ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r, o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm. 1) ) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części III.1.1 Działanie 1.1 „Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 1 .1 . 1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU

1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Kategoria interwencji 163
Numer działania 1.1
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP 2)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) PARP, instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 1.1.1 -100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną), 1.1.2 — 85% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 37,61 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 30,81 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 6,80 mln €
Środki prywatne 3,47 mln €
Wkład publiczny wśrodkach ogółem (w %) 91,56%
Wkład EFRR wcałości środków publicznych (w %) 81,91%
Publiczny wkład krajowy wcałości środków publicznych (w %) 18,09%
Wkład EFRR wśrodkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy wśrodkach ogółem (w %) 16,56%
Wkład środków prywatnych wśrodkach ogółem (w %) 8,44%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
przedstawiciele ogólnopolskich organizacji

j.s.t.,

przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.1,
przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałań 1.1.1 i 1.1.2,

eksperci.”,


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Cel działania będzie realizowany poprzez dwa poddziałania, w ramach których wdrażane będą następujące grupy projektów:

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU

Projekty zgłaszane przez PARP mają na celu poprawę warunków funkcjonowania KSU oraz oferty sieci dla przedsiębiorców na terenie całego kraju. Wspierane będą następujące rodzaje projektów:

a) projekty polegające m.in. na budowie i wzmocnieniu KSU i organizacji należących do sieci KSU poprzez:

koordynację prac KSU oraz kierunków jego rozwoju, opracowywanie i wdrażanie wypracowanych procedur i zasad postępowania, zapewnienie narzędzi komunikacji i wymiany doświadczeń lub produktów w ramach sieci,

- udoskonalanie i utrzymanie standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców oraz standardów funkcjonowania organizacji należących do sieci, w tym audytów certyfikacyjnych,

zapewnienie wspólnej i kompleksowej oferty szkoleń konsultantów, badanie potrzeb szkoleniowych i szkolenia konsultantów,

-   promocję KSU i jego działań, analizę działań promocyjnych, aktualizację strategii promocyjnej i realizację działań z niej wynikających, m.in. organizowanie konferencji i seminariów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, przygotowywanie, wydawanie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych, w tym publikacji,

opracowywanie i wdrażanie nowego zakresu usług lub sposobów realizacji usług i ich marketingu,

b) projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania KSU i instytucji należących do sieci polegające na:

zakupie wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług,

dostosowywaniu pomieszczeń w celu poprawy świadczenia usług dla przedsiębiorców,

zapewnieniu sprawnego funkcjonowania KSU, m.in. w zakresie wymiany informacji, produktów czy usług, wspólnej obsługi klientów przez kilka instytucji z sieci, w tym poprzez projekty polegające na opracowaniu oprogramowania wymiany informacji, włącznie z nadzorem techniczno-merytorycznym oraz analizą jego funkcjonowania.

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Wspierane są następujące rodzaje projektów:

a)  projekty zgłaszane przez instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje działające w sieci instytucji otoczenia biznesu świadczące usługi wyspecjalizowane na rzecz przedsiębiorstw, m.in.:

-   projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców,

-   projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw,

-   projekty związane z tworzeniem i utrzymywaniem standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców przez sieci instytucji otoczenia biznesu oraz standardów funkcjonowania instytucji należących do sieci,

b)  projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu. Wspierane będą m.in. projekty związane z opracowaniem koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu, zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określania grup docelowych, zarówno w kontekście tworzenia nowych sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ponadregionalnym lub regionalnym, jak i wyodrębniania się podsieci o charakterze ponadregionalnym/regionalnym z sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym,

c)  projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze ponadregionalnym/regionalnym na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie będzie się koncentrowało na następujących typach projektów:

-   projekty polegające na zakupie wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług,

-   projekty polegające na dostosowywaniu pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców,

-   projekty inwestycyjne umożliwiające wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców,

-   projekty inwestycyjne służące poprawie funkcjonowania samych sieci instytucji otoczenia biznesu (wymiana informacji, produktów czy usług, wspólna obsługa klientów przez kilka ośrodków sieci),

d)  projekty o charakterze ponadregionalnym i regionalnym, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu oraz z zagranicznymi sieciami instytucji otoczenia biznesu, w tym włączanie się do międzynarodowych sieci instytucji otoczenia biznesu. Wspierane będą m.in.:

-   projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu lub międzynarodowymi sieciami instytucji otoczenia biznesu,

-   projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, wdrażane we współpracy z partnerami zagranicznymi lub międzynarodowymi sieciami instytucji otoczenia biznesu,

-   projekty przygotowujące krajowe sieci instytucji otoczenia biznesu do członkostwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu, w tym poprzez dostosowanie zakresu usług i ich standardów,

e)  projekty związane z działalnością promocyjną instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci. Realizowane będą również projekty mające na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu. Projekty dotyczyć będą m.in.:

-   organizowania konferencji i seminariów informacyjnych,

-   tworzenia i utrzymywania stron internetowych, w tym głównie interaktywnych, zawierających aktualną ofertę dla przedsiębiorstw,

-   przygotowywania, wydawania i dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym publikacji, jak również wspólnych materiałów promocyjnych sieci instytucji otoczenia biznesu,

f)  projekty dotyczące budowy lub rozwoju baz danych.

W ramach działania 1.1 wsparciem objęte zostaną również projekty pilotażowe RIS spełniające zasady wyboru projektów ustalone dla działania 1.1.

Narzędzia interwencji

Wsparcie ze środków publicznych na realizację ww. projektów ma charakter wsparcia finansowego będącego refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Projekty w ramach działania 1.1 realizowane są na terenie całego kraju.

Poprzez realizację ww. projektów, działanie 1.1 przyczyni się do osiągnięcia celu Priorytetu 1, który został zdefiniowany jako ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach JRE przez wspieranie instytucji otoczenia biznesu dostarczających usługi dla przedsiębiorstw.

Działanie 1.1 realizuje także jeden z celów cząstkowych Priorytetu 1, jakim jest pobudzenie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu pozwoli sprawniej realizować inne działania SPO-WKP. Dotyczy to zwłaszcza działań w zakresie poprawy dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (działanie 1.2), tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm (działanie 1.3), wzmocnienia współpracy między sferą badawczo--rozwojową a gospodarką (działanie 1.4) oraz wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (działanie 2.1).

Relacje do innych programów operacyjnych

Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu powinno usprawnić realizację działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR, które finansowane jest z EFS.

Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu powinno usprawnić realizację działań dla przedsiębiorców przewidzianych w ramach SPO-RZL (działanie 2.9 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”) oraz ZPORR (działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”).

Spodziewane rezultaty i efekty

Realizacja działania 1.1 przyczyni się do:

-   wzmocnienia spójności systemu usług biznesowych, łatwo dostępnych dla przedsiębiorców,

-   rozwoju powszechnych narzędzi kontroli jakości usług (takich jak systemy jakości, podstawowe kompetencje, systemy oceny — w celu ustawicznej poprawy jakości usług świadczonych dla przedsiębiorców),

-   zwiększenia dostępności przedsiębiorców do usług świadczonych przez wyspecjalizowane instytucje,

-   poprawy jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, w tym ich dostosowania do bieżących potrzeb klientów oraz szybko dokonujących się zmian w środowisku funkcjonowania biznesu,

-   rozwoju nowych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców,

-   wzmocnienia i rozwoju istniejących sieci instytucji otoczenia biznesu, w tym ich internacjonalizacji,

lepszej promocji oferowanych usług wspierania biznesu,

-   wzrostu liczby przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznych usług poprawiających efektywność funkcjonowania firm na rynku,

-   wzrostu innowacyjności organizacyjnej i produktowej w przedsiębiorstwach.”,

c) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.1” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.1

Działanie 1.1 nie zawiera pomocy publicznej i może być finansowane ze środków publicznych do 100% wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie wyniesie:

-   w przypadku poddziałania 1.1.1 — maksymalnie do 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR oraz 25% ze środków budżetu państwa,

-   w przypadku poddziałania 1.1.2 — maksymalnie do 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR oraz do 10% ze środków budżetu państwa; minimalny udział własny Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): 15% (środki prywatne).

Na realizację działania 1.1 przewidziano 41,08 mln €, z czego 30,81 mln € będzie pochodziło z EFRR, 6,80 mln € z budżetu państwa, a 3,47 mln € ze środków prywatnych.

Tabela finansowa działania 1.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 41,08 37,61 30,81 6,80 3,47

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1 . 1 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

2) w części III.1.2 Działanie 1.2. „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych
1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych
1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital
Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 1.2.1 regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe
1.2.2 regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych
1.2.3 fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla funduszy:
1.2.1 — 70% (nie jest pomocą publiczną)
1.2.2 — 80% (nie jest pomocą publiczną)
1.2.3 — 50% (nie jest pomocą publiczną)
Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50 mln PLN.
Wsparcie dla przedsiębiorców:
1.2.1, 1.2.2 — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, w przypadku jednak gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis
1.2.3 — zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym.
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 217,84 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 174,00 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 43,84 mln €
Środki prywatne 43,29 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 83,42%
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

79,88%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 20,12%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 66,63%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,79%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 16,58%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t,
- przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.2,
przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,

- eksperci.”,


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.2” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.2

Działanie może być finansowane w wysokości do 70% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku funduszy mikropożyczkowych, do 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku funduszy poręczeń kredytowych oraz do 50% tych wydatków w przypadku wspierania powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital. Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50 mln PLN.

W przypadku wsparcia przekazywanego przez fundusze przedsiębiorcom, w przypadku poddziałań: 1.2.1, 1.2.2 zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, gdyby jednak wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis.

W przypadku poddziałania 1.2.3 pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z zaakceptowanymi przez Komisję Europejską programami pomocowymi.

Na realizację działania 1.2 przewidziano 261,13 mln €, z czego 174,00 mln € będzie pochodziło z EFRR, 43,84 mln € z budżetu państwa, a 43,29 mln € ze środków prywatnych.

W przypadku poddziałania 1.2.1 maksymalne dofinansowanie wyniesie 70% wydatków kwalifikowanych.

W przypadku poddziałania 1.2.2 maksymalne dofinansowanie wyniesie 80% wydatków kwalifikowanych.

W przypadku poddziałania 1.2.3 maksymalne dofinansowanie wyniesie 50% wydatków kwalifikowanych.

Udzielając wsparcia, Instytucja Zarządzająca zapewni, że proporcjonalny udział środków z budżetu państwa oraz EFRR dla działania zostanie zachowany.

Tabela finansowa działania 1.2 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 1.2
Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji

przedsiębiorstw

261,13 217,84 174,00 43,84 43,29

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1.2 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

3) w części III. 1.3 Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
Nazwa poddziałania _
Kategoria interwencji 161, 163, 164, 311, 312, 319, 321, 322, 324, 333, 345,351
Numer działania 1.3
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) ARP S.A.
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla parków przemysłowych i naukowo--technologicznych oraz inkubatorów technologicznych — 100%
Wsparcie dla przedsiębiorców działających w parkach przemysłowych i naukowo--technologicznych oraz inkubatorach technologicznych — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, w przypadku jednak gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 185,66 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 138,90 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe (budżet państwa, budżet j.s.t. i inne środki publiczne) 46,76 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

74,81 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,19%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 74,81 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,19%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t,
- przedstawiciele partnerów spoleczno-gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.3,
- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.3,

- eksperci.”,


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3

Działanie 1.3, w zakresie wsparcia przekazywanego podmiotom zarządzającym parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, nie zawiera elementów pomocy publicznej i może być finansowane do 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Wartość brutto projektu nie może być:

- w przypadku projektów inwestycyjnych — mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN,

- w przypadku projektów doradczych — mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN.

Za wartość projektu brutto uważa się wartość wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu państwa (12,5%) oraz z budżetu j.s.t. i innych środków publicznych. J.s.t. może pokryć przypadającą na nią część dofinansowania, w szczególności w formie:

- aportu (wkładu rzeczowego),

- wkładu pieniężnego wniesionych do spółki zarządzającej (w tym przypadku środki te spółka musi przekazać na realizację projektu objętego wsparciem i będą one traktowane jako środki pokrewne środkom publicznym).

Na realizację działania 1.3 przewidziano 185,66 mln €, z czego 138,90 mln € będzie pochodziło z EFRR, 46,76 mln € z krajowych środków publicznych.

Tabela finansowa działania 1.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
Budżet państwa Budżety j.s.t., inne środki publiczne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 1.3

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

185,66 185,66 138,90 46,76 0,0
25,61 21,15

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1.3 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1 .1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

4) w części III.1.4 Działanie 1.4 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
Nazwa poddziałania 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,
1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,
] .4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki.
1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT,
1.4.5 Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang.foresight).
Kategoria interwencji 181, 182,183
Numer działania 1.4
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Odbiorcy Ostateczni (beneficjenci) Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw (instytucje sfery B+R), organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R i inne instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz innowacjność
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Dla projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej -100%.
Dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej pomoc jest udzielana zgodnie z notyfikowanymi programami pomocowymi.
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 121,78 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 88,85 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 32,94 mln €
Środki prywatne 50,57 mln €
Wkład publiczny wśrodkach ogółem (w %) 70,66 %
Wkład EFRR wcałości środków publicznych (w %) 73,00%
Wkład krajowy publiczny wcałości środków publicznych (w %) 27,00%
Wkład EFRR wśrodkach ogółem (w %) 51,55%
Wkład publiczny krajowy wśrodkach ogółem

(w %)

19,11%
Wkład środków prywatnych wśrodkach ogółem

(w %)

29,34%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnei EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t,
- przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.4,
- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.4,

- eksperci.”,


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.4” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.4

W ramach poddziałań mogą występować przypadki udzielania pomocy publicznej, wówczas pomoc ta będzie udzielana zgodnie z notyfikowanym i przyjętym przez Komisję Europejską programem pomocowym.

Na realizację działania 1.4 przewidziano 172,35 mln €, z czego 88,85 mln € będzie pochodziło z EFRR, 32,94 mln € z budżetu państwa, a 50,57 mln € ze źródeł prywatnych.

Tabela finansowa działania 1.4 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 1.4 Wzmocnienie

współpracy między sferą badawczo--rozwojową a gospodarką

172,35 121,78 88,85 32,94 50,57

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1 .4 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

5) w części III.1.5 Działanie 1.5. „Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online
Nazwa poddziałania _
Kategoria interwencji 321,322,324
Numer działania 1.5
Czas trwania działania maj 2004 — grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) - instytucje administracji rządowej
- instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 153,20 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 114,90 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 38,30 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

75,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitoruj ąco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
- przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.5,
przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.5,

eksperci.”,


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5

W ramach działania nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 1.5 przewidziano 153,20 mln €, z czego 114,90 mln € będzie pochodziło z EFRR, 38,3 mln € z budżetu państwa. Nie przewiduje się wkładu finansowego ze źródeł prywatnych.

Maksymalne dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania wynosi 75%. Maksymalne dofinansowanie z EFRR wyniesie 75% wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 25% jest wkładem własnym Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów).

Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 1.5

Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online

153,20 153,20 114,90 38,30 0,0

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1.5 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

6) w części 111.2.1 Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 163
Numer działania 2.1
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą:

a) od co najmniej 3 lat lub b) opartą na wykorzystaniu nowych technologii.

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 50% dla wszystkich projektów, z wyjątkiem doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii, gdzie pomoc może osiągnąć do 100% wartości wydatków kwalifikowanych (w oparciu o zasadę de minimis), lecz w obu przypadkach nie mniej niż 2,5 tys. PLN i nie więcej niż 250 tys. PLN, w ramach danego projektu.
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 19,00 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 13,30 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5,70 mln €
Środki prywatne 19,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t,
- przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.1,
- przedstawiciele Beneficjcnta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.1,
- przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

- eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni).”.


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.1” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.1

Maksymalna wysokość wsparcia udzielonego w ramach działania może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych, przy czym maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 35% wydatków kwalifikowanych, a z budżetu państwa — 15%. W przypadku projektów doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii wkład publiczny może wynosić do 100% wydatków kwalifikowanych. W obu przypadkach kwota wsparcia danego projektu doradczego nie może być niższa niż 2,5 tys. PLN i nie wyższa niż 250 tys. PLN.

Poziom dofinansowania (który powinien być zachowany na poziomie działania) wynosi odpowiedni procent wydatków kwalifikujących się do wsparcia: 35% z EFRR i 65% z budżetu państwa. Wsparcie to będzie podlegać zasadzie de minimis.

Na realizację działania 2.1 przewidziano 38,00 mln €, w tym 13,30 mln € pochodzi z EFRR oraz 5,70 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 19,00 mln € .

Tabela finansowa działania 2.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 2.1

Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo

38,00 19,00

13,30

5,70 19,00

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.1 znajduje się w załączniku 10b — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 2.1 oraz 2.3.”;

7) w części III.2.2 Działanie 2.2 „Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Kategoria interwencji 2.2.1 — 151, 161,321,322,324 2.2.2- 153, 163
Numer działania 2.2
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) 2.2.1 — Minister właściwy do spraw gospodarki
2.2.2 — Minister właściwy do spraw gospodarki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujący nowych inwestycji oraz tworzący nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami (2.2.1)

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą i mający siedzibę lub oddział -a w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania — na terytorium Polski (2.2.2)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 2.2.1 — 50% dla dużych przedsiębiorców, 65% dla MSP, zgodnie z mapą pomocy regionalnej

2.2.2 — 50% (zasada de minimis)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 370,17 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 253,57 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 116,60 mln €
Środki prywatne 354,40 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 51,09%
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

68,50%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 31,50%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,09%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 48,91%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
- przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie).
przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla danego poddziałania,
przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla danego poddziałania,

eksperci (w odniesieniu do poddziałania 2.2.2 — fakultatywnie).”,


b) część „Opis poddziałania 2.2.2” otrzymuje brzmienie:

Opis poddziałania 2.2.2

Cel będzie realizowany poprzez następujące grupy projektów:

- wsparcie udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,

- wsparcie udziału przedsiębiorców w targach lub wystawach za granicą.

Narzędzia interwencji

Wsparcie ze środków publicznych w ramach tego poddziałania będzie mieć charakter wsparcia finansowego będącego refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Projekty w ramach tego poddziałania są realizowane na terenie całego kraju.

Realizacja wyżej wymienionych projektów przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na JRE, co zostało ujęte w celu Priorytetu 2.

Relacje do innych programów operacyjnych

Poddziałanie 2.2.2 jest komplementarne w stosunku do działań, które znajdują się w SPO-RZL, Sektorowym Programie Operacyjnym — Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz które zostały zamieszczone w Sektorowym Programie Operacyjnym — Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, Sektorowym Programie Operacyjnym — Transport na lata 2004-2006 oraz ZPORR.

W SPO-RZL jest to: Priorytet 1 — działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”. Działanie to polega m.in. na zredukowaniu liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz ograniczeniu przyczyn tego zjawiska. Podobny rezultat mieć będzie realizacja poddziałania 2.2.2 — poprzez wpływ na pobudzanie sprzedaży eksportowej oraz produkcji przeznaczonej na eksport przyczyniać się będzie ono do ożywienia gospodarczego kraju i pośrednio do wzrostu zatrudnienia.

W Sektorowym Programie Operacyjnym — Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie to: Priorytet 1 — działanie 5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”. Celem działania jest pomoc inwestycyjna wspierająca rynkowe ukierunkowanie produkcji i wykorzystanie istniejących „nisz rynkowych”, a takie tworzenie nowych kanałów zbytu i unowocześnienie produkcji. Efektem realizacji tego działania będzie poprawa konkurencyjności producentów rolnych i ich produkcji na JRE. Spełnienie przez przedsiębiorcę rolnego wymogów UE będzie warunkiem jego efektywnego uczestnictwa w wymianie międzynarodowej. Cel umiędzynarodowienia przedsiębiorstw jest realizowany bezpośrednio przez poddziałanie 2.2.2. Z drugiej strony, przedsiębiorca spełniający standardy UE będzie także w stanie efektywnie wykorzystać możliwości nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, jakie daje mu uczestnictwo w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych czy misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych.

Podobne relacje zachodzą między poddziałaniem 2.2.2. a Priorytetem 3 Sektorowego Programu Operacyjnego — Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 — działanie 2 „Chów i hodowla ryb”, działanie 3.4 „Przetwórstwo i rynek rybny”, działanie 3.5 „Rybołówstwo śródlądowe” oraz Priorytetem 4 — działanie 4.1 „Rybołówstwo przybrzeżne prowadzone na małą skalę”, działanie 4.3 „Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”, działanie 4.4 „Działania organizacji obrotu rynkowego”, działanie 4.6 „Działania innowacyjne” i inne. Celem powyższych działań jest poprawa rentowności gospodarki rybackiej i jakości jej produktów dla zwiększenia konkurencyjności zewnętrznej. Osiągnięcie celu ogólnego umożliwi umiędzynarodowienie działalności przez przedsiębiorców, co jest jednocześnie celem poddziałania 2.2.2.

Spodziewane rezultaty i efekty

W wyniku realizacji poddziałania można oczekiwać następujących efektów: wzrost udziału sektora MSP w eksporcie ogółem,

- wzrost udziału przedsiębiorstw eksportujących swe wyroby w całkowitej liczbie przedsiębiorców,

- wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zarejestrowanymi w Polsce i zagranicznymi przedsiębiorcami,

- podniesienie poziomu zatrudnienia w gospodarce,

- podniesienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie kraju,

- wzrost liczby nowych przedsiębiorstw.

Realizacja polityk horyzontalnych UE

Realizacja projektów w ramach poddziałania dotyczącego internacjonalizacji przedsiębiorstw w sposób pośredni ma wpływ na kwestie zatrudnienia. Wsparcie udzielane przedsiębiorstwom, mające na celu zwiększenie poziomu ich umiędzynarodowienia, przyczyni się pośrednio do zwiększenia zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach dzięki zwiększeniu wolumenu eksportu, poszerzeniu oferty towarowej, zdobyciu przez przedsiębiorstwa nowych rynków zbytu. Wsparcie będzie miało również pozytywny wpływ na rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego dzięki nawiązaniu kontaktów międzynarodowych oraz na promocję polskich rozwiązań technologicznych w dziedzinie ICT.

W przypadku polityki ochrony środowiska zgłaszane projekty oceniane będą pod kątem uwzględnienia kwestii dotyczących promowania zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca), Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) jest minister właściwy do spraw gospodarki. Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą i mający siedzibę lub oddział — a w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania — na terytorium Polski.”,

c) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.2” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 2.2

Na realizację działania 2.2 przewidziano 724,57 mln €, w tym 253,57 mln € z EFRR oraz 116,60 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 354,40 mln €.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.1

Na realizację poddziałania 2.2.1 przewidziano 641,2 mln €, w tym 224,4 mln € z EFRR oraz 104,1 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 312,7 mln €. Około % z wyżej wymienionej kwoty planuje się przeznaczyć na wsparcie MSP.

Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych, a ze środków krajowych — 15% (30% w przypadku projektu składanego przez MSP).

Maksymalna intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji (EDN), w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami. 3)

W przypadku MSP poziom pomocy publicznej, wynikający z intensywności pomocy dla danego regionu, może być podwyższony o 15 punktów procentowych (EDB).

Na wsparcie w zakresie inwestycji składają się:

- wsparcie finansowe na inwestycje o wartości nieprzekraczającej połowy maksymalnej intensywności pomocy publicznej przewidzianej dla obszarów określonych na podstawie odrębnych przepisów,

- wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy (jeśli przedsiębiorca je tworzy), w wysokości nieprzekraczającej równowartości kwoty 4 000 € na jedno utworzone miejsce pracy, pomnożonej przez liczbę utworzonych miejsc pracy; przy czym wielkość pomocy nie może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, odpowiadającej maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej przepisami o pomocy publicznej. Na koszty te składają się koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

Łącznie wyżej wymienione wsparcia finansowe wraz z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł na dany projekt nie mogą przekroczyć pułapu maksymalnej intensywności pomocy publicznej, określonej dla danego regionu, dla danego rodzaju przedsiębiorcy.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.2

Na realizację poddziałania 2.2.2 przewidziano 83,4 mln €, w tym 29,2 mln € z EFRR oraz 12,5 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 41,7 mln €.

W poddziałaniu tym wsparcie finansowe będzie udzielane w oparciu o zasadę de minimis. Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wielkość wsparcia finansowego wyniesie 50% całości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Tabela finansowa działania 2.2 (w mln €)


Działanie/Poddziałanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 724,6 370,2 253,6 116,6 354,4
Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji 160,6
(duże firmy)
64,2
(duże firmy)
56,2
(duże firmy)
8,0
(duże firmy)
96,4
(duże firmy)
480,6
(MSP)
264,3
(MSP)
168,2
(MSP)
96,1
(MSP)
216,3
(MSP)
Poddziałanie 2.2.2 wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw 83,4 41,7 29,2 12,5 41,7

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.2 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

8) w części III.2.3 Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 161, 321,322,324
Numer działania 2.3
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu nowych technologii.
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Zróżnicowanie — zgodnie z mapą pomocy regionalnej (maksymalnie 50%), lecz nie mniej niż 10 tys. PLN i nie więcej niż 1 250 tys. PLN, w ramach danego projektu.
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 373,00 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 261,10 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 111,90 mln €
Środki prywatne 373,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,00%
Wkład UE w całości środków publicznych (w %) 70,00%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00%
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 35,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
przedstawiciele Jednostki monitorująco--kontrolnej EFRR,
przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
przedstawiciele ogólnopolskich organizacji

j.s.t.,

przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),
przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.3,
przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.3,
przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),
przedstawiciele Związku Banków Polskich,

eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni).”,


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3

W działaniu będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 2.3 przewidziano 746,00 mln €. 261,10 mln € pochodzić będzie z EFRR, a 111,90 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 373,00 mln €.

W działaniu wyznaczono minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN (w ramach danego projektu). Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 250 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) sfinansuje inwestycję w części stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym wkładem własnym a wielkością wydatków kwalifikowanych projektu kredytem, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzystaniem leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne i rzetelne udokumentowanie, iż posiada środki własne na realizację projektu. Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami 4) . Dla przedsiębiorców realizujących projekt na terenie Warszawy lub Poznania wynosi ona maksymalnie 30% (EDN), dla przedsiębiorców realizujących projekt na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta maksymalnie 40% (EDN), zaś dla przedsiębiorców realizujących projekt na pozostałym terytorium Polski maksymalnie 50% (EDN).

Maksymalne dofinansowanie na poziomie działania ze środków EFRR wyniesie 35% wydatków kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie z krajowych środków budżetowych wyniesie 15% kwalifikujących się wydatków.

Tabela finansowa działania 2.3 (w min)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 746,00 373,00 261,10 111,90 373,00

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.3 znajduje się w załączniku l0b — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 2.1 oraz 2.3.”;

9) w części III.2.4 Działanie 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
Nazwa poddziałania 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
Kategoria interwencji 152, 162
Numer działania 2.4
Czas trwania działania maj 2004 — grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw środowiska
Beneficjent końcowy (instytucja wdrażająca) NFOŚiGW
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP i duże przedsiębiorstwa
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe, pożyczki preferencyjne (wyłącznie ze środków NFOŚiGW) na inwestycje
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 5) 65% w przypadku pomocy regionalnej dla MSP (50%EDNi 15%EDB)
50% (EDN) w przypadku pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw


Publiczne wsparcie finansowe ogółem 207,17 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 155,37 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 51,80 mln €
Środki prywatne 303,89 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem

(w %)

40,54 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00%
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 30,40 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 10,14%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 59,46 %
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
przedstawiciele Instytucji Zarządzających,
przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
przedstawiciele Jednostki monitorująco--kontrolnej EFRR,
przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie).
przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.4,
przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.4,

eksperci.”,


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4

Realizacja działania związana jest z udzielaniem pomocy publicznej.

Finansowanie: wkład EFRR do 35% całkowitych kwalifikujących się wydatków. Współ finansowanie krajowe publiczne pochodzi ze środków NFOŚiGW i sięga maksymalnie różnicy pomiędzy dopuszczalnym poziomem pomocy publicznej w danym poddziałaniu oraz dopuszczalnym maksymalnym poziomem wsparcia z EFRR.

Przy identyfikacji projektów uprawnionych do uzyskania wsparcia finansowego oraz określaniu skali dopuszczalnej pomocy publicznej uwzględniane będą wytyczne w zakresie pomocy publicznej horyzontalnej na ochronę środowiska oraz pomocy regionalnej, a także ustalenia poczynione w trakcie określania okresów przejściowych w obszarze polityki konkurencji, wynegocjowane w Traktacie Akcesyjnym.

Pomoc publiczna będzie udzielana zgodnie ze szczegółowymi założeniami programów pomocowych notyfikowanych do Komisji Europejskiej. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorców. W przypadku MSP maksymalna intensywność pomocy jest powiększana o 15 punktów procentowych brutto.

Projekty współfinansowane z innych środków publicznych mogą być wspierane w ramach działania z zachowaniem poziomów pomocy publicznej przewidzianych we właściwych rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Poddziałanie 2.4.1

Na inwestycje w ramach tego poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna:

regionalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania 30% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (EDN), + dodatkowe 15% (EDB) dla MSP,

horyzontalna w maksymalnej wysokości 30% (EDN) wydatków kwalifikowanych, w każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln € (EDB).

Poddziałanie 2.4.2 Na inwestycje w ramach tego poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna:

-   regionalna i horyzontalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania 30% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (EDN), + dodatkowe 15% (EDB) dla MSP,

w każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln € (EDB).

Poddziałanie 2.4.3

Na inwestycje w ramach tego poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna:

regionalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania 30% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (EDN), + dodatkowe 15% (EDB) dla MSP,

horyzontalna w maksymalnej wysokości 50% (EDN) wydatków kwalifikowanych, w każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln € (EDB).

Poddziałanie 2.4.4

Na inwestycje w ramach tego poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna:

regionalna na zasadach udzielania wsparcia takich samych jak w przypadku poddziałania 2.4.2.

Na realizację działania 2.4 przewidziano 511,06 mln €, z czego 155,37 mln € będzie pochodziło z EFRR, 51,80 mln € z NFOŚiGW, a 303,89 mln € ze środków prywatnych.

Tabela finansowa działania 2.4 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 511,06 207,17 15537 51,80 303,89

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.4 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

10) w części III.3.1 Działanie 3.1 „Wsparcie zarządzania SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie zarządzania SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,413
Numer działania 3.1
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneflcjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. Komitet Monitorujący

5. Komitet Sterujący

6. R1F

7. Grupy Robocze do spraw oceny projektów

8. Grupa Robocza PT

Instytucja Płatnic/a Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wvdatków) 100,00% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 18,80 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 14,10 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 4,70 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WK.P,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t,
- przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO — WKP.”,


b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75% kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25% publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.1 przewidziano 18,8 mln €, z czego 14,1 mln € będzie pochodziło z EFRR, a 4,7 mln € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 18,8 18,8 14,1 4,7 0,0

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 3.1 znajduje się w załączniku l0c — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3, 3.4).”;

11) w części III.3.2 Działanie 3.2 „Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO - WKP” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411
Numer działania 3.2
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 1 .Instytucja Zarządzająca
2.1nstytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 3,200000 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 2,400000 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 0,800000 mln €
Środki prywatne 0,00
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w%) 75,00%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
- przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO — WKP.”;


12) w części III.3.3 Działanie 3.3 „Informacja i promocja działań SPO - WKP” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Informacja i promocja działań SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,415
Numer działania 3.3
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 1 .Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rod/aj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 5,000000 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 3,750000 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 1,250000 mln €
Środki prywatne 0,00
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
- przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO — WKP”;


13) w części IH.3.4 Działanie 3.4 „Wsparcie Jednostki Oceny”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie Jednostki Oceny
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 412
Numer działania 3.4
Czas trwania działania maj 2004 — czerwiec 2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Jednostka Oceny
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 0,10 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 0,05 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 0,05 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 50,00%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 50,00%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 50,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 50,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
- przedstawiciele Instytucji Pośredniczących,
- przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
- przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO — WKP.”,


b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.4 otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.4 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 50% wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR i 50% publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.4 przewidziano 0,1 mln €, z czego 0,05 mln € będzie pochodziło z EFRR, a 0,05 mln € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.4 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1
(2+5)
2
(3+4)
3 4 5
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 0,1 0,1 0,05 0,05 0

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 3.4 znajduje się w załączniku 10c — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3 oraz 3.4).”;

14) w części IV.3 „Beneficjenci końcowi (instytucje wdrażające) i Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)”, pkt 5 „5. MG” otrzymuje brzmienie:

„5. MG powstało z dniem 31 października 2005 r. w drodze przekształcenia dotychczasowego MGiP 6) . W MG realizowane są zadania z zakresu działów administracji rządowej gospodarka i turystyka.

Minister właściwy do spraw gospodarki pełni rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla następujących działań realizowanych w ramach SPO-WKP:

1) w ramach Priorytetu 1 — Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu:

a) działanie 1.1 — Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw — poddziałanie 1.1.1 — Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU;

2) w ramach Priorytetu 2 — Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw:

a) działanie 2.2 — Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw:

- poddziałanie 2.2.1 — Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji,

- poddziałanie 2.2.2 — Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) w systemie wdrażania SPO-WKP są podmioty, które korzystają z publicznych środków SPO-WKP na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) w zakresie realizowanych projektów są odpowiedzialni za:

- realizację projektów z zachowaniem zasad wspólnotowych i zaleceń z umowy o dofinansowanie,

- wykonanie lub zlecanie realizacji (w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie jej obowiązywania) projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi,

- zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu przez UE projektów wdrażanych w ramach SPO-WKP (znaki informacyjne i tablice pamiątkowe),

- przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonywanie innych zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu zawartej między Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) a Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem).”;

15)   uchyla się część IV.4 „Procedura uproszczona udzielania zamówienia w SPO - WKP”;

16) w części V „Plan finansowy” tablice finansowe zamieszczone po części opisowej otrzymują brzmienie:


Priorytet/Działanie Kategorie interwencji Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EB1
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EAGGF 7) FIFG 8) Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚlGW
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 813 429 546 716 099 763 547 459 396 547 459 396 168640367 147 490 367 21 150 000 97 329 783
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 163 41 080 604 37 613711 30 810 453 30 810 453 6 803 258 6 803 258 3 466 893
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 165 261 131 851 217 837 602 174 000 493 174 000 493 43 837 109 43 837 109 43 294 249
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 161,164,311, 312.319, 321,322, 324,333,351 185 663 164 185 663 164 138 900 000 138 900 000 46 763 164 25 613 164 21 150 000 0
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między stera badawc zo-rozwo j ową a gospodarką 181.182,183 172 353 922 121 785 282 88 848 447 88 848 447 32 936 835 32 936 835 50 568 641
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online 321,322, 323, 324 153 200 004 153 200 004 114 900 003 114 900 003 38 300 001 38 300 001 0
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 2019629022 969 339 022 683 339 023 683 339 023 285999999 234 200 000 51799999 1050290000
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 163 38 000 000 19 000 000 13 300 000 13 300 000 5 700 000 5 700 000 19 000 000
Priorytet/Działanie Kategorie Koszty Środki publiczne Środki Fundusz Inne Pożyczki EBI
interwencji ogółem Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny prywatne Spójności instrumenty
Ogółem EFRR EFS

EAGGF>

FIFG Ogółem Budżet

państwa

Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚiGW
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 151,161, 153,163, 164,321,

322,324

724 571 741 370 171 741 253 571 741 253 571 741 116600 (XX) 116 600 000 354 400 000
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 161,321,

322,324

746 000 000 373 000 000 261 100 000 261 100 000 111 900 000 111 900 000 373 000 000
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 152,162 511057 281 207 167 281 155 367 282 155 367 282 51799 999 0 51799 999 303 890 000
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000 0
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 411 18 800 000 18 800 000 14 100 000 14 100 000 4 700 000 4 700 000 0
Działanie 3.2

Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP

411 3 200 004 3 200 004 2 400 003 2 400 003 800 001 800 001 0
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP 411,415 5 000 000 5 000 000 3 750 000 3 750 000 1 250 000 1 250 000 0
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 412 99 996 99 996 49 997 49 997 49 999 49 999 0
Środki ogółem 2 860 158 568 1 712 538 785 1 251098 419 1251098 419 461440 366 388 490 367 21 150 000 51 799 999 1147619 783
Całkowite związane z EFRR Całkowite związane z EFS 1 251 098 419 0
Całkowite związane z EAGGF Całkowite związane z FIFG 0 0

17) załącznik 5 „Sposób wyliczenia UWKK do działania 2.4” otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK 5 Sposób wyliczenia UWKK do działania 2.4

UWKK nawiązuje do metodyki analizy efektywności kosztowej oraz analizy kosztów i korzyści społecznych. Aby zmierzyć w sposób syntetyczny efekty ekologiczne, najpierw są określane średnioroczne ilości zanieczyszczeń, które zostaną zredukowane, unieszkodliwione lub da się ich uniknąć dzięki realizacji inwestycji. Następnie ilościom tym są przypisywane opłaty ekologiczne. Emisjom, które nie są uwzględnione w przepisach w sprawie wysokości górnych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, zostaje przypisana waga 0. Aby wyliczyć wskaźnik UWKK, sumuje się iloczyny opłat i ilości zanieczyszczeń (stanowiące miarę efektu ekologicznego), które następnie dzielone są przez roczne koszty inwestycji (nakłady i koszty eksploatacyjne).

UWKK jest wskaźnikiem, który nie może być interpretowany w wartościach bezwzględnych, może służyć jedynie do porównywania projektów między sobą. Im wyższa jest jego wartość, tym projekt jest bardziej efektywny.

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

O - podstawową stawkę opłaty ekologicznej za zanieczyszczenie „i”,

Z- ilość zredukowanego zanieczyszczenia „i” w pierwszym roku po realizacji inwestycji,

i — indeks zanieczyszczeń,

m - liczbę zanieczyszczeń branych pod uwagę,

ZKK — zannualizowane nakłady inwestycyjne,

RKE - roczne koszty eksploatacyjne instalacji.

Zannualizowane nakłady inwestycyjne (ZKK) są obliczane według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I — całkowity koszt inwestycji,

r — stopę dyskontowe,

n — czas „życia” projektu.

Przy obliczaniu wartości ZKK (zannualizowanych nakładów inwestycyjnych) należy przyjąć stałą dla wszystkich projektów stopę dyskontową. Z uwagi na fakt, że wskaźnik ma na celu porównywanie projektów, przyjmuje się tę samą stopę dla wszystkich projektów. Do obliczeń przyjmuje się r = 5%.

Czas „życia” projektu:

Żywotność instalacji/technologii wpływa na jej cenę. Obliczenia dla każdego projektu powinny się opierać o specyfikację producenta lub wykonawcy.

Wobec zróżnicowania czasu życia poszczególnych elementów technologii zannualizowane nakłady inwestycyjne należy policzyć w poszczególnych grupach różniących się czasem „życia” projektu według następującego wzoru 9) :

(3)ZKK= ZKK1+ZKK2+...ZKK5

(4)ZKK1= I 1* 0,05/1-(1,05)-n1, ZKK2* 0,05/1-(1,05)-n2...,

I 1, I 2,...I 5 — oznaczają wartości składowych nakładów inwestycyjnych dla różnych czasów „życia” poszczególnych elementów infrastruktury projektu oznaczonych odpowiednio jako:

n1, n2...n5

Maksymalna liczba wydzielonych grup obejmujących nakłady inwestycyjne nie może przekraczać 5 składowych 10) .

Roczne koszty eksploatacyjne oblicza się z pominięciem amortyzacji, koszty przyjmuje się dla pełnej, technologicznej wydajności (przepustowości) systemu.

Uwzględnienie korzyści środowiskowych odbywa się poprzez zsumowanie unikniętych opłat za emisję zanieczyszczeń. Podejście takie jest bardzo poważnym uproszczeniem, które opiera się na założeniu, że stawki opłat odpowiadają negatywnym skutkom powodowanym przez te zanieczyszczenia.

Przy obliczeniach nic uwzględnia się kar, opłat podwyższonych (np. o 100% czy 500%) lub faktu czasowego zawieszenia płatności, lecz wyłącznie stawki podstawowe. W przypadku poboru wód oraz zrzutu zanieczyszczeń do wód należy uwzględnić stawki podstawowe wraz z należnymi współczynnikami różnicującymi. W przypadku ładunków BZT5, ChZT, zawiesiny, chlorków i siarczanów należy uwzględnić pełne korzyści z redukcji, tzn. zsumować wymienione zanieczyszczenia'”.

Stawki opłat dla wniosków o dofinansowanie przygotowywanych w ramach SPO-WKP przyjmuje się zgodnie ze stawkami podanymi w przepisach w sprawie wysokości górnych stawek opłat za korzystanie ze środowiska obowiązującymi w roku bazowym. Za rok bazowy przyjmuje się rok poprzedzający rok, w którym rozpoczęła się runda aplikacyjna .

Za emisję bazową należy przyjąć emisję w roku bazowym. Wielkość unikniętej emisji obliczona zostanie poprzez odniesienie emisji bazowej do przyrostu zdolności redukcyjnych wynikających z zastosowania nowych technologii.

Obliczenia, w przypadku gdy Ostateczni Odbiorcy (bcncficjcnci) nic prowadzili działalności w całym roku bazowym, powinny oprzeć się na innym okresie miarodajnym kolejnych 12 miesięcy lub działalności ekstrapolowanej do 12 miesięcy w przypadku istniejących technologii.

Przeliczenie UWKK na punkty rankingowe

Wyniki będą przeliczane na punkty rankingowe (PR) według następującego wzoru:

(5) PR = 40*{(UWKKx- UWKKmin)/(UWKKmax- UWKKmin)}1/4+30,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

UWKKX — wskaźnik wyliczony dla danego projektu,

UWKKmin — najniższy wskaźnik dla grupy projektów,

UWKKmax — najwyższy wskaźnik dla grupy projektów.”;

18) w załączniku 8 „Zasady wyboru projektów w ramach działań”:

a) pkt 1 „Działanie 1.1”, pkt 2 „Działanie 1.2”, pkt 3 Działanie 1.3” i pkt 4 „Działanie 1.4”

otrzymują brzmienie:

„1. Działanie 1.1

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie, który złożył wniosek o dofinansowanie najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu składania wniosków, jest wzywany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — O punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 punktów, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia spełnienia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (dla poddziałania 1.1.1 zadania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni Instytucja Pośrednicząca właściwa dla działania 1.1) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów (rubryk, pozycji) oraz nic zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 1.1

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 1.1

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- wykonalność projektu pod względem technicznym,

- zapewniono minimalny, wymagany wkład własny (dotyczy tylko poddziałania 1.1.2),

- wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

- ubiegającym się o dofinansowanie jest: PARP (dotyczy poddziałania 1.1.1), instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 1.1


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego realizacji. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 22 oraz 30-31. 18 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) będzie kontynuował rozwijanie projektu lub wykorzystanie jego rezultatów po zakończeniu finansowania w ramach wsparcia oraz wskazuje źródła finansowania tych działań. 10 pkt
Projekt jest powiązany z innymi projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych. 3 pkt
Doświadczenie
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. 4 pkt Wniosek, część III, pkt 15—18 oraz część IV, pkt 23, 25,31 i 32. 13 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz MSP. 4 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada potencjał merytoryczny oraz organizacyjny odpowiadający zakresowi i skali realizacji projektu. 5 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia nowej usługi lub usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 21 i 23. 10 pkt
Efektywność kosztowa
Przewidywane wydatki są adekwatne i właściwe z punktu widzenia proponowanych działań. 3 pkt Wniosek, część I, pkt 7 oraz część IV, pkt 27 — 29. 8 pkt
Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu. 3 pkt
Realizacja projektu będzie zagrożona w przypadku braku wsparcia z EFRR. 2 pkt
Poprawa oferty instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu
Wpływ projektu na rozwój i udoskonalenie oferty instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. 7 pkt Wniosek, część IV, pkt 21—24. 10 pkt
Wpływ projektu na podniesienie standardów świadczenia usług. 3 pkt
Zasięg geograficzny projektu
Projekt o zasięgu lokalnym. pkt Wniosek, część IV, pkt 21, 23-25. 10 pkt
Projekt o zasięgu regionalnym. 4 pkt
Projekt o zasięgu krajowym. 8 pkt
Projekt o zasięgu międzynarodowym. 10 pkt
Tworzenie lub wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu
Wpływ realizacji projektu na rozwój lub wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. Sieć -7 pkt, instytucja -3 pkt Wniosek, część IV, pkl 21 -24. 16 pkt
Wpływ realizacji projektu na poprawę wymiany informacji, pogłębienie lub rozszerzenie współpracy w ramach sieci instytucji otoczenia biznesu (dotyczy tylko projektów sieciowych). 4 pkl
Wpływ projektu na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do oferty instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. 5 pkt
Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami
Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb grupy odbiorców. 5 pkt Wniosek, część IV, pkl 21-24. 12 pkt
Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z R1S. 3 pkt
Projekt ma wpływ na zaspokojenie potrzeb MSP. 4 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część 1, pkt 5 W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część J, pkt 6. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 23. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Wnioski o dofinansowanie 12) złożone zgodnie z wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341 oraz z 2006 r. Nr 59, poz. 416), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP”, podlegają ocenie zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitom jacy zasadami formalnymi, techniczno-ekonomicznymi oraz merytorycznymi. Odpowiedni dla każdego działania Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) wpisuje przyjęty wniosek o dofinansowanie do systemu SIMIK 13) , nadając mu numer referencyjny. Następnie dokonuje sprawdzenia zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym. Ocena wniosku o dofinansowanie pod względem fonnalnym obejmuje sprawdzenie, czy złożony wniosek spełnia wszystkie zasady formalne określone dla poszczególnych działań lub poddziałań.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, ubiegający się o dofinansowanie jest proszony o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, o ile procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie dla danego działania lub poddziałania przewiduje taką możliwość. Jeśli projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym, zostaje przekazany członkom Grupy Roboczej ds. oceny projektów powołanej dla danego działania lub poddziałania, po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą i działającej pod przewodnictwem przedstawiciela Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).

Członkowie Grupy Roboczej ds. oceny projektów oraz zaproszeni eksperci (jeśli istnieje potrzeba ich udziału w posiedzeniu) dokonują szczegółowej oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący kryteriów techniczno-ekonomicznych i merytorycznych. W celu zachowania zasady obiektywnej oceny projektów, w procesie oceny danego wniosku o dofinansowanie nie będą uczestniczyć ci członkowie Grupy Roboczej ds. oceny projektów, którzy w jakikolwiek sposób są powiązani z projektem będącym przedmiotem oceny. Grupa robocza ds. oceny projektów może konsultować się z odpowiednimi Instytucjami Zarządzającymi programami operacyjnymi przy dokonywaniu oceny projektów związanych bezpośrednio z działaniami w ramach innych programów operacyjnych.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie zgłoszone w ramach danej rundy aplikacyjnej zostają ocenione przy wykorzystaniu punktowej skali ocen. Lista wniosków o dofinansowanie w formie rankingu wraz z wnioskami o dofinansowanie z uzasadnieniem ich oceny zostają przekazane przez danego Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) do sekretariatu Komitetu Sterującego w Instytucji Zarządzającej.

Sekretariat przekazuje Komitetowi Sterującemu listę rankingową z wnioskami o dofinansowanie. Komitet Sterujący opiniuje i rekomenduje Instytucji Zarządzającej listę projektów kwalifikujących się do wsparcia z SPO-WKP.

Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą listy wniosków o dofinansowanie kwalifikujących się do wsparcia, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje wszystkich ubiegających się o dofinansowanie o wynikach procedury wyboru wniosków. Podstawą uzyskania wsparcia jest umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy odpowiednim dla działania Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) a ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku wniosków o dofinansowanie, które nie zostały zakwalifikowane do wsparcia, ubiegającym się o dofinansowanie przekazywana jest szczegółowa informacja wskazująca przyczyny odmowy udzielenia wsparcia. W przypadku odmowy udzielania wsparcia nie ma możliwości odwołania się o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 14) . Ubiegający się o dofinansowanie ma jednakże możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w kolejnej rundzie aplikacyjnej. Dla wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przygotowuje umowę o dofinansowanie projektu. Na podstawie upoważnienia wynikającego z umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą, umowę o dofinansowanie projektu z ubiegającym się o dofinansowanie podpisuje kierownik zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub osoba przez niego upoważniona.

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) jest odpowiedzialny za obsługę SIMIK w części dotyczącej procedury wyboru projektów dla działania, za realizację którego odpowiada. W systemie znajdą się informacje na temat wszystkich zgłoszonych wniosków o dofinansowanie, oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz ewidencja umów podpisanych z Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami).

2. Działanie 1.2

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno--ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — Opkt Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień. W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check lisi). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjenl Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla poddzialań 1.2.1 i 1.2.2

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

- ubiegający się o dofinansowanie, zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,

- ubiegający się o dofinansowanie na powiększenie funduszu mikropożyczkowego lub poręczeniowego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

ZASADY TECHINICZNO-EKONOM1CZNE dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom),

- wykonalność projektu pod względem technicznym,

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego dołączonych, nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji projektu,

- ubiegający się o dofinansowanie posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek lub poręczeń,

-   ubiegający się o dofinansowanie zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek lub poręczeń,

-   projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania,

- projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego dołączonych w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę,

- projekt zawiera propozycję sposobu wykorzystania środków funduszu po zakończeniu realizacji projektu na cele jak w projekcie lub zakłada zwrot środków,

- zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

-   projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie nieprzekraczającej minimalnej oraz maksymalnej określonej wartości.

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2;


KRVTr.Rll M MER\TORVCZNF. LICZBA PUNKTÓW 15) SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Trwałość operacyjna: (przychody z działalności + przychody finansowe) lub (koszty działalności + koszty refinansowania + straty) wynosi 100% lub więcej. 35 pkt minus 7 pktza każdy rok po udzieleniu wsparcia, w którym trwałość nie zostanie osiągnięta. Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 27. 35 pkt
Doświadczenie
Liczba aktywnych klientów lub usług przekracza średnią w branży. 20 pkt Biznesplan oraz wniosek, cześć III pkt 14—15 oraz część IV, pkt 22, 28 -29. 40 pkt
Stosunek wartości udzielonych pożyczek lub poręczeń do kapitału w ostatnim roku przekracza średnią w branży. 20 pkt
Udział własny
Udział kapitału prywatnego (innego niż środki publiczne). 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24 i 25. 2 pkt
Koszty administracyjne oraz zarządzania projektem
Koszty administracyjne oraz koszty zarządzania projektem przez fundusz mikro-pożyczkowy (prowizja). 20 pkt minus 0,4 pkt za każdylpunkt bazowy prowizji powyżej 0%. Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 26. 20 pkt
Koszty administracyjne oraz koszty zarządzania projektem przez fundusz poręczeń kredytowych (prowizja). 20 pkt minus 1 pkt za każdy 1 punkt bazowy prowizji powyżej 0%.

Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie

- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część 1, pkt 5. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. pkt Wniosek, część IV, pkt 20. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 20. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 1.2.3

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

- ubiegający się o dofinansowanie inwestycji typu seed capital spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 1.2.3

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego dołączonych, nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji projektu,

- ubiegający się o dofinansowanie posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do prowadzenia inwestycji kapitałowych,

vubiegający się o dofinansowanie posiada zespół doświadczonych osób legitymujących się kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia niepublicznych inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa,

- projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania (w tym prowizji),

- projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego dołączonych w sposób umożliwiający szczegółową jego ocenę,

- zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

- projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie nicprzckraczająccj minimalnej oraz maksymalnej określonej wartości,

- projekt określa sposób zwrotu środków po zakończeniu realizacji projektu oraz podziału zysków lub strat (tzw. hurdle ratę i carried interesi),

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom).

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 1.2.3


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Wielkość funduszu
Fundusz o wartości 3-5 mln PLN 7 pkt Wniosek, część IV 21 pkt
Fundusz o wartości 5-7 mln PLN 14 pkt
Fundusz o wartości powyżej 7 mln PLN 21 pkt
Doświadczenie
Doświadczenie i sukcesy członków podmiotu zarządzającego w dokonywaniu inwestycji oraz wychodzeniu z inwestycji w mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 0-16 pkt Biznesplan oraz wniosek część III, pkt 14 i 15 oraz część IV, pkt 22, 28 i 29. 36 pkt
w tym w szczególności znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. 0-10 pkt
Doświadczenie i sukcesy członków podmiotu zarządzającego w tworzeniu i zarządzaniu spółkami. 0-10 pkt
Strategia inwestycyjna
Minimalna stopa zwrotu dla inwestorów prywatnych funduszu (MSZ) (ang. hurdle ratę). Wysokość

(MSZ) w %

Pkt Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 18 i 20. 40 pkt
6 i mniej 20
6,1 19,5
6,2 19
6,3 18,5
6,4 18
6,5 17,5
6,6 17
6,7 16,5
6,8 16
6,9 15,5
7 15
7,1 14,5
7,2 14
7,3 13,5
7,4 13
7,5 12,5
7,6 12
7,7 11,5
7,8 11
7,9 10,5
8 10
8,2 9,4
8,4 8,7
8,6 7,9
8,8 7
9 6
9,2 4,9
9,4 3,7
9,6 2,4
9,8 1
10 i więcej 0
Udział w zysku podmiotu zarządzającego funduszem — premia motywacyjna (ang. carried interest). Wysokość premii w % Pkt
30 i więcej 20
28 18
26 16
24 14
22 12
20 10
18 8
16 6
14 4
12 2
10 i mniej 0
Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 20. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.”

3. Działanie 1.3

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna - celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — Opkt Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nic zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nic zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 1.3

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

- ubiegającymi się o dofinansowanie są podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 1.3

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom), — wykonalność projektu pod względem technicznym,

- zapewniono minimalny, wymagany wkład własny (jeżeli dotyczy),

- wykonalność finansowania projektu (ocena czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie oceniona na podstawie wniosku i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

- poprawnie określono wysokość oraz rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych,

- wartość brutto projektu nie może być:

- w przypadku projektów inwestycyjnych — mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN,

- ;w przypadku projektów doradczych — mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN,

- projekt jest gotowy do realizacji i nie istnieją przeszkody prawne w zakresie praw własności i praw własności intelektualnej, które mogą przyczynić się do niezrealizowania projektu,

- w przypadku projektów inwestycyjnych, zamieszczony w załączeniu do wniosku o dofinansowanie biznesplan lub studium wykonalności wskazuje na celowość podejmowania realizacji projektu.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 1.3:

W ramach działania 1.3 są składane projekty inwestycyjne oraz projekty dotyczące usług doradczych. W związku z tym są dwie grupy kryteriów merytorycznych:

DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Zasadność realizacji
Wśród celów projektu wymieniono dywersyfikację działalności gospodarczej na terenach objętych krajowymi programami restrukturyzacji sektorów gospodarki lub w uzasadnieniu projektu wskazano na jego powiązanie z restrukturyzacją przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia j'0 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym, znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291). 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 lub 17,18 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 3 pkt
Uwzględnienie zasady partnerstwa w realizacji projektu
W realizacji projektu uczestniczą j.s.t., przekazując na cele projektu: Wniosek, część IV, pkt 17, 19, 27 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 17 pkt
- powyżej 5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 3 pkt
- 12,5 % (i powyżej) wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 5 pkt
Władze j.s.t., na terenie których realizowany jest projekt, deklarują różne formy zwolnień lub ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz inne zachęty dla inwestorów:
- do dokumentacji załączono stosowną(e) uchwałę(y) Rady Gminy, 4 pkt
- do dokumentacji załączono dokumenty świadczące o innych zachętach dla inwestorów. 3 pkt
W realizacji projektu uczestniczą partnerzy -lokalni przedsiębiorcy, agencje rozwoju regionalnego lub lokalnego, organizacje pozarządowe (w przypadku projektów parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych — w realizację projektu zaangażowane są dodatkowo jednostki naukowo-badawcze lub uczelnie wyższe), wnoszący wkład o wymiarze finansowym do projektu. 5 pkt
Lokalizacja
Projekt jest zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu (podregionie) na obszarze (obszarach) przeznaczonym na tego typu inwestycje w miejscowych dokumentach planistycznych (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu). 6 pkt Wniosek, pkt 13, 17 mapy i szkice lokalizacyjne (załącznik do wniosku) oraz studium wykonalności lub biznesplan. 6 pkt
Spójność projektu z innymi działaniami SPO-WKP i innymi programami operacyjnymi oraz strategiami
Projekt jest powiązany z innymi projektami z innych działań SPO-WKP lub innych programów operacyjnych. 4 pkt Wniosek, pkt 25 i 26 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 8 pkt
Projekt jest zgodny z lokalną i regionalną strategią rozwoju, a w przypadku parków i inkubatorów technologicznych — również zgodny z RIS lub Regionalną Strategią Innowacji i Transferu Technologii. 4 pkt
Wykonalność projektu
Projekt jest możliwy do wykonania pod względem technicznym. 6 pkt Wniosek, pkt 20 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 12 pkt
Przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest realny, wyczerpujący i wynika z logicznie zaplanowanych działań. 6 pkt Wniosek, pkt 20 oraz studium wykonalności lub biznesplan.
Efektywność kosztowa
Przygotowany budżet jest rzetelny i szczegółowy. 8 pkt Wniosek, pkt 21—23 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 16 pkt
Źródła finansowania projektu dają gwarancję realizacji projektu. 8 pkt
Korzyści ekonomiczne lub społeczne z realizacji projektu
Przedstawione dokumenty lub analizy w sposób wiarygodny i przejrzysty pokazują korzyści ekonomiczne bądź społeczne z realizacji projektu. 8 pkt Wniosek pkt 15- 18 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 8 pkt
Trwałość projektu w czasie oraz jego zdolność do samofinansowania po zakończeniu
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego realizacji. 8 pkt Wniosek, pkt 24 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 16 pkt
Zaplanowano samo finansowanie projektu w ciągu 5 lat po jego zakończeniu. 8 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Projekt będzie realizowany w sposób innowacyjny lub jego realizacja przyczyni się do wdrożenia innowacji. 6 pkt Wniosek, pkt 17 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 6 pkt
Kompetencje ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) oraz kluczowego personelu
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. 5 pkt Wniosek, pkt 26 oraz studium wykonalności lub bizncsplan. 5 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część 1, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

3 pkt
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG DORADCZYCH


KRYTERUIM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Zasadność realizacji
Wśród celów projektu wymieniono działania z zakresu:
- opracowania dokumentacji (przygotowania studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, biznesplanów, ocen oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, naukowo-technologicznych lub inkubatorów technologicznych), której efektem będzie określenie sposobu realizacji planowanych inwestycji w parkach przemysłowych, naukowo-technologicznych lub inkubatorach technologicznych lub: 12 pkt Wniosek, pkt 15 oraz załączniki do wniosku. 12 pkt
- wspomaganie zarządzania i funkcjonowania podmiotu zarządzającego parkiem przemysłowym, naukowo-technologicznym lub inkubatorem technologicznym.
Uwzględnienie seasady partnerstwa w realkacji proiektn
W realizację projektu zaangażowani są partnerzy wnoszący wkład finansowy. lOpkt Szczegółowy zakres zadań. 10 pkt
Zawartość merytoryczna projektu
Zaproponowane usługi doradcze są zgodne z zapotrzebowaniem podmiotu zarządzającego i niezbędne do podniesienia poziomu zarządzania parkiem przemysłowym, naukowo-technologicznym lub inkubatorem technologicznym. 34 pkt Szczegółowy zakres zadań. 34 pkt
Ocena finansowania projektu
Przewidywane wydatki są właściwe z punktu widzenia proponowanych działań i efektów. 8 pkt Wniosek, pkt 23 oraz szczegółowy zakres zadań. 16 pkt
Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu. 8 pkt
Doświadczenie
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. 13 pkt Szczegółowy zakres zadań. 13 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Projekt będzie realizowany w sposób innowacyjny lub jego realizacja przyczyni się do wdrożenia innowacji. 12 pkt Wniosek, pkt 17 oraz załączniki do wniosku. 12 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, pkt 5. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. 1 pkt

Wniosek, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

4. Działanie 1.4

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna celem jest wybranie wniosków o  dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych wniosek o dofinansowanie zostaje zwrócony do uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i  techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — Opkt Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie, wynosi 51. Wszyscy Odbiorcy Ostateczni (beneficjenci), którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check Ust). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, są zwracane (podlegają wykluczeniu) i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje Odbiorców Ostatecznych (beneficjentów) o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje Odbiorcom Ostatecznym (beneficjentom) stosowną infonnację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 1.4

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wersja papierowa wniosku o dofinansowanie jest tożsama z wersją elektroniczną,

- załączono komplet dokumentów wymienionych we wniosku o dofinansowanie.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 1.4

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom),

- wykonalność projektu pod względem technicznym,

- zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

- ocena wykonalności finansowej projektu (czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

- ocena kondycji finansowej Odbiorcy Ostatecznego (beneficjenta) na podstawie załączników do wniosku o dofinansowanie,

- Odbiorcą Ostatecznym (beneficjentem) jest przedsiębiorstwo, instytucja sfery B+R lub inna instytucja wspierająca przedsiębiorczość oraz innowacyjność,

- zapewniono odpowiedni potencjał i poziom merytoryczny wykonawcy badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych (jeżeli w ramach projektu takie badania będą prowadzone).

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 1.4:

W ramach działania 1.4 są składane projekty dotyczące inwestycji (1.4.2, 1.4.3), projekty celowe (1.4.1, 1.4.4) oraz projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight) (1.4.5). W związku z tym wyróżnione zostały trzy grupy kryteriów merytorycznych:

DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (poddziałania 1.4.2 i 1.4.3)


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość w czasie
Źródła finansowania utrzymania w ruchu inwestycji gwarantują zapewnienie odpowiednich standardów nowoczesności w ciągu 5 lat od decyzji o przyznaniu dofinansowania (umożliwia punktację pośrednią). 8 pkt Wniosek część IV, pkt 15—17 i 24. 8 pkt


Doświadczenie
Przedstawiono doświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków własnych, publicznych krajowych lub pochodzących ze współpracy międzynarodowej. 4 pkt Wniosek część IV, pkt 15, 17, 18 26 i 27, dodatkowe załączniki. 8 pkt
Budżet inwestycji realizowanych przez ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w ciągu ostatnich 10 lat jest nie mniejszy niż 5 mln zł. 4 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Inwestycja jest składową grupy projektów współfinansowanych przez inne programy operacyjne lub inne działania w ramach SPO-WKP. 2 pkt Wniosek część IV, pkt 15, 17, 18 i 25, dodatkowe załączniki. 5 pkt
Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z RJS. 3 pkt
Efektywność kosztowa
Źródła finansowania są dostateczną gwarancją realizacji projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 2 pkt Wniosek część I, pkt 3, część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 23. 6 pkt
Szacunkowa stopa zwrotu z inwestycji w okresie 5 lat po realizacji inwestycji wynosi:
-0 1 pkt

-(0-0,l>

2 pkt
- powyżej 0,1 4 pkt
Wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił i uzasadnił pozytywną ocenę wpływu realizacji inwestycji na konkurencyjność przedsiębiorstw (np. stosunek jakości do ceny dla nowych produktów będzie korzystniejszy, niż dotychczas) i określił grupę przedsiębiorstw -użytkowników inwestycji (możliwa jest punktacja pośrednia). 14 pkt Wniosek część IV pkt 15—18, dodatkowe załączniki. 14 pkt
Wykorzystanie wyników w gospodarce
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawi! sposób i skalę wykorzystania wyników w gospodarce. 14 pkt Wniosek część IV, pkt 15- 18, dodatkowe załączniki. 14 pkt
Zaangażowanie partnerów gospodarczych
Przedstawiono sposób i zasady dostępu do zrealizowanej inwestycji tak dla partnerów partycypujących w kosztach realizacji inwestycji, jak również zewnętrznych (wymienionych) (możliwa jest punktacja pośrednia). 12 pkt Wniosek, część IV, pkt 12 i 19 oraz biznesplan i dodatkowe załączniki. 12 pkt
Zapotrzebowanie rynku na dany produkt, technologię lub usługę
Zapotrzebowanie w wymiarze lokalnym ustalono na podstawie rozmów z partnerami gospodarczymi. 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18 oraz biznesplan i dodatkowe załączniki. 12 pkt
Zapotrzebowanie w Polsce ustalono w odniesieniu do rynku europejskiego na podstawie benchmarkingu. 6 pkt
Zapotrzebowanie ustalono na podstawie procedury zbliżonej do foresightu. 6 pkt
Zapotrzebowanie ustalono na podstawie notowań akcji przedsiębiorstw z zainteresowanej badaniami branży na giełdzie/kredytami udzielonymi przez banki na dany produkt/technologię/usługę. 12 pkt
Przeprowadzono profesjonalne badanie rynku. 12 pkt
Wpływ na koncentrację potencjału badawczego
Realizacja inwestycji przyczyni się do umocnienia, rozwoju lub powstania ponadinstytucjonalnej struktury tj. CZT, sieci naukowej, konsorcjum naukowego (możliwa jest punktacja pośrednia). 2 pkt Wniosek część IV, pkt 15, 17 i 18, dodatkowe załączniki. 10 pkt
Realizacja inwestycji umożliwi instytucji uzyskanie statusu Centrum Doskonałości. 1 pkt
Realizacja inwestycji podniesie konkurencyjność danej instytucji lub konsorcjum na arenie międzynarodowej jako partnera badawczego (możliwa jest punktacja pośrednia). 3 pkt
Realizacja inwestycji podniesie atrakcyjność danej instytucji/konsorcjum jako partnera dla sektora przedsiębiorstw lub przemysłu (możliwa jest punktacja pośrednia). 4 pkt
Liczba nowych miejsc pracy
Inwestycja po zrealizowaniu przyczyni się do: Wniosek część IV, pkt 15, 17 i 18, dodatkowe załączniki. 8 pkt
- powstania do 5 nowych miejsc pracy 6 pkt
- powstania powyżej 5 nowych miejsc pracy 8 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część 1, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

3 pkt
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

DLA PROJEKTÓW CELOWYCH (poddziałania 1.4.1 i 1.4.4)


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość skutków projektów
Wynik realizacji projektu przyczyni się do rozwiązania określonych problemów (np. technologicznych): Wniosek część IV, pkt 15, 17, 18 oraz

24.

12 pkt
-w skali przedsiębiorstwa/kilku przedsiębiorstw 2 pkt
- dla określonej branży przedsiębiorstw 6 pkt
-w skali lokalnej 6 pkt
-w skali regionalnej 8 pkt
- w skali ogólnokrajowej 12 pkt
Doświadczenie
Przedstawiono doświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w realizacji projektów badawczych (projekty krajowe, międzynarodowe, uzyskane wyniki). 3 pkt Wniosek część IV, pkt 15, 17, 18. 12 pkt
Liczba publikacji ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub członków zespołu ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w znaczących czasopismach w ciągu ostatnich 5 lat:
dla poddziałania 1.4.4 wynosiła od 5 do 7 1 pkt
dla poddziałania 1.4.4 wynosiła powyżej 7 2 pkt
dla poddziałania 1.4.1 wynosiła powyżej 2 2 pkt
Ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) lub członkowie konsorcjum posiadają patenty na wynalazki. 3 pkt
Istnieją pomyślne wdrożenia patentów ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub członków konsorcjum. 4 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Podejmowane badania mają na celu udoskonalenie istniejącego produktu, technologii, usługi lub doprowadzenie do nowych rozwiązań. 7 pkt Wniosek, część IV, pkt 17 i 18. 10 pkt
Projekt dotyczy problemu nierozwiązanego w skali:
- jednego lub kilku przedsiębiorstw 2 pkt
- kraju 3 pkt
Powiązanie x innymi programami lub projektami
Projekt badawczy jest składową grupy projektów współfmansowanych przez inne programy operacyjne lub inne działania w ramach SPO-WKP. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 25. 5 pkt
Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z R1S. 3 pkt
Efektywność kosztowa
Przedstawiono ekonomiczne uzasadnienie podejmowanych badań. 2 pkt Wniosek część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 22, dodatkowe załączniki. 10 pkt
Dla konsorcjum: udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach realizacji projektu jest zrównoważony, a jeżeli nie -wyjaśniono powody i przedstawiono sposób uzyskania zrównoważenia w trakcie lub po realizacji projektu. 2 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił scenariusz i szacunkowy koszt wdrażania tych wyników do praktyki gospodarczej w przypadku pomyślnego zakończenia planowanych badań (możliwa jest punktacja pośrednia). 6 pkt
Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Wyka/ano, że w porównaniu z aktualną ofertą rynkową produkt lub technologia, lub usługa powstałe w wyniku realizacji projektu będą miały znacząco lepszy stosunek jakości do ceny. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 — 18, dodatkowe załączniki. 10 pkt
Przyszły nowy produkt lub technologia lub usługa pozwoli przedsiębiorstwu na skuteczne konkurowanie na rynku. 2 pkt
W trakcie bądź w wyniku realizacji badań zostanie nawiązana lub umocniona współpraca z przedsiębiorstwami. 2 pkt
Uzasadniono, że realizacja projektu będzie sprzyjać powstaniu nowej firmy lub firm (możliwa jest punktacja pośrednia). 4 pkt
Wykorzystanie wyników w gospodarce
Przedstawiono sposób upowszechnienia wyników realizacji projektu i ich transferu do gospodarki wraz z zasadami dostępu do licencji lub patentów. Przedstawiono krajowych partnerów gospodarczych zainteresowanych wdrożeniami wyników badań (możliwa jest punktacja pośrednia). 10 pkt Wniosek, część IV pkt 15 — 18, dodatkowe załączniki. 10 pkt
Zaangażowanie partnerów gospodarczych
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił innych (niż dana jednostka lub członkowie konsorcjum) partnerów realizujących projekt oraz zasady, na jakich partycypują w realizacji projektu. Dla 1.4.4-1 pkt, Dla 1.4.1 -2 pkt Wniosek część IV, pkt 15 — 19 i 22, dodatkowe załączniki. Maksymalna liczba punktów dla 1.4.4-8 pkt, dla 1.4.1-10 pkt.
W realizacji projektu partycypują firmy zewnętrzne. 2 pkt
Wykazano, że wyniki badań przyczynią się do podniesienia atrakcyjności jednostek naukowych, konsorcjów lub przedsiębiorstw jako partnerów:
- dla przedsiębiorstw krajowych 2 pkt
- dla przedsiębiorstw zagranicznych 2 pkt
dla międzynarodowych konsorcjów badawczo-przemysłowych i sieci naukowych. Dla 1.4.4-1 pkt, Dla 1.4.1 -2 pkt
Zapotrzebowanie rynku na dany produkt, technologię lub usługę
Zapotrzebowanie w wymiarze lokalnym ustalono na podstawie rozmów z partnerami gospodarczymi. 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18. 9 pkt
Zapotrzebowanie w Polsce ustalono w odniesieniu do rynku europejskiego na podstawie benchmarkingu. 6 pkt
Zapotrzebowanie ustalono na podstawie notowań akcji przedsiębiorstw z zainteresowanej badaniami branży na giełdzie lub kredytami udzielonymi przez banki na dany produkt lub technologię, lub usługę. 9 pkt
Przeprowadzono profesjonalne badanie rynku. 9 pkt
Wpływ na koncentrację potencjału badawczego
Realizacja projektu przyczyni się do umocnienia lub rozwoju, lub powstania ponadinstytucjonalnej struktury np. CZT, sieci naukowej, konsorcjum naukowego. 1 pkt Wniosek część IV, pkt 15, 17 i 18. Dla 1.4.4 5 pkt, Dla 1.4.1 -3 pkt
Realizacja projektu podniesie konkurencyjność danej instytucji lub konsorcjum na arenie międzynarodowej jako partnera badawczego. 1 pkt
Realizacja projektu podniesie atrakcyjność danej instytucji lub konsorcjum jako partnera dla sektora przedsiębiorstw lub przemysłu. Dla 1.4.4-3 pkt, Dla 1.4.1 -1 pkt
Liczba nowych miejsc pracy
Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia na czas realizacji projektu: Wniosek część IV, pkt 15, 17, 18. 6 pkt
powstanie do 5 nowych miejsc pracy 5 pkt
powstanie powyżej 5 nowych miejsc pracy. 6 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. I pkt

Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

DLA PROJEKTÓW BADAWCZYCH 1 CELOWYCH W OBSZARZE MONITOROWANIA 1 PROGNOZOWANIA ROZWOJU TECHNOLOGII (Z ANG. FORESIGHT) (poddziałanie 1.4.5).


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość w czasie
- foresight krótkoterminowy 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 16 i 24. 22 pkt
- foresight średniotenninowy 3 pkt
- foresight długoterminowy 4 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił spodziewane rezultaty projektu w ciągu 5 lat od ogłoszenia sprawozdania końcowego (możliwa jest punktacja pośrednia). 6 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykazał czy i jak realizacja projektu wpłynie na zwiększenie kontaktów pomiędzy sferą B+R a gospodarką (możliwa jest punktacja pośrednia). 6 pkt
Wyniki projektu będą udostępnione podmiotom zewnętrznym. 6 pkt
Doświadczenie
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) udokumentował doświadczenie w realizacji podobnych projektów (możliwa jest punktacja pośrednia). 15 pkt Wniosek część IV pkt 15, 17 i 18. 15 pkt
Powiązanie ż innymi programami lub projektami
Projekt jest częścią projektu realizowanego we współpracy międzynarodowej. 5 pkt Wniosek część IV, pkt 15, 17 i 18.
Projekt ma związek z RJS lub może być wykorzystany przez RIS. 3 pkt
Efekty wność kosztowa
Źródła finansowania są dostateczną gwarancją realizacji projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 4 pkt Wniosek część I pkt 3 oraz część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 22. 12 pkt
Zaangażowanie sił i środków jest proporcjonalne do skali projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 8 pkt
Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił potencjalny wpływ wyników projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw (możliwa jest punktacja pośrednia). 20 pkt Wniosek część IV pkt 16 i 18. 20 pkt
Wykorzystanie wyników w gospodarce
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zaproponował kilka scenariuszy dalszego postępowania w zależności od uzyskanych wyników realizacji projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 20 pkt Wniosek część IV pkt 15—18. 20 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część 1, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt

Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.”,


b) pkt 6 „Działanie 2.1”, pkt 7 „Poddziałanie 2.2.1”, pkl 8 „Poddziałanie 2.2.2” i pkt 9 „Działanie 2.3” otrzymują brzmienie:

„6. Działanie 2.1

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna - RIF dokonuje oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w terminie 18 dni od dnia upływu tenninu ich składania w celu wybrania wniosków, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych 7 dni przed upływem terminu składania wniosków RIF stosuje uprzywilejowany tryb oceny, tzn. w przypadku wykrycia uchybień formalnych RIF wzywa ubiegającego się o dofinansowanie do poprawienia wskazanych błędów w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania. Jeżeli termln ten nic zostanie dotrzymany, wówczas RIF odrzuca poprawiony wniosek o  dofinansowanie, tak jak wszystkie inne wnioski zawierające uchybienia formalne i informuje ubiegającego się o dofinansowanie o przyczynach odrzucenia wniosku. Wnioski o dofinansowanie prawidłowe pod względem formalnym podlegają I etapowi oceny ckonomiczno-technicznej.

I etap oceny techniczno-ekonomicznej RIF dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z zasadami działania. Wnioski o dofinansowanie, co do których RIF stwierdzi zgodność z zasadami działania, zostają przekazane do PARP. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostają odrzucone.

II etap oceny techniczno-ekonomicznej Grupa Robocza ds. oceny projektów, powołana przy Beneficjencie Końcowym (instytucji wdrażającej) działania 2.1 — PARP, przeprowadza II etap oceny techniczno-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie.

Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — O pkt Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień we wniosku o dofinansowanie. Oceny merytorycznej dokonuje Grupa Robocza ds. oceny projektów.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check lisi). O wynikach oceny formalnej i I etapu oceny techniczno-ekonomicznej ubiegający się o dofinansowanie są informowani przez RIF. Natomiast Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach U etapu oceny techniczno-ekonomicznej i oceny merytorycznej, zamieszczając informację o wnioskach, które pozytywnie przeszły ten etap oceny, na stronie internetowej PARP. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem. Informacja o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą SPO-WKP jest przekazywana ubiegającemu się o dofinansowanie na piśmie.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.1

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNTCZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.1

1 ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1070).

II ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeśli podlega tym przepisom) oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO-WKP,

- wykonalność projektu pod względem technicznym, zapewnienie minimalnego, wymaganego wkładu własnego,

- wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko),

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.1


KRYTERHJM MERYTORYCZNE UCZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCMHY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w ciasie
Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. 20 pkt Załączniki: bilans, rachunek wyników, harmonogram zadaniowo-- finansowy. Wniosek, część IV, pkt 14 — 18, 23-25. 27 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykorzysta rezultaty projektu po zakończeniu finansowania w ramach wsparcia finansowego oraz wskaże sposób i źródła finansowania tych działań. 5 pkt
Projekt jest powiązany z innymi projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych. Doświadczenie 2 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada potencjał i doświadczenie do wdrożenia projektu. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 16 — 18, 24 — 26. 5 pkt


Efektywność kosztowa
Przewidywane wydatki są adekwatne i właściwe z punktu widzenia przyjętych celów. 15 pkt Załączniki: bilans, rachunek wyników, harmonogram zadaniowo--finansowy. Wniosek, część IV, pkt 20 — 22. 20 pkt
Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu. 5 pkt
Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami
Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta). 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 14- 17. 25 pkt
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na rozwiązanie określonej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie. 14 pkt
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na warunki BHP w przedsiębiorstwie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjentaj. 1 pkt
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali:
- rynku lokalnego 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 14—17, 23. 20 pkt
- rynku regionalnego 8 pkt
- sektora 12 pkt
- rynku krajowego 16 pkt
- rynku międzynarodowego. 20 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 4, część IV, pkt 14—17. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5, część IV, pkt 14—17. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

3 pkt
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14- 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

7. Poddziałanie 2.2.1

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna - celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — Opkt Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 172. W każdej kategorii inwestycyjnej sporządzana jest odrębna lista.

Sprawdzenie kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych polega na ocenie przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) zgodności wniosku o dofinansowanie z wymogami ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji i odnoszących się do niej aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów, w tym w szczególności dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającemu się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.1

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 123, poz. 1296).

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 2.2.1

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym poddziałania,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO-WKP,

- zgodność z ustawą o finansowym wspieraniu inwestycji oraz aktami wykonawczymi do ustawy,

- zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

- działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,

- w przypadku wsparcia finansowego, które ma być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy — nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,

- wniosek o dofinansowanie został złożony przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji,

- 2006-05-08wsparcie finansowe nowej inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy dokonującemu nowej inwestycji lub tworzącemu miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami,

- wsparcie finansowe nowej inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy w przypadku, gdy spełnia on jeden z poniższych warunków:

- wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 10 mln €,

- wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500 tys. €, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat.

- w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat,

- nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, w tym w zakresie BHP,

- nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska,

- nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego.

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.1

Ocena merytoryczna wniosków odbywa się według przedstawionych poniżej kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz.U. Nr 165, poz. 1600, z późn. zm.), które zostały przedstawione poniżej.


KRYTERIUM MERYTORYCZNE

LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB QOCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Lokalizacja nowej inwestycji
Lokalizacja w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 30% — Poznań, Warszawa. Opkt Wniosek, część IV, pkt 12. 20 pkt
Lokalizacja w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 40% — Wrocław, Kraków, Gdańsk — Gdynia -Sopot. 10 pkt
Lokalizacja w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% — pozostałe terytorium kraju. 20 pkt
Wartość* nowej inwestycji
Wartość nowej inwestycji nie mniejsza niż 10 mln € — za każde 2 mln € wartości nowej inwestycji. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.1. oraz 20.1. 30 pkt
Wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż 500 tys. € (w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat) — za każde 100 tys. € wartości nowej inwestycji. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.2. oraz 20.1. 30 pkt
W przypadku nowej inwestycji, w wyniku której zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat -za każde 15 tys. € powyżej 100 tys. € wartości nowej inwestycji. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.3. oraz 20.1. 30 pkt
W przypadku nowej inwestycji, wprowadzającej innowację technologiczną lub wpływającej na poprawę stanu środowiska lub zlokalizowanej na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego — za każde 5 tys. € powyżej 50 tys. € wartości nowej inwestycji. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.4. — 14.6. oraz 20.1. 30 pkt
Wielkość zatrudnienia
W przypadku inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 10 mln € — za każde 30 nowych miejsc pracy utworzonych powyżej 200 nowych miejsc pracy. 1 pkt Wniosek, część IIT, pkt 11.8. 30 pkt
W przypadku inwestycji, o wartości nic mniejszej niż 500 tys. € (w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat) — za każde 10 nowych miejsc pracy. 1 pkt Wniosek, część III, pkt 11.8. 30 pkt
W przypadku inwestycji, w wyniku której zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat — za każde 1 nowe miejsce pracy powyżej 20 miejsc pracy. 1 pkt Wniosek, część III, pkt 11.8. 30 pkt
W przypadku inwestycji, wprowadzającej innowację technologiczną lub wpływającej na poprawę stanu środowiska lub zlokalizowanej na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego — za każde 1 nowe miejsce pracy. 1 pkt Wniosek, część III, pkt 11.8. 30 pkt
Wpływ nowej inwestycji na środowisko
W przypadku inwestycji neutralnej pod względem wpływu na środowisko. Opkt Wniosek, część I, pkt 4 i opis inwestycji. 20 pkt
W przypadku inwestycji, której dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko. 10 pkt
W przypadku inwestycji bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska. 20 pkt
Wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu
Nawiązanie kooperacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju przez okres co najmniej 5 lat po uruchomieniu przez inwestora działalności gospodarczej w wyniku takiej inwestycji. Wniosek, część IV, pkt 16.e i opis inwestycji. Za kooperanta uważa się wyłącznie 20 pkt
Kooperacja z dwoma przedsiębiorcami. 10 pkt
Kooperacja z co najmniej trzema przedsiębiorcami. 20 pkt podwykonawców wykonujących pewną fazę procesu produkcyjnego bądź usługowego lub dostarczaj ących część produktu końcowego wytwarzanego przez głównego wykonawcę bądź usługi świadczonej przez głównego usługodawcę.
Poziom innowacyjnośri technologii wytwarzanych w ramach nowej inwestycji wyrobów i usług
Inwestor lub podmiot posiadający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie inwestora posiada patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach nowej inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz co najmniej w innym państwie. lOpkt Wniosek, część IV, pkt 16.b oraz dokumenty potwierdzające tytuły do nich. 40 pkt
Inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt i proces:

Wniosek, część IV, pkt 16.a. Niezależna opinia sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

technologia istniejąca i stosowana na świecie krócej niż 5 lat lO pkt
technologia istniejąca i stosowana na świecie krócej niż 3 lat 20 pkt nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) lub stowarzyszenie naukowotechniczne o zasięgu ogólnopolskim — o zakresie działania obejmującym charakter wspieranej inwestycji, potwierdzającą okres stosowania tej technologii na świecie. Opinie sporządzone przez instytucje zagraniczne załącza się do wniosku w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego i z potwierdzeniem sporządzonym przez jeden z podmiotów, o którym mowa powyżej.
technologia istniejąca i stosowana na świecie krócej niż rok. 30 pkt
Zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii
Inwestycja spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: Wniosek, część IV, pkt 16.c i opis inwestycji. 10 pkt
- dotyczy obszarów, które zostały wskazane jako priorytetowe w ramach będącego w toku Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. 10 pkt

- jest przeznaczona na wdrożenie projektów realizowanych jako projekty celowe MSP, określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359).

- jest przeznaczona dla MSP na uruchomienie produkcji i dostarczanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.
- dotyczy MSP wykorzystujących istniejącą infrastrukturę likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstw innych przedsiębiorców.
dotyczy powstałych małych firm innowacyjnych, w których przedsiębiorca jest zarazem twórcą technologii, będącej przedmiotem inwestycji.
Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie:
- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część 1, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

2 pkt
- rozwój społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 16.d.

8. Poddziałanie 2.2.2

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna — celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany przez oceniającego do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile wniosek o dofinansowanie nie zostanie uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia. Za zasady formalne i lechniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — Opkt Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień we wniosku o dofinansowanie.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.2

-   wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

-   wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

-   do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 2.2.2

-   zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym poddziałania, wykonalność projektu pod względem technicznym, zapewnienie minimalnego, wymaganego wkładu własnego,

-   wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

-   kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

-   ubiegający się o dofinansowanie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski,

-   zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom).

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2

W ramach poddziałania 2.2.2 realizowane są projekty wspierające udział przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski w targach lub wystawach za granicą oraz wspierające udział przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych. Ze względu na istnienie dwóch rodzajów dotowanych projektów, są one oceniane na podstawie dwóch odrębnych grup kryteriów merytorycznych:

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału polskich przedsiębiorców w targach lub wystawach za granicą):


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Wielkość przedsiębiorstwa
- MSP 40 pkt Wniosek część II. pkt 9 lub część III, pkt 14 40 pkt
- Inne 30 pkt
Powiązanie z innymi programami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 7 pkt Wniosek, część IV, pkt 18. 7 pkt
Zakwalifikowanie targów lub wystawy do tzw. list dotowanych*
- targi lub wystawa znajduje się na liście A lubB. 50 pkt

Wniosek, część I, pkt 1 * Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz.U. Nr 265, poz. 2217).

50 pkt
- targi znajdujące się na liście C. 45 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6.

W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 7. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 8. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału przedsiębiorstw w misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą):


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Wielkość przedsiębiorstwa
-MSP 45 pkt Wniosek część III, pkt 14. 45 pkt
- Inne 35 pkt
Powiązanie z innymi programami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 7 pkt Wniosek, część IV, pkt 18. 7 pkt
Kierunek geograficzny wyjazdowej misji gospodarczej
- kraje UE, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, kraje CEFTA, USA, Kanada, Chiny, Japonia, 44 pkt Wniosek, część I, pkt 4 lub część IV pkt 15. 44 pkt
- pozostałe kraje. 33 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. ł pkt

Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 7. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 8. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

9. Działanie 2.3

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna RIF dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w terminie 18 dni od dnia upływu terminu ich składania w celu wybrania wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych najpóźniej 7 dni przed upływem terminu składania wniosków RIF stosuje uprzywilejowany tryb oceny, tzn. w przypadku wykrycia uchybień formalnych RIF wzywa ubiegającego się o dofinansowanie do poprawienia wskazanych błędów w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez oceniającego. Jeżeli termln ten nie zostanie dotrzymany, wówczas RIF odrzuca poprawiony wniosek o dofinansowanie tak jak wszystkie inne wnioski zawierające uchybienia formalne i informuje ubiegającego się o dofinansowanie o przyczynach odrzucenia wniosku.

Wnioski o dofinansowanie prawidłowe pod względem fonnalnyni podlegają I etapowi oceny techniczno-ekonomicznej.

I etap oceny techniczno-ekonomicznej — RIF dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z zasadami działania. Wnioski o dofinansowanie, co do których RIF stwierdzi zgodność z zasadami działania, zostają przekazane do PARP. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostają odrzucone.

II etap oceny techniczno-ekonomicznei Grupa Robocza ds. oceny projektów, powołana przy Beneficjencie Końcowym (instytucji wdrażającej) działania 2.3 — PARP, przeprowadza II etap oceny techniczno-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie.

Za zasady formalne i techniczno-ckonomicznc punktów nic przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego — Opkt Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień we wniosku o dofinansowanie. Oceny merytorycznej dokonuje Grupa Robocza ds. oceny projektów.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). O wynikach oceny formalnej i 1 etapu oceny tcchniczno-ekonomiczncej ubiegający się o dofinansowanie są informowani przez R1F. Natomiast Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach II etapu oceny techniczno-ekonomicznej i oceny merytorycznej, zamieszczając informację o wnioskach, które pozytywnie przeszły ten etap oceny, na stronie internetowej PARP. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem. Informacja o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą SPO-WKP jest przekazywana ubiegającemu się o dofinansowanie na piśmie.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.3

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.3

I ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach SPO WKP,

II ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji (włączając inwestycje np. z zakresu BHP),

- projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę,

- projekt ma zapewnione środki finansowe na realizację,

- projekt jest wykonalny technicznie, tzn. ubiegający się o dofinansowanie posiada wystarczające zasoby techniczne i wiedzę, umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem,

- projekt kwalifikuje się pod względem technicznym, tzn. wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów,

- projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania,

- projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane i niezbędne uprawomocnione pozwolenia, koncesje, licencje itp..

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom) oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO-WKP,

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.3


KRYTKRIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PINKTÓW
KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTU
Zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu
Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą od ponad roku i mają dane finansowe co najmniej za jeden pełny, zamknięty rok obrachunkowy.
Wzrost przychodów z działalności, której dotyczy projekt w drugim roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego (0 pkt — za wzrost przychodów poniżej 5%, 6 pkt za wzrost większy bądź równy 5% i mniejszy niż 10%, 11 pkt za wzrost większy bądź równy 10%). 11 pkt Biznesplan, Tabela E. 1 oraz wniosek, część IV pkt 14—17 28 pkt
Wzrost zysku na działalności operacyjnej w wyniku realizacji projektu w drugim roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego (3 pkt za osiągnięcie zysku w przypadku straty w roku bazowym, 6 pkt za wzrost do 10% wobec roku bazowego, 11 pkt za wzrost powyżej 10%). 11 pkt Biznesplan, Tabela F.2 oraz wniosek, część IV, pkt 14- 17
Wzrost poziomu przychodów z eksportu w ogólnej sumie przychodów w drugim roku po jego zakończeniu w stosunku do roku bazowego (2 pkt za osiągnięcie przychodu w przypadku, gdy w roku bazowym nie odnotowano przychodów z eksportu, 4 pkt — za wzrost do 10% wobec roku bazowego, 6 pkt za wzrost powyżej 10%). 6 pkt Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 14- 17
Suma punktów w podkryterium „Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku.
Prawdopodobieństwo realizacji prognoz finansowych
Dostateczna wiarygodność prognoz finansowych. 50% Ocena ekspercka wiarygodności 100%


Zadawalająca wiarygodność prognoz finansowych. 75% prognoz finansowych oparta na założeniach opisanych przez Wnioskodawcę w Bizncsplanic
Wysoka wiarygodność prognoz finansowych. 100%

Suma punktów za kryterium „Zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu” (ostateczna liczba punktów przyznanych za wskaźniki w punkcie „Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności” jest iloczynem punktów i wskaźnika wiarygodności prognoz finansowych).

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i nie mają danych za pełny, zamknięty rok obrachunkowy.
Wiarygodność proenoz finansowych
Dostateczna wiarygodność prognoz finansowych. 14 pkt Ocena ekspercka wiarygodności prognoz finansowych oparta na założeniach opisanych przez Wnioskodawcę w Bizncsplanic 28 pkt
Zadawalająca wiarygodność prognoz finansowych. 21 pkt
Wysoka wiarygodność prognoz finansowych. 28 pkt
Innowacyjność
Wprowadzenie innowacji wyrobów lub usług lub technologii, stosowanych w kraju nic dłużej niż 3 lata. lOpkt 20 pkt Biznesplan oraz dodatkowe załączniki; Wniosek, część IV, pkt 14—17 25 pkt
Wprowadzenie innowacji wyrobów lub usług lub technologii w przedsiębiorstwie, stosowanych w kraju nic dłużej niż 1 rok i na terenie U E nie dłużej niż 3 lala. 20 pkt
Inwestycja polega na wdrożeniu rozwiązań (własnych lub nabytych) objętych ochroną patentową lub wnioskiem patentowym. 5 pkt
Zastosowanie ICT
Projekt dotyczy ICT — wprowadzenie w przedsiębiorstwie technologii pozyskiwania i przekazywania informacji, w tym wprowadzenia bezpieczeństwa danych (wskaźniki na poziomie rezultatu). 5 pkt Bizncsplan oraz Wniosek, część IV, pkt14-17 5 pkt
Lokalizacja projektu
Gmina, w której występuje wysokie bezrobocie strukturalne. 16) 6 pkt Wniosek, część IV, pkt 12 i 13 6 pkt
Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu w porównaniu do 1% obecnego stanu zatrudnienia 2 lata po \ terminie zakończenia projektu. r punkt za wzrost atrudnienia o 1 % v porównaniu do oku bazowego Biznesplan oraz Wniosek, część IV, pkt14-17 13 pkt

Poprawa BHP w przedsiębiorstwie
Wpływ projektu na poprawę BHP (wskaźniki związane z BHP na poziomie rezultatu). 5 pkt Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 14—17. 5 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Biznesplan, wniosek, część I, pkt 4 oraz część IV, pkt 14—17. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans. 1 pkt

Biznesplan, wniosek, część I, pkt 5 oraz część IV, pkt 14—17. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Biznesplan, wniosek, część IV, pkt 14—17. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.


KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTODAWCY
Ocena finansowych możliwości projektodawcy
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą od ponad dwóch lat i mają dane finansowe co najmniej za dwa pełne, zamknięte lata obrachunkowe.
Dynamika przychodów w dwóch ostatnich latach obrachunkowych (liczona w roku n-1 w stosunku do roku n-2) (2 pkt za osiągnięcie dynamiki przychodów większej niż 5% i mniejszej bądź równej 10%, 3 pkt za osiągnięcie dynamiki większej niż 10%). 3 pkt 6 pkt Biznesplan, bilans, rachunek wyników. Wniosek, część III pkt 11 i część IV, pkt 23, załączniki. 6 pkt
Dynamika wyniku finansowego w dwóch ostatnich latach obrachunkowych (liczona w roku n-1 w stosunku do roku n-2) (2 pkt w przypadku poprawy wyniku w stosunku do roku poprzedniego, 3 pkt w przypadku poprawy wyniku w stosunku do roku poprzedniego i pozytywnego wyniku w obu ostatnich latach). 3 pkt
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i nie mają danych za dwa pełne, zamknięte lata obrachunkowe (dla obliczenia dynamiki przychodów i wyniku finansowego)
Prawdopodobieństwo realizacji prognoz finansowych
Dostateczna wiarygodność prognoz finansowych. 3 pkt 6 pkt Ocena ekspercka wiarygodności prognoz finansowych oparta na założeniach opisanych przez Wnioskodawcę w Biznesplanie 6 pkt
Zadawalająca wiarygodność prognoz finansowych. 4,5 pkt
Wysoka wiarygodność prognoz finansowych. 6 pkt
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą od ponad roku i mają dane finansowe co najmniej za jeden pełny, zamknięty rok obrachunkowy.
- wskaźnik płynności szybkiej obliczany za ostatni rok obrachunkowy (2 pkt za wskaźnik nie mniejszy niż 0,7). 2 pkt 4 pkt Biznesplan, bilans, rachunek wyników 4 pkt
- wskaźnik zadłużenia obliczany za ostatni rok obrachunkowy (2 pkt za wskaźnik nie większy niż 0,75). 2 pkt
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i nie mają danych za jeden pełny, zamknięty rok obrachunkowych (dla obliczenia wskaźnika płynności szybkiej i zadłużenia)


Wiarygodność prognoz finansowych
Dostateczna wiarygodność prognoz finansowych. 2 pkt 4 pkt Ocena ekspercka wiarygodności prognoz finansowych oparta na założeniach opisanych przez Wnioskodawcę w Biznesplanie 4 pkt
Zadawalająca wiarygodność prognoz finansowych. 3 pkt
Wysoka wiarygodność prognoz finansowych. 4 pkt
Zarządzanie jakością
Udokumentowane systemy zarządzania jakością. 5 pkt Biznesplan 5 pkt
SUMA

l00 pkt;


19) w załączniku 9 „Zasady kwalifikacji wydatków” pkt 12 „Działanie 3.3” otrzymuje brzmienie:

„12. Działanie 3.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m.in. na:

- wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (projekt, druk, transport, kolportaż, umieszczenie na stronie internetowej SPO-WKP, zmiana, dodruk),

- konferencje, szkolenia i warsztaty robocze (koszty zakwaterowania wykładowców oraz uczestników, koszty posiłków, noclegów, transportu, diet, wynagrodzenia ekspertów, powielania, dostarczenia materiałów szkoleniowych),

- szkolenia dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie promocji,

- system przepływu informacji (koszty założenia i utrzymania oraz aktualizacji systemu),

- koszty utrzymania strony internetowej SPO-WKP,

- wydatki na usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne związane z kosztami obsługi zamówień publicznych realizowanych w ramach działania 3.3,

- opracowanie, publikację i dystrybucję biuletynów i broszur informacyjnych i promocyjnych oraz innych niż drukowane materiałów informacyjno-promocyjnych o programie operacyjnym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w ramach NPR 2007-2013 oraz związanych z tym programem.

- utworzenie i utrzymanie witryny internetowej poświęconej tworzeniu projektu programu operacyjnego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w ramach NPR 2007 — 2013,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”;

20) w załączniku 10 „Schematy obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP” tytuł „Załącznik 10c — Schemat obiegu dokumentów przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3 oraz 3.4)” otrzymuje brzmienie „Załącznik 10c —Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3 oraz 3.4)”;

21) dodaje się załącznik 11 „Zgodność działań SPO-WKP z zasadami pomocy publicznej” w brzmieniu:

„Zgodność działań SPO-WKP z zasadami pomocy publicznej


Numer działania SPO-WKP Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania
1.2.3 Pomoc na tworzenie funduszy kapitału zalążkowego Program w trakcie zatwierdzania Brak 30.06.2008
1.4 Program pomocowy na prace B+R prowadzone przez przedsiębiorców PL/35/2004 Pomoc istniejąca Pismo K.E z 21.12.2004, znak:C (2004)

5542/3

31.12.2006
2.1 Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 10, 13.01.2001).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy

Brak 31.12.2006
w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. L 10, 13.01.2001)
2.2.1 Program pomocy dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji. PL 3/2004 Pomoc istniejąca Pismo KE z 21.09.2004, znak: SG-Greffe (2004) D/204116 31.12.2006
2.2.2

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy deminimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2218).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. L 10, 13.01.2001).

Brak 31.12.2006
2.3 Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 10, 13.01.2001)

Brak 31.12.2006
2.4 Program pomocy regionalnej przeznaczonej na nowe inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem. PL 4/2004 Pomoc istniejąca. Pismo KE z 21.01.2005, znak: SG-Greffe (2005) D/200283
Program pomocy horyzontalnej przeznaczonej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem 31/2004/IK. PL 5/2004 Pomoc istniejąca. Pismo KE z 21.09.2004, znak: SG-Greffe (2004)
Program pomocy regionalnej przeznaczonej na nowe inwestycje w zakresie gospodarki odpadami. PL 6/2004 Pomoc istniejąca. D/204116

Pismo KE z 21.01.2005, znak: SG-Grcffe (2005) D/200283

Program pomocy regionalnej przeznaczonej na nowe inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych technik. PL 7/2004 Pomoc istniejąca. Pismo KE z 21.01.2005, znak: SG-Greffe (2005) D/200283
Program pomocy horyzontalnej przeznaczonej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych technik 33/2004/1K. PL 8/2004 Pomoc istniejąca. Pismo KE z 21.09.2004, znak: SG-Greffe (2004) D/204116 31.12.2006
Program pomocy regionalnej przeznaczonej na nowe inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw. PL 11/2004 Pomoc istniejąca. Pismo KE z 21.01.2005, znak: SG-Greffc (2005)
Program pomocy horyzontalnej przeznaczonej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw. PL 12/2004 Pomoc istniejąca. D/200283

Pismo KE z 21.01.2005, znak: SG-Greffe (2005) D/200283

ii

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie złożonych i nierozpatrzonych w ramach rund aplikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Do wniosków o dofinansowanie złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów części IV „Procedura uproszczona udzielania zamówienia w SPO-WKP”, chyba że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zdecyduje inaczej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 44.

2) W przypadku poddziałania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest PARP, rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni minister właściwy do spraw gospodarki.

3) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050) maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi w Polsce 50%, poza podregionami oznaczonymi numerami statystycznymi 4, 17 i 30 (Wrocław, Kraków, Gdańsk — Gdynia -Sopot) — gdzie maksymalna intensywność pomocy wynosi 40%, oraz podregionami oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42 (Poznań i Warszawa), gdzie maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%.

4) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050).

5) Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

6) Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1880).

7) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund - EAGGE).

8) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance — FIFG).

9) Wzór uwzględnia już wartość stopy dyskontowej przyjętej w wysokości 5%.

10) Ograniczenie ma na celu uproszczenie obliczeń oraz ułatwienie ich weryfikacji.

Do celów naliczania opłat przyjmuje się wartość najwyższą z wymienionych ładunków.

12) W tabelach załącznika 8 „wnioski o dofinansowanie” zwane są „wnioskami”.

13) Procedura obowiązuje od dnia nadania SIM1K pełnej funkcjonalności.

14) Z wyjątkiem poddziałania 2.2.1, w ramach którego ubiegający się o dofinansowanie może zwrócić się do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zapisami ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

15) 1 punkt bazowy 0.1 punktu procentowego.


16) Zgodnie 7, danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej aktualizowanymi na każdą rundę aplikacyjną.