ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc finansowa nie może być:

1) udzielona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”;

2) udzielona podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 3) ;

3) udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.”,

e) w ust. 8:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inwestycji — należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;”,

— uchyla się pkt 6,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) szkoleniu specjalistycznym — należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji;”,

— uchyla się pkt 8,

— pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) badaniach przemysłowych — należy przez to rozumieć badania przemysłowe, o których mowa w art. 30 pkt 3 rozporządzenia Komisji;

11) pracach rozwojowych — należy przez to rozumieć prace rozwojowe, o których mowa w art. 30 pkt 4 rozporządzenia Komisji;”,

— dodaje się pkt 12–17 w brzmieniu:

„12) produkcie rolnym — należy przez to rozumieć produkt rolny, o którym mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji;

13) przetwarzaniu produktu rolnego — należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji;

14) obrocie produktem rolnym — należy przez to rozumieć obrót, o którym mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji;

15) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji — należy przez to rozumieć osobę, która w dniu rozpoczęcia szkolenia spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem przez okres ostatnich sześciu miesięcy,

b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (na poziomie ISCED 3 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia),

c) ukończyła 50 rok życia,

d) jest osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 4) ).

e) wykonuje pracę w branży lub zawodzie, w którym różnica pomiędzy liczbą zatrudnionych kobiet i liczbą zatrudnionych mężczyzn jest o co najmniej 25 % wyższa niż przeciętna różnica tych liczb we wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, i należy do płci mniej licznej,

f) jest członkiem mniejszości etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

16) pracowniku niepełnosprawnym — należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji;

17) ekspansji rynkowej powiązania kooperacyjnego — należy przez to rozumieć rozwój międzynarodowej współpracy powiązania kooperacyjnego z partnerami zagranicznymi oraz podnoszenie kwalifikacji uczestników powiązania kooperacyjnego.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wsparcie:

1) w zakresie inwestycji dla przedsiębiorców w ramach działań:

a) 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

b) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,

c) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

— stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji;

2) dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców:

a) w zakresie kosztów praw własności przemysłowej w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną —  stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 33 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji,

b) w zakresie usług doradczych w ramach działań:

— 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP,

— 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

— 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,

— 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,

— 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

—  stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji;

3) na badania przemysłowe lub prace rozwojowe w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych — stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 31 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji;

4) na szkolenia w ramach działań:

a) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,

b) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,

c) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

— stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a—2d w brzmieniu:

„§ 2a. Agencja informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego w zakresie wsparcia, o którym mowa w § 2.

§ 2b. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 1, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji.

§ 2c. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji.

§ 2d. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 4, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. g rozporządzenia Kornisji.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wsparcie, o którym mowa w § 2, nie może być udzielane na realizację projektu w zakresie działalności gospodarczej:

1) w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

2) związanej z produkcją podstawową produktów rolnych;

3) związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:

a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub

b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);

5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali, w przypadku pomocy regionalnej;

6) w sektorze budownictwa okrętowego, w przypadku pomocy regionalnej;

7) w sektorze włókien syntetycznych, w przypadku pomocy regionalnej.”;

5) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wsparcie uzyskane przez:

1) przedsiębiorców na wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o udzielenie wsparcia w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych,

2) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,

3) przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy w zakresie analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,

4) przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy w zakresie usług doradczych w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

5) przedsiębiorców funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków, o których mowa w § 31a ust. 1, oraz w zakresie korzystania z usług innych niż doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i środków trwałych nabytych lub wytworzonych w ramach projektu przez koordynatora powiązania kooperacyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 3, w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,

6) przedsiębiorców w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,

7) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu

— stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”,

b) uchyla się ust. 5;

6) uchyla się § 5;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wsparcie, o którym mowa w § 2 i 4, podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z danym projektem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia dla danego przeznaczenia pomocy.”;

8) w § 7:

a) w ust. 2:

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zobowiąże się do:

a) nieodpłatnego przekazania spółce, w której podmiot ten objął akcje lub udziały w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej lub

b) wniesienia aportem do spółki powstałej w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 i 4;”,

— w pkt 4 uchyla się lit. a,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia,

uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 8 ust. 2, mogą być ponoszone również przez te podmioty.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej w części dotyczącej nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółce powstałej w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest udzielane pod warunkiem, że wyniki tych działań wskazują na ekonomiczną zasadność prowadzenia działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym i prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez spółkę.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy podmiot działający na rzecz innowacyjności nie wykona zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 3a, zwraca kwotę wsparcia udzieloną na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 i 4.”;

9) w § 8:

a) w ust. 2:

— po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

13b) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;”,

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu, w wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–13b;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wielkość wsparcia na pokrycie kosztów z tytułu działań, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.”;

10) w § 9:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz zapewnia personel posiadający co najmniej roczne doświadczenie:

— w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nienotowanych na rynku publicznym przez nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tych spółkach oraz

— w świadczeniu usług informacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek o udzielenie wspacia został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 10 ust. 2, mogą być ponoszone również przez te podmioty.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy z przeznaczeniem na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy.”;

11) w § 10:

a) w ust. 2:

— uchyla się pkt 12,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) organizację szkoleń dla inwestorów prywatnych i przedsiębiorców, konferencji i spotkań z przedsiębiorcami kwalifikującymi się do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym oraz pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu, przy czym koszty szkoleń w projekcie nie mogą przekroczyć 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–14;”,

— dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

17) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonym mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie zalicza się wydatków na zakup usług doradczych o charakterze ciągłym lub okresowym, związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.”;

12) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności może wynosić do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 2 miliony euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

3. Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 % wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.”;

13) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 5

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdrożenie wyników inicjatyw technologicznych w ramach działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

§ 12. Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na:

1) badania przemysłowe lub prace rozwojowe oraz

2) wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej tego przedsiębiorcy.

§ 13. 1. Wsparcie na realizację projektów celowych może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu celowego, a w przypadku przesiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

2. Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 1, przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.

3. Wsparcie na realizację projektów celowych w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 2, może być udzielone przedsiębiorcy pod warunkiem, że:

1) przedstawił sprawozdanie potwierdzające zakończenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych objętych wsparciem;

2) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdziły celowość wdrożenia wyników badań lub prac, o których mowa w pkt 1;

3) dokona inwestycji;

4) zobowiąże się do:

a) utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy — w tym mieście, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym,

b) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy pochodzących z innych źródeł niż pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych.

4. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w ramach tego samego województwa.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej samej lub wyższej maksymalnej intensywności wsparcia nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.

7. W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia, przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną według następującego wzoru:

I = [(X-Y)xZ] x (P ÷ Q]

gdzie:

I — oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y — oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 16 ust. 1,

Z — oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P — oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q — oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

8. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu możliwe jest wyłącznie w okresie utrzymania trwałości projektu.

9. W przypadku przedsiębiorcy realizującego projekt celowy zlokalizowany w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wsparcie może być udzielone, jeżeli wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia, w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 1, wynosi co najmniej 400 tysięcy złotych.

§ 14. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na realizację projektów celowych są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 1, zalicza się wydatki na:

1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach projektu badawczego;

2) pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu badawczego, przy czym jeżeli nie są one wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego objętego wsparciem;

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na realizację projektu badawczego, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;

5) zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu badawczego;

6) pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania działalności badawczej;

7) pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego, do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–6;

8) instrumenty zabezpieczające realizację umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku gdy wsparcie przyznane w umowie przekazywane jest w formie zaliczki, a jego wartość przekracza 1 milion złotych.

3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się wydatków związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy.

4. Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorca przypisuje do badań przemysłowych albo do prac rozwojowych.

5. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 2, zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:

a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de mi ni mis;

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli pod warunkiem, że:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem ust. 6;

4) pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych;

5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na realizację projektów celowych, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

9) pokrycie ceny zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy, do wysokości 10 % wydatków, o których mowa w pkt 1–8.

6. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, przy czym:

1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;

2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych, ich zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

7. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5, nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

8. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, określonych w ust. 5 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1–8.

9. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, może wynosić do 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 2.

§ 15. 1. Intensywność wsparcia w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 1, nie może przekroczyć:

1) w przypadku badań przemysłowych:

a) dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy — 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1–7,

b) dla średniego przedsiębiorcy — 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1–7,

c) dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca — 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1–7;

2) w przypadku prac rozwojowych:

a) dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy — 45 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1–7,

b) dla średniego przedsiębiorcy — 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1–7,

c) dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca — 25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1–7.

2. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 8, nie może przekroczyć 80 % tych wydatków.

3. Kwota wsparcia na realizację projektów celowych w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 1, nie może przekroczyć 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

4. W przypadku gdy wsparcie na prace rozwojowe i badania przemysłowe przekracza 3 miliony euro. Agencja jest zobowiązana w terminie 10 dni od dnia udzielenia wsparcia przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Komisji.

§ 16. 1. Intensywność wsparcia na realizację projektów celowych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 1–8, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Intensywność wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych, udzielanego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy.

2. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 9, nie może przekroczyć 50 % tych wydatków.

3. Całkowita wartość projektu celowego nie może przekroczyć 50 milionów euro.

4. Kwota wsparcia na realizację projektów celowych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt 2, nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

§ 17. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, objętych dofinansowaniem ministra właściwego do spraw nauki w ramach inicjatyw technologicznych, zwanego dalej „wsparciem na wdrożenie wyników inicjatyw technologicznych”.

2. Wsparcie na wdrożenie wyników inicjatyw technologicznych może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji;

2) dokonuje inwestycji;

3) zawarł umowę o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach inicjatyw technologicznych lub był członkiem konsorcjum realizującego projekt w ramach inicjatyw technologicznych;

4) zobowiąże się do:

a) utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji projektu na obszarze miasta stołecznego Warszawy — w tym mieście, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym,

b) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych.

3. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w ramach tego samego województwa.

4. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej samej lub wyższej maksymalnej intensywności wsparcia nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.

6. W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia, przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną według następującego wzoru:

I = [(X-Y) x Z] x (P ÷ Q]

gdzie:

I — oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y — oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 16 ust. 1,

Z — oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P — oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q — oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

7. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu możliwe jest wyłącznie w okresie utrzymania trwałości projektu.

8. Wsparcie na wdrożenie wyników inicjatyw technologicznych może być udzielone pod warunkiem, że:

1) przedsiębiorca przedstawił zatwierdzone przez podmiot udzielający wsparcia sprawozdanie potwierdzające zakończenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, objętych dofinansowaniem w ramach inicjatyw technologicznych;

2) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdziły celowość wdrożenia wyników badań lub prac, o których mowa w pkt 1.

9. Do wsparcia na wdrożenie wyników inicjatyw technologicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 1, ust. 5—8 oraz § 16.”;

14) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego, z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730);”,

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia ponosił wydatki na badania naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki lub prace rozwojowe albo jeśli wydatki takie ponosił podmiot powiązany z nim kapitałowo oraz

2) dokonuje inwestycji.”,

c) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokona inwestycji.”;

15) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

2. Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 1.”;

16) w § 20:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy — w tym mieście, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy— co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w ramach tego samego województwa.”,

c) dodaje się ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej samej lub wyższej maksymalnej intensywności wsparcia nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.

4. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.

5. W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia, przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną według następującego wzoru:

I = [(X-Y)xZ] x (P ÷ Q]

gdzie:

I —oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y — oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 22 ust. 1,

Z — oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P — oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q — oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu możliwe jest wyłącznie w okresie utrzymania trwałości projektu.”;

17) § 21 i 22 otrzymują brzmienie:

„§ 21. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparciem w zakresie wzornictwa są wydatki poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:

a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli pod warunkiem, że:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przesiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń.

d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, związanych z prowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem ust. 3;

4) cenę nabycia robót i materiałów budowlanych;

5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego lub wsparciem w zakresie wzornictwa, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ani odwrotnie,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców — co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy— co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

9) cenę zakupu przez przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy;

10) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–9, w tym wydatki na:

a) zatrudnienie wykładowców,

b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,

c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,

d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,

e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,

f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a—e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

3. Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, przy czym:

1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;

2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych, ich zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, określonych w ust. 2 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 1–8.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

6. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, może wynosić do 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 22. 1. Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1–8, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Intensywność wsparcia udzielanego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy.

2. Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 9, nie może przekroczyć 50 % tych wydatków.

3. Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 10, nie może przekroczyć:

1) 45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia;

2) 35 % wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia;

3) 25 % wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia.

4. Intensywność wsparcia określoną w ust. 3 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.

5. Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100 % wydatków na pokrycie kosztów szkoleń, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 10, wynikającej z intensywności pomocy publicznej określonej w ust. 3—4.

6. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 50 milionów euro.

7. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:

1) 21 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1–8;

2) 600 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 9;

3) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 10.

8. Maksymalna kwota wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

1) 1,4 miliona złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1–8;

2) 100 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 9;

3) 100 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 10.

9. Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa dla części inwestycyjnej wynosi 400 tysięcy złotych.”;

18) rozdział 7 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 7

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

§ 23. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

1) są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub

2) wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności.

2. Wsparcie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) dokonuje inwestycji w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w działalności produkcyjnej lub usługowej, prowadzących do wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów;

2) zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy — w tym mieście, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym;

3) zobowiąże się do zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych;

4) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

3. Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

4. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w ramach tego samego województwa.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej samej lub wyższej maksymalnej intensywności wsparcia nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia wsparciem w powiecie, do którego następuje przeniesienie.

7. W przypadku przeniesienia inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia, przedsiębiorca zwraca Agencji kwotę wsparcia ustaloną według następującego wzoru:

I = [(X-Y)xZ] x(P ÷ Q]

gdzie:

I — oznacza kwotę wsparcia, którą przedsiębiorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymaną nominalną kwotę wsparcia,

Y — oznacza nominalną kwotę wsparcia, jaką przedsiębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesienie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensywnościami, określonymi w § 25 ust. 1,

Z — oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwestycji,

P — oznacza okres wyrażony w latach, przez jaki inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia,

Q — oznacza obowiązujący okres utrzymania inwestycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności wsparcia.

8. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności wsparcia na warunkach określonych w rozporządzeniu możliwe jest wyłącznie w okresie utrzymania trwałości projektu.

§ 24. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztu przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:

a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli pod warunkiem, że:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,

c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de mi ni mis,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3;

4) cenę nabycia robót i materiałów budowlanych;

5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ani odwrotnie,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców — co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy,

małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

9) cenę zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy;

10) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–9, w tym wydatki na:

a) zatrudnienie wykładowców,

b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,

c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,

d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,

e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,

f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a—e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

3. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, przy czym:

1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;

2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych, ich zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, określonych w ust. 2 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 1–8.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

6. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, może wynosić do 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 25. 1. Intensywność wsparcia na inwestycje w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1–8, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Intensywność wsparcia udzielanego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy.

2. Intensywność wsparcia na inwestycje w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 9, nie może przekroczyć 50 % tych wydatków.

3. Intensywność wsparcia na inwestycje w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 10, nie może przekroczyć:

1) 45 % wydatków na szkolenia ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę;

2) 35 % wydatków na szkolenia ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę;

3) 25 % wydatków na szkolenia ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2.

4. Intensywność wsparcia określoną w ust. 3 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.

5. Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100 % wydatków na pokrycie szkoleń, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 9, wynikającej z intensywności pomocy publicznej określonej w ust. 3—4.

§ 26. 1. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro.

2. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych.

3. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

4. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi:

1) 40 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1–8;

2) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 9;

3) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 10.”;

19) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, zwanemu dalej „koordynatorem powiązania kooperacyjnego”, wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na:

1) dokonanie inwestycji;

2) koszty osobowe i administracyjne;

3) zakup usług doradczych;

4) szkolenia specjalistyczne;

5) pokrycie kosztów związanych z ekspansją rynkową powiązania kooperacyjnego, innych niż określone w pkt 2 i 3.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być:

1) fundacja,

2) stowarzyszenie zarejestrowane,

3) spółka akcyjna,

4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

5) jednostka badawczo-rozwojowa,

6) organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie:

a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33),

b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn. zm. 5) )

— których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.”,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego;”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie ekspansji rynkowej powiązania kooperacyjnego w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 31a ust. 1, stanowi suma wydatków poniesionych na ten cel.”,

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Wsparcie na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz wsparcie na szkolenia dla przedsiębiorcy może być udzielone, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a—d rozporządzenia Komisji.

7b. Koordynator powiązania kooperacyjnego sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 7a, przed przyznaniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.”;

20) w § 28:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pokrycie ceny nabycia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) raty spłat wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy

leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nabywane środki trwałe mogą być używane pod warunkiem, że:

1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;

2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych, ich zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.”;

21) w § 29 w ust. 2 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

11) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego.”;

22) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych zalicza się wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego, w tym wydatki na:

1) zatrudnienie wykładowców;

2) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie;

3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu;

4) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu;

5) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu;

6) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–5, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

3. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w części dotyczącej szkoleń specjalistycznych dla uczestników powiązania kooperacyjnego nie może przekroczyć:

1) 45 % wydatków na szkolenia ponoszonych przez uczestnika powiązania innego niż określony w pkt 2 i 3;

2) 35 % wydatków na szkolenia ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę;

3) 25 % wydatków na szkolenia ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.

4. Intensywność wsparcia określoną w ust. 3 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.

5. Uczestnik powiązania kooperacyjnego wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100 % wydatków na pokrycie szkoleń, o których mowa w ust. 2, wynikającej z intensywności wsparcia określonej w ust. 3—4.”;

23) po § 31 dodaje się § 31a i 31b w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie ekspansji rynkowej tego powiązania są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, na:

1) rekrutację i zatrudnienie specjalistów zagranicznych;

2) programy praktyk i staży pracowników naukowych oraz studentów odbywanych u przedsiębiorców działających w ramach powiązania kooperacyjnego;

3) organizację lub udział uczestników powiązania kooperacyjnego w międzynarodowych seminariach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach, wyjazdach studyjnych lub giełdach technologii;

4) opłaty i składki związane z udziałem uczestników powiązania kooperacyjnego w międzynarodowych sieciach branżowych.

2. Wielkość wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie ekspansji rynkowej tego powiązania może wynosić do 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie ekspansji rynkowej i nie może być niższa niż 120 tysięcy złotych.

§ 31 b. Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:

1) 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2;

2) 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 30 ust. 2;

3) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 31 ust. 2;

4) 600 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 31 a ust. 1.”;

24) w § 33 w ust. 2:

a) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) pokrycie kosztów administracyjnych lub ogólnozakładowych w wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–13a;”;

25) w § 34:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wdrożenie i świadczenie usługi;”,

— uchyla się pkt 2,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać udzielone na usługi, o których mowa w § 32 ust. 1.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie na działania określone w ust. 1 pkt 3 i 4 może być udzielone tylko łącznie ze wsparciem określonym w ust. 1 pkt 1.”;

26) w § 35:

a) w ust. 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wielkość wsparcia na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć może wynosić do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym co najmniej 40 % kwoty wsparcia jest równe sumie pomocy de minimis udzielonej przez podmiot udzielający pomocy z tytułu świadczenia usługi, o której mowa w § 34 ust. 1 pkt 1.”;

27) § 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„§ 36. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

1) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

2) zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym tej ochrony.

2. Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 5, bezpośrednio związanych z dokonaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:

1) do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych.

3. Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej są wydatki poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie później niż do dnia uzyskania prawa własności przemysłowej oraz pod warunkiem dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

5. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej zalicza się wydatki na:

1) opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony;

2) pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;

3) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego;

4) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji.

6. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

7. Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

1)w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy — 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;

2) w przypadku średniego przedsiębiorcy — 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;

3) w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy — 45 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;

4) w przypadku średniego przedsiębiorcy — 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

§ 37. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na pokrycie kosztów realizacji ochrony własności przemysłowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, zwanego dalej „wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:

1) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;

2) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone na realizację ochrony własności przemysłowej, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych.

3. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej są wydatki poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie później niż do dnia zakończenia postępowania oraz pod warunkiem udokumentowania wszczęcia postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, założonego we wniosku o udzielenie wsparcia, po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

5. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;

2) opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu w danej instancji;

3) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji;

4) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji.

6. Kwota wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

7. Intensywność wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie może przekroczyć:

1) w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy — 45 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5;

2) w przypadku średniego przedsiębiorcy — 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5.”;

28) w § 38:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z popularyzacją wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach;”,

b) w ust. 4 dodaje się pkt 9–12 w brzmieniu:

„9) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

10) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i pocztowych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

11) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

12) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego.”.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kwota wsparcia na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej nie może być niższa niż 200 tysięcy złotych ani nie może przekroczyć 2 milionów złotych dla jednego podmiotu na jeden projekt.”;

29) rozdział 11 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 11

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

§ 39. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu z przeznaczeniem na zakup usług związanych z jego przygotowaniem.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej — miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %.

3. Plan rozwoju eksportu powinien w szczególności zawierać:

1) analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

2) badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;

3) wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w § 40 ust. 2, które realizowane będą przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

4. Okres realizacji projektu, polegającego na przygotowaniu planu rozwoju eksportu, może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu i nie przekracza 6 miesięcy.

5. Intensywność wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80 % całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem planu rozwoju eksportu.

6. Kwota pomocy de minimis udzielonej w ramach wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.

§ 40. 1. Agencja może udzielić wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu, mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada plan rozwoju eksportu opracowany w ramach wsparcia, o którym mowa w § 39 ust. 1.

2. Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu udzielane jest na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt 3–6:

1) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

2) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

3) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;

4) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;

5) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

6) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

§ 41. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wdrożenie planu rozwoju eksportu są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Okres realizacji projektu, polegającego na wdrożeniu planu rozwoju eksportu, nie może przekroczyć 24 miesięcy.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wdrożenie planu rozwoju eksportu zalicza się wydatki:

1) w zakresie, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, na:

a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

b) zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,

c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji.

d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,

f) wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,

g) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

h) zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

2) w zakresie, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 2, na:

a) zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,

b) zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

c) zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,

f) zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą;

3) w zakresie, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 3, na:

a) zakup baz danych,

b) zakup badań marketingowych,

c) zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,

d) zakup usług doradczych w zakresie określenia,      wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

e) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,

f) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po planowanym spotkaniu z potencjalnymi partnerami handlowymi, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

g) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;

4) w zakresie, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 4, na:

a) zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu,

b) zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,

c) przygotowanie dokumentacji technicznej,

d) transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych,

e) przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,

f) wystawienie i wydanie certyfikatu;

5) w zakresie, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 5, na zakup usług doradczych obejmujących:

a) opracowanie optymalnej strategii finansowania,

b) wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,

c) rekomendację źródeł finansowania;

6) w zakresie, o którym mowa w § 40 ust. 2 pkt 6, na zakup usług doradczych obejmujących:

a) opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym:

— analizę cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych,

— analizę wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,

— analizę wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania,

b) stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego;

7) na działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że przekazywana jest informacja, iż projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej oraz tłumaczenia niezbędne do realizacji działań, o których mowa w § 40 ust. 2;

8) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

9) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego.

3. Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

4. Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

§ 42. Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.”;

30) w § 43 w ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego.”;

31) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30—30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”;

32) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu:

„§ 44a. Wsparcie może być udzielane do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

§ 2. 1. Do pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielanej od dnia 31 grudnia 2008 r. przez podmioty, z którymi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowy o udzielenie wsparcia przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom w ramach umów o udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 7 i 34, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do umów o udzielenie wsparcia, zawieranych po dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przed dniem 31 grudnia 2008 r., stosuje się:

1) w zakresie pomocy publicznej i przenoszenia inwestycji — przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyłączeniem § 1 pkt 30 i 31;

2) w pozostałym zakresie — przepisy dotychczasowe.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że wnioskodawca, którego projekt został wyłoniony do wsparcia, uwzględni we wniosku zmiany w zakresie pomocy publicznej wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

3) Kryteria te są określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 2000 r. Nr 88, poz. 983 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1369.