ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1070) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wsparcie może być udzielane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jest oparta na wykorzystaniu nowych technologii.”;

3) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wsparcie w zakresie inwestycji jest udzielane z zachowaniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 5 pkt 1.”;

4) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych, w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą publiczną.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające kwotę 250 000 zł jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca sfinansuje inwestycję w części nieobjętej wsparciem ze środków kredytu, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzystaniem leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne, rzetelne udokumentowanie, że posiada środki własne na realizację projektu.”;

5) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku określonym w § 11 ust. 2 przedsiębiorca dołącza do wniosku odpowiednio kopię promesy udzielenia kredytu, kopię promesy umowy leasingowej, dokumenty potwierdzające pozyskanie finansowania z funduszu inwestycyjnego lub dokumentację wskazującą na fakt posiadania środków własnych na realizację projektu, w szczególności zaświadczenia o posiadanych środkach na rachunku bankowym.”;

6) § 13 i § 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. 1. Regionalna instytucja finansująca przeprowadza ocenę formalną i pierwszy etap oceny techniczno-ekonomicznej wniosku zgodnie z przepisami wydanymi dla Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, w terminie 18 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków.

2. Regionalna instytucja finansująca odrzuca wniosek zawierający uchybienia formalne lub niespełniający zasad techniczno-ekonomicznych pierwszego etapu oceny, informując przedsiębiorcę o tych uchybieniach, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku złożonym najpóźniej na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków, regionalna instytucja finansująca wzywa przedsiębiorcę do usunięcia tych uchybień w terminie 3 dni roboczych od wezwania.

4. Wnioski prawidłowe pod względem formalnym i techniczno-ekonomicznym regionalna instytucja finansująca przekazuje sukcesywnie Agencji.

§ 14. 1. Agencja przeprowadza drugi etap oceny techniczno-ekonomicznej i ocenę merytoryczną wniosków, o których mowa w § 13 ust. 4, stosując kryteria oceny określone w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

2. Agencja, w terminie 60 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków, przekazuje wyniki oceny wniosków, w postaci listy rankingowej. Instytucji Pośredniczącej Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwanej dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

3. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wyniki oceny wniosków, o których mowa w ust. 2, a następnie w terminie 5 dni roboczych przekazuje zweryfikowaną listę rankingową Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwanej dalej „Instytucją Zarządzającą”.

4. Instytucja Zarządzająca, kierując się zweryfikowanymi wynikami oceny, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Agencję listy rankingowej Instytucji Pośredniczącej zatwierdza listę rankingową wniosków kwalifikujących się do wsparcia, na podstawie której Agencja zawrze umowy o udzieleniu wsparcia. W przypadku wątpliwości co do oceny wniosku Instytucja Zarządzająca może zażądać od Agencji kopii wskazanego wniosku wraz z załącznikami.

5. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą listy rankingowej wniosków kwalifikujących się do wsparcia Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.”;

7) w § 20:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencja, w terminie 45 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków, przekazuje Instytucji Pośredniczącej ocenione wnioski wraz z wynikami oceny wniosków w postaci listy rankingowej.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wyniki oceny wniosków, o których mowa w ust. 5, a następnie w terminie 5 dni roboczych przekazuje zweryfikowaną listę rankingową Instytucji Zarządzającej.”,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Instytucja Zarządzająca, kierując się zweryfikowanymi wynikami oceny, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Agencję listy rankingowej Instytucji Pośredniczącej zatwierdza listę rankingową wniosków kwalifikujących się do wsparcia, na podstawie której Agencja zawrze umowy o udzieleniu wsparcia.

7. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą listy rankingowej wniosków kwalifikujących się do wsparcia Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.”.

§ 2. Do wniosków o udzielenie wsparcia złożonych i nierozpatrzonych w ramach terminów składania wniosków zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zgodnie z § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 (Dz. U. Nr 265, poz. 2214) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104.