ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 1.2. Instrumenty inżynierii finansowej;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Agencja, w ramach działania 1.2. Instrumenty inżynierii finansowej, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z przeznaczeniem na prowadzenie — bezpośrednio lub pośrednio — działalności gwarancyjnej lub poręczeniowej.”;

3) w § 9 w ust. 3 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu.”;

4) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po zakończeniu procedury oceny wniosku dla dużego projektu Agencja przekazuje zatwierdzony wniosek do Instytucji Zarządzającej Programem.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem wniosku dla dużego projektu Agencja może zawrzeć z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu, z zastrzeżeniem ust. 7.”,

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o odmowie wniesienia wkładu finansowego w ramach dużego projektu, o której mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, Agencja wypowiada umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu ze skutkiem natychmiastowym.

8. W przypadku decyzji zmieniającej pewne elementy związane z realizacją dużego projektu Agencja podpisuje z beneficjentem stosowny aneks do umowy o udzielenie wsparcia na realizację projektu.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30—30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007—2013.