ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2682) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być dostosowane do wzoru umowy określonego niniejszym rozporządzeniem, w przypadku gdy strony tej umowy wyrażą na to zgodę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 220, poz. 1893).