ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przed zatwierdzeniem sprawozdania przez komitet monitorujący program, z zastrzeżeniem ust. 4a i 12, w następujących terminach:

1) okresowe — do 60 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

2) roczne — do 140 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

3) końcowe — do 170 dni od zakończenia programu.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku programów, dla których ostateczny okres kwalifikowalności wydatków, określony w decyzji Komisji Europejskiej przyjętej zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 313)), upływa z dniem

31 grudnia 2008 r., instytucje zarządzające nie są obowiązane do sporządzania sprawozdania rocznego z realizacji programu w ostatnim roku kalendarzowym jego wdrażania, z zastrzeżeniem ust. 8a. Sprawozdanie końcowe z realizacji tych programów przekazuje się przed zatwierdzeniem sprawozdania przez komitet monitorujący program, z zastrzeżeniem ust. 12, w terminie do 140 dni od zakończenia programu.”,

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Dla programów, o których mowa w ust. 4a, w przypadku których instytucje zarządzające nie sporządziły sprawozdania rocznego z realizacji programu, sprawozdanie końcowe z realizacji programu zawiera dodatkowo informację o przebiegu realizacji programu w ostatnim roku kalendarzowym jego wdrażania.”,

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 3, dotyczące zestawienia poświadczonych wydatków i zrealizowanych płatności oraz prognoza wydatków w programie, o której mowa w ust. 6 pkt 4, przekazywane są do instytucji płatniczej i Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w terminie do 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego.”;

2) w § 7:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w następujących terminach:”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Instytucja zarządzająca programem operacyjnym może w uzasadnionym przypadku podjąć decyzję o przedłużeniu terminu przekazywania przez instytucję pośredniczącą:

1) informacji, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 3, dotyczących zestawienia poświadczonych wydatków i zrealizowanych płatności oraz prognozy wydatków w programie, o której mowa w § 6 ust. 6 pkt 4;

2) sprawozdań, o których mowa w ust. 1.”;

3) w § 8:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, w następujących terminach:”,

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Instytucja zarządzająca programem operacyjnym może w uzasadnionym przypadku podjąć decyzję o przedłużeniu terminu przekazywania przez instytucję wdrażającą sprawozdań, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

 Zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z dniem 1 stycznia 2007 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych utraciło moc obowiązującą. Jednakże rozporządzenie nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/1006.