ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 (Dz. U. Nr 234, poz. 2348 oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) umów o dofinansowanie projektu, stanowiące załączniki nr 3—5 do rozporządzenia”,

b) uchyla się lit. d i e;

2) w § 2:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokumenty, które ubiegający się o dofinansowanie dołącza do wniosku.”,

b) uchyla się ust. 2a;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek zatwierdzony do realizacji składany przez powiatowy urząd pracy w ramach Działania 1.2 Schemat a) „Perspektywy dla młodzieży” i w ramach Działania 1.3 Schemat a) „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024, z 2005 r. Nr 40, poz. 382 oraz z 2006 r. Nr 29, poz. 206 i Nr 71, poz. 491), stanowi podstawę zawarcia umowy dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym pomiędzy wojewódzkim urzędem pracy a powiatowym urzędem pracy.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W trybie określonym w niniejszym rozdziale wniosek składają:

1) Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca),

2) ubiegający się o dofinansowanie

— o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 3 ust. 2.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 6 skreśla się wyrazy „wymienione w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia”;

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 7 skreśla się wyrazy „wymienione w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia”;

7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

10) użyte w rozporządzeniu w różnym przypadku wyrazy „instytucja wdrażająca” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)”.

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektu zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą na wniosek Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) zostać zmienione w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie wynikającym ze zmian we wzorach umów o dofinansowanie projektu określonych niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. (poz. 816)