ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”;

2) podmiocie udzielającym pomocy — należy przez to rozumieć podmiot udzielający pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

4) transporcie multimodalnym — należy przez to rozumieć przewóz ładunków przy wykorzystaniu dwóch lub więcej gałęzi transportu.

§ 3. 1. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom:

1) zarządzającym infrastrukturą transportu multimodalnego,

2) prowadzącym działalność gospodarczą związaną z transportem multimodalnym

— zwanym dalej „beneficjentami pomocy”.

2. Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana beneficjentom pomocy:

1) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

2) znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającym kryteria określone w pkt 9–11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

§ 4. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez rozwój systemów transportu multimodalnego jako systemów alternatywnych do transportu drogowego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne.

2. Pomoc może być udzielana na realizację projektów dotyczących transportu multimodalnego na terenie województwa objętego danym regionalnym programem operacyjnym polegających w szczególności na:

1) budowie, przebudowie lub modernizacji centrów logistycznych wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą;

2) budowie, przebudowie lub modernizacji terminali transportu multimodalnego wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą;

3) budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury technicznej lub operacyjnej, w tym placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych;

4) zakupie lub modernizacji urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług transportu multimodalnego;

5) zakupie lub modernizacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

3. Pomoc może być udzielana na realizację projektów, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy inwestycje powstałe w ramach tych projektów będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transportu multimodalnego.

§ 5. 1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki poniesione na:

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;

2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;

3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu,

b) maszyn i urządzeń.

c) narzędzi, przyrządów i instalacji,

d) wyposażenia technicznego biur,

e) infrastruktury technicznej, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

4) nabycie następujących środków transportu:

a) uniwersalnych samojezdnych urządzeń przeładunkowych przystosowanych do przeładunku wszelkiego typu jednostek (kontenery lądowe, naczepy, nadwozia),

b) bramowych suwnic kontenerowych,

c) dźwigów,

d) żurawi samochodowych,

e) intermodalnych jednostek ładunkowych (kontenerów lądowych, nadwozi wymiennych, naczep siodłowych),

f) wozów podnośnikowych (czołowych i bocznych),

g) specjalistycznych wagonów dla transportu inter-modalnego (wagonów kieszeniowych, wagonów koszowych, wagonów niskopodwozio-wych, wagonów kontenerowych, wagonów przystosowanych do przewozu naczep siodłowych),

h) lokomotyw manewrowych;

5) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatento-wanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować kontroli nad sprzedawcą a sprzedawca nad kupującym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

d) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsię-biorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

6) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) nadzór techniczny,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych.

2.  Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może nastąpić również w drodze umowy leasingu.

3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta pomocy po zakończeniu obowiązywania umowy.

4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien on trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego zakończenia realizacji projektu. Podmiot udzielający pomocy może skrócić ten okres do 3 lat, gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.

5. Wydatki poniesione na nabycie środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, gdy pozostają w bezpośrednim związku z realizacją projektów, o których mowa w § 4 ust. 2.

6. Do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie zalicza się wydatków poniesionych na nabycie kontenerów morskich oraz kontenerów większych niż kontenery 40-stopowe i kontenerów 40-stopowych, których wysokość przekracza 2,6 m.

7.  Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ).

8. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

§ 6. 1. Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych wynosi:

1) 50 % — w przypadku infrastruktury transportu multimodalnego;

2) 30 % — w przypadkach innych niż określone w pkt 1.

2. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

3. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust. 1.

§ 7. 1. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do:

1) celu i przedmiotu realizacji projektu, o których mowa w § 4;

2) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5;

3) intensywności pomocy, o której mowa w § 6;

4) zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom warunków równego dostępu do infrastruktury wytworzonej w ramach projektu;

5) trwałości realizacji projektu.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Podmiot udzielający pomocy może skrócić ten okres do 3 lat, gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.

3. Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie, o którym mowa w ust. 2, nie będzie uznana za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymagany okres.

§ 8. 1. Beneficjent pomocy składa wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę beneficjenta pomocy;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) harmonogram realizacji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania projektu.

3. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o kryteria, o których mowa w:

1) § 7;

2) art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25).

4.  Po dokonaniu oceny wniosku beneficjentowi pomocy jest przyznawana pomoc w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5, na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 9. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.