednakże rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Realizowane typy projektów takie jak: zatrudnienie pracowników, kontrole, posiedzenie Komitetu Monitorującego, będą musiały być realizowane również po dniu 30 czerwca 2008 r. wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

Realizowane typy projektów (projekty mające na celu ewaluację SPO-WKP) będą musiały być realizowane również po dniu 30 czerwca 2008 r.