ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji przez fundusze rozwoju obszarów miejskich, zwanych dalej „pomocą na nowe inwestycje”, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.

§ 2. Pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie z regionalną pomocą inwestycyjną.

§ 3. 1. Pomoc na nowe inwestycje nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

2. Pomoc nie może być udzielana przedsiębiorcom:

1) jeżeli są przedsiębiorcami zagrożonymi innymi niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniającymi kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.);

2) jeżeli są mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi warunki zagrożonego przedsiębiorstwa określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na nowe inwestycje:

1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.), hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych oraz górnictwa węgla;

2) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;

4) wspierającej:

a) produkcję podstawową produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,

b) przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym projekcie inwestycyjnym — należy przez to rozumieć duży projekt inwestycyjny w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) funduszu rozwoju obszarów miejskich — należy przez to rozumieć fundusz na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 44 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), którego celem jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju obszarów miejskich przez udzielanie pożyczek przedsiębiorcom lub poręczeń mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom;

3) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

4) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 5. 1. Wartość pomocy na nowe inwestycje udzielanej w formie:

1) pożyczki dla przedsiębiorców — stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez fundusz rozwoju obszarów miejskich;

2) poręczenia dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców — stanowi różnicę między zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej, jaka byłaby pobrana od udzielanego poręczenia, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej pobieranej przez fundusz rozwoju obszarów miejskich.

2.  Rynkowa wartość odsetek, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest wyliczana na podstawie stóp referencyjnych ustalonych w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

3. Przez rynkową opłatę prowizyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się stawkę bezpieczną, o której mowa w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10).

§ 6. Poręczenie dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców nie może obejmować więcej niż 80 % pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

§ 7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) pożyczek oprocentowanych według stopy referencyjnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, udzielanych przedsiębiorcom niespełniającym warunków zagrożonego przedsiębiorstwa określonych w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego określonych w pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw;

2) poręczeń udzielanych mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom niespełniającym kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego określonych w pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, jeżeli:

a) przy ich udzielaniu stosuje się stawkę bezpieczną, o której mowa w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji,

b) są powiązane z określoną transakcją finansową, ograniczone w czasie i udzielane do kwoty z góry oznaczonej,

c) nie obejmują więcej niż 80 % pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

§ 8. Pomoc na nowe inwestycje może być udzielana w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

§ 9. 1. Nowa inwestycja obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczącego inwestora niezależnego od zbywcy, nie stosuje się w przypadku przekazania mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela albo pierwotnych właścicieli lub byłym pracownikom.

3. Nową inwestycją nie jest:

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) samo nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

4. Przy udzielaniu pomocy na nowe inwestycje jest niedozwolone stosowanie ograniczeń sektorowych, z wyłączeniem nowych inwestycji z zakresu turystyki w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 10. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana przedsiębiorcom na nową inwestycję, przy czym wartość tej pomocy jest obliczana w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych inwestycyjnych na realizację nowej inwestycji albo wydatków kwalifikowalnych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

§ 11. 1. Do wydatków kwalifikowalnych inwestycyjnych na realizację nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki na:

1) nabycie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości;

2) nabycie, wytworzenie oraz instalację i uruchomienie środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą na nowe inwestycje,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

3) nadzór inwestorski, w tym inwestora zastępczego, oraz nadzór autorski, pod warunkiem że stanowią integralną część wydatków na nabycie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, lub środków trwałych, w ramach projektu objętego pomocą na nowe inwestycje;

4) prace przygotowawcze na terenie budowy:

a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

b) wykonanie niwelacji terenu,

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

5) prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą na nowe inwestycje;

6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa objętego pomocą na nowe inwestycje,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat;

7) roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie.

2. Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić również w drodze umowy leasingu.

3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.

4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien on trwać przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat, od przewidywanego terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji.

5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca powinny być nowe, chyba że są to środki trwałe, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.

6. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikowalnych.

7. W sektorze transportu do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu i urządzeń transportowych.

8. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 12. Do wydatków kwalifikowalnych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji zalicza się dwuletnie koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się:

1) wynagrodzenia brutto,

2) obowiązkowe składki, w tym składki na ubezpieczenia społeczne,

3) koszty opieki nad dziećmi i nad rodzicami

— jeżeli są spełnione warunki określone w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 13. 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 12, jest liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do tych wydatków kwalifikowalnych i wynosi:

1) 50 % — na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % — na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % — na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej w sektorze transportu oraz z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego, maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych — w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych — w przypadku mikroprzedsiebiorcy lub małego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

4. W przypadku obliczania maksymalnej wartości regionalnej pomocy inwestycyjnej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, wkład własny przedsiębiorcy powinien wynosić co najmniej 25 % tych wydatków i pochodzić ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych.

§ 14. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna obliczana na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, może być udzielana wraz z regionalną pomocą inwestycyjną obliczaną na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 12, pod warunkiem że łączna wartość tej pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 13 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości regionalnej pomocy inwestycyjnej ustalonej zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 13 ust. 3.

2. Ustalając, czy łączna wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej nie przekracza maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 13 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości regionalnej pomocy inwestycyjnej ustalonej zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 13 ust. 3, bierze się pod uwagę maksymalną intensywność pomocy albo maksymalną wartość pomocy, w odniesieniu do wyższej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, albo wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 12.

§ 15. Do wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji zalicza się wydatki niezbędne do jej przygotowania, w szczególności na:

1) przygotowanie dokumentacji technicznej;

2) przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, w tym biznesplanu, studium wykonalności projektu i raportu oddziaływania na środowisko.

§ 16. Do wydatków kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji zalicza się niezbędne wydatki na zakup tych usług.

§ 17. Pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie mikroprzedsiebiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 18. Maksymalna intensywność pomocy na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

§ 19. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeżeli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§ 20. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne, udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską, w przypadku gdy łączna wartość tej pomocy przekracza równowartość:

1) 22,5 mln euro — dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

2) 30 mln euro — dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 37,5 mln euro — dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.

2. W przypadku pomocy na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji, pomoc ta podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 21. 1. Pomoc na nowe inwestycje udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Łączna wartość pomocy na nowe inwestycje nie może przekroczyć maksymalnych pułapów intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

§ 22. 1. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy na nowe inwestycje, zwany dalej „wnioskiem”, do funduszu rozwoju obszarów miejskich.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji nowej inwestycji;

3) cel realizacji nowej inwestycji;

4) opis nowej inwestycji;

5) opis rezultatów realizacji nowej inwestycji;

6) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji nowej inwestycji;

7) wartość nowej inwestycji;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę pomocy na nowe inwestycje wraz z danymi niezbędnymi do jej obliczenia;

10) źródła finansowania nowej inwestycji.

4. Fundusz rozwoju obszarów miejskich dokonuje oceny wniosku w oparciu o kryteria odnoszące się do:

1) celu pomocy na nową inwestycję i realizacji nowej inwestycji, o której mowa w § 9 ust. 1;

2) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, § 12, 15 i 16;

3) maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 13 ust. 1 i 2 i § 18;

4) utrzymania nowej inwestycji zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 4, przedsiębiorcy może być udzielona, na podstawie umowy, pomoc na nowe inwestycje, przeznaczona na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, § 12, 15 i 16.

6. Fundusz rozwoju obszarów miejskich przekazuje przedsiębiorcy informacje, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

§ 23. 1. Prace inwestycyjne związane z realizacją nowej inwestycji mogą się rozpocząć po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

2. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca oprócz warunku, o którym mowa w ust. 1, fundusz rozwoju obszarów miejskich, przed udzieleniem pomocy na nowe inwestycje, dodatkowo sprawdza, że złożona dokumentacja zakłada spełnienie co najmniej jednego z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

3. Przez rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), lub złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

4. W przypadku gdy wniosek dotyczy nowej inwestycji stanowiącej jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze wieloetapowym, rozpoczęcie prac inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3, następuje z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w zakresie dotyczącym nowej inwestycji opisanej we wniosku.

5. Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3, ani prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji.

§ 24. 1. Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji mogą się rozpocząć przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku, jednak nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2009 r.

2. Usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

3.  Przez rozpoczęcie prac przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania tych prac lub usług.

§ 25. Pomoc na nowe inwestycje jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).