ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis na tworzenie korzystnych warunków do rozwoju obszarów miejskich przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) 2) pożyczki udzielanej przedsiębiorcy, oprocentowanej według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z metodą określoną przez Komisję Europejską 3) lub stopy wyższej;

2) poręczenia spłaty kredytu lub innego zobowiązania finansowego udzielanego przedsiębiorcy, który nie ma problemów finansowych zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską 4) , jeżeli:

a)  koszt poręczenia odpowiada cenie rynkowej ustalonej zgodnie ze sposobem określonym przez Komisję Europej-ską 5) lub cenie wyższej, a przy poręczeniu udzielonym mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy stosuje się bezpieczną stawkę roczną określoną przez Komisję Europejską 6) lub stawkę wyższą,

b)  poręczenie jest terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej,

c)  poręczenie nie obejmuje więcej niż 80% niespłaconego kredytu lub innego zobowiązania finansowego. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu rozwoju obszarów miejskich ‒ należy przez to rozumieć fundusz na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa wart. 44 zdanie pierwsze lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UEL210 z 31.07.2006, str. 25, zpóźn. zm.) 7) którego celem jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju obszarów miejskich przez udzielanie pożyczek lub poręczeń;

2) 8) przedsiębiorcy ‒ należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 9) );

3) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy ‒ należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

4) jednym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”.

§ 4. Pomoc może być udzielana na inwestycje, o których mowa w art. 43 ust. 1 w zakresie, o którym mowa w lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm. 10) ), realizowane przez przedsiębiorców, zwane dalej „inwestycjami”.

§ 5. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 6. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom w formie pożyczki albo poręczenia na inwestycje realizowane na obszarze województwa objętego danym regionalnym programem operacyjnym.

§ 7. 1. Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013.

2. Wartość pomocy udzielanej w formie poręczenia wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. b-d rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 8. (uchylony).

§ 9. 1. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wydatki bezpośrednio związane z inwestycją i niezbędne do jej realizacji, poniesione z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

2. Pomoc może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków, o których mowa w ust. 1, przy czym pomoc w formie poręczenia nie może obejmować więcej niż 80% kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

§ 10. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 11. Prace związane z realizacją inwestycji w zakresie objętym pomocą mogą rozpocząć się przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy, zwanego dalej „wnioskiem”, jednak nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

§ 12. 1. Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

2. Wartość zsumowanej pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

§ 13. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do funduszu rozwoju obszarów miejskich.

2. Wniosek zawiera:

1)   nazwę przedsiębiorcy;

2)   nazwę i miejsce realizacji inwestycji;

3)   cel realizacji inwestycji;

4)   opis inwestycji;

5)   opis rezultatów inwestycji;

6)   planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji;

7)   wartość inwestycji;

8)   wydatki kwalifikuj ące się do obj ęcia pomocą;

9)   wnioskowaną kwotę pożyczki albo poręczenia;

10)  źródła finansowania inwestycji;

11)  inne informacje, wskazane przez fundusz rozwoju obszarów miejskich, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza:

1) 11) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830), dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Fundusz rozwoju obszarów miejskich przeprowadza ocenę wniosku w oparciu o warunki odnoszące się do:

1)   zakresu inwestycji wynikającego z § 4 i § 6;

2)   wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 9;

3)   kumulacji i maksymalnych intensywności pomocy, o których mowa w § 12.

5. Pomoc może zostać udzielona, na podstawie umowy, przedsiębiorcy, którego wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 14. 12) Pomoc jest udzielana do dnia 31 marca 2017 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 13) .


1) Obecnie działem administracji rządowej — rozwój regionalny kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1001), które weszło wżycie z dniem 18 lipca 2015 r.

3)   Metoda ta jest określona w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UEC 14 z 19.01.2008, str. 6).

4)   Kryteria te są określone w pkt 3.2 lit. a obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.).

5)   Sposób ten jest określony w pkt 3.2 lit. d obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.).

6)   Stawka ta jest określona w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.).

7)   Uchylone przez art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do rozporządzenia uchylającego, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV do tego rozporządzenia.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UEL329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UEL149 z 07.06.2016, str. 10.

10)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, str. 3; Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2008, str. 11; Dz. Urz. UEL250 z 23.09.2009, str. 1; Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2010, str. 1; Dz. Urz. UEL338 z 22.12.2010, str. 62; Dz. Urz. UE L 317 z 30.11.2011, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 29.04.2015, str. 41.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1981), które weszło w życie z dniem 28 listopada 2015 r.

13)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 grudnia 2013 r.