ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm. 2) ) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Słowniku terminologicznym z wykazem skrótów” po części tabeli w brzmieniu:


„Rozporządzenie 1783/1999

Rozporządzenie nr 1783/1999/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L 213 z 13.08.1999); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1783/1999).”


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Rozporządzenie 1083/2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25).

Rozporządzenie 1628/2006

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006, str. 29).

Rozporządzenie 1998/2006

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”


2) w części III 1.2 „DZIAŁANIE 1.2 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.2.1  Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych

1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: grudzień 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1.2.1  regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe

1.2.2 regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych

1.2.3 fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

Wsparcie dla funduszy:

1.2.1 - 70 % (nie jest pomocą publiczną)

1.2.2 - 80 % (nie jest pomocą publiczną)

1.2.3 - 50 % (nie jest pomocą publiczną)

Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50 mln PLN.

Wsparcie dla przedsiębiorców:

1.2.1, 1.2.2 — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, w przypadku jednak, gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis

1.2.3 — zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 203,84 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 164,20 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 39,64 mln €
Środki prywatne 36,16 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 84,93 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

80,55 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 19,45 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 68,42 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,52 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 15,07 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.2,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,

-   eksperci.”


3) w części III. 2.1 „DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ DORADZTWO”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 163
Numer działania 2.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą:

a) od co najmniej 3 lat lub

b) opartą na wykorzystaniu nowych technologii

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

50 % dla wszystkich projektów z wyjątkiem doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii, gdzie pomoc może osiągnąć do 100 % wartości wydatków kwalifikowanych (w oparciu o zasadę de minimis), lecz w obu przypadkach nie mniej niż 2,5 tys. PLN i nie więcej niż 250 tys. PLN, w ramach danego projektu
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 18,24 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 12,77 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5,47 mln €
Środki prywatne 18,24 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.1,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.1,

-  przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

-  eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni).”


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.1” oraz część „Tabela finansowa działania 2.1 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.1

Maksymalna wysokość wsparcia udzielonego w ramach działania może wynieść do 50 % wydatków kwalifikowanych, przy czym maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 35 % wydatków kwalifikowanych, a z budżetu państwa — 15 %. W przypadku projektów doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii wkład publiczny może wynosić do 100 % wydatków kwalifikowanych. W obu przypadkach kwota wsparcia danego projektu doradczego nie może być niższa niż 2,5 tys. PLN i nie wyższa niż 250 tys. PLN.

Poziom dofinansowania (który powinien być zachowany na poziomie działania) wynosi odpowiedni procent wydatków kwalifikujących się do wsparcia: 35 % z EFRR i 65 % z budżetu państwa. Wsparcie to będzie podlegać zasadzie de minimis.

Na realizację działania 2.1 przewidziano 36,48 mln €, w tym 12,77 mln € pochodzi z EFRR oraz 5,47 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 18,24 mln €.

Tabela finansowa działania 2.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2 (3+4) 3 4 5
Działanie 2.1

Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo

36,48 18,24 12,77 5,47 18,24

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.1 znajduje się w Załączniku lOb — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 2.1 oraz 2.3.”;

4) w części III. 2.2 „DZIAŁANIE 2.2 WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Kategoria interwencji 2.2.1-161,321,322,324 2.2.2- 153, 163
Numer działania 2.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 3)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) 2.2.1-PARP

2.2.2 — Minister właściwy do spraw gospodarki

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujący nowych inwestycji (2.2.1)

przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski (2.2.2)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

2.2.1  - zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski

2.2.2 - 50 % (zasada de minimis)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 383,10 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 263,11 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 119,99 mln €
Środki prywatne 368,63 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,96 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w

%)

68,68 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 31,32%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,96%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 49,04 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-   przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.2,

-   przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałania,

-  przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

-  przedstawiciele Związku Banków Polskich,

-   eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni), w odniesieniu do poddziałania 2.2.2 -fakultatywnie.”


b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 2.2” oraz część „Tabela finansowa działania 2.2 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 2.2

Na realizację działania 2.2 przewidziano 751,73 mln €, w tym 263,11 mln € z EFRR oraz 119,99 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 368,63 mln €.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.1

Na realizację poddziałania 2.2.1 przewidziano 692,03 mln €, w tym 242,21 mln € z EFRR oraz 111,09 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, że sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 338,73 mln €. Co najmniej 60 % środków publicznych planuje się na wsparcie MSP.

Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, a wkład krajowy będzie stanowił uzupełnienie kwoty wsparcia maksymalnie do pułapu dopuszczalnego wsparcia, zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.2

Na realizację poddziałania 2.2.2 przewidziano 59,7 mln €, w tym 20,9 mln € z EFRR oraz 8,9 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 29,9 mln €.

W poddziałaniu tym wsparcie finansowe będzie udzielane w oparciu o zasadę de minimis. Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wielkość wsparcia finansowego wyniesie 50 % całości wydatków kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 20 tys. PLN w przypadku targów i wystaw i nie więcej niż 7,5 tys. PLN w przypadku misji.

Tabela finansowa działania 2.2 (w mln €)
Działanie/Poddziałanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład zEFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 751,73 383,10 263,11 119,99 368,63
Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji 276,81 141,32 96,88 (duże firmy) 44,44 (duże firmy) 135,49 (duże firmy)
415,22 (MSP) 211,98 (MSP) 145,33 (MSP) 66,65 (MSP) 203,24 (MSP)
Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacj i przedsiębiorstw 59,7 29,8 20,9 8,9 29,9

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.2 znajduje się w Załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

5) w części III.2.3 „DZIAŁANIE 2.3 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ INWESTYCJE”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 161, 321,322,324
Numer działania 2.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 4)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem mikro-przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu nowych technologii
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Zróżnicowanie — zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski, lecz nie mniej niż 10 tys. PLN i nie więcej niż 1 250 tys. PLN, w ramach danego projektu
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 426,15 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 298,30 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 127,85 mln €)
Środki prywatne 426,15 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Wkład UE w całości środków publicznych (w %) 70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-   przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-   przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.3,

-   przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.3,

-   przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

-   przedstawiciele Związku Banków Polskich,

-   eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni).”


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3” oraz część „Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3

W działaniu będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 2.3 przewidziano 852,30 mln €, w tym 298,30 mln € pochodzi z EFRR oraz 127,85 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 426,15 mln €.

W działaniu wyznaczono minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN (w ramach danego projektu). Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 250 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) sfinansuje inwestycję w części stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym wkładem własnym a wielkością wydatków kwalifikowanych projektu kredytem, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzystaniem leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne i rzetelne udokumentowanie, iż posiada środki własne na realizację projektu.

Pomoc publiczna będzie udzielana maksymalnie w wysokościach wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402)

Maksymalne dofinansowanie na poziomie działania ze środków EFRR wyniesie 35 % wydatków kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie z krajowych środków budżetowych wyniesie 15 % wydatków kwalifikowanych.

Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 2.3

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

852,30 426,15 298,30 127,85 426,15

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.3 znajduje się w Załączniku 10c — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 2.1 oraz 2.3.”;

6) w części III.2.4 DZIAŁANIE 2.4 „WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
Nazwa poddziałania

2.4.1  Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

Kategoria interwencji 152,162
Numer działania 2.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 5)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw środowiska
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) NFOŚiGW
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP i duże przedsiębiorstwa
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów (ze środków NFOŚiGW), pożyczki preferencyjne (wyłącznie ze środków NFOŚiGW) na inwestycje
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 6) Zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 197,29 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 147,97 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 49,32 mln €
Środki prywatne 292,70 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 40,26 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 30,20%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 10,07 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 59,73 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.4,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.4,

-  eksperci.”


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4” oraz część „Tabela finansowa działania 2.4 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4

Realizacja działania związana jest z udzielaniem pomocy publicznej.

Finansowanie: wkład EFRR do 35 % całkowitych kwalifikujących się wydatków. Współfinansowanie krajowe publiczne pochodzi ze środków NFOŚiGW i sięga maksymalnie różnicy pomiędzy dopuszczalnym poziomem pomocy publicznej w danym poddziałaniu oraz dopuszczalnym maksymalnym poziomem wsparcia z EFRR.

Przy identyfikacji projektów uprawnionych do uzyskania wsparcia finansowego oraz określaniu skali dopuszczalnej pomocy publicznej uwzględniane będą wytyczne w zakresie pomocy regionalnej, a także ustalenia poczynione w trakcie określania okresów przejściowych w obszarze polityki konkurencji, wynegocjowane w Traktacie Akcesyjnym.

Pomoc publiczna będzie udzielana zgodnie ze szczegółowymi założeniami programu pomocowego opartego na rozporządzeniu 1628/2006.

Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorców. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 70 % wydatków kwalifikowanych inwestycji, a w przypadku średnich przedsiębiorstw — 60 % wydatków kwalifikowanych inwestycji, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami 7) .

Projekty współfinansowane z innych środków publicznych, mogą być wspierane w ramach działania z zachowaniem poziomów pomocy publicznej przewidzianych we właściwych rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Na inwestycje w ramach działania 2.4 jest udzielana pomoc regionalna, nie więcej jednak niż 5 mln €.

Na realizację działania 2.4 przewidziano 489,99 mln €, w tym 147,96 mln € będzie pochodziło z EFRR, 49,32 mln € z NFOŚiGW, a 292,70 mln € ze środków prywatnych.

Tabela finansowa działania 2.4 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 489,99 197,29 147,96 49,32 292,70

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.4 znajduje się w Załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

7) w części „III.3.1 DZIAŁANIE 3.1 WSPARCIE ZARZĄDZANIA SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie zarządzania SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,413
Numer działania 3.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 8)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. Komitet Monitorujący

5. RIF (wnioski składa PARP)

6. Grupy Robocze ds. oceny projektów

7. Grupa Robocza PT

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy

(w % kwalifikujących się wydatków)

100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 21050 000 6
Wsparcie finansowe z EFRR 15 787 500 6
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5 262 500 6
Środki prywatne 0,00 6
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP.”


b) w części „Opis działania” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. zarządzanie:

- wsparcie eksperckie Instytucji Zarządzającej w zakresie metod weryfikacji projektów,

-  doradztwo dla Instytucji Zarządzającej, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie SPO-WKP w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO-WKP oraz prawidłowości dokonywanych operacji,

-  szkolenia uzupełniające dla kadry zaangażowanej w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP (członkowie korpusu służby cywilnej i inni pracownicy zaangażowani w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP),

-  tłumaczenia na potrzeby zarządzania i wdrażania SPO-WKP,

-  wydatki na wynagrodzenia, włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla:

-  członków korpusu służby cywilnej oddelegowanych do lub przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące oraz Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) w celu wdrażania zadań związanych z przygotowaniem, wyborem, wdrażaniem i monitorowaniem SPO-WKP,

-  innych pracowników zatrudnionych do wykonywania wyżej wymienionych działań,

-  wydatki na pokrycie kosztów utrzymania tzw. etatu kalkulacyjnego, w skład którego wchodzą m.in. koszt dodatkowego wynagrodzenia w postaci „trzynastej” pensji, ewentualne premie, koszty sprzątania, wynajmu pomieszczeń, ogrzewania, rozmów telefonicznych, materiałów biurowych, powielania materiałów itp. 9) ,

-  wynajem pomieszczeń przeznaczonych dla osób zaangażowanych w realizację SPO-WKP.

Finansowaniem wynagrodzeń objęci są pracownicy instytucji wszystkich szczebli zarządzania i wdrażania SPO-WKP. W strukturach zarządzających i wdrażających docelowa wielkość zatrudnienia wynosi około 356 osób 10) . Ponadto dla zapewnienia ciągłości procesu programowania konieczne jest wsparcie złożonego i kosztownego procesu przygotowania przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia wszystkich pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) — włącznie z RJF, zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację SPO-WKP.

Dopuszcza się, aby osoby, których wynagrodzenie jest pokrywane ze środków pomocy technicznej, poświęcały mniej niż 100 % swojego miesięcznego czasu pracy (jednak nie mniej niż 50 % 11) ) na wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i monitorowaniem SPO-WKP, przy czym pozostałą część czasu pracy osoby takie poświęcają na wdrażanie innych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków polityki spójności UE, w szczególności z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz ze środków programów przedakcesyjnych, w szczególności Phare.

Koszty wynagrodzenia osób, o których mowa powyżej, będą refundowane w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęcanego przez danego pracownika na wdrażanie SPO-WKP.

Projekty realizowane w ramach innych działań pomocy technicznej, których produkty przeznaczone będą dla pracowników zaangażowanych w stopniu mniejszym niż całkowity (100 %) w realizację SPO-WKP, będą uznawane za możliwe do refundacji ze środków pomocy technicznej SPO-WKP proporcjonalnie do ilości poświęcanego przez danego pracownika czasu pracy na wdrażanie tego programu.

Koszty poniesione na zatrudnienie innych osób nie będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach SPO-WKP.

Instytucje zaangażowane w wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i monitorowaniem SPO-WKP przedstawiają Instytucji Zarządzającej listę pracowników zaangażowanych w wykonywanie tych działań oraz oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu przez te osoby określonych zadań (w formie opisu obowiązków).

Dofinansowanie ze środków pomocy technicznej konkretnej liczby etatów jest uzależnione od wielkości pozostających do wykorzystania na ten cel środków finansowych.

Wynagrodzenie pracowników, których koszt zatrudnienia jest współfinansowany ze środków pomocy technicznej, nie może odbiegać w znaczący sposób od wynagrodzenia pracowników opłacanych ze środków własnych w danej instytucji, w szczególności musi mieścić się w widełkach płac przewidzianych w danej instytucji dla danego stanowiska.

Zakres zadań stanowisk pracy finansowanych ze środków pomocy technicznej obejmuje wyłącznie zadania właściwe dla zarządzania, wdrażania i monitorowania SPO-WKP — funkcje przypisane Instytucji Zarządzającej, Instytucjom Pośredniczącym i Beneficjentom Końcowym (instytucjom wdrażającym) — wyłączając zadania związane z nabyciem i instalacją systemów komputerowych przeznaczonych do zarządzania, monitoringu i oceny (SIMIK), które nie są kwalifikowane do finansowania w ramach pomocy technicznej SPO-WKP. Okres oddelegowania lub zatrudnienia nie przekroczy końcowej daty kwalifikacji wydatków.

Nie wyklucza się możliwości oddelegowania do wykonywania opisanych zadań pracowników zatrudnionych w danej instytucji przed dniem rozpoczęcia realizacji SPO-WKP, związanych zwłaszcza z przygotowaniem realizacji SPO-WKP.”,

c) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.1 (w min €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.1 przewidziano 21 050 000 €, z czego 15 787 500 € będzie pochodziło z EFRR, a 5 262 500 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 3. 1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 21 050 000 21050 000 15 787 500 5 262 500 0,0

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 3.1 znajduje się w Załączniku lOc — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3, 3.4).”;

8) w części III 3.3 DZIAŁANIE 3.3 „INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Informacja i promocja działań SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,415
Numer działania 3.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 1 .Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 3 600 000 €
Wsparcie finansowe z EFRR 2 700 000 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 900 000 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0%
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP.”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania 3.3 realizowane są następujące typy projektów:

1. Wydawanie, tłumaczenia i dystrybucja materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych:

-  aktualne wersje SPO-WKP oraz Uzupełnienia SPO-WKP (w tym wersje przetłumaczone),

-  podręczniki dla Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających),

-  podręczniki oraz ulotki informacyjne dla potencjalnych Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów),

-  CD zawierające wszystkie najważniejsze dokumenty związane z SPO-WKP.

2.  Konferencje, szkolenia i warsztaty robocze:

-  szkolenia i warsztaty robocze dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) oraz RJF,

-  szkolenia i warsztaty robocze dla potencjalnych Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów),

-  konferencje prasowe,

-  konferencje regionalne i spotkania informacyjne dla przedstawicieli środowisk biznesu,

-  warsztaty medialne dla pracowników Instytucji Zarządzającej odpowiedzialnych za promocję i komunikację z otoczeniem, mające na celu profesjonalne przygotowanie do kontaktów z mediami.

3. System przepływu informacji:

-  budowa sieci wzajemnych kontaktów i kanałów dystrybucji informacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi i Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi),

-  współpraca z odpowiednimi instytucjami pozarządowymi, zainteresowanymi pośrednictwem w przepływie informacji na temat SPO-WKP,

-  budowa sieci wzajemnych kontaktów i kanałów dystrybucji informacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą a partnerami pośredniczącymi w przepływie informacji,

-  współpraca z mediami.

4. Publikacje i biuletyny informacyjne:

-  publikacje i biuletyny mają za zadanie przekazać informację na temat SPO-WKP do jak najszerszego kręgu odbiorców, jednocześnie zawarte w nich informacje muszą być dostatecznie szczegółowe, zrozumiałe i pomocne dla Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) i potencjalnych Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów),

-  publikacje i biuletyny będą kolportowane za pośrednictwem organizacji partnerskich oraz udostępniane bibliotekom, a także rozsyłane drogą elektroniczną,

-  oprócz biuletynów wydawanych periodycznie (np. raz na kwartał), raz na rok zostanie opracowane sprawozdanie roczne, dające okazję do dokonania podsumowań i analiz.

Ponadto, konieczne jest zapewnienie promocji oraz rozpowszechnianie informacji na temat przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

5. Strona internetowa SPO-WKP, na której znajdą się m.in. następujące elementy:

-  zbiór podstawowych dokumentów i materiałów źródłowych: począwszy od podstawowych informacji o funduszach strukturalnych UE, poprzez tekst stosownych rozporządzeń Rady i Komisji Europejskiej, skończywszy na pełnym tekście SPO-WKP i Uzupełnienia SPO-WKP oraz ich streszczeniach,

-  zbiór materiałów szkoleniowych i pomocniczych oraz praktycznych porad dla Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) (podręczniki, poradniki, wzory dokumentów i stosowne formularze), jasno opisane zasady ubiegania się o wsparcie, przejrzyście rozpisane kategorie działań (obszary interwencji), przykłady Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) oraz przykładowe projekty,

-   zbiór danych kontaktowych osób oraz instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP,

-  zbiór aktywnych łączy (hyperlinków) do powiązanych tematycznie internetowych stron instytucji krajowych i zagranicznych (w ramach UE),

-  prezentacja wybranych przykładów wykorzystania EFRR w ramach SPO-WKP,

-  „Aktualności” — zbiór najświeższych informacji na temat SPO-WKP, w tym dotyczących aktualnie realizowanych projektów,

-  „Pytania i odpowiedzi” — uzupełniany i modyfikowany na bieżąco zbiór najważniejszych i najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami opracowanymi przez ekspertów.

Spodziewane rezultaty działania

-  przekazanie informacji na temat SPO-WKP wszystkim zainteresowanym,

-  stworzenie efektywnych kanałów dystrybucji informacji.

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie działania jest Instytucja Zarządzająca. Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci):

-  Instytucja Zarządzająca,

-  Instytucje Pośredniczące,

-  Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające),

-  RIF (wnioski składa PARP).”,

c) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.3 (w mln €)”otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.3 przewidziano 3 600 000 €, z czego 2 700 000 € będzie pochodziło z EFRR, a 900 000 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.3


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem

krajowy wkład publiczny

Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP 3 600 000 3 600 000 2 700 000 900 000 0,00

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 3.3 znajduje się w Załączniku lOc — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3 oraz 3.4).”;

9) w części III 3.4 DZIAŁANIE 3.4 „WSPARCIE JEDNOSTKI OCENY”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie Jednostki Oceny
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 412
Numer działania 3.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 12)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci): Jednostka Oceny
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 0,15 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 0,09 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 0,06 mln €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 58,33 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 41,67%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 58,33 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 41,67%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP.”


b) część „Cel działania” otrzymuje brzmienie:

„Cel działania

Celem działania jest wsparcie procesu ewaluacji SPO-WKP, w szczególności procesu oceny na koniec okresu programowania (ewaluacja ex post), oceny uzupełniającej w trakcie okresu programowania oraz procesu oceny ex ante dla okresu programowania na lata 2007-2013, jak również opracowanie standardów dla poszczególnych ewaluacji.

Celem jest również zapewnienie środków finansowych dla ekspertów zewnętrznych na sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen niezbędnych dla wykonania zadania przez Jednostkę Oceny.

Jednostka Oceny to komórka utworzona w ramach Instytucji Zarządzającej, składająca się z 4—6 osób wybranych spośród pracowników tej instytucji oraz pracowników innych komórek organizacyjnych MRR zaangażowanych w prace nad przygotowaniem dokumentów w ramach nowej perspektywy finansowej.”;

10) w części V. „PLAN FINANSOWY”:

a) część „Tablica finansowa * dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004-2006 (€) w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa * dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania)-ogółem 2004-2006 (€) w cenach z 2004 r.


Priorytet/Działanie Koszty ogółem Środki Publiczne Środki Prywatne
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. Inne NFOŚiGW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 154 309 258 133 000 106 21 309 152 90 195 028
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 41 080 604 37 613 711 30 810 453 30 810 453 6 803 258 6 803 258 3 466 893
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200 493 39 637 109 39 637 109 36 159 494
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 189 414 687 189 414 687 142 061 015 142 061 015 47 353 672 26 044 520 21 309 152
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 172 353 923 121 785 282 88 848 447 88 848 447 32 936 835 32 936 835 50 568 641
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online 110 313 537 110 313 537 82 735 153 82 735 153 27 578 384 27 578 384 0
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 2 130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 302 630 214 253 308 236 49 321 978 1 105 724 050
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 36 476 578 18 238 289 12 766 802 12 766 802 5 471 487 5 471 487 18 238 289
Działanie 2.2 Wsparcie konkurenycjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 751 731 092 383 097 956 263 105 882 263 105 882 119 992 074 119 992 074 368 633 136
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 852 297 832 426148 916 298 304 241 298 304 241 127 844 675 127 844 675 426 148 916
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 489 991 620 197 287 911 147 965 933 147 965 933 49 321 978 0 49 321 978 292 703 709
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000 0
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 21 050 000 21 050 000 15 787 500 15 787 500 5 262 500 5 262 500 0
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 2 300 004 2 300 004 1 725 003 1 725 003 575 001 575 001 0
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP 3 600 000 3 600 000 2 700 000 2 700 000 900 000 900 000 0
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 149 996 149 996 87 497 87 497 62 499 62 499 0
Ogółem 2 910 756 969 1 714 837 891 1 251 098 419 1 251 098 419 463 739 472 393 108 342 21 309 152 49 321 978 1 195 919 078
Całkowite związane z EFRR 1 251 098 419
Całkowite związane z EFS 0
Całkowite związane z EAGGF 0
Całkowite związane z FIFG | 0
* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowane (rozporządzenie 448/2004.)

b) tabela „Tablica finansowa * dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004-2006 (€) ceny z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004-2006 (€) ceny z 2004 r.


Priorytet/ Działanie Rok Koszty ogółem Środki Publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS 13) EAGGF 14) FIFG 15) Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Priorytet 1 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 154 309 258 133 000 106 21 309 152 90 195 028
2004 190 057 412 167 316 356 127 913 618 127 913 618 39 402 738 34 461 051 4 941 687 22 741 056
2005 271 543 864 239 052 660 182 756 135 182 756 135 56 296 525 49 236 107 7 060 418 32 491 204
2006 291 558 571 256 595 803 197 985 808 197 985 808 58 609 995 49 302 948 9 307 047 34 962 768
Działanie 1.1 41 080 604 37 613 711 30 810 453 30 810 453 6 803 258 6 803 258 3 466 893
2004 9 870 172 8 788 425 7 198 847 7 198 847 1 589 578 1589

578

1 081 747
2005 14 101 974 12 556 432 10 285 328 10 285 328 2 271 104 2 271 104 1 545 542
2006 17 108 459 16 268 854 13 326 278 13 326 278 2 942 576 2 942 576 839 604
Działanie 1.2 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200

493

39 637 109 39 637 109 36 159 494
2004 59 135 152 50 887 325 40 644 806 40 644 806 10 242 519 10 242 519 8 247 827
2005 84 489 142 72 705 087 58 071 124 58 071 124 14 633 963 14 633 963 11784 055
2006 96 372 802 80 245 190 65 484 563 65 484 563 14 760 627 14 760

627

16 127 612
Działanie 1.3 189 414 687 189 414 687 142 061 015 142 061 015 47 353 672 26 044 520 21 309 152
2004 39 523 630 39 523 630 29 640 256 29 640 256 9 883

374

4 941 687 4 941 687
2005 56 469 249 56 469 249 42 348 413 42 348 413 14 120 836 7 060 418 7 060 418
2006 93 421 808 93 421 808 70 072 346 70 072 346 23 349 462 14 042 415 9 307 047
Działanie 1.4 172 353 923 121 785 282 88 848 447 88 848 447 32 936 835 32 936 835 50 568 641
2004 45 713 163 32 301 681 23 563 190 23 563 190 8 738 491 8 738 491 13 411 482
2005 65 312 521 46 150 914 33 665 825 33 665 825 12 485 089 12 485 089 19 161 607
2006 61 328 239 43 332 687 31 619 432 31 619 432 11 713 255 11 713 255 17 995 552
Działanie 1.5 110 313 537 110 313 537 82 735 153 82 735 153 27 578 384 27 578 384
2004 35 815 295 35 815 295 26 866 519 26 866 519 8 948 776 8 948 776
2005 51 170 978 51 170 978 38 385 445 38 385 445 12 785 533 12 785 533
2006 23 327 264 23 327 264 17 483 189 17 483 189 5 844 075 5 844 075
Priorytet 2 2 130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 302 630 214 253 308 236 49 321 978 1 105 724 050
2004 471 885 326 226 485 585 159 661 826 159 661 826 66 823 759 54 720 715 12 103 044 245 399 741
2005 672 707 859 322 844 658 227 593

372

227 593 372 95 251 286 77 959 104 17 292 182 349 863 201
2006 985 903 937 475 442 829 334 887 660 334 887 660 140 555 169 120 628 417 19 926 752 510 461 108
Działanie 2.1 36 476 578 18 238 289 12 766 802 12 766 802 5 471 487 5 471 487 18 238 289
2004 15 484 166 7 727 002 5 413 872 5 413 872 2 313 130 2 313 130 7 757 164
2005 20 626 300 10 294 100 7 212 148 7 212 148 3 081 952 3 081 952 10 332 200
2006 366112 217 187 140 782 140 782 76 405 76 405 148 925
Działanie 2.2 751 731 092 383 097 956 263 105 882 263 105 882 119 992 074 119 992

074

368 633 136
2004 169 225 813 86 467 158 59 223 625 59 223 625 27 243 533 27 243 533 82 758 655
2005 241 780 788 123 539 648 84 615 547 84 615

547

38 924 101 38 924 101 118 241 140
2006 340 724 491 173 091 150 119 266 710 119 266 710 53 824 440 53 824 440 167 633 341
Działanie 2.3 852 297 832 426 148 916 298 304 241 298 304 241 127 844 675 127 844 675 426 148 916
2004 167 767 065 83 886 892 58 722 840 58 722 840 25 164 052 25 164 052 83 880 173
2005 239 696 607 119 853 103 83 900 052 83 900 052 35 953 051 35 953 051 119 843 504
2006 444 834 160 222 408 921 155 681 349 155 681 349 66 727 572 66 727 572 222 425 239
Działanie 2.4 489 991 620 197 287 911 147 965 933 147 965 933 49 321 978 0 49 321 978 292 703 709
2004 119 408 282 48 404 533 36 301 489 36 301 489 12 103 044 0 12 103 044 71 003 749
2005 170 604 164 69 157 807 51 865 625 51 865 625 17 292 182 0 17 292 182 101 446 357
2006 199 979 174 79 725 571 59 798 819 59 798 819 19 926 752 0 19 926 752 120 253 603
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000
2004 6 331 902 6 331 902 4 743 085 4 743 085 1 588 817 1 588 817
2005 9 046 682 9 046 682 6 776 666 6 776 666 2 270 016 2 270 016
2006 11 721 416 11 721 416 8 780 249 8 780 249 2 941 167 2 941 167
Działanie 3.1 21 050 000 21 050 000 15 787 500 15 787 500 5 262 500 5 262 500
2004 4 369 246 4 369 246 3 271 093 3 271 093 1 098 153 1 098 153
2005 6 242 545 6 242 545 4 673 563 4 673 563 1 568 982 1 568 982
2006 10 438 209 10 438 209 7 842 844 7 842 844 2 595 365 2 595 365
Działanie 3.2 2 300 004 2 300 004 1 725 003 1 725 003 575 001 575 001
2004 747 679 747 679 560 759 560 759 186 920 186 920
2005 1 068 243 1 068 243 801 182 801 182 267 061 267 061
2006 484 082 484 082 363 062 363 062 121 020 121 020
Działanie 3.3 3 600 000 3 600 000 2 700 000 2 700 000 900 000 900 000
2004 1 168 248 1 168 248 876 186 876 186 292 062 292 062
2005 1 669 129 1 669 129 1 251 847 1 251 847 417 282 417 282
2006 762 623 762 623 571 967 571 967 190 656 190 656
Działanie 3.4 149 996 149 996 87 497 87 497 62 499 62 499
2004 46 729 46 729 35 047 35 047 11 682 11682
2005 66 765 66 765 50 074 50 074 16 691 16 691
2006 36 502 36 502 2 376 2 376 34 126 34 126
Ogółem 2 910 756 969 1714 837 891 1251 098 419 1251 098 419 463 739 472 393 108 342 21 309 152 49 321 978 1 195 919 078
2004 668 274 640 400 133 843 292 318 529 292 318 529 107 815 314 90 770 583 4 941 687 12 103 044 268 140 797
2005 953 298 405 570 944 000 417 126 173 417 126

173

153 817 827 129 465 227 7 060 418 17 292 182 382 354 405
2006 1 289 183 924 743 760 048 541 653

717

541 653

717

202 106 331 172 872 532 9 307 047 19 926 752 545 423 876

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowane (rozporządzenie 448/2004.)

11) załącznik 1 „Wykres 1 — Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków z EFRR w ramach SPO-WKP — model uproszczony” — otrzymuje brzmienie:

12) w załączniku 3 „WSKAŹNIKI MONITOROWANIA SPO-WKP, JEGO PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ — ZESTAWIENIE ZBIORCZE”:

a) część dotycząca wskaźników produktu dla działania 2.2 otrzymuje brzmienie:


”Działanie 2.2

Produkt

Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn” 16)

0 3900 Bieżący monitoring;

MG 17)

Liczba wspartych przedsiębiorstw (w podziale na duże przedsiębiorstwa i MSP) 18) 0/0 35/320 Bieżący

monitoring;

MG

Liczba wspartych projektów bezpośrednio nakierowanych na poprawę BHP 19) 0 15 Corocznie; MG
Liczba wspartych projektów, w których BHP występuje jako dodatkowy element 20) 0 50 Corocznie; MG
Wartość wsparcia (w%) w podziale na duże przedsiębiorstwa

i MSP 21)

0/0 Duże

40%

MSP 60 %

Bieżący

monitoring;

MG

Udział projektów innowacyjnych we wspartych projektach 22) 0 85% Corocznie; MG
Liczba zrealizowanych projektów w podziale na wyjazdowe misje gospodarcze oraz targi i wystawy 23) 0/0 1400/62 00 Bieżący

monitoring;

MG

Liczba wspartych przedsiębiorstw w podziale na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 24) 0 1400/27

00/2200

/l 300

Bieżący

monitoring;

MG”,


b) część dotycząca wskaźników produktu dla działania 3.1 otrzymuje brzmienie:


Działanie 3.1
Produkt
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej SPO-WKP 0 10 000 Corocznie;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba szkoleń w ramach działania 3.1 0 60 Bieżący

monitoring;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach działania 0 460 Corocznie;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba posiedzeń Komitetu Sterującego lub Komitetu Monitorującego 0/0 20/15 Bieżący

monitoring;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba kontroli na miejscu realizacji projektów 0 5% całkowitej

liczby wdrożonych projektów

Corocznie;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba wykonanych przez ekspertów zewnętrznych ocen wniosków o dofinansowanie 0 30 000 Corocznie;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba wykonanych ekspertyz i analiz 0 30 Corocznie;

Instytucja

Zarządzająca”,


c) część dotycząca wskaźników produktu dla działania 3.3 oraz część dotycząca wskaźników produktu dla działania 3.4 otrzymują brzmienie:


„Działanie 3.3
Produkt
Liczba wizyt na stronie internetowej www.konkurencyjnosc.gov.pl 0 500 000 Bieżący

monitoring;

Instytucja

Zarządzająca

PWW

Liczba artykułów i ogłoszeń reklamowych w prasie 0 150 Corocznie;

Instytucja

Zarządzająca

Nakład wydanych publikacji z podziałem na:

-  ulotki, broszury,

-  płyty CD,

-  inne

0

- 350 000

- 200 000

- 10 000

Bieżący

monitoring;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba seminariów, szkoleń, konferencji i warsztatów 0 230 Bieżący

monitoring;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba wyemitowanych spotów telewizyjnych i radiowych 0 1 800 Bieżący

monitoring;

Instytucja

Zarządzająca”,

„Działanie 3.4
Produkt
Liczba zewnętrznych ewaluatorów zaangażowanych w proces oceny SPO-WKP 25) 0 30 Corocznie;

Instytucja

Zarządzająca

Liczba wykonanych ekspertyz i analiz 0 10 Po zakończeniu programu; Instytucja

Zarządzająca.”;


13) w załączniku 9 „ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW”:

a) w pkt 2 „Działanie 1.2” lit. c) „poddziałanie 1.2.3” otrzymuje brzmienie:

„c) poddziałanie 1.2.3.

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego typu seed capital są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków został określony na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wymienione zostały w rozporządzeniu nr 448/2004 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000).”,

b) w pkt 7 „Działanie 2.2” lit. a) „poddziałanie 2.2.1” otrzymuje brzmienie:

„a) poddziałanie 2.2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze stosunkowo późne uruchomienie poddziałania w nowym kształcie (z dniem 16 listopada 2006 r.), może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziałanie, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:

-  cenę nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

-  cenę nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:

■  budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem,

■  maszyn i urządzeń,

■  narzędzi, przyrządów i aparatury,

■  wyposażenia technicznego dla prac biurowych,

■   infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,

- cenę nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem że:

■  w okresie 7 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,

■   cena zakupionego używanego środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu,

■   sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu,

-cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że wartości te:

■  będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje,

■  podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

■  będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych,

■  będą ujęte w bilansie przedsiębiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

■  będą stanowić własność przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie na nowe inwestycje przez co najmniej 5 lat od dnia ich nabycia.

-  koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,

-  cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem na nowe inwestycje,

- raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, jeżeli:

■ umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego,

■ zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego.

W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.”,

c) pkt 8 „Działanie 2.3”, pkt 9 „Działanie 2.4”oraz pkt 10 „Działanie 3.1” otrzymują brzmienie:

„8. Działanie 2.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie i wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze stosunkowo późne uruchomienie działania, związane z późnym zatwierdzeniem programów pomocowych w ramach poddziałania, może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej działanie, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiąże się wykorzystywać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

9. Działanie 2.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalnosci wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze stosunkowo późne uruchomienie działania, związane z późnym zatwierdzeniem programów pomocowych w ramach poddziałania, może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifikowalnosci wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej działanie, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.) oraz koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/200026).

10. Działanie 3.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalnosci wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze cel działania i typy realizowanych projektów 27) , może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifikowalnosci wydatków decyduje, na wniosek wnioskodawcy, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 tego rozporządzenia, to wydatki m. in. na:

-  ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w zakresie działań SPO-WKP na rzecz wsparcia procesu wyboru i selekcji projektów,

-  doradztwo techniczne dotyczące konstrukcji projektu, przeprowadzenia oceny i grup projektów pod kątem ich kwalifikacji i zgodności z prawem UE oraz politykami wspólnotowymi,

-  doradztwo i szkolenia specjalistyczne,

-  obsługę działalności Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, Grup roboczych ds. oceny projektów oraz Grupy Roboczej PT,

-  szkolenia w zakresie procesu wyboru i selekcji projektów dla pracowników zaangażowanych w realizację działań SPO-WKP,

-  wsparcie eksperckie w zakresie metod weryfikacji projektów dla Instytucji Zarządzającej,

-  wsparcie doradcze w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO-WKP i prawidłowości wykonywanych operacji,

-  szkolenia uzupełniające,

-  tłumaczenia na potrzeby zarządzania i wdrażania SPO-WKP,

-  wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację SPO — WKP, włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

-  usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO-WKP,

-  realizację umów cywilnoprawnych związanych z realizacją SPO-WKP,

-  wydatki związane z przygotowaniem przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, dotyczące w szczególności zatrudnienia, zarządzania, procesu wyboru i selekcji projektów, monitorowania i kontroli,

-  koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/200026).”,

d) pkt 12 „Działanie 3.3” oraz pkt 13 „Działanie 3.4” otrzymują brzmienie:

„12. Działanie 3.3

„Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

-  wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (projekt, druk, transport, kolportaż, umieszczenie na stronie internetowej SPO-WKP, zmiana, dodruk),

-  konferencje, szkolenia i warsztaty robocze (koszty zakwaterowania wykładowców oraz uczestników, koszty posiłków, noclegów, transportu, diet, wynagrodzenia ekspertów, powielania, dostarczenia materiałów szkoleniowych),

-  szkolenia dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie promocji,

-  system przepływu informacji (koszty założenia i utrzymania oraz aktualizacji systemu),

-  koszty utrzymania strony internetowej SPO-WKP,

-  wydatki na usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne związane z kosztami obsługi zamówień publicznych realizowanych w ramach działania 3.3,

-  opracowanie, tłumaczenie, publikację i dystrybucję biuletynów i broszur informacyjnych i promocyjnych oraz innych niż drukowane materiały informacyjno-promocyjne na temat programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,

-  utworzenie i utrzymanie witryny internetowej poświęconej tworzeniu projektu programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,

-  koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/200026).

13. Działanie 3.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Końcowy termin kwalifikowalnosci wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze cel działania i typy realizowanych projektów 28) , może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifikowalnosci wydatków decyduje, na wniosek wnioskodawcy, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

- administracyjną obsługę Jednostki Oceny,

- ekspertyzy w zakresie ewaluacji dokonywane przez ewaluatorów zewnętrznych zaangażowanych w proces oceny SPO-WKP,

- tłumaczenia oraz wsparcie eksperckie w procesie ewaluacji SPO-WKP,

- gromadzenie informacji i danych,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/200026).”;

14) załącznik 11 „ZGODNOŚĆ DZIAŁAŃ SPO-WKP Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ” otrzymuje brzmienie:


Numer

działania

SPO-WKP

Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania
1.2.1,
1.2.2
Wsparcie dla funduszy

mikropożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych (rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP)

Rozporządzenie 1998/2006 30.06.2008
1.2.3 Wspieranie tworzenia funduszy kapitału zalążkowego (rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000)) N/599/2005-Polska

Decyzja KE z dnia 19 czerwca 2006 r. nr K(2006)2876

31.12.2007
1.4

Wsparcie dla badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych (rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359)).

N/528/2005 Pomoc istniejąca Decyzja

zatwierdzająca KE z dnia 9 czerwca 2006 r., nr K (2006)2340

31.12.2013
2.1 Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP)

XS 3/2007

Rozporządzenie 70/2001

Rozporządzenie 1998/2006

Brak 30.06.2008
2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP) XS 4/2007

Rozporządzenie 70/2001

brak 30.06.2008
2.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach za granicą (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz.U. Nr 265, poz. 2217, z późn. zm.).

Wsparcie dla przedsiębiorstw uczestniczących w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą (Dz.U. Nr 265, poz. 2218, z późn. zm.)

Rozporządzenie 1998/2006 Brak 30.08.2008
2.3 Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP)

XS 2/2007

Rozporządzenie 70/2001

Brak 30.06.2008
2.4 Pomoc regionalna na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem

Pomoc regionalna na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

Pomoc regionalna na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

Pomoc regionalna na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795))

XR 18/2007

Rozporządzenie 1628/2006

Brak 31.12.2013

Uwaga: Okres udzielania wsparcia w ramach poszczególnych programów pomocowych może zostać przedłużony. W takim przypadku muszą zostać zachowane właściwe regulacje Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej.”.

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691.

3) W związku z późnym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.1, przeznaczonego tylko dla sektora MSP, będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w Decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (2000-2006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

4) W związku z późnym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w Decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (2000—2006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

5)  W ramach działania 2.4 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w Decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (2000—2006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

6)  Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

7) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.Nrl90, poz. 1402).

8) W ramach realizowanych projektów z działania 3.1 dotyczących zatrudnienia pracowników, kontroli, posiedzeń Komitetu Monitorującego, będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w Decyzji Komisji — ”Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (2000—2006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

9) Metoda wyliczenia etatu kalkulacyjnego została ustalona w oparciu o zasady funkcjonujące w każdej uprawnionej instytucji przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej. Dofinansowanie będzie wypłacane przez cały okres programowania w oparciu o tę metodę.

10) Szacunkowe dane. Liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb wynikających z zarządzania i wdrażania działańSPO-WKP.

11) Nie dotyczy RIF.

12) W ramach realizowanych projektów z działania 3.4 dotyczących ewaluacji SPO-WKP będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t.l, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w Decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (2000—2006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

13) Europejski Fundusz Społeczny (z ang. European Social Fund-ESF).

14) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund — EAGGE).

15) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance — FIFG).

16)  Tylko dla poddziałania 2.2.1;

17) W związku ze zmianą Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla poddziałania 2.2.1 całość monitorowania wdrażania działania 2.2 spoczywa na ministrze właściwym ds. gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej.

18)  Tylko dla poddziałania 2.2.1;

19)  Tylko dla poddziałania 2.2.1;

20)  Tylko dla poddziałania 2.2.1;

21) Tylko dla poddziałania 2.2.1;

22) Tylko dla poddziałania 2.2.1 na podstawie kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie za innowacyjne należy uznać projekty, które w wyniku oceny merytorycznej za kryterium „innowacyjność” otrzymały co najmniej 16 punktów;

23)  Tylko dla poddziałania 2.2.2.

24)  Tylko dla poddziałania 2.2.2.

25) Osoby fizyczne i instytucje.

 Zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1), z dniem 16 stycznia 2007 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130 z 31.05.2000, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 115) utraciło moc. Jednakże rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

27)   Realizowane typy projektów, takie jak: zatrudnienie pracowników, kontrole, posiedzenia Komitetu Monitorującego, będą musiały być realizowane również po dniu 30 czerwca 2008 r.

28) Realizowane typy projektów (projekty mające na celu ewaluację SPO-WKP) będą musiały być realizowane również po dniu 30 czerwca 2008 r.