ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm. 2) ) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części III.1.1 DZIAŁANIE 1.1 „WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU

1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Kategoria interwencji 163
Numer działania 1.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 3) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP 4)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) PARP, instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

1.1.1 —100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

1.1.2 — 85 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 36,87 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 30,31 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 6,56 mln €
Środki prywatne 3,86 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 90,52 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

82,21 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 17,79 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 74,42 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

16,10 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

9,48 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

— przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

— przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.1,

— przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddzia-łań 1.1.1 i 1.1.2,

— eksperci


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.1” oraz część „Tabela finansowa działania 1.1 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.1 (w mln €)

Działanie 1.1 nie zawiera pomocy publicznej i może być finansowane ze środków publicznych do 100 % wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie wyniesie:

— w przypadku poddziałania 1.1.1 — maksymalnie do 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR oraz 25 % ze środków budżetu państwa, — w przypadku poddziałania 1.1.2 — maksymalnie do 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR oraz do 10 % ze środków budżetu państwa; minimalny udział własny Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): 15 % (środki prywatne). Na realizację działania 1.1 przewidziano 40,73 mln €, z czego 30,31 mln € będzie pochodziło z EFRR, 6,56 mln € z budżetu państwa, a 3,86 mln € ze środków prywatnych.

Tabela finansowa działania 1.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 40,73 36,87 30,31 6,56 3,86

2) w części III.1.2 DZIAŁANIE 1.2 „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych

1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 5) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1.2.1 regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe

1.2.2 regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych

1.2.3 fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

Wsparcie dla funduszy:

1.2.1 — 70 % (nie jest pomocą publiczną)

1.2.2 — 80 % (nie jest pomocą publiczną)

1.2.3 — 50 %

Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50 mln PLN. Wsparcie dla przedsiębiorców:

1.2.1, 1.2.2 — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, jednak w przypadku gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis

1.2.3 — zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowymi

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 197,01 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 158,80 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 38,21 mln €
Środki prywatne 40,28 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 83,03 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

80,60 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 19,40 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 66,92 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

16,10 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

16,97 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

— przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

— przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.2,

— przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,

— eksperci


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.2” oraz część „Tabela finansowa działania 1.2 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.2 (w mln €)

Działanie może być finansowane w wysokości do 70 % wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku funduszy mikropożyczkowych, do 80 % wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku funduszy poręczeń kredytowych oraz do 50 % tych wydatków w przypadku wspierania powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital. Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50 mln PLN.

W przypadku wsparcia przekazywanego przez fundusze przedsiębiorcom pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z zaakceptowanymi przez Komisję Europejską programami pomocowymi.

Na realizację działania 1.2 przewidziano 237,29 mln €, z czego 158,80 mln € będzie pochodziło z EFRR, 38,21 mln € z budżetu państwa, a 40,28 mln € ze środków prywatnych.

W przypadku poddziałania 1.2.1 maksymalne dofinansowanie wyniesie 70 % wydatków kwalifikowanych (55,91 % z EFRR oraz 14,09 % z budżetu państwa).

W przypadku poddziałania 1.2.2 maksymalne dofinansowanie wyniesie 80 % wydatków kwalifikowanych (63,90 % z EFRR oraz 16,10 % z budżetu państwa).

W przypadku poddziałania 1.2.3 maksymalne dofinansowanie wyniesie 50 % wydatków kwalifikowanych (39,94 % z EFRR oraz 10,06 % z budżetu państwa).

Udzielając wsparcia. Instytucja Zarządzająca zapewni, że proporcjonalny udział środków z budżetu państwa oraz EFRR dla działania zostanie zachowany.

Tabela finansowa działania 1.2 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 1.2

Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw

237,29 197,01 158,80 38,21 40,28

3) w części 111.1.4 DZIAŁANIE 1.4 „WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo--rozwojową a gospodarką
Nazwa poddziałania

1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe, wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R

1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe

1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki

1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT

1.4.5 Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)

Kategoria interwencji 181, 182, 183
Numer działania 1.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 6) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw (instytucje sfery B+R), organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R i inne instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

Dla projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej — 100 % Dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej pomoc jest udzielana zgodnie z notyfikowanymi programami pomocowymi
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 129,56 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 94,90 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 34,66 mln €
Środki prywatne 46,06 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 73,78 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

73,25 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 26,75 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 54,04 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

19,74 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

26,23 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

— przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

— przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.4,

— przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.4,

— eksperci


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.4” oraz część „Tabela finansowa działania 1.4 (w mln €)” otrzymują brzmienie: „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.4 (w mln €)

W ramach poddziałań mogą występować przypadki udzielania pomocy publicznej, wówczas pomoc ta będzie udzielana zgodnie z notyfikowanym i przyjętym przez Komisję Europejską programem pomocowym.

Na realizację działania 1.4 przewidziano 175,62 mln €, z czego 94,90 mln € będzie pochodziło z EFRR, 34,66 mln € z budżetu państwa, a 46,06 mln € ze źródeł prywatnych.

Tabela finansowa działania 1.4 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 1.4

Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

175,62 129,56 94,90 34,66 46,06

4) w części III.1.5 DZIAŁANIE 1.5 „ROZWÓJ SYSTEMU DOSTĘPU PRZEDSIĘBIORCÓW DO INFORMACJI I USŁUG PUBLICZNYCH ONLINE”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 321,322,324
Numer działania 1.5
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 7) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

— instytucje administracji rządowej

— instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 102,00 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 76,50 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 25,50 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

75,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

0,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

— przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

— przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.5,

— przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.5,

— eksperci


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5” oraz część „Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5 (w mln €)

W ramach działania nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 1.5 przewidziano 102,00 mln €, z czego 76,50 mln € będzie pochodziło z EFRR, 25,50 mln € z budżetu państwa. Nie przewiduje się wkładu finansowego ze źródeł prywatnych.

Maksymalne dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania wynosi 100 %. Maksymalne dofinansowanie z EFRR wyniesie 75 % wydatków kwalifikowanych. Pozostały udział procentowy jest wkładem własnym Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów).

Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 1.5

Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online

102,00 102,00 76,50 25,50 0,0

5) w części III.2.3 DZIAŁANIE 2.3 „WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ INWESTYCJE”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 161,321,322,324
Numer działania 2.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 8) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsię-biorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu nowych technologii
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

Zróżnicowanie — zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski, lecz nie mniej niż 10 tys. PLN i nie więcej niż 1 250 tys. PLN, w ramach danego projektu
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 381,11 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 268,00 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 113,11 mln €
Środki prywatne 384,61 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 49,77 %
Wkład UE w całości środków publicznych (w %) 70,32 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 29,68 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

14,77 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

50,23 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

— przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

— przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.3,

— przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.3,

— przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

— przedstawiciele Związku Banków Polskich,

— eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni)


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3 (w mln €)

W działaniu będzie udzielana pomoc publiczna. Na realizację działania 2.3 przewidziano 765,72 mln €, w tym 268,00 mln € pochodzi z EFRR oraz 113,11 mln € z budżetu państwa.

Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 384,61 mln €.

W działaniu wyznaczono minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN (w ramach danego projektu). Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 250 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) sfinansuje inwestycję w części stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym wkładem własnym a wielkością wydatków kwalifikowanych projektu kredytem, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzystaniem leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne i rzetelne udokumentowanie, iż posiada środki własne na realizację projektu.

Pomoc publiczna będzie udzielana maksymalnie w wysokościach wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

Maksymalne dofinansowanie na poziomie działania ze środków EFRR wyniesie 35 % wydatków kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie z krajowych środków budżetowych wyniesie 15 % wydatków kwalifikowanych.

Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 2.3

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

765,72 381,11 268,00 113,11 384,61

6) w części III.2.4 DZIAŁANIE 2.4 „WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
Nazwa poddziałania

2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

Kategoria interwencji 152, 162
Numer działania 2.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 9) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw środowiska
Beneficjent końcowy (instytucja wdrażająca) NFOŚiGW
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP i duże przedsiębiorstwa
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów (ze środków NFOŚiGW), pożyczki preferencyjne (wyłącznie ze środków NFOŚiGW) na inwestycje
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków) 10)

65 % w przypadku pomocy regionalnej dla MSP (50 %EDN i 15 % EDB)

50 % (EDN) w przypadku pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 193,20 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 143,88 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 49,32 mln €
Środki prywatne 285,11 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 40,39 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

74,47 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,53 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 30,08 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

10,31 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

59,61 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

— przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

— przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.4,

— przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.4,

— eksperci


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4” oraz część „Tabela finansowa działania 2.4 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4 (w mln €)

Realizacja działania związana jest z udzielaniem pomocy publicznej.

Finansowanie: wkład EFRR do 35 % całkowitych kwalifikujących się wydatków. Współfinansowanie krajowe publiczne pochodzi ze środków NFOŚiGW i sięga maksymalnie różnicy pomiędzy dopuszczalnym poziomem pomocy publicznej w danym poddziałaniu oraz dopuszczalnym maksymalnym poziomem wsparcia z EFRR.

Przy identyfikacji projektów uprawnionych do uzyskania wsparcia finansowego oraz określaniu skali dopuszczalnej pomocy publicznej uwzględniane będą wytyczne w zakresie pomocy regionalnej, a także ustalenia poczynione w trakcie określania okresów przejściowych w obszarze polityki konkurencji, wynegocjowane w Traktacie Akcesyjnym. Pomoc publiczna będzie udzielana zgodnie ze szczegółowymi założeniami programu pomocowego opartego na rozporządzeniu 1628/2006. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorców. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 70 % wydatków kwalifikowanych inwestycji, a w przypadku średnich przedsiębiorstw — 60 % wydatków kwalifikowanych inwestycji, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami 11) . Projekty współfinansowane z innych środków publicznych mogą być wspierane w ramach działania z zachowaniem poziomów pomocy publicznej przewidzianych we właściwych rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Na inwestycje w ramach działania 2.4 jest udzielana pomoc regionalna, nie więcej jednak niż 5 mln €.

Na realizację działania 2.4 przewidziano 478,31 mln €, w tym 143,88 mln € będzie pochodziło z EFRR, 49,32 mln € z NFOŚiGW, a 285,11 mln € ze środków prywatnych.

Tabela finansowa działania 2.4 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 478,31 193,20 143,88 49,32 285,11

7) w części 111.3.1 DZIAŁANIE 3.1 „WSPARCIE ZARZĄDZANIA SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie zarządzania SPO-WKP
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 411, 413
Numer działania 3.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 12) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. Komitet Monitorujący

5. RIF (wnioski składa PARP)

6. Grupy Robocze do spraw oceny projektów

7. Grupa Robocza PT

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 21 811 187 €
Wsparcie finansowe z EFRR 16 358 390 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5 452 797 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w€)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych. Na realizację działania 3.1 przewidziano 21 811 187 Czczego 16 358 390 € będzie pochodziło z EFRR, a 5 452 797 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1 (w €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 3.1

Wsparcie zarządzania SPO-WKP

21 811 187 21 811 187 16 358 390 5 452 797 0,00

8) w części III.3.2 DZIAŁANIE 3.2 „KOMPUTERYZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIUROWY INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 411
Numer działania 3.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 13) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 1 937 528 €
Wsparcie finansowe z EFRR 1 453 146 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 484 382 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.2 przewidziano 1 937 528 €, z czego 1 453 146 € będzie pochodziło z EFRR, a 484 382 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.2 (w €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 3.2

Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie

SPO-WKP

1 937 528 1 937 528 1 453 146 484 382 0,00

9) w części III.3.3 DZIAŁANIE 3.3 „INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Informacja i promocja działań SPO-WKP
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 411, 415
Numer działania 3.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r.

Końcowa data 14) : zgodnie z decyzją Komisji z dnia 29 czerwca 2004 r. zatwierdzającą Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, dok. C (2004) 2544

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 3 201 289 €
Wsparcie finansowe z EFRR 2 400 967 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 800 322 €
Środki prywatne 0,00
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem

(w %)

0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych. Na realizację działania 3.3 przewidziano 3 201 289 €, z czego 2 400 967 € będzie pochodziło z EFRR, a 800 322 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.3 (w €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2

(3+4)

3 4 5
Działanie 3.3

Informacja i Promocja działań

SPO-WKP

3 201 289 3 201 289 2 400 967 800 322 0,00

10) w części V. „PLAN FINANSOWY”:

a) część „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r.


Priorytet/Działanie Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. Inne NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 154 309 258 133 000 106 21 309 152 0 90 195 028
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 40 734 937 36 873 289 30 314 322 30 314 322 6 558 967 6 558 967 0 0 3 861 648
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 237 291 826 197 015 056 158 801 231 158 801 231 38 213 825 38 213 825 0 0 40 276 770
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 197 514 673 197 514 673 148 136 004 148 136 004 49 378 669 28 069 517 21 309 152 0 0
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 175 619 295 129 562 685 94 904 667 94 904 667 34 658 018 34 658 018 0 0 46 056 610
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online 101 999 116 101 999 116 76 499 337 76 499 337 25 499 779 25 499 779 0 0 0
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 2 130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 302 630 214 253 308 236 0 49 321 978 1 105 724 050
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 29 233 410 14 616 705 10 231 694 10 231 694 4 385 011 4 385 011 0 0 14 616 705
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 857 237 674 435 851 247 300 033 185 300 033 185 135 818 062 135 818 062 0 0 421 386 427
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 765 716 883 381 106 072 268 000 909 268 000 909 113 105 163 113 105 163 0 0 384 610 811
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 478 309 155 193 199 048 143 877 070 143 877 070 49 321 978 0 0 49 321 978 285 110 107
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000 0 0 0
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 21 811 187 21 811 187 16 358 390 16 358 390 5 452 797 5 452 797 0 0 0
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 1 937 528 1 937 528 1 453 146 1 453 146 484 382 484 382 0 0 0
Działanie 3.3 Informacja

i promocja działań SPO-WKP

3 201 289 3 201 289 2 400 967 2 400 967 800 322 800 322 0 0 0
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 149 996 149 996 87 497 87 497 62 499 62 499 0 0 0
Ogółem 2 910 756 969 1 714 837 891 1 251 098 419 1 251 098 419 463 739 472 393 108 342 21 309 152 49 321 978 1 195 919 078
Całkowite związane z EFRR 0 0 0 1 251 098 419 0 0 0 0 0
Całkowite związane z EFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite związane z EAGGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite związane z FIFG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004).”

b) tabela „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.


Priorytet/ Działanie Rok Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS 15) EAGGF 16) FIFG 17) Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. i inne

środki publiczne

NFOŚiGW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17
Priorytet 1 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 0 0 0 154 309 258 133 000 106 21 309 152 0 90 195 028 0 0 0
2004 190 057 412 167 316 356 127 913 618 127 913 618 0 0 0 39 402 738 34 461 051 4 941 687 0 22 741 056 0 0 0
2005 271 543 864 239 052 660 182 756 135 182 756 135 0 0 0 56 296 525 49 236 107 7 060 418 0 32 491 204 0 0 0
2006 291 558 571 256 595 803 197 985 808 197 985 808 0 0 0 58 609 995 49 302 948 9 307 047 0 34 962 768 0 0 0
Działanie 1.1 40 734 937 36 873 289 30 314 322 30 314 322 0 0 0 6 558 967 6 558 967 0 0 3 861 648 0 0 0
2004 9 870 172 8 788 425 7 198 847 7 198 847 0 0 0 1 589 578 1 589 578 0 0 1 081 747 0 0 0
2005 14 101 974 12 556 432 10 285 328 10 285 328 0 0 0 2 271 104 2 271 104 0 0 1 545 542 0 0 0
2006 16 762 791 15 528 432 12 830 147 12 830 147 0 0 0 2 698 285 2 698 285 0 0 1 234 359 0 0 0
Działanie 1.2 237 291 826 197 015 056 158 801 231 158 801 231 0 0 0 38 213 825 38 213 825 0 0 40 276 770 0 0 0
2004 59 135 152 50 887 325 40 644 806 40 644 806 0 0 0 10 242 519 10 242 519 0 0 8 247 827 0 0 0
2005 84 489 142 72 705 087 58 071 124 58 071 124 0 0 0 14 633 963 14 633 963 0 0 11 784 055 0 0 0
2006 93 667 532 73 422 644 60 085 301 60 085 301 0 0 0 13 337 343 13 337 343 0 0 20 244 888 0 0 0
Działanie 1.3 197 514 673 197 514 673 148 136 004 148 136 004 0 0 0 49 378 669 28 069 517 21 309 152 0 0 0 0 0
2004 39 523 630 39 523 630 29 640 256 29 640 256 0 0 0 9 883 374 4 941 687 4 941 687 0 0 0 0 0
2005 61 751 633 61 751 633 46 322 460 46 322 460 0 0 0 15 429 173 8 368 755 7 060 418 0 0 0 0 0
2006 96 239 410 96 239 410 72 173 288 72 173 288 0 0 0 24 066 122 14 759 075 9 307 047 0 0 0 0 0
Działanie 1.4 175 619 295 129 562 685 94 904 667 94 904 667 0 0 0 34 658 018 34 658 018 0 0 46 056 610 0 0 0
2004 45 713 163 32 301 681 23 563 190 23 563 190 0 0 0 8 738 491 8 738 491 0 0 13 411 482 0 0 0
2005 65 312 521 46 150 914 33 665 825 33 665 825 0 0 0 12 485 089 12 485 089 0 0 19 161 607 0 0 0
2006 64 593 611 51 110 090 37 675 652 37 675 652 0 0 0 13 434 438 13 434 438 0 0 13 483 521 0 0 0
Działanie 1.5 101 999 116 101 999 116 76 499 337 76 499 337 0 0 0 25 499 779 25 499 779 0 0 0 0 0 0
2004 35 815 295 35 815 295 26 866 519 26 866 519 0 0 0 8 948 776 8 948 776 0 0 0 0 0 0
2005 45 888 594 45 888 594 34 411 398 34 411 398 0 0 0 11 477 196 11 477 196 0 0 0 0 0 0
2006 20 295 227 20 295 227 15 221 420 15 221 420 0 0 0 5 073 807 5 073 807 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 2 130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 0 0 0 302 630 214 253 308 236 0 49 321 978 1 105 724 050 0 0 0
2004 471 885 326 226 485 585 159 661 826 159 661 826 0 0 0 66 823 759 54 720 715 0 12 103 044 245 399 741 0 0 0
2005 672 707 859 322 844 658 227 593 372 227 593 372 0 0 0 95 251 286 77 959 104 0 17 292 182 349 863 201 0 0 0
2006 985 903 937 475 442 829 334 887 660 334 887 660 0 0 0 140 555 169 120 628 417 0 19 926 752 510 461 108 0 0 0
Działanie 2.1 29 233 410 14 616 705 10 231 694 10 231 694 0 0 0 4 385 011 4 385 011 0 0 14 616 705 0 0 0
2004 15 484 166 7 727 002 5 413 872 5 413 872 0 0 0 2 313 130 2 313 130 0 0 7 757 164 0 0 0
2005 13 749 244 6 889 703 4 817 822 4 817 822 0 0 0 2 071 881 2 071 881 0 0 6 859 541 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2.2 857 237 674 435 851 247 300 033 185 300 033 185 0 0 0 135 818 062 135 818 062 0 0 421 386 427 0 0 0
2004 169 225 813 86 467 158 59 223 625 59 223 625 0 0 0 27 243 533 27 243 533 0 0 82 758 655 0 0 0
2005 248 657 844 126 944 045 87 009 873 87 009 873 0 0 0 39 934 172 39 934 172 0 0 121 713 799 0 0 0
2006 439 354 017 222 440 044 153 799 687 153 799 687 0 0 0 68 640 357 68 640 357 0 0 216 913 973 0 0 0
Działanie 2.3 765 716 883 381 106 072 268 000 909 268 000 909 0 0 0 113 105 163 113 105 163 0 0 384 610 811 0 0 0
2004 167 767 065 83 886 892 58 722 840 58 722 840 0 0 0 25 164 052 25 164 052 0 0 83 880 173 0 0 0
2005 239 696 607 119 853 103 83 900 052 83 900 052 0 0 0 35 953 051 35 953 051 0 0 119 843 504 0 0 0
2006 358 253 211 177 366 077 125 378 017 125 378 017 0 0 0 51 988 060 51 988 060 0 0 180 887 134 0 0 0
Działanie 2.4 478 309 155 193 199 048 143 877 070 143 877 070 0 0 0 49 321 978 0 0 49 321 978 285 110 107 0 0 0
2004 119 408 282 48 404 533 36 301 489 36 301 489 0 0 0 12 103 044 0 0 12 103 044 71 003 749 0 0 0
2005 170 604 164 69 157 807 51 865 625 51 865 625 0 0 0 17 292 182 0 0 17 292 182 101 446 357 0 0 0
2006 188 296 709 75 636 708 55 709 956 55 709 956 0 0 0 19 926 752 0 0 19 926 752 112 660 001 0 0 0
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 0 0 0 6 800 000 6 800 000 0 0 0 0 0 0
2004 6 331 902 6 331 902 4 743 085 4 743 085 0 0 0 1 588 817 1 588 817 0 0 0 0 0 0
2005 9 046 682 9 046 682 6 776 666 6 776 666 0 0 0 2 270 016 2 270 016 0 0 0 0 0 0
2006 11 721 416 11 721 416 8 780 249 8 780 249 0 0 0 2 941 167 2 941 167 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.1 21 811 187 21 811 187 16 358 390 16 358 390 0 0 0 5 452 797 5 452 797 0 0 0 0 0 0
2004 4 369 246 4 369 246 3 271 093 3 271 093 0 0 0 1 098 153 1 098 153 0 0 0 0 0 0
2005 6 242 545 6 242 545 4 673 563 4 673 563 0 0 0 1 568 982 1 568 982 0 0 0 0 0 0
2006 11 199 396 11 199 396 8 413 734 8 413 734 0 0 0 2 785 662 2 785 662 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.2 1 937 528 1 937 528 1 453 146 1 453 146 0 0 0 484 382 484 382 0 0 0 0 0 0
2004 747 679 747 679 560 759 560 759 0 0 0 186 920 186 920 0 0 0 0 0 0
2005 1 068 243 1 068 243 801 182 801 182 0 0 0 267 061 267 061 0 0 0 0 0 0
2006 121 606 121 606 91 205 91 205 0 0 0 30 401 30 401 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.3 3 201 289 3 201 289 2 400 967 2 400 967 0 0 0 800 322 800 322 0 0 0 0 0 0
2004 1 168 248 1 168 248 876 186 876 186 0 0 0 292 062 292 062 0 0 0 0 0 0
2005 1 669 129 1 669 129 1 251 847 1 251 847 0 0 0 417 282 417 282 0 0 0 0 0 0
2006 363 912 363 912 272 934 272 934 0 0 0 90 978 90 978 0 0 0 0 0
Działanie 3.4 149 996 149 996 87 497 87 497 0 0 0 62 499 62 499 0 0 0 0 0 0
2004 46 729 46 729 35 047 35 047 0 0 0 11 682 11 682 0 0 0 0 0 0
2005 66 765 66 765 50 074 50 074 0 0 0 16 691 16 691 0 0 0 0 0 0
2006 36 502 36 502 2 376 2 376 0 0 0 34 126 34 126 0 0 0 0 0 0
Ogółem 2 910 756 969 1 714 837 891 1 251 098 419 1 251 098 419 0 0 0 463 739 472 393 108 342 21 309 152 49 321 978 1 195 919 078 0 0 0
2004 668 274 640 400 133 843 292 318 529 292 318 529 0 0 0 107 815 314 90 770 583 4 941 687 12 103 044 268 140 797 0 0 0
2005 953 298 405 570 944 000 417 126 173 417 126 173 0 0 0 153 817 827 129 465 227 7 060 418 17 292 182 382 354 405 0 0 0
2006 1 289 183 924 743 760 048 541 653 717 541 653 717 0 0 0 202 106 331 172 872 532 9 307 047 19 926 752 545 423 876 0 0 0

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004).”

11) Załącznik 11 „Zgodność działań SPO-WKP z zasadami pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:


Numer działania SPO-WKP Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania

1

2

3

4

5

1.2.1, 1.2.2

Wsparcie dla funduszy mikropożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego —Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.))

Rozporządzenie 1998/2006 31.12.2008
1.2.3

Wspieranie tworzenia funduszy kapitału zalążkowego (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000, z późn. zm.))

N/599/2005 — Polska

Decyzja KE z dnia 19 czerwca 2006 r. nr K(2006)2876

31.12.2007
1.4

Wsparcie dla badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne (Dz. U. Nr 36, poz. 230))

N/528/2005

Pomoc istniejąca

Decyzja

zatwierdzająca KE z dnia

9 czerwca 2006 r. nr K(2006)2340

31.12.2007
2.1

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.))

XS 3/2007

Rozporządzenie

70/2001

Rozporządzenie

1998/2006

Brak 31.12.2008
2.2.1

Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.))

XS 4/2007

Rozporządzenie

70/2001

X521/2009

Rozporządzenie

800/2008

Brak

Dok. C (2004)2544

zmieniony decyzją Komisji

Europejskiej

z dnia 18.02.2009 r. dok. K (2009)1148

31.12.2008 30.06.2009
2.2.2

Wsparcie dla przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach za granicą (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217, z późn. zm.). Wsparcie dla przedsiębiorstw uczestniczących w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2218, z późn. zm.)

Rozporządzenie 1998/2006 Brak 30.04.2009
2.3

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.))

XS 2/2007

Rozporządzenie

70/2001

Brak 31.12.2008
2.4

Pomoc regionalna na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem Pomoc regionalna na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami. Pomoc regionalna na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik. Pomoc regionalna na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.))

XR 18/2007

Rozporządzenie

1628/2006

Brak 31.12.2013

Uwaga: Okres udzielania wsparcia w ramach poszczególnych programów pomocowych może zostać przedłużony. W takim przypadku muszą zostać zachowane właściwe regulacje Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691, z 2007 r. Nr 77, poz. 524, Nr 139, poz. 980 i Nr 204, poz. 1480, z 2008 r. Nr 74, poz. 448 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 291.

3)  W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

4)  W przypadku poddziałania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest PARP, rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni minister właściwy do spraw gospodarki.

5) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

6) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

7) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

8) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

9) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek Instytucji Wdrażającej, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

10) Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

11) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

12) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

13) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

14) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzającej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, będący częścią Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków zostanie przedłużony. Decyzja w sprawie wydłużenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach działania będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą na wniosek wnioskodawcy.

15) Europejski Fundusz Społeczny (z ang. European Social FundESF).

16) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee FundEAGGF).

17) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries GuidanceFIFG).