ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149,poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 77, poz. 524.

3) W związku z licznymi realokacjami z innych działań SPO-WKP do działania 1.3 i związaną z tym późną kontraktacją środków finansowych, w działaniu 1.3 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w terminie do końca czerwca 2008 r. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 {zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

4) Europejski Fundusz Społeczny (z ang. European Social Fund—ESF).

5) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund — EAGGF).

6) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance — FIFG).

7) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obowiązkowe dla wszystkich projektów inwestycyjnych.

8) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obowiązkowe i jest kosztem kwalifikowanym dla projektów doradczych, których wartość brutto projektu jest równa lub przekracza 500 tys. PLN.