ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742) w załączniku „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) we „Wstępie” część w brzmieniu:

„Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i zarządzanie Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Szczegółowe zadania w tym zakresie zostają powierzone Wydziałowi Pomocy Technicznej — jednostce organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Zarządzającego Podstawami Wsparcia Wspólnoty.”

otrzymuje brzmienie:

„Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004—2006, zwanym dalej „Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna”, jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe zadania w tym zakresie zostają powierzone Wydziałowi Pomocy Technicznej — jednostce organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.”;

2) w rozdziale 4. „Zarys priorytetów i działań Programu”:

a) w pkt 4.1. „Priorytet 1. Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)”:

— w ppkt 4.1.1. „Działanie 1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę”:

— —część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

Beneficjenci końcowi

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW), Instytucja Płatnicza, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna.”,

— —część „Kategoria ostatecznych odbiorców pomocy” otrzymuje brzmienie:

„Kategoria ostatecznych beneficjentów

Pracownicy wybranych instytucji administracji centralnej zaangażowanych w proces realizacji PWW (m.in. pracownicy Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW), Instytucji Płatniczej, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna itp.).”,

- w ppkt 4.1.2. „Działanie 2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”:

— —część „Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

Beneficjenci końcowi

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna.”,

— —część „Ostateczni odbiorcy pomocy”

otrzymuje brzmienie:

Ostateczni beneficjenci

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW), Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, członkowie Komitetu Monitorującego Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW) oraz członkowie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.”,

- w ppkt 4.1.3. „Działanie 3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”:

— —część „Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci końcowi

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, Instytucja Płatnicza, Departament Ceryfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów.”,

— —część „Ostateczni odbiorcy pomocy”

otrzymuje brzmienie:

Ostateczni beneficjenci

Pracownicy wybranych instytucji administracji centralnej zaangażowanych w proces realizacji Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW) (m.in. pracownicy Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW), Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, urzędów kontroli skarbowej itp.), członkowie Komitetu Monitorującego Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW) oraz członkowie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.”,

- w ppkt 4.1.4. „Działanie 4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”:

— —część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci końcowi

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, Krajowa Jednostka Ewaluacyjna.”,

— —po części „Beneficjenci końcowi”dodaje się część w brzmieniu:

„Ostateczni beneficjenci

Krajowa Jednostka Ewaluacyjna, komórki ewaluacji w Instytucjach Zarządzających programami operacyjnymi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna.”,

- w ppkt 4.1.5. „Działanie 5: Zakup wyposażenia”:

— —część „Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci końcowi

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, Instytucja Płatnicza, Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW).”,

— —część „Ostateczni odbiorcy pomocy”

otrzymuje brzmienie:

Ostateczni beneficjenci

Wybrane instytucje zaangażowane w proces zarządzania, monitorowania, oceny (ewaluacji) i kontroli Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW).”,

b) w pkt 4.2. „Priorytet 2. Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej”:

— w ppkt 4.2.1. „Działanie 1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET”:

-— —część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent końcowy

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

-— —część „Ostateczni odbiorcy pomocy”

otrzymuje brzmienie:

„Ostateczni beneficjenci

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK oraz inne instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające programów operacyjnych.”,

— w ppkt 4.2.2. „Działanie 2: Szkolenia”:

-— —część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent końcowy

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

-— —część „Ostateczni odbiorcy pomocy”

otrzymuje brzmienie:

Ostateczni beneficjenci

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK oraz inne instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające programów operacyjnych.”,

— w ppkt 4.2.3. „Działanie 3: Działania informacyjne”:

-— —część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent końcowy

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

-— —część „Ostateczni odbiorcy pomocy”

otrzymuje brzmienie:

„Ostateczni beneficjenci

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK oraz inne instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające programów operacyjnych.”.

— w ppkt 4.2.4. „Działanie 4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK”:

-— —część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent końcowy

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

-— —część „Ostateczni odbiorcy pomocy”

otrzymuje brzmienie:

Ostateczni beneficjenci

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK oraz inne instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające programów operacyjnych.”,

— w ppkt 4.2.5. „Działanie 5: Zakup wyposażenia”:

-— —część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent końcowy

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

-— —część „Odbiorcy pomocy” otrzymuje brzmienie:

Ostateczni beneficjenci

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK oraz inne instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające programów operacyjnych.”,

c) w pkt 4.3. „Priorytet 3. Upowszechnienie informacji i promocja funduszy strukturalnych”:

— w ppkt 4.3.1. „Działanie 1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych” część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

Beneficjenci końcowi

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW), Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna.”,

— w ppkt 4.3.2. „Działanie 2: Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego” część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent końcowy

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW).”,

— w ppkt 4.3.3. „Działanie 3: Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami proce su realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty” część „Beneficjent” otrzymuje brzmienie:

Beneficjenci końcowi

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW), Instytucja Płatnicza, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna.”;

3) w rozdziale 5. „Finansowanie”:

a) część „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)”

otrzymuje brzmienie:

„Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)

Całkowity koszt realizacji Priorytetu 1 wyniesie 12 300 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 225 000 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 075 000 euro.

Na realizację działań limitowanych (Zasada 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE) wydatkowanych zostanie łącznie 8 000 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6 000 000 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2 000 000 euro.

Na realizację działań nielimitowanych (Zasada 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE) wydatkowanych zostanie łącznie 4 300 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3 225 000 euro, a wspótfinanso-wanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1 075 000 euro.”,

b) część „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej”

otrzymuje brzmienie:

„Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej

Całkowity koszt realizacji Priorytetu 2 wyniesie 13 262 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 946 500 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 315 500 euro.

Na realizację działań limitowanych (Zasada 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE) wydatkowanych zostanie łącznie 5 125 127 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3 843 845 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1 281 282 euro.

Na realizację działań nielimitowanych (Zasada 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE) wydatkowanych zostanie łącznie 8 136 873 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6 102 655 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2 034 218 euro.”,

c) część „Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych” otrzymuje brzmienie:

„Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych

Całkowity koszt realizacji Priorytetu 3 wyniesie 12 177 287 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 132 965 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 044 322 euro.

Na realizację działań limitowanych (Zasada 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE) nie zostaną wydatkowane żadne środki.

Na realizację działań nielimitowanych (Zasada 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE) wydatkowanych zostanie łącznie 12 177 287 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 132 965 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 044 322 euro.”,

d) tabela 2. „Indykatywna tabela finansowa PO Pomocy technicznej według priorytetów i działań (zobowiązania) w EURO (ceny bieżące)” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 2. Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna według priorytetów i działań (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)


Kategoria

interwencji

Koszty

ogółem (bez Funduszu Spójności)

Publiczne Typ wydatków
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem Ogółem EFRR EFS EFOiGR FIWR Ogółem Budżet państwa Budżety jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1. Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) 411 412
413 414
12 300 000 12 300 000 9 225 000 9 225 000 0 0 0 3 075 000 3 075 000 0 0
Priorytet 2. Wsparcie informatycznego systemu monitorowania i kontroli finansowej 411 415 13 262 000 13 262 000 9 946 500 9 946 500 0 0 0 3 315 500 3 315 500 0 0
Priorytet 3. Upowszechnianie informacji i promocja Funduszy strukturalnych 411 415 12 177 287 12 177 287 9 132 965 9 132 965 0 0 0 3 044 322 3 044 322 0 0
PO ogółem 37 739 287 37 739 287 28 304 465 28 304 465 0 0 0 9 434 322 9 434 322 0 0

e) tabela 3. „Indykatywna tabela finansowa PO Pomoc Techniczna według priorytetów i działań w rozbiciu na lata (zobowiązania) w EURO ceny bieżące” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 3. Indykatywna tabela finansowa PO Pomoc Techniczna według priorytetów i działań w rozbiciu na lata (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)


Koszty ogółem (bez Funduszu Spójności) Publiczne Prywatne
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EFOiGR FIWR Ogółem Budżet państwa Budżety jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 12 300 000 12 300 000 9 225 000 9 225 000 3 075 000 3 075 000 0 0 0
2004 2 703 620 2 703 620 2 027 715 2 027 715 675 905 675 905 0 0 0
2005 3 887 076 3 887 076 2 915 307 2 915 307 971 769 971 769 0 0 0
2006 5 709 304 5 709 304 4 281 978 4 281 978 1 427 326 1 427 326 0 0 0
2004-2006 12 300 000 12 300 000 9 225 000 9 225 000 3 075 000 3 075 000 0 0 0
Priorytet 2 13 262 080 13 262 000 9 946 500 9 946 500 3 315 500 3 315 500 0 0 0
2004 3 490 851 3 490 851 2618 138 2618 138 872 713 872 713 0 0 0
2005 5 037 619 5 037 619 3 778 214 3 778 214 1 259 405 1 259 405 0 1 0
2006 4 733 530 4 733 530 3 550 148 3 550 148 1 183 382 1 183 382 0 0 0
2004-2006 13 262 000 13 262 000 9 946 500 9 946 500 3 315 500 3 315 500 0 0 0
Priorytet 3 12 177 287 12 177 287 9 132 965 3 132 965 3 044 322 3 044 322: 0 0 0
2004 2 594 060 2 594 060 1 945 545 1 945 545 648 515 648 515 0 0 0
2005 3 737 396 3 737 396 2 803 047 2 803 047 934 349 934 349 0 0 0
2006 5 845 831 5 845 831 4 384 373 4 384 373 1 461 458 1 461 458 0 0 0
2004-2006 12 177 287 12 177 287 9 132 965 9 132 965 3 044 322 3 044 322 0 0 0
PO ogółem 37 739 287 37 739 287 28 304 465 28 304 465 9 434 822 9 434 822 0 0 0
2004 8 788 531 8 788 531 6 591 398 6 591 398 2 197 133 2 197 133 0 0 0
2005 12 662 091 12 662091 9 496 568 9 496 568 3 165 523 3 165 523 0 0 0
2006 16 288 665 16 288 665 12 216 499 12 216 499 4 072 166 4 072 166 0 0 0
2004-2006 37 739 287 37 739 287 28 304 465 28 304 465 9 434 822 9 434 822 0 0 0

f) tabela 4. „Zbiorcza tabela finansowa dla Programu Operacyjnego Pomocy technicznej oraz priorytetów pomocy technicznej w ramach poszczególnych programów operacyjnych (zobowiązania) w EURO (ceny bieżące)” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 4. Zbiorcza tabela finansowa dla Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej oraz priorytetów pomocy technicznej w ramach poszczególnych programów operacyjnych (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)


Nazwa Programu Operacyjnego Dziedzina

interwencji

Koszty ogółem

(bez Funduszu Spójności)

Publiczne Prywatne
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EFOiGR FiWR Ogółem Budżet państwa Budżet samorządów Inne
1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Rozwój zasobów ludzkich
Priorytet 3. Pomoc Techniczna 41 25 300 000 25 300 000 19 000 000 19 000 000 6 300 000 6 300 000
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
Priorytet 5. Pomoc Techniczna 3 200 000 3 200 000 2 400 000 2 400 000 800 000 800 000
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Priorytet 3. Pomoc Techniczna

411, 412
415
27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000
Transport
Priorytet 3. Pomoc Techniczna 41 12 056 409 12 056 409 9 042 307 9 042 307 3 014 103 3 014 103
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 4. Pomoc Techniczna 53 209 892 53 209 892 39 903 127 39 903 127 13 306 765 7 806 599 5 500 166
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 3. Pomoc Techniczna 24 000 000 24 000 000 18 000 000 18 000 000 6 000 000 6 000 000
Program operacyjny Pomoc Techniczna
Program ogółem 37 739 287 37 739 287 28 304 465 28 304 465 9 434822 9 434 822
Priorytet 1. Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) 411, 412
413, 414
12 300 000 12 300 000 9 225 000 9 225 000 3 075 000 3 075 000

Priorytet 2. Wsparcie systemu informatycznego nomtorowania i kontroli finansowej

411, 415 13 262 000 13 262 000 9 946 500 9 946 500 3 315 500 3 315 500

Priorytet 3. Upowszschnia informacji i promocja fundusrzy strukturalnych

411, 415 12 177 287 12 177 287 9 132 965 9 132 965 3 044 322 3 044 322
PO ogółem 182 605 588 182 605 588 136 349 899 97 549 899 19 000 000 18 000 000 2 400 000 45 655 690 40 155 524 5 500 166 0 0

4) w rozdziale 6. „System wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”:

a) w pkt 6.1. „Zarządzanie Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna” w ppkt 6.1.3. Beneficjenci” w części „Szczegółowe obowiązki bene-ficjentów przedstawiają się następująco” tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— opracowanie projektu i złożenie go w Wydziale Pomocy Technicznej w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,”,

b) w pkt 6.2. „Zarządzanie finansowe i kontrola” w ppkt 6.2.3. „Audyt i procedury kontroli” część „Raportowanie nieprawidłowości” otrzymuje brzmienie:

„Raportowanie nieprawidłowości

Wszystkie odpowiednie instytucje są odpowiedzialne za wykrywanie nieprawidłowości i zgłaszanie ich do Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, która na ich podstawie sporządza raporty o nieprawidłowościach dla Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz przekazuje do wiadomości Instytucji Płatniczej. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przy pomocy Departamentu Kontroli Skarbowej I w Ministerstwie Finansów informuje KE o nieprawidłowościach w oparciu o uzyskane informacje. Instytucja Płatnicza ponosi ogólną odpowiedzialność za korekty finansowe i odzyskiwanie nieprawidłowo wypłaconych kwot. Instytucje te działają zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 438/2001/WE.”;

5) użyte w różnych przypadkach wyrazy:

a) „Ministerstwo Gospodarki i Pracy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”, z wyjątkiem części „Wstęp”,

b) „Krajowa Jednostka Oceny (Ewaluacji)” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Jednostka Ewaluacyjna”,

c) „Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych” oraz „Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej”,

d) „Ministerstwo Infrastruktury” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Transportu”,

e) „Ministerstwo Nauki i Informatyzacji” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”,

f) „Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Edukacji Narodowej”;

6) użyte skróty:

a) „Biuro MS” zastępuje się wyrazami „Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej”,

b) „MGiP” zastępuje się skrótem „MRR”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia nr 1080/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1), z dniem 16 stycznia 2007 r. rozporządzenie Komisji nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 63 z 03.03.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14,1.1, str. 132) utraciło moc obowiązującą. Jednakże rozporządzenie nr 438/2001/WE może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 54 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/WE.