ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą spełniać eksperci powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, zwani dalej „ekspertami”;

2) szczegółowe zasady powoływania i odwoływania ekspertów;

3) przesłanki skreślenia z listy ekspertów uprawnionych do oceny projektów w ramach programów operacyjnych, zwanej dalej „listą ekspertów”;

4) warunki wynagradzania ekspertów za wydane opinie do projektów.

§ 2. Ekspertem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;

2) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;

3) posiada doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

4) korzysta w pełni z praw publicznych;

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

6) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;

7) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

§ 3. 1. W celu powołania eksperta minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej „ministrem”, zamieszcza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ogłoszenie w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na listę ekspertów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zaproszenie do złożenia wniosku o wpis na listę ekspertów, zwanego dalej „wnioskiem”, wraz z określeniem warunków, o których mowa w § 2;

2) formularz kwestionariusza osobowego;

3) nazwę i adres instytucji zarządzającej, do której należy składać wniosek;

4) termin złożenia wniosku.

3. Wniosek zawiera:

1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

2) oświadczenie zainteresowanego o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, o którym mowa w § 2 pkt 7;

3) oświadczenie zainteresowanego, że spełnia warunki, o których mowa w § 2 pkt 4–6.

4.  Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 2 pkt 1–3.

5. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, lub niespełniające warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. Nabór ekspertów jest przeprowadzany w zależności od potrzeb związanych z opiniowaniem projektów.

§ 5. 1. Minister powołuje ekspertów po rozpatrzeniu wniosków oraz:

1) odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na ekspertów — w przypadku programów operacyjnych, o których mowa w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej „ustawą”;

2) z uwzględnieniem rekomendacji instytucji zarządzających — w przypadku programów operacyjnych, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, i regionalnych programów operacyjnych.

2. Rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonują właściwe instytucje zarządzające programami operacyjnymi po zaopiniowaniu wniosków oraz odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na ekspertów, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4.

§ 6. 1. Minister, w terminie 7 dni od dnia powołania eksperta, dokonuje wpisu na listę ekspertów, o czym pisemnie informuje eksperta oraz instytucję zarządzającą programem operacyjnym — w przypadku programów operacyjnych, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, i regionalnych programów operacyjnych.

2. Lista ekspertów zamieszczana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

§ 7. 1. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:

1) imię i nazwisko eksperta;

2) dziedzinę wiedzy eksperta objętą programami operacyjnymi;

3) informację o stopniach lub tytułach naukowych albo innych stopniach lub tytułach uzyskanych w określonej dziedzinie;

4) adres do korespondencji;

5) okres, na który ekspert został powołany;

6) datę wpisu na listę ekspertów.

2. Ekspert niezwłocznie informuje ministra o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4.

§ 8. 1. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ) dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu.

2. Ekspert przed przystąpieniem do oceny projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego składa instytucji korzystającej z jego usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył lub przygotowywał wniosek będący przedmiotem oceny. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 9. 1. Minister dokonuje raz w roku analizy pracy ekspertów na podstawie informacji instytucji zarządzających programami operacyjnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają opinie i uwagi do jakości usług świadczonych przez ekspertów.

§ 10. Minister odwołuje eksperta w przypadku, gdy ekspert:

1) przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w § 2 pkt 4–6;

2) poświadczył nieprawdę w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 2;

3) został negatywnie oceniony w ramach analizy, o której mowa w § 9 ust. 1;

4) złożył wniosek o odwołanie.

§ 11. Minister dokonuje skreślenia z listy ekspertów w przypadku:

1) odwołania eksperta;

2) upływu okresu, na który został powołany;

3) śmierci eksperta.

§ 12. Ekspert zostaje niezwłocznie powiadomiony o skreśleniu z listy ekspertów wraz z podaniem przyczyny oraz terminem skreślenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 3.

§ 13. 1. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wydaną opinię, w wysokości ustalonej przez instytucję korzystającą z opinii eksperta, z uwzględnieniem wymaganego wkładu pracy i specjalistycznego charakteru sporządzanej opinii, nieprzekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok sporządzenia opinii.

2. Instytucja korzystająca z opinii eksperta może ustalić wynagrodzenie wyższe od określonego w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem złożoności opiniowanego projektu. W tym przypadku wynagrodzenie nie może zostać podwyższone więcej niż o 50 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie jest wypłacane przez instytucję korzystającą z opinii eksperta.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.